Netia ogłosiła wyniki za IV kwartał 2001 r. - komunikat

Newsy
Żródło: Netia
Opinie: 18

18 lutego 2002 r. Netia Holdings S.A. ogłosiła podlegające badaniu skonsolidowane wyniki finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IAS) za 2001 rok. 

Dane finansowe 

 • Przychody za 2001 rok wyniosły 538,9 mln PLN (135,2 mln USD) i wzrosły o 22% w porównaniu z 2000 rokiem. Przychody za IV kw. 2001 r. wyniosły 144,9 mln PLN (36,3 mln USD), wzrosły o 12% w porównaniu do IV kw. 2000 roku. 

 • EBITDA za 2001 r. (przed rezerwą na roszczenia od Millennium dokonaną w III kw. 2001 r.) wyniosła 78,2 mln PLN (19,6 mln USD), wzrost o 237% w stosunku do roku poprzedniego. EBITDA za 2001 r. po uwzględnieniu powyższej rezerwy osiągnęła 61,2 mln PLN (15,4 mln USD), wzrastając o 164% w porównaniu z 2000 rokiem. EBITDA za IV kw. 2001 r. wyniosła 29,3 mln PLN (7,4 mln USD) i wzrosła o 253% w porównaniu do IV kw. 2000 roku. 

 • Marża EBITDA za 2001 r. wyniosła 14,5% i 11,4% odpowiednio przed oraz po uwzględnieniu korekty dotyczącej Millennium. Marża EBITDA za IV kw. 2001 r. osiągnęła 20,2%. 

 • Sześć jednorazowych korekt księgowych aktualizujących wartość aktywów na łączną kwotę 740,1 mln PLN (185,7 mln USD) wpłynęło na wynik finansowy w 2001 roku. W szczególności, trzy korekty na łączną kwotę 405,8 mln PLN (101,8 mln USD) miały wpływ na wyniki IV kw. 2001 r. i dotyczyły nieplanowanego odpisu amortyzacyjnego środków trwałych, odpisu inwestycji zaniechanych, naruszenia warunków obligacji wyemitowanych przez Netię oraz skutków rozwiązania transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe od płatności odsetek od tych obligacji. 

 • Środki pieniężne dostępne na dzień 31 grudnia 2001 r. wynosiły 486,9 mln PLN (122,1 mln USD), zaś dodatkowe środki zdeponowane na rachunkach o ograniczonej zbywalności wynosiły 47,5 mln PLN (11,9 mln USD). 

 • Kapitał własny Grupy Netia na koniec IV kw. 2001 r. osiągnął wartość ujemną 343,2 mln PLN tj. ok. (86,1 mln) USD. 

 • Naruszenie warunków obligacji Netii nastąpiło w dniu 14 stycznia 2002 r. w następstwie niezapłacenia odsetek od obligacji denominowanych w USD oraz EUR, wyemitowanych w 1999 r., w terminie ich wymagalności przypadającym w dniu 15 grudnia 2001 r.

 • Transakcje zabezpieczające ryzyko kursowe dotyczące płatności odsetek od obligacji Netii, zawarte z Merrill Lynch i JPMorgan Chase Bank, zostały rozwiązane w związku z proponowaną restrukturyzacją zadłużenia.

 • Odroczenie płatności rat opłat koncesyjnych, na łączną kwotę ok. 33 mln EUR, zostało uzyskane do dnia 30 czerwca 2002 roku. 

Dane operacyjne 

 • Krajowa sieć szkieletowa Netii miała na koniec 2001 r. 3.370 km długości. 

 • Liczba linii dzwoniących (po uwzględnieniu rezygnacji i wyłączeń abonentów) wyniosła 343.802, co stanowi wzrost o 7% w porównaniu z 2000 rokiem. 

 • Liczba linii biznesowych wyniosła 97.994, wzrost o 21% w porównaniu z rokiem poprzednim. Udział biznesowych linii dzwoniących w stosunku do wszystkich linii dzwoniących wyniósł 28,5%, a przychody od klientów biznesowych wynosiły w 2001 r. 54,1% przychodów z działalności telekomunikacyjnej. 

 • Średni miesięczny przychód z linii wzrósł o 7% do 122 PLN w grudniu 2001 r. w stosunku do grudnia 2000 r. 

 • Umowa dotycząca komercyjnych usług sieciowych (carrier's carrier) na bazie sieci szkieletowej Netii została podpisana z Telią AB w dniu 14 stycznia 2001 r. 

 • Usługi sieci inteligentnej (usługa 800 i 801) uruchomione w lutym 2002 r. 

 • Zatrudnienie zostało zmniejszone w skali roku z poziomu 1.626 do 1.536 w ramach programu redukcji zatrudnienia o ok. 20%. 

Pozostałe 

 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w dniu 19 lutego 2002 r. w celu głosowania, między innymi, nad proponowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Netii Holdings S.A. poprzez emisję do ok. 740 mln nowych akcji w związku z reorganizacją Netii. 

 • Negocjacje z posiadaczami obligacji Netii w sprawie restrukturyzacji zadłużenia Spółki są nadal kontynuowane. Netia także ogłosiła w dniu dzisiejszym, że Zarząd zaakceptował proponowane warunki restrukturyzacji przedstawione przez obligatariuszy oraz poinformował, że Rada Nadzorcza nie zajęła jeszcze stanowiska w tej kwestii. Dlatego też, Zarząd Netii Holdings S.A. powiadomił w dniu 18 lutego 2002 r., że rekomenduje głosowanie za podjęciem uchwał proponowanych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 19 lutego 2002 roku. 

 • Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Z dniem 7 sierpnia 2001 r. Morgan Ekberg, Wiceprezes Telia Business Area Networks, został powołany na stanowisko przewodniczącego Rady Nadzorczej. Z dniem 10 grudnia 2001 r. Jan Henrik Ahrnell zastąpił Jana Johanssona na stanowisku członka Rady Nadzorczej z ramienia Telii AB. Z dniem 26 listopada 2001 r. Andrzej Wójcik, reprezentujący BRE Bank S.A., zrezygnował ze stanowiska w związku z wygaśnięciem prawa BRE Bank S.A. do nominowania jednego członka Rady Nadzorczej. 

Morgan Ekberg, Przewodniczący Rady Nadzorczej Netii, powiedział: - Osiągnięte rezultaty pozwalają nam wierzyć, że Zarząd podejmuje niezbędne kroki w celu rozwiązania stojących przed Netią wyzwań. Pod koniec ubiegłego roku Rada Nadzorcza Netii zatwierdziła generalne założenia zweryfikowanego planu biznesowego, którego celem jest osiągnięcie wysokiej rentowności przy jednoczesnym skoncentrowaniu na klientach biznesowych. 

Zaproponowana restrukturyzacja naszego zadłużenia ma na celu zapewnienie Netii stabilnej pozycji finansowej i, jeśli zakończy się sukcesem, powinna umożliwić nam skoncentrowanie się na realizacji naszej zweryfikowanej strategii. 

Kjell-Ove Blom, p/o Prezesa Netii stwierdził: - Pomimo silnej konkurencji na rynku telekomunikacyjnym, dekoniunktury gospodarczej w Polsce oraz naszej trudnej sytuacji finansowej, Netia dokonała w 2001 roku znaczącego postępu, zarówno jeśli chodzi o wyniki operacyjne jak i finansowe. Skupiliśmy nasza uwagę na projektach inwestycyjnych generujących najwyższe przychody, skoncentrowaliśmy budowę sieci na obszarach miejskich, odłączyliśmy klientów nie płacących rachunków oraz negocjowaliśmy unieważnienie lub odroczenie płatności pozostających rat opłat koncesyjnych. Nasza pozycja na rynku klientów biznesowych i stały wzrost na poziomie wskaźnika oraz marży EBITDA potwierdzają potencjał Netii. 

Tym niemniej, opublikowane dzisiaj wyniki finansowe wykazują, iż wartość naszych zobowiązań przekroczyła wartość aktywów. Zgodnie z wymogami polskiego prawa, sytuacja taka wymaga złożenia przez spółkę wniosku o upadłość lub o rozpoczęcie postępowania układowego. Z tego względu, Netia i niektóre jej spółki zależne rozważają złożenie w najbliższym czasie wniosków o rozpoczęcie postępowań układowych. 

Avi Hochman, Dyrektor Finansowy Netii, dodał: - Zmagając się z wyjątkowo niekorzystnymi dla firm telekomunikacyjnych warunkami rynkowymi, Netia przeprowadziła szereg analiz możliwości finansowania swojego rozwoju i jednocześnie podjęła działania mające na celu ograniczenie wypływu gotówki z firmy. Nakłady inwestycyjne w 2001 r. wyniosły 586,8 mln PLN (147,2 mln USD) w porównaniu z 1.116,8 mln PLN w 2000 roku. 

W 2001 r. Netia powiększyła czterokrotnie EBITDA do poziomu 78,2 mln PLN (przed rezerwą na roszczenia od Millennium), a marża EBITDA w IV kw. 2001 r. wzrosła trzykrotnie w porównaniu z IV kw. 2000 r. do 20,2%. Wierzymy, że poprawienie wyników operacyjnych przy trudnych warunkach rynkowych pokazuje potencjał rozwoju Netii. W związku z tym naszym obecnym priorytetem jest sfinalizowanie proponowanej restrukturyzacji zadłużenia i stworzenie solidnej struktury kapitałowej oraz podstawy do umożliwienia Netii dalszego rozwoju. 

Informacje Finansowe 

Porównanie 2001 r. do 2000 r. 

Przychody za 2001 r. wzrosły o 22% do kwoty 538,9 mln PLN (135,2 mln USD) z kwoty 442,7 mln PLN w 2000 r. 

Przychody z usług telekomunikacyjnych wzrosły o 30% do kwoty 512,2 mln PLN (128,5 mln USD) z kwoty 395,2 mln PLN w 2000 roku. Główną przyczyną tego wzrostu był wzrost liczby linii dzwoniących przy jednoczesnym wzroście średniego przychodu na linię oraz wprowadzenie nowych produktów. Liczba linii dzwoniących zwiększyła się o 7% do poziomu 343.802 na dzień 31 grudnia 2001 r. w porównaniu z 321.073 liniami na dzień 31 grudnia 2000 roku. Średni przychód na linię wzrósł o 7% do kwoty 122 PLN (31 USD) w grudniu 2001 r. w porównaniu do 114 PLN w grudniu 2000 r., co było głównie związane z podwyższeniem miesięcznych opłat abonamentowych w maju 2001 r. 

Sześć korekt księgowych w łącznej kwocie 740,1 mln PLN (185,7 mln USD) wpłynęło na wyniki finansowe w 2001 r., mianowicie: 

Trzy korekty w łącznej kwocie 405,8 mln PLN (101,8 mln USD) wpłynęły na wyniki finansowe w IV kw. 2001 i odzwierciedlały: 

 • Efekt rozwiązania umów zabezpieczenia ryzyka kursowego w kwocie 274,6 mln PLN (68,9 mln USD), 

 • Efekt naruszenia warunków obligacji Netii w kwocie 112,0 mln PLN (28,1 mln USD), 

 • Koszt odpisanych zaniechanych inwestycji w kwocie 19,2 mln PLN (4,8 mln USD). 

Ponadto, trzy korekty księgowe aktualizujące wartość aktywów w łącznej kwocie 334,3 mln PLN (83,9 mln USD) wpłynęły uprzednio na wyniki finansowe jak następuje.: 

 • odpis wartości firmy z konsolidacji w kwocie 220,3 mln PLN (55,3 mln USD), 

 • nieplanowy odpis amortyzacyjny niewykorzystywanych gospodarczo środków trwałych w kwocie 97,0 mln PLN (24,3 mln USD), dotyczący 70.200 linii podłączonych, 

 • rezerwa na roszczenia sporne wobec Millennium w kwocie 17 mln PLN (4,3 mln USD). 

Powyższe korekty są pozycjami niegotówkowymi i ich wpływ na wyniki finansowe został w całości odzwierciedlony w wynikach odpowiednio trzeciego i czwartego kwartału 2001 r. 

Odpis związany z rozwiązaniem umów zabezpieczenia ryzyka kursowego jest skutkiem wycofania się z powyższych transakcji. Odpis z tytułu naruszenia warunków obligacji powstał z powodu niedokonania płatności odsetek od obligacji denominowanych w USD oraz EUR, wyemitowanych w 1999 r., w terminie wymagalności przypadającym w dniu 15 grudnia 2001 r., co było związane z rozpoczęciem negocjacji mających na celu restrukturyzację zadłużenia długoterminowego Netii. Odpis wartości firmy z konsolidacji jest rezultatem ostrożnej wyceny aktywów oraz wynika z przekonania Zarządu, że nie ma ekonomicznych podstaw do dalszego rozliczania nadwyżki kosztów nabycia nad aktywami netto konsolidowanych spółek. Nieplanowy odpis amortyzacyjny środków trwałych dotyczy niewykorzystywanych gospodarczo 70.200 linii podłączonych. Rezerwa na roszczenia wobec Millennium jest skutkiem wycofania się przez Netię z umowy zakupu Millennium, z uwagi na odmowę przez Millennium wykonania zobowiązań wynikających z tej umowy. Netia zażądała od Millennium odszkodowania w wysokości 8,5 mln PLN oraz dodatkowo zwrotu udzielonej pożyczki w kwocie 11,5 mln PLN. 

Zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA) wyniósł 61,2 mln PLN (15,4 mln USD), w porównaniu do 23,2 mln PLN za 2000 rok. EBITDA za 2001 r. przed uwzględnieniem rezerwy na roszczenia wobec Millennium wzrosła o 237% do kwoty 78,2 mln PLN (19,6 mln USD). Marża EBITDA bez uwzględnienia rezerwy na roszczenia wobec Millennium wzrosła za ten okres do 14,5% w porównaniu do 5,2% za 2000 rok. 

Inne koszty działalności operacyjnej wyniosły 331,0 mln PLN (83,0 mln USD) i stanowiły 61% przychodów ogółem za 2001 r. w porównaniu do 65% za 2000 r., z czego wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników stanowiły główny element tych kosztów. 

Amortyzacja wartości firmy z konsolidacji i wartości niematerialnych i prawnych włącznie z odpisem wartości firmy z konsolidacji wzrosły do 301,1 mln PLN (75,5 mln USD) z kwoty 49,2 mln PLN w 2000 r. ze względu na dokonany w III kw. 2001 r. odpis wartości firmy z konsolidacji w wysokości 220,3 mln PLN (55,3 mln USD). 

Amortyzacja środków trwałych wzrosła o 32% do kwoty 172,7 mln PLN (43,3 mln USD) z kwoty 130,5 mln PLN za 2000 r. ze względu na oddanie do eksploatacji kolejnych fragmentów sieci. 

Opłaty międzoperatorskie wzrosły o 9% do 122,2 mln PLN (30,7 mln USD) z poziomu 112,3 mln PLN za 2000 r. Opłaty międzyoperatorskie liczone w stosunku do wpływów z tytułu opłat za połączenia spadły do 34% z poziomu 39%, co jest rezultatem bezpośredniego podłączenia sieci Netii do sieci operatorów komórkowych oraz wzrastającego udziału połączeń przenoszonych po własnej sieci szkieletowej. 

Koszty finansowe netto wzrosły o 16% do kwoty 230,0 mln PLN (57,7 mln USD) z poziomu 198,7 mln PLN wskutek wzrostu kosztów obsługi zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji. Dodatkowo, w kosztach finansowych IV kw. 2001 r. zostały ujęte koszty rozwiązania umów zabezpieczających ryzyko kursowe. 

Strata netto wyniosła 1.149,2 mln PLN (288,3 mln USD) w porównaniu do straty netto w wysokości 362,0 mln PLN za 2000 r. Wzrost straty za 2001 r. wynika głównie z dokonania opisanych wyżej sześciu korekt księgowych aktualizujących wartość aktywów oraz ze wzrostu poziomu kosztów finansowych netto. 

Wartość środków trwałych i oprogramowania komputerowego netto wzrosła o 5% do kwoty 2.537,3 mln PLN (636,5 mln USD) na dzień 31 grudnia 2001 r. z 2.408,4 mln PLN na dzień 31 grudnia 2000 roku. 

Poziom wydatków z tytułu działalności inwestycyjnej za 2001 r. spadł o 53% do kwoty 639,2 mln PLN (160,3 mln USD) w porównaniu do 1.357,5 mln PLN w 2000 r., a środki pieniężne netto wydatkowane na zakup środków trwałych i oprogramowania komputerowego w 2001 r. wyniosły 582,8 mln PLN (146,2 mln USD). 

Środki pieniężne wykazane na dzień 31 grudnia 2001 r. wyniosły 486,9 mln PLN (122,1 mln USD). Dodatkowo Netia posiadała środki na rachunkach typu "escrow" w wysokości 47,5 mln PLN (11,9 mln USD) przeznaczone na wypłaty odsetek w czerwcu 2002 r. za obligacje typu "Senior Notes" wyemitowane w 2000 roku. 


Porównanie czwartego kwartału 2001 r. z trzecim kwartałem 2001 r. 

Przychody ogółem za czwarty kwartał 2001 r. wzrosły o 6% do kwoty 144,9 mln PLN (36,3 mln USD) z kwoty 136,8 mln PLN za trzeci kwartał 2001 r. Wzrost ten był spowodowany zwiększeniem się o 6% przychodów z działalności telekomunikacyjnej do kwoty 139,3 mln PLN (34,9 mln USD) z kwoty 131,0 mln PLN za trzeci kwartał 2001 roku. Na poziom przychodów miał też wpływ spadek o 3% do kwoty 5,6 mln PLN (1,4 mln USD) przychodów z tytułu pozostałej działalności odpowiadających operacjom spółki Uni-Net, joint venture Netii i Motoroli oferującej radiowe usługi trunkingowe, w porównaniu do 5,8 mln PLN za trzeci kwartał 2001 roku. 

Zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA) za czwarty kwartał 2001 r. wyniósł 29,3 mln PLN (7,3 mln USD) w porównaniu do 17,7 mln PLN za trzeci kwartał 2001 r. Wzrost wyniku EBITDA jest spowodowany głównie zmniejszeniem się kosztów wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników związanego z przeprowadzaną redukcją zatrudnienia. Marża wskaźnika EBITDA przed uwzględnieniem rezerwy na roszczenia wobec Millennium wzrosła do 20,2% za czwarty kwartał 2001 r. w porównaniu do 13,0% za trzeci kwartał 2001 r. 

Strata netto za czwarty kwartał 2001 r. wyniosła 286,4 mln PLN (71,8 mln USD), a na jej poziom miały wpływ głównie odpisy związane z trzema korektami księgowymi aktualizującymi wartość aktywów dokonanymi w czwartym kwartale 2001 r. 


Podsumowanie działalności operacyjnej

W związku z ostatnio zatwierdzonymi założeniami dziesięcioletniego biznes planu i strategią polegającą na świadczeniu usług głównie dla klientów biznesowych, liczba linii podłączonych wykazana w komunikacie za III kwartał 2001 r. została zweryfikowana i pomniejszona o 70.200 linii, tak aby prezentowane dane były rzetelne i nie obejmowały tych fragmentów lokalnej sieci dostępowej Netii, które nie będą w pełni wykorzystywane. Ponadto, liczba linii dzwoniących wykazana uprzednio za I i II kwartał 2001 r. została zmniejszona o 14.924 linii w celu skorygowania błędu w sposobie przeliczania kanałów ISDN na linie dzwoniące. W związku z powyższym uległy także zmianie wykazywane uprzednio dane dotyczące średniego miesięcznego przychodu na linię, liczby linii biznesowych, udziału procentowego linii biznesowych w ilości linii ogółem oraz liczby linii przypadających na pracownika. Liczby przedstawione poniżej uwzględniają opisane zmiany. 

Liczba linii podłączonych wzrosła o 1,4% do poziomu 526.402 linii na koniec czwartego kwartału 2001 r. z poziomu 519.035 linii na dzień 30 września 2001 roku. Liczba linii podłączonych zmniejszła się w porównaniu z czwartym kwartałem 2000 r. ze względu na odpis 70.200 linii dokonany w trzecim kwartale 2001 r. 

Liczba linii dzwoniących wzrosła o 7% do poziomu 343.802 linii na dzień 31 grudnia 2001 r. z poziomu 321,073 linii na dzień 31 grudnia 2000 r. i pozostała na poziomie z września 2001 roku. Powyższy przyrost linii dzwoniących uwzględnia rezygnacje i wyłączenia abonentów nie płacących rachunków, które w czwartym kwartale 2001 r. wyniosły odpowiednio 8.024 i 6.330 linii oraz odpowiednio 27.440 i 23.750 za 2001 roku. Odnotowane rezygnacje były spowodowane w głównej mierze wpływem pogarszającej się sytuacji gospodarczej na korzystanie z usług telekomunikacyjnych przez klientów, migracją poza zasięg działalności sieci Netii oraz odchodzeniem do innych operatorów. 

Liczba biznesowych linii dzwoniących, w odniesieniu do wszystkich linii dzwoniących, wzrosła do poziomu 28,5% z poziomu 25,3% na dzień 31 grudnia 2000 r. oraz 27,3% na dzień 30 września 2001 r., co odzwierciedla strategię Netii polegającą na kierowaniu oferty świadczenia usług telekomunikacyjnych głownie do generujących wysokie przychody klientów korporacyjnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Przychody od abonentów biznesowych stanowiły w 2001 r. 54,1% przychodów z działalności telekomunikacyjnej ogółem. 

Liczba linii biznesowych wzrosła o 21% do poziomu 97.994 na dzień 31 grudnia 2001 r. z poziomu 81.137 linii na dzień 31 grudnia 2000 r. oraz o 5% w porównaniu z 93.713 liniami biznesowymi na dzień 30 września 2001 r. 

Średni miesięczny przychód z linii wzrósł o 7% do kwoty 122 PLN (31 USD) w grudniu 2001 r. z kwoty 114 PLN we grudniu 2000 r. i pozostał na poziomie z września 2001 r. 

Średni miesięczy przychód na linię abonenta biznesowego wzrósł o 1% do kwoty 225 PLN (56 USD) w porównaniu z kwotą 224 PLN w grudniu 2000 r. oraz zmniejszył się o 7% z poziomu 243 PLN we wrześniu 2001 r. 

Średni miesięczny przychód na linię abonenta indywidualnego wzrósł o 5% do kwoty 81 PLN (20 USD) w porównaniu z kwotą 77 PLN w grudniu 2000 r. i zmiejszył się o 7% w porównaniu z kwotą 76 PLN we wrześniu 2001 r. 

Nowe pakiety taryfowe na linie analogowe i ISDN zostały wprowadzone z dniem 1 października 2001 r., oferując abonentom większą możliwość wyboru w zależności od intensywności korzystania z usług telekomunikacyjnych. Obecnie Netia oferuje trzy pakiety różniące się wysokością opłat miesięcznych i stawek za połączenia lokalne, adresowane do klientów o niskim, średnim i wysokim stopniu korzystania z usług telekomunikacyjnych. 

Usługi połączeń międzystrefowych bazujące na dostępie pośrednim są dostępne na terenie całego kraju od połowy października 2001 r. Usługi te, adresowane głównie do klientów instytucjonalnych, zostały uruchomione w sierpniu 2001 r. i były oferowane w pierwszym etapie w 15 strefach numeracyjnych. W grudniu 2001 r. Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji ustalił nowe stawki rozliczeń międzyoperatorskich w rozliczeniach pomiędzy Netią 1 (operator usług międzymiastowych) i TP S.A. obowiązujące do 30 czerwca 2002 r., które są niższe od stawek obowiązujących uprzednio o 55%-60%. Netia prowadzi obecnie z TP S.A. rozmowy dotyczące wstecznego wdrożenia tych nowych stawek od dnia 1 lipca 2001 roku. Ponadto, Netia wystąpiła do Sądu Okręgowego w Warszawie z pozwem przeciwko Skarbowi Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez Ministra Infrastruktury domagając się zasądzenia na rzecz Netii odszkodowania w wysokości 183 milionów PLN (ok. 52 mln EUR lub 46 mln USD) w związku z opóźnieniem w wydaniu koncesji na świadczenie międzystrefowych usług telekomunikacyjnych oraz opóźnieniem w ustaleniu warunków współpracy i rozliczeń między Spółką a TP S.A. 

Usługa transmisji danych "Netia Frame Relay" bazująca na sieci ATM została uruchomiona we wrześniu 2001 r., w celu rozszerzenia i uzupełnienia zakresu usług oferowanych przez Netię klientom biznesowym. 

Usługi sieci inteligentnej (IN) zostały uruchomione w lutym 2002 roku. Netia 1 jest pierwszym z trzech alternatywnych do TP S.A. operatorów usług międzymiastowych uruchamiającym usługi z gatunku sieci inteligentnej. 

Usługi carrier's carrier. Netia podpisała w styczniu 2002 r. umowę z Telią dotyczącą świadczenia usług sieciowych na bazie sieci światłowodowej Netii. Netia wydzierżawi Telii dwa trakty kanalizacji teletechnicznej na odcinku Warszawa-Kołbaskowo za łączną kwotę ok. 16 milionów USD. Trakty zostały wydzierżawione na okres 15 lat i będą udostępnione Telii nie później niż do 30 czerwca 2002 roku. Ponadto, w okresie obowiązywania umowy Netia zaoferuje Telii za dodatkowym wynagrodzeniem usługi dodane, takie jak instalacja i utrzymanie światłowodów oraz usługi kolokacyjne na trasie wydzierżawionych traktów. Umowa wejdzie w życie po spełnieniu, do dnia 15 kwietnia 2002 roku, szeregu warunków. 

W warszawskiej strefie numeracyjnej na dzień 31 grudnia 2001 r. Netia obsługiwała 8.067 linii dzwoniących, z których 93% stanowiły linie dla klientów biznesowych. Netia buduje obecnie w Warszawie lokalną infrastrukturę dostępową. Na dzień 31 grudnia 2001 r. w Warszawie działało osiem stacji bazowych dostępu radiowego oraz zostało wybudowanych 80 km sieci światłowodowej. 

W Internetii na dzień 31 grudnia 2001 r. zarejestrowanych było 57.847 użytkowników w porównaniu z 36.500 zarejestrowanymi użytkownikami na dzień 31 grudnia 2000 r. oraz 64.837 zarejestrowanymi użytkownikami na dzień 30 września 2001 r. W październiku 2001 r. Internetia rozszerzyła swoją ofertę i obecnie umożliwia także dostęp do Internetu bez konieczności rejestracji przez użytkownika. Ta nowa usługa jest aktualnie oferowana abonentom korzystającym z lokalnych usług Netii, a po podpisaniu umowy z TP S.A. będzie dostępna również dla innych potencjalnych klientów. Średni miesięczny przychód na użytkownika w grudniu 2001 r. wyniósł 25 PLN. 

Krajowa sieć szkieletowa Netii, obejmująca swoim zasięgiem dwanaście największych miast w Polsce, a której długość wynosi 3.370 km, składa się obecnie z 2.120 km światłowodów oraz 1.250 km linii dzierżawionych. Netia buduje dodatkową infrastrukturę o długości ok. 960 km, której ukończenie zaplanowano w 2002 r. Infrastruktura ta zastąpi większość obecnie dzierżawionych linii. 

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2001 r. wyniosło 1.536 osób w porównaniu do 1.626 na dzień 31 grudnia 2000 r. oraz 1.639 na dzień 30 września 2001 roku. W 2001 r. Netia rozpoczęła proces redukcji zatrudnienia o ok. 20% i jest on kontynuowany. 

Liczba linii dzwoniących przypadających na jednego zatrudnionego zwiększyła się o 3% do przeciętnego poziomu 214 w 2001 r. z poziomu 208 w 2000 roku. Miesięczny przychód z działalności telekomunikacyjnej przypadający na jednego zatrudnionego zwiększył się w tym okresie o 15% do kwoty 26.979 PLN (6.768 USD) w 2001 r. z kwoty 23.541 PLN w 2000 r. 

Płatności za koncesje. W dniu 19 stycznia 2002 r. Minister Infrastruktury podjął decyzje odraczające do dnia 30 czerwca 2002 roku płatność rat opłat koncesyjnych niektórych spółek operatorskich należących do Grupy kapitałowej Netia, przypadających pierwotnie do uiszczenia w listopadzie i grudniu 2001 roku, na łączną kwotę ok. 33 mln EUR. W związku z powyższym odroczeniem terminu płatności Minister Infrastruktury ustalił także opłaty prolongacyjne, płatne w dniu 30 czerwca 2002 roku, w łącznej wysokości ok. 9 mln PLN. W maju 2001 r., niektóre spółki z Grupy Netia zwróciły się do Ministra Łączności oraz Prezesa Urzędu Regulaji Telekomunikacji ("URT") o potwierdzenie, iż obowiązek wniesienia opłat koncesyjnych przestał obowiązywać Netię w związku z wygaśnięciem koncesji lub uzyskaniem przez koncesję z mocy prawa charakteru zezwolenia w rozumieniu Prawa Telekomunikacyjnego. Ponadto, w związku z wygaśnięciem koncesji, niektóre spółki z Grupy Netia zażądały zwrotu 92 milionów EUR z tytułu opłat koncesyjnych uiszczonych uprzednio zgodnie z warunkami koncesji. Powyższe wnioski zostały złożone z uwagi na fakt, iż wysokość opłat koncesyjnych, które Netia zgodziła się ponieść była bezpośrednio związane z możliwością szybkiego otrzymania koncesji. Przewidywany okres świadczenia usług telekomunikacyjnych na podstawie koncesji i możliwe do oszacowania przychody z tego tytułu w warunkach ograniczonego dostępu operatorów telekomunikacyjnych do polskiego rynku stanowiły dla Netii uzasadnienie dla kosztów poniesionych w związku z otrzymaniem koncesji z uwagi na możliwe do osiągnięcia przychody z tytułu ich posiadania. W wyniku uchwalenia nowego Prawa Telekomunikacyjnego i niemożliwego do przewidzenia wcześniejszego wygaśnięcia ważności posiadanych koncesji, okres świadczenia usług telekomunikacyjnych w warunkach ograniczonego dostępu operatorów telekomunikacyjnych do polskiego rynku został ograniczony z zakładanych piętnastu lat do najwyżej trzech lat, a w przypadku Netii Telekom Mazowsze S.A. tylko do sześciu miesięcy. Dlatego też, Netia złożyła pozew o zwrot kwoty 24 milionów EUR zapłaconych z tytułu opłat koncesyjnych za koncesję na świadczenie międzystrefowych usług telekomunikacyjnych w kwietniu 2001 r. Netia oczekuje na odpowiedź stosownych organów w powyższych sprawach.

Opinie:

Opinie archiwalne (18):

Komentuj

Komentarze / 18

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  guclaw pisze: 2002-02-19 20:13
  Dość długie te sprawozdanie. Połowy i tak nie rozumiem. Jako konkurenci tepsy życzę 10 a nawet 100 razy lepszych wyników
  0
 • Users Avatars Mini
  dexter pisze: 2002-02-19 20:14
  A dzisiaj przerwano NWZA Netii do 5 marca. Cena akcji spadła o 17%. Dzisiaj akcjonariusze Netii mieli zadecydować o emisji do 600 mln akcji dla wierzycieli w zamian za długi spółki. Ciekawe jak rozwinie się dalej ta sytuacja. Szerzej na www.parkiet.com Pzdr.
  0
 • Users Avatars Mini
  Grzes pisze: 2002-02-19 20:22
  moze kiedys Netia bedzie u mnie , to sobie jeszcze wiecej "przyrobia" ...
  0
 • Users Avatars Mini
  luk23 pisze: 2002-02-19 20:24
  dexter:ciekawe do jakiego pulapu potrafia te akcje spasc 4zl to i tak bardzo nisko
  0
 • Users Avatars Mini
  log pisze: 2002-02-19 20:59
  Sytuacja Netii stala sie niepokojaca, spadek zaufania akcjonariuszy ogromny. Sytuacja moze sie natomiast poprawic po wejsciu w zycie planu restrukturyzacji zadluzenia(nowa emisja akcji dla wierzycieli, zmniejszenie wartosci nom. starych akcji).
  0
 • Users Avatars Mini
  prozac pisze: 2002-02-19 20:59
  guclaw;wyniki muszą być 100x lepsze bo jak sie czyta obecne to firma pada...
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-02-19 21:39
  Wychodzi na to ze poszlo Netii w zeszlym roku calkiem dobrze, wiec chyba powinna wyjsc z tego wielkiego kryzysu w jakim sie teraz znajduje, no chyba ze zarzad ja sam usmierci, oby nie!
  0
 • Users Avatars Mini
  log pisze: 2002-02-19 22:04
  prozac: bez przesady z tym przelicznikiem. Sytuacja Netii jest niewesola o czym swiadczy toczace sie postepowanie ukladowe(ze o spadkach akcji mimo czasowego zawieszenia kursu przez GPW nie wspomne). Wszystko jednak roztrzygnie sie na walnym. Jak na razie upadek spolki jest malo prawdopodobny, choc spadek akcji prawdopodobnie bedzie sie utrzymywac.
  0
 • Users Avatars Mini
  smarcik pisze: 2002-02-19 22:58
  szkoda by bylo plajty konkurenta TPsa, chyba zaczne dzwonic przez 1055
  0
 • Users Avatars Mini
  dexter pisze: 2002-02-19 23:56
  Do smarcik: W przypadku korzystania z połączeń międzystrefowych realizowanych przez Netię musisz wcześniej podpisać z Netią umowę na świadczenie takich usług. Z NOMem nie trzeba. To wszystko dzięki umowie między Netią i TPSA... Pzdr.
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-02-19 23:57
  Szkoda by było netii, ale obecnie chyba już najgorsze na światowym rynku telekomunikacji za nami, więc może coś sie ruszy?
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2002-02-20 09:44
  Liczba linii podłączonych,Liczba linii dzwoniących ,Średni miesięczny przychód na linię abonenta indywidualnego,Średni miesięczy przychód na linię abonenta biznesowego, W Internetii na dzień 31 grudnia 2001 r. zarejestrowanych było 57.847 użytkowników w porównaniu z 36.500 zarejestrowanymi użytkownikami na dzień 31 grudnia 2000 r. oraz 64.837 zarejestrowanymi użytkownikami na dzień 30 września 2001 r Te dane mogą niepokoić,bo we wszystkich jest spadek od września,a opublikowanie takich danych może pogłębić tylko problemy,oby nie był złym prorokiem.
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2002-02-20 09:48
  Jedyna nadzieja w tym,że uda się pozytywnie załatwić Ministrem Łączności oraz Prezesem URT płatności za koncesje,co pomoże finansowo.
  0
 • Users Avatars Mini
  hubi pisze: 2002-02-20 12:44
  NETIO trzymaj sie zycze ci jak najlepiej
  0
 • Users Avatars Mini
  mwk pisze: 2002-02-20 15:41
  Racja!Trzymam za netie kciuki.Jak bym mial mozliwosc sam chetnie bym sie z nia zwiazal kosztem cituni Tepsy
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-02-20 15:55
  Zapewniam was ze bardzo duzo ludzi chcialo by sie zwiazac z Netia i Dialogiem, ale nie wszyscy maja ta mozliwosc, na razie tylko wybrani!
  0
 • Users Avatars Mini
  chris_ek pisze: 2002-02-25 23:14
  ja mam te mozliwosc i .............. nie kozystam, Netia nie oferuje nic specjalnego coby mnie zachecilo do zmiany a patrzac na jej wyniki finansowe to tym bardziej
  0
 • Users Avatars Mini
  mr.bond pisze: 2002-03-01 19:26
  Nie bedzie im latwo, ale tez trzymam kciuki.
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: