MVNO Dialogu ma 1100 aktywnych kart

Newsy
Żródło: KGHM
Opinie: 0

Dane finansowe Grupy Kapitałowej DIALOG S.A. w I kw. 2010 r.:

(tys. zł)

Okres obrotowy

za 3 miesiące kończący się 31 marca 2010

za 3 miesiące kończący się 31 marca2009*

Przychody ze sprzedaży

131 142

129 409

Wynik na sprzedaży

12 893

8 996

Zysk/(strata) z działalności operacyjnej

14 762

10 276

EBITDA

35 951

35 046

Zysk/(strata) przed opodatkowaniem

13 157

8 354

Zysk/(strata) netto

14 813

3 396

Dane finansowe DIALOG S.A. (tys. zł)

Okres obrotowy

za 3 miesiące kończący się 31 marca 2010

za 3 miesiące kończący się 31 marca2009*

Przychody ze sprzedaży

124 510

122 574

Wynik na sprzedaży

11 504

8 957

Zysk/(strata) z działalności operacyjnej

13 272

10 035

EBITDA

32 254

32 277

Zysk/(strata) przed opodatkowaniem

11 750

8 253

Zysk/(strata) netto

13 691

3 469

* Dane za 2009 rok zostały skorygowane w stosunku do prezentowanych w skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2009 r. w związku z ostatecznym rozliczeniem nabycia udziałów „PETROTEL” sp. z o.o.

W I kwartale 2010 roku Grupa Kapitałowa DIALOG S.A. osiągnęła lepsze wyniki finansowe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Przychody Grupy Kapitałowej DIALOG S.A., w okresie od stycznia do marca 2010 r., były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 1 733 tys. zł. Wzrost przychodów odnotowano przede wszystkim w obszarze usług świadczonych na bazie obcej infrastruktury (głównie usługi WLR) oraz przychodów z usług IPTV i transmisji danych świadczonych na własnej sieci.

Grupa Kapitałowa DIALOG S.A. zwiększyła liczbę klientów w obszarze telefonii stacjonarnej oraz telewizji cyfrowej. Na koniec marca 2010 r. posiadała 708,9 tys. linii dzwoniących na własnej i obcej sieci (usługa WLR). Liczba klientów telewizji cyfrowej, oferowanej w ramach pakietu DIALOGmedia z telefonem stacjonarnym i dostępem do Internetu, wyniosła na koniec pierwszego kwartału 2010 r. 25,8 tys. (przyrost o 4,8 tys. w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2009 r.).

W I kwartale 2010 r. Grupa Kapitałowa DIALOG S.A. wprowadziła usługę telefonii komórkowej Diallo, realizowaną w oparciu o model operatora wirtualnego (MVNO). Komercyjne uruchomienie usługi nastąpiło w lutym 2010 r. Na koniec marca liczba aktywnych kart SIM Diallo wyniosła 1,1 tys.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: