Era będzie współpracowała z T-Mobil

Newsy
Żródło: Era
Opinie: 0

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.  wraz z Politechniką Warszawską i niemieckim operatorem telefonii komórkowej T-Mobil podpisały List Intencyjny, który rozpoczyna partnerską współpracę na rzecz realizacji programu MOST (Mobile and Open Society through wireless Telecommunications). List Intencyjny podpisali: członek Zarządu T-Mobil dyr K. Hummel, Rektor Politechniki Warszawskiej - prof. J. Woźnicki oraz członek Zarządu Polskiej Telefonii Cyfrowej dyr W. Stückemann. Uroczyste podpisanie listu odbyło się podczas wystawy CeBIT'2001 w Hanowerze.
Jednym z głównych celów programu MOST jest organizacja współpracy pomiędzy ośrodkami naukowymi oraz operatorami telefonii komórkowej i stacjonarnej w Polsce, Niemczech i innych krajach Europy Centralnej. Motywem powstania programu MOST jest stworzenie w Europie Środkowej wspólnoty osób i organizacji, poszukujących skutecznych sposobów budowy społeczeństwa obywatelskiego, ulepszanie systemów edukacyjnych, wspieranie działalności gospodarczej oraz usprawnianie funkcjonowania administracji państwowej i samorządowej przez zastosowanie rozwiniętych technik informacyjnych, a zwłaszcza telefonii komórkowej. 

Telefonia komórkowa rozwija się zarówno w Polsce, Europie jak i na świecie niezwykle dynamicznie, stwarzając nowe możliwości w zakresie komunikacji społecznej. Sygnatariusze programu MOST zdają sobie sprawę z tego, że praca nad wykorzystaniem potencjału zawartego w technologiach telefonii bezprzewodowej wymaga podejścia interdyscyplinarnego, współpracy specjalistów z tak różnych dziedzin, jak: telekomunikacja, informatyka, edukacja, socjologia, psychologia, media i marketing. Szczególnie ważnym dla Sygnatariuszy aspektem programu MOST jest wspomaganie działań na rzecz przygotowania i przystąpienia krajów Europy Środkowej do Wspólnoty Europejskiej oraz tworzenia mechanizmów integrujących kraje tego regionu.
Celem programu MOST jest zbudowanie sprawnego mechanizmu przepływu myśli, wiedzy, wymiany doświadczeń i kadr pomiędzy uczelniami, a dostawcami usług telekomunikacyjnych i szeroko pojętymi mediami (wydawcy, czasopisma, telewizja, radio itd.) oraz praca nad rozwiązywaniem konkretnych problemów przez podejmowanie wspólnych projektów natury technicznej (np. przyjazne mechanizmy wyszukiwania informacji), projektów natury biznesowej (np. nowe model biznesowe w zakresie m-commerce), przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym (np. nauczanie na odległość) czy badań socjologicznych (np. ewolucja postaw użytkowników telefonii komórkowej). Za jedno ze stałych zadań twórcy programu MOST uznają informowanie decydentów i szerokich rzesz społeczeństwa o korzyściach, zagrożeniach i możliwościach technologii telekomunikacyjnych i informacyjnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego. 
MOST - co mocno podkreślają jego twórcy - jest inicjatywą otwartą dla wszystkich podmiotów zainteresowanych jego tematyką i celami.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: