Cyfrowy Polsat w prospekcie emisyjnym opisuje umowy z partnerami przy projekcie MVNO

Newsy
Opinie: 1

Cyfrowy Polsat w swoim prospekcie emisyjnym zapowiedział uruchomienie oferty MVNO do końca pierwszego półrocza 2008 r. Firma potwierdziła, że obecnie buduje własną sieć telekomunikacyjną (wyłączając sieć radiową), integruje nowy system billingowy oraz system obsługi klienta (odrębne od systemów wykorzystywanych w ramach świadczonych usług cyfrowej telewizji satelitarnej), a także negocjuje warunki umów roamingowych oraz umów o połączenie sieci z operatorami telekomunikacyjnymi, po podpisaniu których będzie mogła wprowadzić własny cennik oraz oferować nasze własne taryfy. Firma w prospekcie zdradziła także pewne informacje dotyczące umów z partnerami technologicznymi projektu MVNO.

Poniższe informacje pochodzą z prospektu emisyjnego Cyfrowego Polsatu:

UMOWY DOTYCZĄCE MVNO

Umowa z Polską Telefonią Cyfrową Sp. z o.o. W dniu 8 czerwca 2006 r. zawarliśmy z Polską Telefonią Cyfrową Sp. z o.o. umowę o roamingu krajowym, przewidującą możliwość korzystania przez użytkowników naszej usługi operatora wirtualnej sieci telefonii komórkowej z sieci radiowej PTC Sp. z o.o. Umowa określa zasady rozliczeń pomiędzy stronami, poprzez wskazanie stawek za: (i) usługi głosowe (za minutę połączenia), oraz (ii) transmisję danych (za megabit pobieranych informacji). Wartość umowy będzie iloczynem wykorzystanych przez klientów minut połączeń (lub ilości pobieranych danych) oraz stawek wskazanych w umowie. Stawki te nie odbiegają od warunków rynkowych. Umowa została zawarta na czas nieokreślony i przewiduje szczególne przyczyny uprawniające strony do jej wypowiedzenia. W szczególności, po upływie wskazanego w umowie okresu początkowego, będziemy uprawnieni do wypowiedzenia umowy, jeżeli otrzymamy konkurencyjną ofertę roamingu krajowego o porównywalnych warunkach technicznych, której przyjęcie może skutkować obniżeniem o ponad 10% kosztów związanych z wykorzystywaniem roamingu krajowego w stosunku do kosztów wynikających z realizacji umowy. PTC Sp. z o.o. jest upoważniona do wypowiedzenia Umowy na piśmie z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy kontrola nad nami zostanie przejęta przez operatora sieci ruchomej upoważnionego do dostarczania sieci ruchomych i świadczenia usług komunikacji w Polsce, którego udział w polskim rynku mobilnym wynosi co najmniej 10%. Umowa została zawarta pod prawem polskim. W związku z tym, że jeszcze nie rozpoczęliśmy świadczenia usług MVNO, żadne świadczenia pieniężne na rzecz PTC Sp. z o.o. nie zostały dokonane.

Umowa z Accenture Sp. z o.o. W dniu 31 maja 2007 r. zawarliśmy z Accenture Sp. z o.o. umowę o wdrożenie i uruchomienie systemu billingowego. Przedmiotem umowy jest wdrożenie, w tym parametryzacja i konfiguracja, oraz uruchomienie w naszym przedsiębiorstwie systemu billingowego (zarządzanie przychodami oraz rozliczanie i fakturowanie abonentów usług telekomunikacyjnych, w tym usług transmisji danych oraz usług głosowych świadczonych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej), tj. systemu informatycznego służącego do obsługi procesów związanych z naszą działalnością telekomunikacyjną, tj. świadczeniem przez nas jako operatora telekomunikacyjnego usługi operatora wirtualnej sieci telefonii komórkowej (ang. MVNO – Mobile Virtual Network Operator) oraz świadczenia usług telefonii ruchomej we współpracy z operatorami sieci ruchomych oraz innymi dostawcami usług. Umowa opisuje przyczyny uprawniające strony do jej wypowiedzenia i określa zasady i terminy jej wypowiadania. Umowa określa szczegółowo wynagrodzenie dla Accenture Sp. z o.o. Wynagrodzenie to obejmuje wynagrodzenie z tytułuwykonania wdrożenia, jednorazowej odsprzedaży i dostarczenia sprzętu oraz dostarczenia oprogramowania osób trzecich (oprogramowania Oracle: Oracle Billing Revenue Management, Oracle Date Base oraz Hewlett-Packard: HP Open Call SAC, HP Open View i HP Open Backup) oraz udzielenia licencji na oprogramowanie autorstwa Accenture Sp. z o.o. Stronami umów licencyjnych w zakresie oprogramowania HP i Oracle są odpowiednio Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. oraz Oracle Polska Sp. z o.o. Umowa licencji może zostać rozwiązana z zachowaniem 5-letniego okresu wypowiedzenia. Umowa zawarta została pod prawem polskim. Całkowita kwota do zapłaty wynikająca z umowy to 5.073 tys. zł i 940 tys. euro.

Umowa z Nokia Poland Sp. z o.o. W dniu 1 lutego 2007 r. zawarliśmy z Nokia Poland Sp. z o.o. („Nokia”) umowę dostawy, na podstawie której Nokia zobowiązała się do dostarczenia systemu składającego się ze sprzętu i oprogramowania oraz do świadczenia usług w celu zainstalowania sieci MVNO. Przedmiotem dostawy jest serwer MSC, Media Gateway MGW, Home Location Register HLRi, Short Message Center SMSC, Cisco Catalyst 3750 site router wraz z oprogramowaniem do wykorzystania w fazie testów. Zgodnie z umową okres testowania ma trwać 3 miesiące (wynagrodzenie za ten okres wynosi 800 tys. euro) i może zostać przedłużony do 6 miesięcy. Umowa przewiduje, że po fazie testów zostanie przeprowadzony upgrade systemu pozwalający na komercyjne świadczenie przez nas usług. Wynagrodzenie za rozbudowę zostało ustalone w zależności od liczby abonentów i wynosi 1.511 tys. EUR w przypadku rozbudowy do 200.000 abonentów, 2.816 tys. EUR w przypadku rozbudowy do 500.000 abonentów, 4.771 tys. EUR w przypadku rozbudowy do 1 miliona abonentów. Wynagrodzenie za usługi wdrożenia w fazie komercyjnej zostało ustalone na kwoty 242 tys. EUR w pierwszym roku, 59 tys. EUR w drugim roku i 36 tys. EUR w trzecim roku. Wynagrodzenie Nokia za utrzymanie systemu zostało ustalone za kolejne lata w wysokości 355 tys. EUR w pierwszym roku, 511 tys. EUR w drugim roku i 673 tys. EUR w trzecim roku. Umowa zastrzega, że prawo własności sprzętu przechodzi na nas z chwilą dokonania zapłaty. Umowa określa ceny za dodatkowe elementy i usługi, które możemy zakupić w ramach umowy, a także wynagrodzenie za utrzymanie systemu w kolejnych latach. Umowa określa stawki ryczałtowe za dodatkowe usługi serwisowe i instalacyjne świadczone przez Nokia na naszą rzecz. Umowa została zawarta na okres trzech lat od dnia jej podpisania i opisuje przyczyny uprawniające strony do jej wypowiedzenia. Umowa poddana jest prawu polskiemu. Zgodnie z warunkami umowy licencyjnej na oprogramowanie sprzętu (Software License Terms), stanowiącymi załącznik do umowy, Nokia udzieliła nam niepodlegającej przeniesieniu, niewyłącznej licencji na oprogramowanie. W okresie testów licencja nie może być wykorzystywana do komercyjnego świadczenia usług. Umowa licencyjna została zawarta pod prawem fińskim. Umowa przewiduje, że zostanie zawarta odrębna umowa dotycząca świadczenia przez Nokia usług serwisowych na naszą rzecz (Care Agreement).

Umowy ramowe z Nokia Siemens Networks Sp. z o.o. oraz Nokia Siemens Networks Polska Sp. z o.o. W dniu 14 sierpnia 2007 r. zawarliśmy umowę ramową z Nokia Siemens Networks Sp. z o.o. oraz umowę ramową z Nokia Siemens Networks Polska Sp. z o.o. Przedmiotem umów jest dostarczenie nam przez wymienione spółki sprzętu, infrastruktury sieci, oprogramowania (wraz z licencjami) i usług wdrożeniowych pozwalających na instalację sieci MVNO oraz zapewnienie jej funkcjonalności i wymaganych parametrów. Harmonogram realizacji umowy oraz zasady płatności wynagrodzeń zostały szczegółowo uregulowane w załącznikach do umów. Na mocy umów spółki udzielają gwarancji na dostarczany sprzęt i usługi. Ponadto strony przewidziały kary umowne na wypadek uchybienia obowiązkom nałożonym umowami. Umowy zostały zawarte pod prawem polskim i określają przypadki uprawniające strony do rozwiązania lub odstąpienia od umowy. W dniu 14 września 2007 r. zawarliśmy umowę z Nokia Siemens Networks Sp. z o.o. oraz umowę z Nokia Siemens Networks Polska Sp. z o.o. Przedmiotem umów jest świadczenie przez wymienione spółki usług utrzymania systemu telekomunikacyjnego, obejmującego urządzenia i oprogramowanie dostarczone nam na podstawie umów z dnia 14 sierpnia 2007 r. Szczegółowe zasady wypłaty wynagrodzenia za usługi objęte umowami zostały wskazane w załącznikach do umów. Umowy zostały zawarte na okres 5 lat i mogą zostać rozwiązane w przypadkach i na zasadach określonych w umowie. Umowy zostały zawarte pod prawem polskim. Koszty poniesione przez nas w związku z tymi umowami wyniosły na 5 grudnia 2007 r. 10.747.885 zł. Umowa zakupu sprzętu od Nokia Siemens Networks Polska Sp. z o.o. W dniu 18 września 2007 r. zawarliśmy z Nokia Siemens Networks Polska Sp. z o.o. umowę, której przedmiotem jest określenie warunków sprzedaży, dostarczenia oraz instalacji i uruchomienia urządzeń, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania całej infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym systemu zasilania gwarantowanego w zamian za wynagrodzenie w wysokości stanowiącej równowartość kwoty 136.080 EUR według średniego kursu NBP z dnia wystawienia faktury. Strony ustaliły daty dostarczenia i uruchomienia systemu odpowiednio na dzień 19 i 27 września 2007 r. Strony ustaliły kary umowne na wypadek opóźnień w realizacji dostawy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia. Suma kar umownych nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia. Nokia Siemens Networks Polska Sp. z o.o. udzieliła 36-miesięcznej gwarancji na urządzenia.

Umowa sprzedaży sprzętu z Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. W dniu 14 sierpnia 2007 r. zawarliśmy umowę z Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa sprzętu elektronicznego, udzielenie licencji na oprogramowanie HP oraz instalacja i konfiguracja sprzętu, a także usługi gwarancyjne i wsparcietechniczne, przez Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. Strony przewidziały kary umowne na wypadek uchybienia obowiązkom przewidzianym w umowie. Umowa określa zasady rozwiązywania i odstępowania od umowy przez strony. Szczegółowe zasady płatności reguluje załącznik do umowy. Na podstawie umowy zobowiązaliśmy się do zapłaty na rzecz Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. kwoty 547.910 zł.

Umowy z Alcatel Lucent Polska S.A. W dniu 28 września 2007 r. zawarliśmy z Alcatel Lucent Polska S.A. umowę, na podstawie której Alcatel Lucent Polska S.A., w związku z rozszerzeniem naszej działalności o usługi operatora wirtualnej sieci komórkowej, zobowiązała się do dostarczenia i instalacji systemu Alcatel – Lucent wraz z oprogramowaniem oraz do świadczenia usług w zakresie szkoleń i pomocy technicznej, w zamian za wynagrodzenie w kwocie 437.705 EUR netto. Sprzęt dostarczony w ramach umowy objęty jest 12-miesięczną gwarancją, zaś oprogramowanie 3-miesięczną. Na podstawie umowy Alcatel Lucent Polska S.A. udzieliła nam licencji na dostarczane oprogramowanie. Umowa licencji może zostać rozwiązana z zachowaniem 5-letniego okresu wypowiedzenia w przypadkach w niej określonych. Strony przewidziały kary umowne na wypadek niewykonania lub niewłaściwego wykonania wskazanych w umowie obowiązków. Umowa podlega prawu polskiemu i może być rozwiązana w przypadku naruszenia jej postanowień przez którąkolwiek ze stron. W dniu 28 września 2007 r. zawarliśmy z Alcatel Lucent Polska S.A. umowę serwisową, dotyczącą warunków świadczenia przez Alcatel Lucent Polska S.A. usług serwisowych dotyczących systemu Alcatel – Lucent, będącego przedmiotem odrębnej umowy pomiędzy nami a Alcatel Lucent Polska S.A. Umowa szczegółowo reguluje warunki świadczenia usług serwisowych oraz wynagrodzenie za te usługi. Umowa określa ponadto przypadki, w których stronom przysługuje prawo jej rozwiązania, przy czym jesteśmy uprawnieni do rozwiązania umowy bez podania przyczyn z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Alcatel Lucent Polska S.A. udzieliła 6-miesięcznej gwarancji na naprawy dokonywane w ramach umowy.

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: