Multimedia Polska - rosną przychody i zysk

Newsy
Żródło: Multimedia Polska
Opinie: 0

Multimedia Polska publikuje wyniki finansowe za III kwartał i 9 miesięcy 2010 r.

•Przychody Multimedia Polska w III kwartale 2010 r. wzrosły o 7% do 141,6 mln zł w porównaniu do tego samego okresu 2009 r.
•Spółka odnotowała w III kwartale 2010 r. skorygowany zysk EBITDA na poziomie 75,3 mln zł czyli 10% wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
•Szybszy od wzrostu przychodów wzrost EBITDA to efekt kontynuacji restrykcyjnej polityki kosztowej.
•Liczba RGU wzrosła na koniec września 2010 r. o blisko 9% do 1,31 mln w porównaniu do stanu na koniec III kwartału 2009 r.
•Wzrost tempa pozyskiwania abonentów telewizji cyfrowej (DTV i IPTV), których na koniec września 2010 r. było ponad 127 tys. tj. o 30% więcej niż rok cześniej.
•Dalszy dynamiczny, dwucyfrowy wzrost liczby RGU w segmentach dostępu do sieci internet oraz telefonii.
•Rosnąca liczba sprzedanych pakietów usług, potwierdzona kolejnym rekordowym wskaźnikiem RGU na abonenta, który w III kwartale 2010 r. wyniósł 1,91. Przed rokiem było to 1,79.
•Średni miesięczny przychód na abonenta (ARPU) wzrósł w ciągu roku z 63,7 zł w III kwartale 2009r do 67,0 zł w III kwartale 2010 r.
•Rekordowo niski wskaźnik churn (odejścia klientów) we wszystkich segmentach w ujęciu średniomiesięcznym: telewizji (0,65%), internetu (0,76%) i telefonii (0,59%).
•Zakończony sukcesem skup akcji własnych, w ramach którego spółka skupiła łącznie 25,03% akcji za kwotę ok. 364 mln zł.
•Przejęcie Internet Solutions, tarnowskiego operatora telekomunikacyjnego, którego sieć obejmowała 16,8 tys. gospodarstw domowych (HP).


- Wyniki osiągnięte przez Multimedia Polska po III kwartałach 2010 r. są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Konsekwentnie realizowana strategia dyscyplinowania kosztów, a także konsekwentne budowanie bazy lojalnych klientów przynosi zamierzone efekty. Niski wskaźnik churn i polityka rozsądnych promocji cenowych powinna już w najbliższych kwartałach przełożyć się na osiągane przychody i marże - mówi Andrzej Rogowski, Prezes Zarządu Multimedia Polska.

Uzyskane wyniki operacyjne i finansowe prezentuje poniższa tabela:W III kwartale 2010 r. skorygowany zysk EBITDA (zysk operacyjny plus amortyzacja pomniejszony o jednorazowe zdarzenia) wyniósł 75,3 mln zł co oznacza wzrost o 10% w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Od początku roku do końca września 2010 r. Multimedia Polska wypracowały EBITDA na poziomie 221,7 mln zł tj. o 15% wyższym niż w tym samym okresie przed rokiem.

Spółka utrzymuje koszty w ryzach. Przy wzroście przychodów o 8 %, koszty wzrosły jedynie o 2%. Wskaźnik miesięcznych kosztów operacyjnych w przeliczeniu na RGU w III kwartale 2010 r. wyniósł średnio 16,9 zł i był o 0,6 zł niższy, niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Stabilny poziom struktury przychodów

Spółka Multimedia Polska osiągnęła w III kwartale 2010 r. 141,6 mln zł przychodów. Po trzech kwartałach było to 420,3 mln zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2009 r. oznacza to wzrost o 7% w skali kwartału oraz 8% w skali 9 miesięcy 2010 r. Większe przychody to w głównej mierze zasługa wzrostu bazy abonentów, rosnącej popularności nowych usług cyfrowej telewizji kablowej oraz powiększenia bazy abonentów szerokopasmowego dostępu do internetu.

Podobnie jak w poprzednich kwartałach Multimedia Polska utrzymuje strukturę przychodów na optymalnym poziomie. Około połowę sprzedaży stanowią wpływy z usług telewizyjnych. Druga połowa przychodów pochodzi ze sprzedaży internetu
i usług głosowych. Jednocześnie Multimedia Polska systematycznie zwiększa przychody na abonenta (ARPU). Miesięczny ARPU wyniósł w III kwartale 67,0 zł co oznacza wzrost o 5% w porównaniu do III kwartału 2009.

Popularne pakiety

W III kwartale 2010 r. Spółka odnotowała wzrost liczby sprzedanych usług (RGU) we wszystkich głównych segmentach działalności: telewizji kablowej (cyfrowej i analogowej), szerokopasmowym dostępie do internetu oraz telefonii stacjonarnej.
W efekcie łączna liczba RGU na koniec września wynosiła ponad 1,31 mln, co oznacza wzrost o 107 tys. w stosunku do stanu na koniec września 2009 r.

Z pakietu Triple Play (wszystkie trzy usługi) w III kwartale 2010 r. korzystało 97 tys. abonentów – o ponad 15% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
W przypadku Double Play było to 225 tys. klientów tj. o blisko 8% więcej niż w III kwartale 2009 r. Dzięki rosnącej popularności pakietów liczba usług przypadająca na jednego abonenta zwiększyła się z poziomu 1,79 na koniec III kwartału 2009 r. do 1,91 na koniec III kwartału 2010 r. Tradycyjnie wskaźnik ten odnotował rekordowy poziom kwartalny.Spółka utrzymuje pod kontrolą wskaźnik churn (wskaźnik rezygnacji klientów z usług). W III kwartale 2010 r. odnotowano najniższy w historii wskaźnik rezygnacji w segmencie telefonii (0,59% średniomiesięcznie), dostępu do internetu (0,76% średniomiesięcznie) oraz telewizji (0,65% średniomiesięcznie). Dla porównania przed rokiem te wartości wynosiły 0,83% (telefonia), 0,85% (internet) oraz 0,7% (telewizja). To efekt konsekwentnie realizowanej strategii, której celem jest wzrost lojalności klientów. Z jednej strony spółka sprzedaje coraz więcej pakietów usług, a z drugiej polityka rozsądnych promocji ogranicza zainteresowanie ofertą spółki ze strony abonentów krótkoterminowych. Konsekwentnie spółka kładzie szczególny nacisk na jakość świadczonych usług i poziom obsługi klientów.

Internet

Tradycyjnie wśród wszystkich segmentów działalności, największe wzrosty Multimedia Polska odnotowuje w segmencie szerokopasmowego dostępu do sieci internet. Na koniec III kwartału 2010 r. spółka miała ponad 351 tys. internautów, czyli około 13% więcej niż rok wcześniej. Wartość przychodów w tym segmencie wyniosła po trzech kwartałach 2010 r. 108,8 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 13% w porównaniu z rokiem ubiegłym. W podobnym tempie rosły przychody w samym III kwartale 2010 r. Wyniosły one 37,3 mln zł w porównaniu do 32,9 mln zł wypracowanych w III kwartale 2009 r. Pozytywnym zjawiskiem jest zaobserwowany wzrost ARPU w segmencie internetu. Wskaźnik zwiększył się 35,7 do 36,2.

– Internet to jeden z naszych flagowych produktów, który cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, Na podkreślenie zasługuje stały wzrost bazy internautów. Nasza oferta bardzo dobrze wpisuje się w oczekiwania klientów. Atrakcyjny poziom ceny w stosunku do proponowanych prędkości i ewidentne korzyści przy zakupie pakietów usług powodują, że jesteśmy jednym z największych alternatywnych dostawców internetu w Polsce, a to oczywiście pozytywnie wpływa na nasze przychody i marżę – komentuje Prezes Rogowski. – Ponadto pozytywnym zjawiskiem jest stabilizacja cen tej usługi.

Telewizja


W III kwartale 2010 r. Multimedia Polska osiągnęła bardzo dobre wyniki w segmencie telewizji. Wartość przychodów uzyskanych w tym segmencie wyniosła w po trzech kwartałach 2010 r. 208,3 mln zł tj. o 7,1% więcej niż rok wcześniej. W III kwartale przychody były wyższe o 3,9% i wyniosły 69,3 mln zł. W trzecim kwartale wzrosła liczba RGU zarówno w telewizji analogowej, jak i cyfrowej (DTV). Na koniec września 2010 r. spółka miała 718 tys. RGU telewizji, w tym już 127,3 tys. użytkowników korzystających z telewizji cyfrowej w technologii DTV oraz IPTV. Tylko w przypadku użytkowników DTV w trzecim kwartale spółka pozyskała 14 tys. nowych abonentów, podczas gdy w poprzednich kwartałach przyrosty były kilkutysięczne. W stosunku do III kwartału 2009 r. przyrost liczby użytkowników DTV wyniósł 27 tys.

- Zintensyfikowaliśmy nasze działania zmierzające do zwiększenia liczby użytkowników telewizji cyfrowej i pierwsze efekty są widoczne. Wprowadzony w trzecim kwartale system promocyjny spowodował wzrost liczby abonentów, co w dłuższym terminie powinno przełożyć się na znaczący wzrost przychodów z tego segmentu.- mówi Andrzej Rogowski.

Usługi głosowe

Multimedia Polska odnotowują stabilny poziom przychodów w segmencie telefonii. Po trzech kwartałach 2010 r. wyniosły one 91 mln zł, co oznacza wzrost o 4,2% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. W III kwartale 2010 r. przychody były wyższe o 3% w porównaniu do III kwartału 2009r i wyniosły 30,6 mln zł.
Na koniec września spółka posiadała 245 tys. usług telefonii, czyli o ponad 16% więcej niż przed rokiem.

- Wyniki segmentu telefonii z pewnością cieszą, biorąc pod uwagę ogólno rynkowy odwrót od telefonii stacjonarnej. Tradycyjnie nie słabnie zainteresowanie VoIP, co pozytywnie przekłada się na nasze wyniki. Oczekujemy, że w kolejnych kwartałach nasze aktywne działania powinny spowodować wzrost sprzedaży usług głosowych klientom biznesowym m.in. dzięki usłudze WLR – mówi Prezes Rogowski.


Inwestycje Multimedia Polska

Grupa Multimedia Polska zainwestowała w III kwartale 2010 r. 53,5 mln zł. W ramach tej kwoty 16,6 mln zł zostało przeznaczone na przejęcie we wrześniu spółki Internet Solutions, natomiast 36,9 mln zł stanowiły nakłady związane z rozbudową i modernizacją własnych sieci. W efekcie liczba nowych gospodarstw, które znalazły się w zasięgu sieci Multimedia Polska zwiększyła się o ok. 28 tys.

Przejęcie działającej w Tarnowie spółki Internet Solutions jest elementem strategii konsolidacji rynku telekomunikacyjnego, a także umacniania pozycji Multimedia Polska w tym mieście. Na dzień podpisania umowy Internet Solutions miało 17,3 tys. RGU, a swoją siecią obejmowało 16,8 tys. gospodarstw domowych (HP).

Projekt warszawski

W III kwartale 2010 r. kontynuowano rozbudowę sieci w północno-zachodnich, północno-wschodnich oraz południowych dzielnicach Warszawy. Na koniec III kwartału 2010 r. w ramach aglomeracji warszawskiej, sieć Multimedia Polska obejmowała około 92,4 tys. gospodarstw domowych i liczyła 52 km. Plany zakładają budowę około 55 km sieci.

Emisja obligacji oraz skup akcji własnych

W maju tego roku Multimedia Polska przeprowadziły emisję obligacji o wartości 400 mln zł. Papiery te w sierpniu zadebiutowały na rynku Catalyst. Środki pozyskane z emisji posłużyły do częściowego refinansowania istniejącego zadłużenia spółki, a także nabycia akcji własnych. Spółka we wrześniu 2010 r. z sukcesem zakończyła skup akcji własnych, w wyniku którego nabyła łącznie ok. 38,4 mln akcji własnych, stanowiących 25,03% kapitału. Łącznie na buy-back spółka wydała ok 364 mln zł.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: