Fikcyjne faktury za międzynarodowe połączenia VoIP - miliony strat dla skarbu państwa

Najważniejsze | Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0

Prokuratura Regionalna w Warszawie przedstawiła dwóm mężczyznom pełniącym funkcje prezesów zarządówspółek z ograniczoną odpowiedzialnością, zarzuty popełnienia przestępstwa zbrodni wystawienia i posłużenia się 143 fakturami VAT poświadczającymi nieprawdę, co do okoliczności mających znaczenie dla określenia wysokości podatku od towarów i usług, których łączna wartość należności ogółem z tytułu deklarowanych nabyć połączeń typu VoIP przekroczyła 446 mln zł.

Ogłoszone zarzuty dotyczą także przestępstwa narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku VAT w kwocie ponad 83 mln zł, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa podatkowego oraz czynu zabronionego określanego jako „pranie brudnych pieniędzy”.

Zgromadzone w śledztwie dowody pozwoliły na uznanie, że zatrzymani mężczyźni brali udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw określonych w Kodeksie karnym oraz przestępstw karnych skarbowych związanych z fikcyjnym obrotem połączeniami typu VoIP, wystawianiem i posługiwaniem się nierzetelnymi fakturami VAT oraz oszustwa podatkowe polegające na podawaniu nieprawdy w deklaracjach dla podatku od towarów i usług VAT – 7. Celem działania grupy było także przyjmowanie środków finansowych na rachunki bankowe i ich dalszy transfer, co miało udaremnić bądź znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia uzyskanych środków pieniężnych.

Osoby wchodzące w skład badanej grupy przestępczej działały w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w okresie od końca maja 2017 roku do końca marca 2018 roku w Warszawie, w innych miastach na terenie Polski jak też poza granicami kraju.

Jedna z badanych w postępowaniu spółek dokonywała od ustalonego podmiotu gospodarczego zakupów krajowych w postaci połączeń typu VoIP, które następnie sprzedawała do Malezji. Firmy te rozliczały sygnały VoIP z egzotycznych krajów takich jak Uganda, Ghana, Senegal, Zimbabwe, Togo, Haiti.

Ponadto dla uwiarygodnienia fikcyjnego obrotu, płatności na rzecz i pomiędzy polskimi podmiotami odbywały się poprzez platformę płatniczą zlokalizowaną w Malezji. Jest to forma rozliczeń charakterystyczna dla oszustw podatkowych, która ma na celu uniemożliwienie blokad rachunków bankowych przez polskie organy.

Przestępcy działali w okresie od maja 2017 roku do marca 2018 roku w Warszawie, w innych miastach na terenie Polski jak też poza granicami kraju.

Prokuratura Regionalna w Warszawie dokonała blokad rachunków bankowych ustalonego podmiotu gospodarczego na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Łączna kwota zabezpieczonych dotychczas środków pieniężnych w przeliczeniu na złote polskie sięga blisko 37 mln, przy czym blokada obejmowała rachunki bankowe, na których zgromadzone były środki w złotych polskich, euro i dolarach amerykańskich.

Przestępstwa zarzucane podejrzanym, stanowiące między innymi czyny zabronione określone w art.271a§ 1 i 2 kodeksu karnego oraz art.277a § 1 kodeksu karnego, zagrożone są karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3, na czas nie krótszy od lat 5 albo karą 25 lat pozbawienia wolności, przy czym sprawcom grozi także kara grzywny, przepadek przedmiotów i korzyści pochodzących z przestępstw lub ich równowartość.

Prokuratura Regionalna w Warszawie gromadzi liczne dowody, które pozwolą na ustalenie pozostałych osób i podmiotów gospodarczych mających związek z ujawnionymi przestępstwami.

Opinie:

Rekomendowane: