Netia chce mieć ponad 210 tys. łączy broadband na koniec roku

Newsy
Żródło: Netia
Opinie: 1
Opinie: 1

Netia ogłosiła dziś wyniki finansowe za III kwartał 2007 r.

Najważniejsze wydarzenia:

Baza kliencka usług szerokopasmowych Netii powiększyła się do 171.368 portów na dzień 30 września 2007 r. z poziomu 133.978 portów na dzień 30 czerwca 2007 r. oraz 54.735 portów na dzień 30 września 2006 r., wykazując wzrost o 28% w porównaniu z II kw. 2007 r. i o 213% w skali roku. Na dzień 14 listopada br. Netia obsługiwała ponad 187.000 portów i Spółka podwyższyła prognozę liczby klientów usług szerokopasmowych obsługiwanych do końca bieżącego roku do poziomu co najmniej 210.000 (por. rozdział „Dane operacyjne”).

Netia jest wyraźnym liderem wśród polskich operatorów alternatywnych w zakresie usług szerokopasmowych. Na podstawie opublikowanych danych rynkowych Spółka szacuje, że od stycznia 2007 r. pozyskała 18% nowych przyłączeń netto dla tych usług. Ponadto Netia szacuje, e w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy udział Spółki w rynku klientów usług szerokopasmowych wzrósł z 1,5% do 3,8%. Netia ocenia, że od stycznia 2007 r. ok. 84% klientów Telekomunikacji Polskiej („TP”), którzy zdecydowali się skorzystać z usług bitstreamu wybrało jej usługi.

W dniu 20 sierpnia 2007 r. Netia wprowadziła pakiety usług głosowych i internetowych adresowane do klientów z sektora masowego. Pakiety są dostępne dla klientów obsługiwanych na bazie infrastruktury Netii oraz na liniach TP (w oparciu o umowę bitstreamu (BSA) oraz hurtowy dostęp do abonamentu (WLR)). Zarząd Spółki przewiduje, że nowi klienci usług głosowych świadczonych w oparciu o WLR pozwolą Netii zwiększyć jej bazę abonencka oraz ustabilizować w kilku kolejnych kwartałach przychody z usług głosowych. Na dzień 14 listopada 2007 r. Spółka zawarła ponad 13.000 umów na usługi głosowe świadczone w oparciu o WLR, a pierwsze linie WLR zostały aktywowane z dniem 1 listopada 2007 r.

Zgodnie ze strategią, która zakłada osiągnięcie pozycji lidera usług szerokopasmowych wśród operatorów alternatywnych, Netia jako pierwsza uzyskała wiążącą umowę z TP o uwolnienie dostępu do lokalnej petli abonenckiej (LLU). Dzięki temu Spółka będzie mogła oferować własne, zróżnicowane usługi szerokopasmowe na bazie sieci dostępowej TP. Prace przygotowawcze nad wdrożeniem projektu LLU są wysoce zaawansowane i Netia zamierza przyłączyć pierwszych klientów tą metodą na przełomie 2007 r. i 2008 r.

Spółka stowarzyszona Netii P4 Sp. z o.o. („P4”) pozyskała ok. 435.000 klientów usług komórkowych do dnia 30 września 2007 r. i dynamicznie powiększała bazę klientów w IV kw., który jest zazwyczaj najlepszym kwartałem na polskim rynku telefonii komórkowej. P4 poinformowała o przekroczeniu w dniu 15 października br. poziomu 500.000 użytkowników i podtrzymała swój cel zdobycia do końca 2007 r. łącznie ponad 750.000 klientów. Szacunkowy udział P4 w rynku nowych przyłączeń netto wyniósł w III kw. 2007 r. 20% (**).

W III kw. 2007 r. została uruchomiona własna siec UMTS spółki P4 w sześciu miastach, w tym w Warszawie i Gdańsku. Dzięki wzrostowi tempa budowy infrastruktury P4 zamierza do końca 2007 r. objąć
zasięgiem własnej sieci ok. 20% ludności kraju.

(*) Według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonych przez Unię Europejską.
(**) W oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) i operatorów.

Dane finansowe:

Przychody za okres styczeń-wrzesień 2007 r. wyniosły 615,5 mln zł (162,9 mln euro), wykazując spadek o 6% w stosunku do porównywalnego okresu 2006 r. Przychody za III kw. 2007 r. pozostały na stabilnym poziomie w porównaniu zarówno z I kw. jak i II kw. 2007 r. i wyniosły 205,6 mln zł (54,4 mln euro). Powodem obniżki przychodów w okresie styczeń-wrzesień 2007 r. był spadek przychodów z tytułu usług hurtowych i rozliczeń międzyoperatorskich, a w szczególności niskomarżowych usług tranzytu ruchu głosowego. Przychody z transmisji danych za pierwsze trzy kwartały 2007 r. wzrosły do poziomu 172,2 mln zł (45,6 mln euro), tj. o 43% w porównaniu z analogicznym okresem 2006 r., natomiast kwartalne przychody z tego tytułu wzrosły o 8% w porównaniu z II kw. 2007 r. Powyższy wzrost przychodów z transmisji danych zrekompensował z nawiązką obniżkę przychodów ze sprzedaży bezpośrednich usług głosowych o 10% w porównaniu z okresem styczeń-wrzesień 2006 r. – przychody z transmisji danych stanowią obecnie 28% przychodów ogółem wobec ich udziału na poziomie 19% rok temu.

EBITDA za okres styczeń-wrzesień 2007 r. wyniosła 153,0 mln zł (40,5 mln euro) w porównaniu do Skorygowanej EBITDA w wysokości 160,8 mln zł za pierwsze trzy kwartały 2006 r. Marża EBITDA wyniosła w okresie styczeń-wrzesień 2007 r. 24,9% w porównaniu do Skorygowanej EBITDA w wysokości 24,6% w tym samym okresie roku ubiegłego. EBITDA za III kw. 2007 r. wyniosła 36,2 zł (9,6 mln euro) w porównaniu do Skorygowanej EBITDA w kwocie 54,0 mln zł za III kw. 2006 r. oraz EBITDA w wysokości 62,2 mln zł za II kw. 2007 r. Marża EBITDA wyniosła w III kw. 2007 r. 17,6% wobec marży Skorygowanej EBITDA na poziomie 23,4% za III kw. 2006 r. i marży EBITDA na poziomie 30,3% za II kw. 2007 r. EBITDA za okres styczeń-wrzesień 2007 r. uwzględnia, pomniejszone o przychody, koszty początkowe związane z projektem bitstream w wysokości 38,3 mln zł (10,1 mln euro), w tym koszty pozyskania klientów w kwocie 18,8 mln zł (5,0 mln euro) oraz pozostałe koszty związane z hurtowym dostępem typu bitstream, tranzytem IP, reklama i obsługa klienta w łącznej kwocie 19,5 mln zł (5,2 mln euro). Wyłączając powyższe koszty początkowe oraz „Pozostałe przychody”, „Pozostałe koszty”, „Pozostałe zyski/(straty) netto” i niegotówkowe koszty związane z wycena opcji, marża EBITDA wzrosła w porównywanych okresach dziewięciomiesięcznych z 25,3% do 27,1% dzięki różnorodnym działaniom mającym na celu redukcje kosztów oraz mniejszemu udziałowi niskomarżowych przychodów z tytułu tranzytu ruchu głosowego w przychodach ogółem.

Inwestycje w dynamiczny rozwój bazy klientów P4, związane głównie z kosztami pozyskania klientów i wydatkami na reklamę, są przyczyną wzrostu udziału Netii w początkowych stratach P4 do kwoty 112,3 mln zł (29,7 mln euro) z poziomu 15,0 mln zł za okres styczeń-wrzesień 2007 r., kiedy ta spółka przygotowywała się do uruchomienia działalności komercyjnej.

Strata netto za okres styczeń-wrzesień 2007 r. wyniosła 169,4 mln zł (44,8 mln euro) w porównaniu do straty netto w kwocie 5,5 mln zł (i skorygowanej straty netto w kwocie 56,7 mln zł) za pierwsze trzy kwartały 2006 r. Dodatni wpływ na poziom straty wykazanej w 2006 r. miał zysk z przeszacowania wartości zobowiązań koncesyjnych El-Netu w kwocie 51,2 mln zł. Z kolei ujemny wpływ na poziom straty w 2007 r. miał wzrost straty Netii dotyczącej działalności P4, wynoszący 96,9 mln zł. Czynniki te maja wpływ w 91% na wzrost straty Netii pomiędzy tymi okresami.

Zwiększenia środków trwałych i wartości niematerialnych wyniosły 64,1 mln zł (17,0 mln euro) w III kw. 2007 r. i 153,4 mln zł (40,6 mln euro) w okresie styczeń-wrzesień 2007 r., natomiast wydatki inwestycyjne wyniosły 67,4 mln zł (17,8 mln euro) w III kw. 2007 r. i 177,6 mln zł (47,0 mln euro) w okresie styczeń-wrzesień 2007 r.

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na dzień 30 września 2007 r. wynosiły 48,4 mln zł (12,8 mln euro). Przed dokonaniem wpłat na kapitał spółki stowarzyszonej P4 w wysokości 101,1 mln zł (26,8 mln euro) oraz płatności związanych z nabyciem trzech spółek internetowych w kwocie 28,5 mln zł (7,5 mln euro) (po uwzględnieniu przejętych środków pieniężnych), Netia wypracowała w okresie styczeń-wrzesień 2007 r. wolne środki pieniężne (*) w wysokości 13,6 mln zł (3,6 mln euro).

W dniu 15 maja 2007 r. Netia zawarła z bankiem Rabobank Polska SA umowę kredytu w wysokości do300,0 mln zł (79,4 mln euro) („Kredyt”). Kredyt został w pełni zabezpieczony, a ostateczny termin jego spłaty przypada dnia 15 listopada 2011 r. Oprocentowanie Kredytu oparte jest o zmienną stopę procentową WIBOR powiększoną o marżę zależną od wskaźników finansowych. Kredyt zostanie przeznaczony głównie na finansowanie wydatków inwestycyjnych Spółki. Na dzień 30 września 2007 r. dostępne środki w ramach Kredytu wynosiły 295,0 mln zł (78,1 mln euro).

(*) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej pomniejszone o zakup netto środków trwałych i wartości niematerialnych.

Dane operacyjne

Baza klientów usług szerokopasmowych wzrosła do 171.368 na dzień 30 września 2007 r. z poziomu 133.978 na dzień 30 czerwca 2007 r. i 54.735 na dzień 30 września 2006 r. Zgodnie z informacjami opublikowanymi w kwietniu br., podstawowym celem strategicznym Netii jest zdobycie pozycji wiodącego dostawcy usług szerokopasmowych wśród operatorów alternatywnych i pozyskanie 1 miliona klientów usług szerokopasmowych w okresie najbliższych trzech lat. Netia zamierza powiększyć do końca 2007 r. swoja bazę klientów usług szerokopasmowych do ponad 210.000. Usługi szerokopasmowe są świadczone przez Netię w oparciu o następujące technologie:

Liczba portów
szerokopasmowych (*)

III kw. 2007

II kw. 2007

I kw. 2007

IV kw. 2006

III kw. 2006

xDSL i FastEthernet we własnej
sieci stacjonarnej Netii

94.621

88.468

62.528

58.250

53.425

Bitstream

70.945

40.770

35.836

n/a

n/a

WiMAX Internet

4.658

3.516

2.192

836

236

Inne

1.144

1.224

1.266

1.280

1.074

Razem

171.368

133.978

101.822

60.366

54.735

(*) Dane za II i III kw. 2007 r. z uwzględnieniem Pro Futuro.
 
Wzrost liczby użytkowników usług szerokopasmowych w III kw. 2007 r. został osiągnięty głównie dzięki letniej kampanii promocyjnej „Internet - Rok za darmo”. W jej wyniku Spółka zawarła około 42.000 nowych umów. Wśród nich 74% to umowy zawarte na okres trzech lat, z pierwszym rokiem bezpłatnego korzystania z usługi, w odróżnieniu od bardziej typowych umów dwuletnich.
Na dzień 14 listopada 2007 r. baza klientów usług szerokopasmowych Netii przekroczyła 187.000 portów, a dotychczasowy wzrost liczby klientów w IV kw. 2007 r. został osiągnięty w sposób organiczny.

Najważniejsze wydarzenia w zakresie rozwoju usług szerokopasmowych:

xDSL i FastEthernet we własnej sieci stacjonarnej Netii. W III kw. 2007 r. Netia kontynuowała rozwój usług szerokopasmowych xDSL we własnej lokalnej sieci miedzianej i światłowodowej, pozyskując 4.707 nowych użytkowników netto w trzecim kwartale i 12.774 w okresie styczeń-wrzesień 2007 r. łączna liczba użytkowników xDSL wzrosła do 71.024, co stanowi wzrost o 33% w skali roku. Ponadto Netia powiększyła w okresie styczeń-wrzesień 2007 r. swą bazę sieci lokalnych poprzez nabycie w czerwcu 2007 r. trzech spółek internetowych - operatorów lokalnych sieci osiedlowych: Kom-Net, Lanet i Magma oraz spółki Akron we wrześniu 2007 r. Wraz z przejęciem tych spółek Netia pozyskała 23.597 użytkowników usług szerokopasmowych podłączonych do własnej infrastruktury, z potencjałem do dalszego wzrostu dzięki dostępowi do 75.000 gospodarstw domowych znajdujących się w zasięgu tych sieci (patrz równie  „Pozostałe dane”).

Bitstream access. W III kw. 2007 r. Netia przyłączyła netto 30.175 nowych użytkowników BSA. Na dzień 30 września 2007 r. łączna liczba użytkowników tych usług wyniosła 70.945, a dodatkowo ok. 10.000 podpisanych umów BSA oczekiwało w tym dniu na realizacje. We wrześniu 2007 r. dostępność usług bitstreamu oferowanych przez Netię na bazie infrastruktury TP wzrosła do 100% z udziału na poziomie 55% w czasie uruchomienia usług w styczniu 2007 r., umożliwiając Netii świadczenie usług BSA na terenie całego kraju.
Pod koniec sierpnia 2007 r. Netia rozpoczęła równie sprzeda pakietów usług na liniach TP obejmujących usługi głosowe i szerokopasmowe – w oparciu o umowę bitstreamu (BSA) i hurtowy dostęp do abonamentu (WLR). Konkurencyjne cenowo pakiety dostosowane do potrzeb użytkowników skierowane są do abonentów indywidualnych, jak równie do małych i średnich firm, a ich dystrybucja odbywa się poprzez wszystkie kanały sprzedaży Netii, w tym sieć sklepów PLAY Germanos. Netia rozpoczęła proces aktywacji pierwszych klientów przełączanych na pakiety w listopadzie 2007 r. po zakończeniu okresów wypowiedzenia ich dotychczasowych umów z TP.
We wrześniu 2007 r. Netia rozpoczęła telewizyjną kampanię reklamową o zasięgu ogólnokrajowym wspierającą sprzedaż pakietów usług głosowych i szerokopasmowych, a w dniu 5 listopada br. wystartowała świąteczna promocja pakietów usług.
Spółka kontynuuje współpracę z TP i regulatorem nad poprawą wskaźnika aktywacji usług BSA i w III kw. 2007 r. odnotowano znaczący postęp w tym zakresie. W wyniku braku wywiązania się TP z jej obowiązków wynikających z umowy bitstreamu, w III kw. 2007 r. Netia wystosowała do TP, po zakończeniu okresu karencji, wezwanie do zapłaty kar umownych o łącznej wartości 4,4 mln zł (1,2 mln euro). Zarząd Spółki zamierza wykorzystać wszelkie środki prawne w celu wyegzekwowania zapłaty ww. kar umownych, które zostaną ujęte w przychodach po ich wpłacie przez TP lub rozliczeniu w sposób uzgodniony z Netią.

WiMAX. Liczba klientów korzystających z usług w technologii WiMAX wzrosła do 8.321 na dzień 30 września 2007 r. w porównaniu do 4.797 klientów na dzień 30 czerwca 2007 r. i 2.524 klientów na dzień 31 marca 2007r. WiMAX wspiera zarówno usługi głosowe jak i transmisji danych, a liczba portów szerokopasmowego dostępu do Internetu i linii głosowych w tej technologii wzrosła do odpowiednio 4.658
i 8.646 na dzień 30 września 2007 r. z poziomu odpowiednio 3.516 i 5.539 na dzień 30 czerwca 2007 r. Planuje się, że do końca 2007 r. liczba zainstalowanych stacji bazowych wzrośnie do 75, z czego obecnie działają 73 stacje bazowe. Netia zamierza wykorzystywać WiMAX na obszarach o relatywnie niskiej jakości sieci miedzianych. Nakłady inwestycyjne na rozwój WiMAX wyniosą w 2007 r. do 27,0 mln zł wobec poniesionych w 2006 r. nakładów w kwocie 21,1 mln zł - nakłady inwestycyjne na ten cel za okres styczeń-wrzesień 2007 r. wyniosły 21,5 mln zł (5,7 mln euro). Większość nakładów zostanie przeznaczona na zakup urządzeń końcowych instalowanych u nowych klientów w celu ich przyłączenia do istniejących stacji bazowych (planuje się przyłączenie ok. 10.000 nowych klientów).

Liczba głosowych linii dzwoniących (po uwzględnieniu rezygnacji i odłączeń abonentów) wyniosła 394.440 na dzień 30 września 2007 r. w porównaniu do 400.541 linii dzwoniących na dzień 30 września 2006 r. oraz 396.463 na dzień 30 czerwca 2007 r. Spadek w ilości głosowych linii dzwoniących wynika z dezaktywacji linii podłączanych w przeszłości przy użyciu wąskopasmowego dostępu radiowego (w paśmie 2,4 GHz), których użytkownicy nie zdecydowali się na zamianę na usługi w technologii WiMAX, gdzie minimalne opłaty abonamentowe są wyższe. Wyłączenie urządzeń pracujących dotychczas w tych systemach musi być dokonane w ciągu 2007 r. i 2008 r. przez wszystkich polskich operatorów na skutek decyzji regulatora. Z uwagi na fakt, że klienci generujący wyższe ARPU decydują się na zamianę stosowanej technologii na WiMAX, Zarząd nie oczekuje istotnego negatywnego wpływu powyższego procesu migracji klientów na przychody i EBITDA.

 III kw. 2007 r. Spółka rozpoczęła dosprzedaż usług głosowych w oparciu o WLR nowopozyskanym klientom usług BSA korzystającym wyłącznie z usług szerokopasmowych i zakłada pozyskanie łącznie od 415.000 do 420.000 klientów bezpośrednich usług głosowych i WLR do końca 2007 r., stabilizując tym samym poziom przychodów z bezpośrednich usług głosowych.

Netia świadczy usługi głosowe w oparciu o następujące rodzaje dostępu:

Liczba linii głosowych

III kw. 2007

II kw. 2007

I kw. 2007

IV kw. 2006

III kw.2006

Tradycyjne linie głosowe

383.652

389.584

395.451

396.808

400.327

w tym ISDN

111.962

110.352

106.800

104.280

101.802

IntegralNet

2.169

1.340

1.120

689

n/d

WiMAX głos

8.646

5.539

2.411

779

214

WLR *

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

Razem

394.440

396.463

398.949

398.276

400.541

* Na dzień 14 listopada 2007 r. Spółka podpisała ponad 13.000 umów na usługi głosowe świadczone w oparciu o WLR, a pierwsze linie WLR zostały aktywowane z dniem 1 listopada 2007 r.

ARPU w odniesieniu do bezpośrednich usług głosowych zmniejszył się o 10% do kwoty 76 zł (20 euro) w III kw. 2007 r. w porównaniu do 84 zł w III kw. 2006 r. i o 1% w porównaniu do 77 zł w II kw. 2007 r., odzwierciedlając ogólny trend obniżki taryf i wolumenów ruchu w tym segmencie.

ARPU w odniesieniu do usług szerokopasmowych wyniósł 86 zł (23 euro) w III kw. 2007 r. w porównaniu do 138 zł w III kw. 2006 r i 105 zł w II kw. 2007 r. Obniżka ARPU pomiędzy kolejnymi kwartałami odzwierciedla wzrost udziału klientów indywidualnych w łącznej liczbie klientów. W związku z powiększaniem bazy mieszkaniowych klientów usług szerokopasmowych spodziewany jest spadkowy trend ARPU z tych usług. W przypadku klientów otrzymujących znaczące zniżki w ramach promocji na część okresu umownego, przychód rozpoznawany jest przez Spółkę przez cały okres trwania umowy.

Zatrudnienie w grupie Netia wyniosło 1.237 etatów na dzień 30 września 2007 r. w porównaniu do 1.160 etatów na dzień 30 czerwca 2006 r. oraz do 1.227 etatów na dzień 30 czerwca 2007 r. Wzrost był związany z zatrudnieniem dodatkowych pracowników, głównie w działach obsługi klienta i sprzedaży, a także zamiana umów samozatrudnienia na umowy o pracę wynikającą ze zmian przepisów prawa od 1 stycznia 2007 r. Poziom zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2007 r. uwzględniał 54 pracowników czterech spółek internetowych nabytych w 2007 r.

Liczba aktywnych klientów biznesowych Netii z sektora SME/SOHO wzrosła do 76.237 na dzień 30 września 2007 r. w porównaniu do 67.584 na dzień 30 czerwca 2007 i 58.983 na dzień 31 grudnia 2006 r. Większa koncentracja Spółki na klientach z sektora SOHO/SME oraz zmniejszenie uzależnienia od klientów korporacyjnych i ofert dopasowywanych do indywidualnych potrzeb poszczególnych klientów biznesowych stanowią ważny element nowej strategii Netii.

Mirosław Godlewski, prezes zarządu Netii, powiedział: - W trzecim kwartale 2007 r. Netia realizowała zgodnie z planem założenia strategii wzrostu na rynku usług szerokopasmowych. Na koniec kwartału obsługiwaliśmy łącznie ponad 171 tysięcy klientów tych usług, zarówno we własnej sieci Netii jak i na liniach TP. W ciągu ostatnich 12 miesięcy nasza baza klientów usług szerokopasmowych wzrosła trzykrotnie, a Netia osiągnęła wyraźną przewagę nad innymi operatorami alternatywnymi, zdobywając 84-procentowy udział w usługach bitstreamu.
Dzieki liberalizacji rynku telekomunikacyjnego mogliśmy zaoferować wysokiej jakości usługi Netii blisko 10 milionom klientów posiadającym linie TP. Kontynuujemy także inwestycje w rozwój własnej infrastruktury usług szerokopasmowych. W ciągu ostatniego roku nasza baza użytkowników usług szerokopasmowych wzrosła o 40% do 77 tysięcy, a dodatkowo pozyskaliśmy 24 tysiące klientów tych usług poprzez akwizycje lokalnych sieci internetowych.
Ważnym czynnikiem wzrostu tempa przyłączeń nowych klientów była stopniowa poprawa współpracy z TP w zakresie zarządzania procesem aktywacji usług bitstreamu. Tym niemniej, skorzystaliśmy ostatnio z naszego uprawnienia wynikającego z umowy bitstreamu i wystawiliśmy TP notę z żądaniem zapłaty ponad 4 mln zł z tytułu kar umownych. Netia zamierza wyegzekwować swoje prawa wynikające z tej umowy, aby zapewnić jak najwyższy poziom obsługi swoim klientom. Mamy nadzieje, że postępowanie TP ulegnie dalszej poprawie i że podobne kroki nie będą konieczne w przyszłości. W sierpniu br. wprowadziliśmy ofertę typu „double play”, składająca się z pakietów usług internetowych i głosowych (oferowana na liniach TP w oparciu o umowy BSA i WLR). Pierwsze przychody z tytułu oferty pakietowej będą odzwierciedlone w wynikach za czwarty kwartał 2007 r. Równocześnie Netia przygotowuje się, by wejść jako pierwsza na rynek LLU i planuje przyłączenie pierwszych klientów poprzez dostęp do pętli lokalnej na przełomie 2007 r. i 2008 r. Dzięki temu będziemy mogli przedstawić unikalną ofertę produktową i zaoferować nowe usługi klientom BSA.
Dzisiaj z usług szerokopasmowych Netii korzysta ponad 187. tysięcy użytkowników. W ciągu ostatnich 12 miesięcy nasz udział w rynku szerokopasmowym wzrósł prawie trzykrotnie z 1,5% do 3,8% i pozyskaliśmy na nim w ciągu 2007 r. ok. 18% wszystkich nowych przyłączeń netto. Naszym pierwotnym celem było zdobycie łącznie ponad 200 tysięcy klientów usług szerokopasmowych do końca bieżącego roku. Jesteśmy jednak przekonani, że uda nam się przekroczyć tę liczbę i podnosimy dzisiaj prognozę liczby klientów usług szerokopasmowych do ponad 210 tysięcy.
Oprócz rozwoju bazy klienckiej usług szerokopasmowych, jednym z głównych celów strategicznych Netii jest włączenie do naszej oferty usług komórkowych. Pracujemy z P4 nad wprowadzeniem produktów komórkowych dla klientów biznesowych Netii pod naszą własną marką, a ponadto przygotowujemy wspólna ofertę usług konwergentnych (stacjonarnych i komórkowych). Realizacja obu projektów jest planowana na 2008 r., po osiągnięciu przez siec UMTS spółki P4 zasięgu na poziomie przekraczającym 20% ludności kraju. Rozwój P4 jest coraz szybszy – z usług tego operatora korzysta już blisko 600 tysięcy klientów, a jego pierwsze własne sieci miejskie UMTS już działają. Pozwala to P4 przejąć część ruchu obsługiwanego dotychczas przez krajowego partnera roamingowego i poprawić osiągane marże. Czekamy z niecierpliwością na moment wejścia Netii na rynek usług komórkowych, co będzie kolejnym etapem rozwoju i dywersyfikacji naszej działalności.

Chris Bannister, główny dyrektor wykonawczy P4, dodał: - Jestem bardzo zadowolony z rozwoju bazy klienckiej zbudowanej w pierwszym roku naszej działalności operacyjnej. Zbliżamy się szybko do poziomu 600 tysięcy użytkowników i jesteśmy na najlepszej drodze do osiągnięcia celu zaplanowanego na koniec 2007 r., tj. 750 tysięcy klientów. Należy w szczególności podkreślić, e jednostkowe przychody generowane przez naszych klientów (ARPU) są na poziomie wyższym od średniej rynkowej. Trwają prace nad budowa własnej sieci P4, które są już zgodne z pierwotnym harmonogramem projektu. W chwili obecnej obejmujemy zasięgiem własnej sieci mobilnej Fast Internet większość dużych miast, a nasze usługi głosowe i tekstowe są dostępne w całym kraju.

Jon Eastick, główny dyrektor finansowy Netii, powiedział: - Netia odnotowała stabilne przychody w trzecim kolejnym kwartale z rzędu. Ma to szczególne znaczenie z uwagi na fakt, że potrafiliśmy wykorzystać strategicznie możliwości stworzone przez liberalizacje rynku i rozszerzyć nasza bazę kliencką w okresie, w którym większość polskich operatorów telefonii stacjonarnej odnotowała spadek przychodów. Przychody z transmisji danych wzrosły o 8% w porównaniu z poprzednim kwartałem i o 43% w stosunku do okresu styczeń-wrzesień 2006 r., rekompensując z nawiązką spadek przychodów z usług głosowych. W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2007 r. przychody z usług transmisji danych oraz bezpośrednich i pośrednich usług głosowych wzrosły o ponad 4%, jednak spadek przychodów ze sprzedaży usług hurtowych i rozliczeń międzyoperatorskich negatywnie wpłynął na ogólny poziom przychodów. Czwarty kwartał br. rozpoczął się obiecująco i oczekujemy, że dalsza rozbudowa bazy użytkowników usług szerokopasmowych, dosprzedaż usług głosowych WLR nowym klientom szerokopasmowym oraz spodziewane znaczące przychody z tytułu dostarczania rozwiązań sieci transmisyjnej dla P4 pozwolą na przyspieszenie tempa wzrostu przychodów Netii w kolejnych kwartałach.
Poniesione w trzecim kwartale 2007 r. koszty organicznego rozwoju naszej bazy klientów usług szerokopasmowych i brak jednorazowych przychodów z tytułu ugody z TP spowodowały spadek EBITDA pomiędzy kolejnymi kwartałami. Tym niemniej, osiągamy nadal lepsze od przewidywanych wyniki z naszych tradycyjnych usług, gdzie efektywność kosztowa w dużej mierze rekompensuje spadek przychodów. W związku z tym, podwyższamy prognozę EBITDA na 2007 r. z 160 mln zł do 165 mln zł.
Obniżamy równocześnie prognozę nakładów inwestycyjnych na 2007 r. z 275 mln zł do poziomu 230–240 mln zł, w wyniku redukcji poziomu bieżących inwestycji we własna infrastrukturę dostępową oraz opóźnień w realizacji niektórych łączy transmisyjnych na potrzeby P4. Trwają intensywne prace nad zwiększeniem wolnych środków z przepływów pieniężnych z tradycyjnych usług, aby zmaksymalizować poziom dostępnych środków finansowych wspierających rozwój usług szerokopasmowych. Środki te, wraz z kredytem w wysokości 300 mln zł, pozwolą na sfinansowanie naszych planów rozwoju przez znaczną część 2008 roku. Nasz zespół zarządzający rozważa obecnie opcje dotyczące sfinansowania dalszego rozwoju strategii usług szerokopasmowych Netii i utrzymania naszego 23,4% udziału w spółce P4, która równie wskazała na potrzebę zwiększenia nakładów kapitałowych na sfinansowanie jej wzrostu.

Pozostałe dane:

Strategia Netii. W dniu 18 kwietnia br. Netia opublikowała nowa strategie operacyjna ukierunkowana na wzrost dzięki dynamicznemu powiększeniu bazy klientów i podwyższeniu wartości klienta. Spółka zamierza wykorzystać nowe możliwości dostępu do sieci stacjonarnej TP (poprzez bitstream (BSA), dostęp do lokalnej pętli abonenckiej (LLU) i hurtowy dostęp do abonamentu (WLR)), inwestycje w sieć komórkową PLAY i silną już dzisiaj pozycję w biznesowym segmencie rynku. W szczególności, Netia zamierza osiągnąć pozycje lidera na polskim rynku usług szerokopasmowych i pozyskać 1 milion klientów tych usług w ciągu kolejnych trzech lat. Przewiduje się, że ok. 60% klientów szerokopasmowych zostanie przyłączonych w oparciu o infrastrukturę TP, ok. 20% dzięki wzrostowi liczby użytkowników usług szerokopasmowych we własnej sieci Netii oraz ok. 20% poprzez konsolidacje lokalnych sieci internetowych. Ponadto bliska współpraca z PLAY pozwoli Netii zaoferować usługi komórkowe i konwergentne, przy równoczesnym uzyskaniu synergii kosztowych. Netia zamierza także skoncentrować się na najbardziej atrakcyjnych segmentach rynku biznesowego, znacząco zwiększając liczbę klientów z sektora małych i średnich firm oraz podnosząc rentowność w segmencie klientów korporacyjnych przy minimalizacji dodatkowych nakładów. Powyższa strategia wzrostu będzie wsparta zmianami w kulturze organizacyjnej, których celem jest wzmocnienie orientacji na klienta. Netia zamierza przeznaczyć na inwestycje w ciągu najbliższych trzech lat do 700,0 mln zł (185,3 mln euro), głównie na pozyskanie 1 miliona klientów usług szerokopasmowych i rozwój LLU, aby osiągnąć rentowny wzrost z usług szerokopasmowych. W ramach tej kwoty nakłady inwestycyjne mogą wynieść do 500,0 mln zł (132,4 mln euro). Koszty operacyjne mogą wynieść do 200,0 mln zł (52,9 mln euro), co w 2007 r., 2008 r. i przez część 2009 r. obniży EBITDA poniżej poziomu odnotowanego za 2006 r. Inwestycje w usługi szerokopasmowe, wraz z maksymalnym wykorzystaniem istniejących aktywów, maja na celu uzyskanie wiodącego dla telefonii stacjonarnej tempa średniorocznego wzrostu przychodów w latach 2007-2009 oraz silnego wzrostu EBITDA do 2009 r. (na poziomie wyższym od Skorygowanej EBITDA za 2006 r.) i pozytywnych przepływów środków pieniężnych do 2010 r.

Prognoza na 2007 r.

Liczba klientów usług szerokopasmowych: Prognoza zostaje podwyższona z poziomu „ponad 200.000” do poziomu „ponad 210.000”.
Liczba klientów usług głosowych (we własnej sieci i WLR): Prognoza zostaje zaktualizowana do przedziału 415.000 – 420.000 z poziomu „ponad 420.000”. Aktualizacja jest związana z możliwością bardziej precyzyjnego określenia liczby nowych klientów, planowanych do przyłączenia w IV kw. 2007 r. na liniach WLR.
Przychody: Prognoza zostaje utrzymana na poziomie 835,0 mln zł – 850,0 mln zł (221,0 mln euro – 225,0 mln euro).
EBITDA/Skorygowana EBITDA: Prognoza zostaje podniesiona do 165,0 mln zł (43,7 mln euro) z poziomu 160,0 mln zł. Prognoza uwzględnia początkowe straty w kwocie do 60,0 mln zł (15,9 mln euro) związane z rozwojem BSA, LLU i WLR oraz pozyskanie 210.000 klientów usług szerokopasmowych.
Nakłady inwestycyjne: Prognoza zostaje obniżona do poziomu „do 230,0 mln zł – 240,0 mln zł” (60,9 mln euro – 63,5 mln euro) z wcześniej prognozowanego poziomu „do 275,0 mln zł”. Aktualizacja jest związana z obniżeniem poziomu przewidywanych nakładów inwestycyjnych niezbędnych do utrzymania obecnej sieci Netii oraz niższym poziomem nakładów na dostarczenie rozwiązań transmisyjnych dla P4, związanych z częściowym opóźnieniem budowy przez P4 sieci UMTS.

Opinie:

Opinie archiwalne (1):

Komentuj

Komentarze / 1

Dodaj komentarz
  • Users Avatars Mini
    gonzales pisze: 2007-11-14 13:41
    cholernie ambitni, Liczba klientów usług szerokopasmowych: Prognoza zostaje podwyższona z poziomu „ponad 200.000” do poziomu „ponad 210.000”. mowi samo przez sie. to jedyna marka teraz na rynku, ktora w takim tempie zdobywa klientow i ich zaufanie.
    0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: