Mucha walczy z Huawei

Najważniejsze | Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Mucha walczy z Huawei

Joanna Mucha w sierpniu przygotowała interpelację dotycząca kwestii wykorzystywania sprzętu Huawei w polskich sieciach komórkowych. 3 września na zapytanie posłanki odpowiedział Marek Zagórski, minister cyfryzacji.

Interpelację posłanki "odkrył" na stronach sejmowych serwis TELKO.IN.

Interpelacja nr 9556
do ministra cyfryzacji, ministra spraw wewnętrznych i administracji, ministra - członka Rady Ministrów, koordynatora służb specjalnych

w sprawie sieci telekomunikacyjnej i instalacji urządzeń firmy Huawei

Zgłaszający: Joanna Mucha

Data wpływu: 10-08-2020

Szanowny Panie Ministrze,

Wielka Brytania podjęła decyzję o usunięciu sprzętu produkowanego przez Huawei z sieci telekomunikacyjnej do końca roku 2027 r. Od stycznia przyszłego roku ma obowiązywać zakaz instalacji nowych urządzeń Huawei. Decyzja została podjęta przez Radę Bezpieczeństwa Narodowego po analizie dokonanej przez National Cyber Security Center.

W 2018 roku Premier Czech Andriej Babisz ogłosił, że jego urząd rezygnuje z korzystania ze smartfonów produkcji chińskiej firmy Huawei ze względów bezpieczeństwa.

Holenderska firma telekomunikacyjna Royal KPN NV poinformowała w 2019 r., że wybierze zachodniego dostawcę kluczowych elementów sieci 5G. Oznacza to, że wykluczona zostanie chińska firma Huawei.

Administracja rządowa USA już w 2018 roku nie mogła korzystać z urządzeń produkowanych przez chińskiego producenta. W maju 2019 roku prezydent Donald Trump podpisał rozporządzenie zabraniające amerykańskim sieciom teleinformatycznym nabywania i użytkowania sprzętu od firm mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. USA ostrzega też swoich sojuszników przed urządzeniami tej firmy.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytania:

1. Czy polski rząd rozważa rezygnację z instalacji urządzeń firmy Huawei na terenie kraju lub wprowadzenie ograniczeń w korzystaniu z instalacji tej firmy?

2. Większość największych polskich operatorów telefonii komórkowej zleca budowę masztów antenowych oraz ich modernizację firmie Huawei. Jaka część tej infrastruktury w Polsce jest oparta na urządzeniach Huawei? Czy Polska jest gotowa na sytuację, w której urządzenia te będą musiały być wyłączone z użytkowania?

Z poważaniem

Joanna Mucha
Posłanka na Sejm RP

RZECZPOSPOLITA POLSKA

MINISTER CYFRYZACJI
Marek Zagórski
BM-WOP.072.197.2020

Szanowna Pani
Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu RP

Dot. pisma z 19 sierpnia br. Posła na Sejm RP Pani Joanny Muchy w sprawie sieci telekomunikacyjnej i instalacji urządzeń firmy Huawei (Interpelacja nr 9556).

Szanowna Pani Marszałek,

poniżej przedstawiam odpowiedzi na zadane pytania.

Ad 1) Czy polski rząd rozważa rezygnację z instalacji urządzeń firmy Huawei na terenie kraju lub wprowadzenie ograniczeń w korzystaniu z instalacji tej firmy?

Rezygnacja lub wprowadzenie ograniczeń w korzystaniu z urządzeń, oprogramowania i usług danego dostawcy przez polski rząd będzie odbywała się na podstawie nowych przepisów przygotowywanych obecnie przez Ministerstwo Cyfryzacji w konsultacji z Kolegium do spraw Cyberbezpieczeństwa.

Nowe przepisy przygotowywane w ramach nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa mają w szczególności umożliwić wprowadzenie bezpiecznych i pochodzących od zweryfikowanych i zaufanych dostawców rozwiązań technologii 5G w Polsce. Co warte podkreślenia, działania Ministerstwa są tożsame z tymi, które prowadzą obecnie inne państwa członkowskie Unii Europejskiej, w ramach realizacji rekomendacji Komisji Europejskiej z 26 marca 2019, których celem ma być podniesienie poziomu bezpieczeństwa sieci 5G funkcjonujących w ramach europejskiego jednolitego rynku cyfrowego.

Uzgodniony przez państwa członkowskie UE, Komisję Europejską oraz Agencję Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) tak zwany 5G Toolbox, czyli zestaw narzędzi strategicznych, technicznych i wspierających zakłada w szczególności konieczność oceny profilu ryzyka dostawców. Ocena taka będzie prowadzona przez wszystkie państwa członkowskie z uwzględnieniem aspektów technicznych oraz pozatechnicznych, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo narodowe.

Proponowana w nowelizowanej ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa kompetencja Kolegium ds. Cyberbezpieczeństwa zakłada ocenę dostawców sprzętu i oprogramowania dla podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - takiej ocenie będzie również podlegała firma Huawei. Celem polskiego rządu jest ustanowienie obiektywnych kryteriów, które dostawcy winni spełnić, tak by tym samym zapewnić możliwość wykluczenia dostawcy wysokiego ryzyka zarówno w fazie budowy, jak i użytkowania sieci 5G. Ocena ta będzie wieloaspektowa. Jej podstawą będą sprawdzone i wiarygodne informacje pochodzące ze źródeł krajowych, jak i sojuszniczych. Należy podkreślić, że w trakcie oceny, Kolegium będzie brało pod uwagę m.in. fakt uznania danego podmiotu za dostawcę wysokiego ryzyka w innym państwie członkowskim UE lub NATO. Wynika to przede wszystkim z kwestii strategicznej – zapewnienia jednolitego podejścia i
kompatybilności z decyzjami podjętymi przez naszych sojuszników z UE i NATO. Ponadto, istotne znaczenie będą miały także wymagania bezpieczeństwa przygotowywane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na potrzeby planowanych procedur aukcyjnych. Wymagania te również będą podlegały opiniowaniu przez Kolegium ds. Cyberbezpieczeństwa
.
Ad 2) Większość największych polskich operatorów telefonii komórkowej zleca budowę masztów antenowych oraz ich modernizację firmie Huawei. Jaka część tej infrastruktury w Polsce jest oparta na urządzeniach Huawei? Czy Polska jest gotowa na sytuację w której urządzenia te będą musiały być wyłączone z użytkowania? 

Szczegółowa analiza dot. udziału w rynku telekomunikacyjnym dostawców sprzętu i oprogramowania, która została przygotowana w 2019 r. na potrzeby szacowania ryzyka na poziomie krajowym, jest dokumentem niejawnym.  

Jednakże, dostępne są publicznie analizy udziału firm chińskich w państwach europejskich, przygotowane przez ekspertów duńskiej firmy konsultingowej Strand Consult w raporcie „Understanding the Market for 4G RAN in Europe: Share of Chinese and Non-Chinese Vendors in 102 Mobile Networks” . Poniżej znajduje się informacja o szacunkach ekspertów Strand Consult dla rynku polskiego.

Należy podkreślić, że rząd polski podjął już kroki mające na celu zapewnienie dywersyfikacji i redundancji sprzętu i oprogramowania, które wykorzystają operatorzy telekomunikacyjni do świadczenia usług. W par. 3.1 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie minimalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz metod, jakie przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług, przedsiębiorcy telekomunikacyjni dostarczający sieć piątej generacji (5G) są zobowiązani m.in. do stosowania strategii skutkującej brakiem uzależnienia się od jednego producenta poszczególnych elementów sieci telekomunikacyjnej przy jednoczesnym zapewnieniu interoperacyjności usług.

Powyższy przepis prawa bezpośrednio nawiązuje do europejskiego dokumentu 5G Toolbox, w którym państwa członkowskie UE zobowiązały się do wdrożenia strategii mających na celu zapewnienie dywersyfikacji dostawców, w celu unikania uzależnienia od dostawców stwarzających wysokie ryzyko. Ponadto, zgodnie z § 2 pkt 10 wskazanego rozporządzenia, każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny będzie musiał, przy zawieraniu umów istotnych dla funkcjonowania sieci lub usług, zidentyfikować ryzyka związane z tymi umowami.

Z wyrazami szacunku,
Marek Zagórski
Minister Cyfryzacji

 

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: