Motorola V50L w sieci Plus GSM

Newsy
Żródło: Plus GSM
Opinie: 43

Regulamin promocji "V50 L - 1" w sieci Plus GSM:

 1. Promocja " V50 L - 1" obejmuje osoby, które w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM (dalej zwaną "Umową"), stając się Klientem w myśl "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A." i jednocześnie kupią u Autoryzowanego Przedstawiciela Plus GSM aparat telefoniczny w cenie promocyjnej.

 2. Promocyjna opłata aktywacyjna wynosi 15,00 zł + 22% VAT.

 3. Opłata aktywacyjna w wysokości określonej w pkt.2 płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym.

 4. Aparat telefoniczny oferowany przez Autoryzowanych Przedstawicieli po cenie promocyjnej stanowi niepodzielny Zestaw z kartami SIM i samodzielnie nie jest przedmiotem Promocji.

 5. Promocyjna cena w zł aparatu telefonicznego wchodzącego w skład Zestawu wynosi odpowiednio: 

  Zestaw

  Aparat

  Cena aparatu telefonicznego w taryfie
  Czasami 10, Czasami 30, Często 15, Non Stop 15 Czasami 150, Często 50, Często 100, Często150, Non Stop 50, Non Stop 100, Non Stop 150, Non Stop 300
  Zestaw 1 Motorola V 50 L 49,00 zł + 22% VAT 1,00 zł + 22% VAT

   

 6. Promocja "V50 L - 1" trwa od 29 lipca 2002 i jest ograniczona liczbą Zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby Zestawów, jednakże nie później niż 1 września 2002 roku.

 7. Do wzięcia udziału w Promocji "V50 L - 1" nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań ze strony Klienta, oprócz wymienionych w pkt.1.

 8. Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na warunkach Promocji "V50 L - 1": 
  a) w miejsce Klienta nie może wstąpić osoba trzecia, 
  b) Klient nie może zawiesić świadczenia usług,
  c) Klient nie może rozwiązać Umowy.

 9. Klient nabywający Zestaw promocyjny może wybrać jedną z taryf dostępnych w planach taryfowych: Czasami, Często, Non Stop.

 10. W Promocji " V50 L - 1 " Klient otrzymuje do wyboru bonifikatę na wykonywane połączenia lub wysyłane SMS.

 11. Klient dokonuje wyboru preferowanej formy bonifikaty (na wykonywane połączenia lub wysyłane SMS) w momencie podpisania umowy. W okresie 24 miesięcy od daty podpisania umowy nie ma możliwości zmiany formy bonifikaty. 

 12. Wysokość bonifikaty równa jest iloczynowi wymienionej w pkt. 14 liczby minut lub iloczynowi wymienionej w pkt. 15. liczby SMS oraz wysokości opłaty za jedną minutę rozmowy w momencie realizacji połączenia lub jednego wysłanego SMS.

 13. Bonifikata, o której mowa w pkt. 10 i 11, pomniejszająca rachunek telefoniczny, udzielana będzie przez pełne 24 okresy rozliczeniowe, z tym że pierwszy okres rozliczeniowy będzie trwał od dnia aktywacji karty SIM do końca pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego. Bonifikata nie wykorzystana w danym okresie rozliczeniowym nie jest przenoszona do następnego okresu rozliczeniowego, ani też nie jest zwracana. 

 14. W przypadku wyboru bonifikaty na wykonywane połączenia w Promocji "V50 L - 1 " podstawą do obliczenia jej wysokości jest 10 minut w okresie rozliczeniowym, we wszystkich taryfach.

 15. W przypadku wyboru bonifikaty na wysyłane SMS w Promocji "V50 L - 1 " podstawą do obliczenia jej wysokości jest 20 SMS w okresie rozliczeniowym, we wszystkich taryfach.

 16. Zgodnie z konstrukcją planów taryfowych, bonifikata na wykonywane połączenia dotyczy :
  a) w przypadku planów taryfowych Często i Non Stop połączeń wykonywanych w godzinach szczytu, poza godzinami szczytu i w nocy. 
  b) w przypadku planu taryfowego Czasami połączeń wykonywanych poza godzinami szczytu, w weekendy i w nocy.

 17. Udzielona bonifikata dotyczy: 
  a) w przypadku bonifikaty na wykonywane połączenia: pierwszych płatnych krajowych połączeń głosowych wykonanych po wykorzystaniu pakietu minut zawartych w abonamencie. Bonifikata nie dotyczy połączeń na numery specjalne w sieci Plus GSM, w szczególności w ramach usług System Plus, Numer Ulgowy połączeń z numerami typu 0700XXXXXX, połączeń z poczta głosową oraz połączeń przekazywanych.
  b) W przypadku bonifikaty na wysyłane wiadomości SMS: pierwszych płatnych wiadomości SMS (w przypadku taryf dostępnych w planach taryfowych Często i Non Stop)., natomiast w przypadku taryf dostępnych w planie taryfowym Czasami - pierwszych płatnych wiadomości SMS po wykorzystaniu pakietu SMS zawartych w abonamencie. Bonifikata nie dotyczy wiadomości SMS Premium tj. wiadomości wysłanych na numery z zakresu 7000 - 8099.

 18. Zmiana przez Klienta taryfy w okresie 24 miesięcy od daty aktywacji w Promocji "V50 L - 1" powoduje zaprzestanie naliczania bonifikaty, o której mowa w pkt.10.

 19. Jeżeli Klient dokona aktywacji w jednej z taryf w wybranym planie taryfowym, a aktywacja ta nastąpi w okresie trwania okresu rozliczeniowego, wówczas liczba minut i SMS wliczonych w abonament, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM, w pierwszym okresie rozliczeniowym będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego.

 20. W Promocji "V50 L - 1" oferowane są tylko i wyłącznie karty wstępnie aktywowane z przydzielonymi numerami telefonów. W przypadku gdy Klient wyrazi chęć zmiany numeru na inny dostępny dla danej karty SIM, opłata za tę usługę wynosi 50,00 złotych + 22% VAT. Kwotą tą Klient zostanie obciążony w najbliższym rachunku za usługi telekomunikacyjne.

 21. W przypadku utraty aparatu telefonicznego oraz karty SIM, nabytych w ramach niniejszej promocji, przed upływem 24 miesięcy od dnia jej zawarcia Klient zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania. 

 22. Klient powinien wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu utraty telefonu wraz z kartą SIM. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie 50,00 zł + 22% VAT. 

 23. W przypadku nie podjęcia działań określonych powyżej, a zwłaszcza w pkt. 22, działania Klienta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w pkt. 24 niniejszego Regulaminu.

 24. Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Klienta naprawienia szkody będącej wynikiem przyznania Klientowi specjalnych warunków Umowy i wcześniejszego, niż wskazane w pkt. 8 niniejszego Regulaminu, jej rozwiązania przez Klienta lub zaprzestania korzystania z usług albo spowodowania rozwiązania Umowy z winy Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 650,00 zł.

 25. Nie podlega rygorom określonym w pkt. 24 rozwiązanie Umowy przez Klienta w przypadku zmiany cennika usług telekomunikacyjnych sieci Plus GSM skutkującej podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Klienta usługi.

 26. Polkomtel S.A. informuje, że oferowany w Zestawie aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus GSM.

 27. Blokada może zostać usunięta we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM po zgłoszeniu telefonicznie lub osobiście chęci usunięcia blokady. Przy zgłoszeniu chęci usunięcia blokady należy wyrazić zgodę na przedstawione poniżej warunki usunięcia blokady oraz podać typ i numer IMEI telefonu. W ciągu 14 dni Klient zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu o terminie wykonania operacji. Blokada zostanie usunięta po zgłoszeniu się osobiście do Salonu z telefonem, który ma zostać odblokowany.

 28. Polkomtel S.A. informuje, że w przypadku usunięcia blokady w ciągu 24 miesiące od daty aktywacji w sieci Plus GSM, za czynność tę zostanie pobrana opłata w wysokości 500,00 złotych +22% VAT.

 29. W przypadku usunięcia blokady aparatu telefonicznego z pominięciem zasad określonych w pkt. 27 Klient traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach gwarancji.

 30. Promocja "V50 L - 1 " nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A. w czasie trwania niniejszej Promocji.

 31. Klient biorący udział w Promocji "V50 L - 1" nie może, w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu telefonicznego lub usługi.

 32. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji "V50 L - 1 " zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

 33. Cena wymieniona w pkt. 5 aparatu telefonicznego (Motorola V 50 L ), oferowanego na zasadach ogólnych wynosi 1199 PLN + 22% VAT.

 34. Opłata aktywacyjna w sieci Plus GSM oferowana na warunkach ogólnych wynosi 100,00 zł + 22% VAT.

 35. Klient zobowiązuje się do informowania Polkomtel S.A. o stosowaniu urządzeń FCT "Fixed Cellular Terminal" (adapter GSM, urządzenie zapewniające dostęp do sieci GSM z terminali stacjonarnych lub tez central PBX), w których wykorzystane będą karty SIM działające w sieci Plus GSM. 

 36. Klient zobowiązuje się do przekazania Polkomtel S.A. pełnego zakresu numeracji wewnętrznej centrali PBX "Privet Branch Exchange" (centrala abonencka umożliwiająca łączność wewnętrzna w biurze z możliwością realizacji połączeń do i z innych sieci), wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do numeracji z której będą pochodziły połączenia realizowane za pośrednictwem urządzeń FCT.

 37. Klient zobowiązuje się do wykorzystywania kart SIM, działających w sieci Plus GSM, wyłącznie w celu realizacji połączeń zainicjowanych z tych kart. 

 38. Klient nie ma prawa za pomocą kart SIM, działających w sieci Plus GSM, kierować do sieci Plus GSM, ruchu z innych sieci telekomunikacyjnych.

 39. Polkomtel S.A. ma prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej w ramach niniejszej Promocji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się Klienta z zobowiązań określonych w pkt. 35-38, co nie wyłącza możliwości skorzystania przez Polkomtel S.A. z uprawnień określonych w pkt. 24 niniejszego Regulaminu.

Opinie:

Opinie archiwalne (43):

Komentuj

Komentarze / 43

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  adminek pisze: 2002-07-26 17:59
  fajna cena ;)
  0
 • Users Avatars Mini
  Kennys pisze: 2002-07-26 18:02
  fajna bonifikata, która trwa przez 24m
  0
 • Users Avatars Mini
  murzyn pisze: 2002-07-26 18:02
  o co chodzi w punkcie 38??????????????????????????
  0
 • Users Avatars Mini
  dziobek pisze: 2002-07-26 18:09
  ciekawa cena, a nawiasem mowiac to niektorzy sadza ze proma ta zaczela sie 24 lipca, na fkn rozgorzala nawet dyskusja 2 pracownikow + :))) _______pkt 38 tez nie rozumiem.
  0
 • Users Avatars Mini
  dziobek pisze: 2002-07-26 18:11
  pkt 18: rozumiem ze takze przy zmianie na wyzsza taryfe, bez sensu, to powinno dzialac tylko przy obnizaniu taryfy
  0
 • Users Avatars Mini
  PLUS pisze: 2002-07-26 18:12
  W SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ I SALONIE FIRMOWYM PROMOCJA TRWA OD 24 SIERPNIA
  0
 • Users Avatars Mini
  luk23 pisze: 2002-07-26 18:15
  dziobek:co do pkt 18 to zwykle takie sa uroki promocji :(
  0
 • Users Avatars Mini
  vassago4 pisze: 2002-07-26 18:16
  cos zakrecony strasznie ten punkt 38....
  0
 • Users Avatars Mini
  zycho pisze: 2002-07-26 18:24
  przepraszam - to jest wlasciwy adres: w3.plusgsm.pl/pakietplus
  0
 • Users Avatars Mini
  kpt.Hook pisze: 2002-07-26 18:25
  cieekawa cena ale telefon chyba nie najlepszy...
  0
 • Users Avatars Mini
  tadzio pisze: 2002-07-26 18:27
  A propos Plusa i wysylania sms-ow w Simplusie-wymyslilem tani sposob na wysylanie smsow z Simplusa na telefony w sieci PLUS. Zakładam konto w Simplusnecie (koszt utrzymania konta to 40 gr za 3 miesiace) i za cene 18 gr (a nie za 30 gr w MONO czy 40 gr w MULTI) wysylam z telefonu maila w postaci sms-a na nr 369 o nast tresci: 4860XXXXXXX@text.plusgsm.pl # Temat # Tresc Dochodzi pare sekund pozniej niz sms standardowy przez SMSC,ale za cenę 18 gr !!! Tak wiec Plus the best!!! (jak dla mnie) Pozdrawiam!
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2002-07-26 19:15
  Tak dla wyboru wiecej sms-jesz bonifikata na sms-y wiecej gadasz na rozmowy brawo Plus wreszcie trochę rozróżnicowania potrzeb.:P
  0
 • Users Avatars Mini
  gmazur pisze: 2002-07-26 19:31
  dziobek: problem leży w systemie billingowym. bez względu na jakikolwiek ruch powodujący zmianę taryfy (co gorsza nawet na droższą) powoduje brak możliwości naliczania dodatkowych gratisów związanych z promocja. Ja ma mtelefon w promocji Jubileuszowej, z chęcia zmieniłbym na taryfę wyższą, ale szkoda tych dodatkowych gratisów. gm
  0
 • Users Avatars Mini
  ARTUR70 pisze: 2002-07-26 20:06
  Jak każda umowa niezwykle zawiła i skomplikowana.
  0
 • Users Avatars Mini
  kaosone pisze: 2002-07-26 20:42
  chyba w punkcie 38 chodzi o przekierowania na numer inny niz poczta glosowa tzn. abonent nie moze zaprogramowac przekazu polaczen przychodzacych na inny numer w sieci plus :( buuuuuuuuu-ale sobie wymyslili to caly plus(zakladajac, ze dobrze interpretuje)
  0
 • Users Avatars Mini
  minio pisze: 2002-07-26 22:24
  1,00 PLN to bardzo adekwatna cena do V50L, pomysł "tadzia" wart sprawdzenia. pkt 38 intrygujący
  0
 • Users Avatars Mini
  Kennys pisze: 2002-07-26 23:30
  w pkt 38 chyba raczej chodzi o sytuację, gdy np. rozmowa z telefonu stacjonarnego na komórkę Plusa nie idzie przez np. TPSA a przez bramkę z kartą +.
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-07-27 00:35
  No proszę, a tak się plusowc śmialiście z ery i V50L :)
  0
 • Users Avatars Mini
  timeport pisze: 2002-07-27 01:05
  wyprzedają stany magazynowe : ))) i tyle ; ))))
  0
 • Users Avatars Mini
  qbul pisze: 2002-07-27 01:52
  p. 38 nie wolno przekierowywać na te karty rozmów przychodzących z innych sieci - to chyba nie jest trudne
  0
 • Users Avatars Mini
  dwx pisze: 2002-07-27 14:45
  Ciekawy jestem jaka będzie odpowiedź konkurencji!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  misiek24 pisze: 2002-07-27 20:24
  qbul: jesteś chyba w błędzie, bo jest to co najmniej bez sensu. Może jakiś plusowicz, który pracuje w Plusie zajmie się rozwiązaniem tego problemu o co tu chodzi??? Dużym ograniczeniem i minusem tej promocji jak i wielu innych w Plusie jest brak możliwości zmiany taryfy, bo stracę profity. A co ja jestem wróżka że przed zakupem mam wiedzieć jaki abonament będzie dla mnie najlepszy. Skąd klient, który jeszcze nigdy nie używał telefonu komórkowego ma wiedzieć jaki wybrać abonament. Bez sensu.
  0
 • Users Avatars Mini
  Grzegorz Z. pisze: 2002-07-27 20:38
  Graffi - czy ja się śmiałem z Erowej V50 L ? Pośrednio dzięki Erowej reklamie skusiłem się na V50 w Plusie która kosztowała wtedy ..... eeekkmmm... dużo. I nieważne że dostałem drugą baterię, futerał i zestaw HF.
  0
 • Users Avatars Mini
  mc pisze: 2002-07-28 01:25
  Ale mi też promocja. V 50 L za złotówke. W erze ten telefon jest już chyba w promocji z 4 m-ce i o parę groszy droższy ale rozmowy są chociaż trochę tańsze niż w tym plusie!!!buuuuu
  0
 • Users Avatars Mini
  misiek24 pisze: 2002-07-28 11:11
  mc: V50l były w Erze od grudnia, a od lipca są już tylko na papierku w regulaminie. Ewentualnie jeżeli zostały jeszcze gdzieś resztki to można kupić. Stary telefon, został wycofany i wyprzedany. Teraz kolej na Plusa. :)
  0
 • Users Avatars Mini
  dudekius pisze: 2002-07-28 14:01
  misiek24 mylisz się v50l jest w erze nie tylko na papierze, prawdą jest że nie było jej przez jakieś 1,5 miesiąca.
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-07-29 00:36
  Grzegorz Z, nie pamiętam konkretnie kto, ale głosów negatywnych było sporo
  0
 • Users Avatars Mini
  artjaw pisze: 2002-07-29 00:45
  promocja sobie taka a ten punkt 38 coś jest strasznie zamotany
  0
 • Users Avatars Mini
  efen pisze: 2002-07-29 02:45
  szkoda ze dopiero teraz w plusie dali taka cene bo bylem zmuszony kupic w erze po 19 zyli w promocji a wole plusa
  0
 • Users Avatars Mini
  nepomucen pisze: 2002-07-29 03:43
  zmuszony? To brzmi dziwnie..... wybrac siec ze wzgledu na kawalek plastiku ktory w jednej jest drozszy (roznicy sie prawie nie czuje rozkladajac na 24 miesiace) to troche kiepskie podejscie...
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-07-29 09:58
  Troszke pozno i bonifikata jakas taka malo rewelacyjna, ale zawsze to jakas promocja!
  0
 • Users Avatars Mini
  PZ pisze: 2002-07-29 12:07
  *** punkt 38 *** strasznie prosty ;-) jak kilo drutu w kieszeni ... Tak na serio to chyba jest to związane z planowanym uwolnieniem kolejnego rynku: stacjonarki - komórki ... oczywiście o ile się nie mylę ... z uwagi na "pomroczność jasną" zawartą w ww. punkcie ... Na koniec pozwolę sobie na mały okrzyk: NIECH ŻYJĄ PREFIKSY !!!! Pozdrawiam ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  CiepliX pisze: 2002-07-29 12:14
  Qba - no tak,ale jak bierzesz plan taryfowy z 15 minutami free, to jak dostajesz kolejne 10 to jest cos (choc dla mnie 10 min to malo)...
  0
 • Users Avatars Mini
  korek pisze: 2002-07-29 12:24
  plusa promocje to głupoty!! czekajcie na IDEE "ona" coś lepszego wkrótce wymyśli!
  0
 • Users Avatars Mini
  DS pisze: 2002-07-29 12:25
  PZ: Co miałeś na myśli pisząc o uwolnieniu rynku: \"stacjonarki - komórki\"?
  0
 • Users Avatars Mini
  PZ pisze: 2002-07-29 13:20
  *** DS *** Kolejne "utrudnienie" dla abonentów, czyli (podobno już niedługo) zamiast wybierać 0-6xx xxx xxx lub 0-5xx xxx xxx trzeba będzie: 0-10xx 6xx xxx xxx lub 0-10xx 5xx xxx xxx gdy chcesz zadzwonić na komórkę z sieci stacjonarnej ... I niestety ;-) nie będzie już można dzwonić za 1,70 zł/min. jak dotąd ... będzie taniej ... jakie to smutne ... biedni abonenci. Terminu nie znam, ale jak pojawią się promocje telekpiny polegające na obniżce o 15-30 % ceny rozmów na komórki to będzie znaczyło, że zostało już tylko 1-2 miesiące i wchodzi kolejna deregulacja !!! Pozdrawiam ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  DS pisze: 2002-07-29 14:51
  PZ: To poważna sprawa będzie, znowu full kasy pójdzie na kampanie reklamowe. A tak swoją drogą słyszałem że pod koniec roku TPSA ma zlikwidować 3-minutowe impulsy w połączeniach lokalnych. Nie pamiętam źródła ale info jest obiecujące.Czyżby taryfikacja minutowa??? Pozdrawiam! :))
  0
 • Users Avatars Mini
  misiek24 pisze: 2002-07-29 22:20
  dudekius: a co, nie mów mi że znowu się pojawiły, bo jakoś nie dostaję tych telefonów i w całym Szczecinie nikt ich nie ma. :)))
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-07-30 11:16
  CiepliX ok, ale to tylko sztuczne przyciaganie klienta, bo ani aparat nie rewelacja, ani te kilka chwil przez telefon wiecej!
  0
 • Users Avatars Mini
  Manciarz pisze: 2002-08-03 22:13
  super. moim zdaniem cool
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-08-06 11:19
  cool to jest obudzic sie z reka w nocniku!
  0
 • Users Avatars Mini
  mik007 pisze: 2002-08-08 02:18
  co tu można napisać... jakby communicatora spredawali za 1zł to rozumiem,ale to promocja jakich wiele.
  0
 • Users Avatars Mini
  torre pisze: 2002-08-09 14:32
  ten telefon to gniot, wszyscy go wypychają... a swoją drogą ładny on jest ale gniot.
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: