Elektrim odrzuca zarzuty Vivendi - komunikat

Newsy
Opinie: 0
Opinie: 0

Zarząd Elektrim S.A. informuje, iż w dniu 23 lutego 2001r. w godzinach wieczornych Elektrim S.A. otrzymał faksem z kancelarii Salans, Hertzfeld & Heilbronn, doradcy prawnego Vivendi, kopię pozwu arbitrażowego złożonego przez Vivendi S.A. i Vivendi Telecommunications International S.A. z siedzibą w Paryżu (łącznie "Vivendi") przeciwko Elektrim S.A. z siedzibą w Warszawie.

Pozew arbitrażowy został wysłany przez Vivendi do Rejestru Sądu Arbitrażu Międzynarodowego w Londynie (the Registrar of the London Court of International Arbitration )w dniu 23 lutego 2001, ale nie został jak dotąd formalnie doręczony Elektrim S.A. Z chwilą dokonania takiego doręczenia, Elektrim S.A. będzie miał trzydzieści dni od daty doręczenia pozwu na złożenie odpowiedzi na pozew oraz ewentualnego powództwa wzajemnego.

Vivendi zarzuca w pozwie, że Elektrim S.A. naruszył Umowę Inwestycyjną z dnia 7 grudnia 1999r. zawartą między stronami. Ze swojej strony Elektrim S.A. uważa, że Vivendi popełniło szereg poważnych naruszeń Umowy Inwestycyjnej.

Elektrim S.A. uznaje, że pozew arbitrażowy wystosowany przez Vivendi jest wadliwy i że w świetle Umowy Inwestycyjnej zarzuty są pozbawione podstawy prawnej. Wydaje się, że oczywistym celem pozwu arbitrażowego jest zmuszenie Elektrim S.A. do zaprzestania prowadzonych w dobrej wierze negocjacji z Deutsche Telekom AG dotyczących współpracy w zakresie telefonii stacjonarnej oraz usiłowanie uzyskania przez Vivendi kontroli nad innymi aktywami Elektrim S.A. poprzez Elektrim Telekomunikacja Sp. z o.o.

Vivendi naruszyło postanowienia Umowy Inwestycyjnej dotyczące procedury rozstrzygania sporów pomiędzy stronami poprzez wniesienie pozwu arbitrażowego bez uprzedniego doręczenia wymaganych zawiadomień. Vivendi nigdy jasno nie sformułowało kwestii, o które obecnie występuje i nie podjęło wiarygodnych wysiłków w celu polubownego rozstrzygnięcia różnic między stronami. Działania Vivendi w ubiegłym roku układają się w wyraźną linię postępowania zmierzającą do zmuszenia Elektrim S.A. do wyzbycia się kontroli nad kluczowymi aktywami bez stosownego wynagrodzenia.

Vivendi ostatnio starało się również w sposób nieuprawniony uniemożliwić zawarcie korzystnych umów o współpracy pomiędzy Aster City Cable Sp. z o.o. i El-Net S.A., co stanowi nieusprawiedliwioną próbę ograniczenia swobody Elektrim S.A. do prowadzenia działalności w dziedzinie telekomunikacji stacjonarnej. Umowa Inwestycyjna wyraźnie przewiduje możliwość współpracy i umów pomiędzy spółkami z grupy Elektrim Telekomunikacja Sp. z o.o. i innymi spółkami stowarzyszonymi Elektrim S.A., włączając Aster City i El-Net na zasadach rynkowych.

Dla osiągnięcia swoich celów Vivendi nadużywało swoich praw i naruszyło literę jak i sens Umowy Inwestycyjnej poprzez m.in.:

- prowadzenie w złej wierze przeciągających się przez ponad 12 miesięcy negocjacji w sprawie nabycia udziałów w spółkach telefonii stacjonarnej pomimo zobowiązania się do przedstawienia poważnej oferty w tej sprawie do 14 lutego 2000r. Po złożeniu takiej oferty przez Deutsche Telekom w grudniu 2000r. Vivendi posunęło się do grożenia Elektrim S.A. krokami prawnymi, o ile Elektrim S.A. nie zaniecha działań w interesie Spółki i jej akcjonariuszy;

- blokowanie i opóźnianie prac zespołów zarządzających, które nadzorują kluczowe aktywa Elektrim Telekomunikacja Sp. z o.o.

- nadużywanie swojej roli na gruncie Umowy Inwestycyjnej w celu uniemożliwienia Elektrim S.A. osiągnięcia ugody w postępowaniu arbitrażowym z Deutsche Telekom.

Poniżej podajemy żądanie pozwu Vivendi i wstępną odpowiedź Elektrim S.A. zachowując prawo do uzupełnienia odpowiedzi:

Po pierwsze, Vivendi wnosi o wydanie orzeczenia nakazującego Elektrim S.A. przeniesienie swoich udziałów w VPN Service Sp. z o.o. i INTER-NET Polska Sp. z o.o. do Elektrim Telekomunikacja Sp. z o.o. za cenę nabycia zapłaconą przez Elektrim S.A. za udziały w tych spółkach.

Zgodnie z Umową Inwestycyjną, Elektrim S.A. nie ma obowiązku przeniesienia udziałów w tych spółkach na rzecz Elektrim Telekomunikacja Sp. z o.o. Umowa Inwestycyjna zawiera jedynie wspólną deklarację intencji rozszerzenia zakresu współpracy na wzajemnie uzgodnionych warunkach, w połączeniu z prawem każdej strony do decydowania czy uczestniczyć w nowym przedsięwzięciu wspólnie czy też osobno, w sytuacji gdy strony nie osiągną w tym zakresie konsensusu. Umowa Inwestycyjna stanowi także, że strony zachowują swobodę prowadzenia działalności konkurencyjnej z zastrzeżeniem jedynie dziedzin ściśle wyodrębnionych w Umowie Inwestycyjnej, które jednak nie obejmują działalności internetowej, tj. VPN Service Sp. z o.o. i INTER-NET Polska Sp. z o.o.

Po drugie, Vivendi wnosi o wydanie orzeczenia nakazującego Elektrim S.A. powstrzymanie się od negocjowania i/lub zawierania jakiejkolwiek umowy z Deutsche Telekom w odniesieniu do telefonii stacjonarnej.

Umowne zobowiązanie Vivendi i Elektrim S.A. do prowadzenia rozmów między stronami dotyczących możliwości nabycia przez Vivendi udziału w działalności spółek telefonii stacjonarnej prowadzonej w Polsce przez Elektrim S.A. wygasło zgodnie z zapisem Umowy Inwestycyjnej w dniu 14 lutego 2000r. Vivendi nie było w stanie przedstawić pełnej i wiarygodnej oferty w tym zakresie, która byłaby uznana przez Elektrim S.A. za ofertę rzetelną.

Po trzecie, Vivendi wnosi do trybunału arbitrażowego o stwierdzenie, że Elektrim S.A. i Vivendi osiągnęły stan impasu (deadlock) w swoich stosunkach gospodarczych w rozumieniu Art. 4.4.(a) Umowy Inwestycyjnej, w związku z czym Vivendi ma prawo skorzystać ze swojego prawa zbycia wszystkich, ale nie mniej niż wszystkich swoich udziałów w Elektrim Telekomunikacja Sp. z o.o. na rzecz Elektrim S.A. za cenę rynkową zgodnie z postanowieniami Umowy Inwestycyjnej.

Vivendi nie skorzystało z procedury rozwiązania impasu, która wymaga przeprowadzenia konsultacji pomiędzy Dyrektorem Generalnym Elektrim S.A. i Prezesem - Dyrektorem Generalnym Vivendi.

Umowa Inwestycyjna przewiduje, że w przypadku wystąpienia Vivendi o wykonanie swoich praw zbycia na rzecz Elektrim S.A. w celu rozwiązania impasu wartość udziałów w Elektrim Telekomunikacja Sp. z o.o. podlegających zbyciu musi być określona przez dwa niezależne banki inwestycyjne o światowej renomie (jeden z wyboru Elektrim S.A., drugi wybrany przez Vivendi) z zastosowaniem metod powszechnie przyjętych w tej branży. W przypadku gdy banki nie będą mogły osiągnąć konsensusu na temat wyceny, a różnica pomiędzy wyceną każdego z banków inwestycyjnych wyniesie poniżej 10% lub będzie równa 10% wyceny na niższą wartość, do wyceny udziałów w Elektrim Telekomunikacja Sp. z o.o. użyta zostanie średnia obu wycen. W przypadku gdy banki nie będą mogły osiągnąć konsensusu na temat wyceny, a różnica pomiędzy wyceną każdego z banków inwestycyjnych będzie wyższa niż 10% wyceny na niższą wartość, wyznaczą one do przeprowadzenia wyceny trzeci, uznany na arenie światowej bank inwestycyjny. W przypadku braku zgody pomiędzy dwoma bankami co do wyboru trzeciego niezależnego banku inwestycyjnego zostanie on wyznaczony przez Prezesa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Każdy z banków inwestycyjnych przeprowadzi wycenę tak szybko jak to będzie możliwe, lecz nie później niż 30 dni od daty otrzymania zlecenia. Spośród trzech wycen ta, która będzie się znacząco różniła od pozostałych dwóch zostanie odrzucona, a do wyceny udziałów przyjęta zostanie średnia z dwóch pozostałych wycen.
Umowa Inwestycyjna stanowi, że po ostatecznym ustaleniu wartości udziałów ich zbycie przez Vivendi na rzecz Elektrim S.A. nastąpi w terminie późniejszym z dwóch następujących terminów: 120 dni po ustaleniu wartości udziałów zgodnie z podaną wyżej procedurą postępowania lub 20 dni po otrzymaniu wymaganych zezwoleń urzędowych.

Po czwarte, Vivendi wnosi o nakazanie Elektrim S.A. spowodowania, że Elektrim Telekomunikacja Sp. z o.o. i Carcom Warszawa Sp. z o.o. dokonają zmiany swoich umów spółek tak aby uskutecznić wszelkie postanowienia zawarte w Umowie Inwestycyjnej. Strony Umowy Inwestycyjnej występowały w przeszłości z wnioskami o szereg zmian w tych dokumentach. Niektóre zmiany zostały uzgodnione, niektóre nie zostały. Elektrim S.A. uważa, że nie są to sprawy właściwe do rozstrzygania przez trybunał arbitrażowy.

Alternatywnie do powyższych zarzutów Vivendi wnosi o przyznanie odszkodowania (kwota odszkodowania nie została sprecyzowana) za poniesione straty, wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów postępowania, włączając koszty wynagrodzeń i koszty obsługi prawnej, oraz o zasądzenie innych środków jakie arbitrzy uznają za usprawiedliwione i właściwe. Vivendi nie skorzystało z odrębnej procedury rozstrzygania sporów, o której mowa w Art. 4.4 Umowy Inwestycyjnej wszczynając procedurę arbitrażową, której dotyczy niniejszy pozew. Art. 4.4 (a) wyraźnie stanowi, że w przypadku osiągnięcia impasu na temat istotnych spraw Dyrektor Generalny Elektrim S.A. i Prezes - Dyrektor Generalny Vivendi rozważą sprawę i dołożą wszelkich starań aby wyjść z impasu. Zgodnie z wiedzą Elektrim S.A. Vivendi nigdy nie wystąpił o takie spotkanie. Elektrim S.A. zawsze gotów był odbyć takie spotkania i w związku z tym uważa, że Vivendi nie poniosło żadnych szkód. Ze względu na niewystąpienie ze strony Elektri m S.A. jakichkolwiek bezprawnych działań i ze względu na brak winy Elektrim S.A., żądanie pozwu Vivendi jest bezpodstawne.

W związku z powyższym Elektrim S.A. zażądał od Vivendi wycofania pozwu arbitrażowego. Jeżeli Vivendi nie zastosuje się do tego żądania, Elektrim S.A. będzie aktywnie dochodził swoich praw na gruncie Umowy Inwestycyjnej i właściwych ustaw.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: