Netia - wyniki za III kw. 2020 r.

Newsy
Opinie: 0
Netia: wyniki za III kw. 2020 r.

Netia zaprezentowała wyniki finansowe i operacyjne za III kw. br.

W III kwartale 2020 roku Grupa Netia wypracowała przychody w wysokości 315 mln zł (-4 proc. kwartał do kwartału, -1 proc. rok do roku). Gros różnicy kwartał do kwartału jest pochodną spadku przychodów z ruchu hurtowego, które w II kwartale br. były wyższe niż zazwyczaj. Łącznie przychody Grupy Netia po 9 miesiącach 2020 roku wyniosły 965 mln zł i były o 1 proc. niższe niż w tym samym okresie 2019 roku.

Zysk EBITDA (liczony zgodnie ze standardem MSSF 16) za III kw. br. wyniósł 113 mln zł (-2 proc. k-d-k i -6 proc. r-d-r), a  marża EBITDA wzrosła do 36 proc. (+0,5 pp.). Po 9 miesiącach tego roku Spółka wygenerowała 337 mln zł zysku EBITDA (-1 proc, r-d-r).

Przychody przypisane do segmentu B2B w III kw. br. sięgnęły kwoty 174 mln zł (-5 proc. k-d-k, bez zmian w stosunku do tego samego okresu 2019 r.). Pomijając efekty spadku na rynku hurtowego zakańczania połączeń, w pozostałych liniach biznesowych B2B – a zwłaszcza w zaawansowanych usługach ICT z linii NetiaNext – spółka konsekwentnie rozwija swoje kompetencje produktowe i ofertę. W trakcie III kw. br. rosła liczba realizowanych projektów sprzedażowych, a liczba klientów usług NetiaNext przekroczyła 1000.

Przychody przypisane do segmentu B2C wyniosły w III kw. br. 137 mln zł (-1 proc. k-d-k, -3 proc. r-d-r). Trzeci kwartał 2020 roku był pierwszym od wielu lat, w którym spółka w segmencie B2C – pomimo dalszej erozji usług głosowych - odnotowała organiczny wzrost liczby świadczonych usług ogółem (+1 proc. r-d-r) i kontynuowała wzrost (+3 tys. RGU) kwartał do kwartału. Na koniec września br. liczba RGU wyniosła 1,380 mln.

Jest to też pierwszy od wielu lat kwartał, w którym Grupa Netia powróciła do organicznego wzrostu liczby ogółem świadczonych usług szerokopasmowych (wzrost na sieci własnej o ponad 1 tys. usług przewyższył sumę usług na sieci obcej, które zostały odłączone). W efekcie Netia na koniec września br. obsługiwała 564 tys. usług szerokopasmowego dostępu do internetu. Już 60 proc. wszystkich usług i aż 75 proc. usług szerokopasmowych Netia świadczy na sieciach własnych (+1 proc. k-d-k, +5 proc. r-d-r). Do 388 tys. (-13 tys.) spadała natomiast na koniec III kw. br. liczba usług głosowych.

Na koniec III kw. br. liczba usług telewizyjnych, przypisanych do segmentu operacyjnego B2C wyniosła 267 tys. co oznacza dalszy, solidny wzrost o kolejne 9 tys. usług. Natomiast liczba usług mobilnych ponownie wzrosła o 5 tys. k-d-k (łącznie 160 tys. aktywnych abonamentów Netia Mobile w obszarze B2C). W ciągu roku W ciągu roku liczba usług TV Netii wzrosła o 17 proc. zaś usług mobilnych o 11 proc.

Postępująca modernizacja sieci (na koniec września br. w zasięgu łączy do 1 Gb/s było już 1,65 mln gospodarstw domowych, +2,38 pp. wzrostu penetracji na sieciach zmodernizowanych) umożliwia coraz skuteczniejszą dosprzedaż kolejnych usług obecnym abonentom i pozyskiwanie nowych abonentów, wśród których większość wybiera co najmniej pakiety internetu z TV. Dzięki wprowadzeniu pod koniec II kw. nowej oferty pakietów TV,  średnia kwota abonamentu za tego typu pakiet w nowej sprzedaży wzrosła z 44 zł do 50 zł. Wskaźnik ARPU w segmencie B2C Netii pozostaje od wielu kwartałów na stabilnym poziomie 55 zł miesięcznie.

Po 9 miesiącach 2020 r. – za sprawą inwestycji w Data Center w Jawczycach pod Warszawą - nakłady inwestycyjne Grupy Netia wzrosły do 265 mln zł (vs. 236 mln po 9 miesiącach 2019 r.). Zadłużenie netto na koniec września br. wyniosło 548 mln zł, co stanowi dźwignię finansową na poziomie 1,2x zysku EBITDA za 2019 r. w kwocie 457 mln zł (liczonego zgodnie ze standardem MSSF 16).

WYBRANE DANE FINANSOWE

 

3 kw. 2020

od 01-01 do 09-30

w tys. zł

3 kw. 2019

od 01-01 do 09-30

w tys. zł

3 kw. 2020

od 01-01 do 09-30

w tys. EUR

3 kw. 2019

od 01-01 do 09-30

w tys. EUR

Przychody ze sprzedaży

964 971

972 814

217 238

225 784

Zysk operacyjny

57 514

61 410

12 948

14 253

Zysk przed opodatkowaniem

48 269

54 217

10 867

12 583

Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki

39 376

45 845

8 864

10 640

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

328 707

318 558

74 000

73 935

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

(291 586)

(272 799)

(65 643)

(63 315)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

(49 184)

(106 908)

(11 072)

(24 813)

Aktywa razem (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

2 855 909

2 786 050

630 890

654 233

Zobowiązania razem (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

903 606

873 123

199 613

205 031

Zobowiązania długoterminowe (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

544 327

507 575

120 245

119 191

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

359 279

365 548

79 367

85 840

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

1 952 303

1 912 927

431 277

449 202

Kapitał zakładowy (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

335 578

335 578

74 131

78 802

Liczba akcji (w szt i na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

335 578 344

335 578 344

335 578 344

335 578 344

Średnia ważona liczba akcji

335 578 344

335 578 344

335 578 344

335 578 344

Rozwodniona liczba akcji

335 584 530

335 591 004

335 584 530

335 591 004

Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

0,12

0,14

0,03

0,03

Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

0,12

0,14

0,03

0,03

Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego

 

 

 

 

Przychody ze sprzedaży

889 420

885 482

200 230

205 515

Zysk operacyjny

50 514

50 171

11 372

11 644

Zysk przed opodatkowaniem

42 014

43 507

9 458

10 098

Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki

34 845

38 403

7 844

8 913

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

283 707

279 079

63 869

64 773

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

(270 451)

(248 291)

(60 885)

(57 627)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

(29 360)

(103 522)

(6 610)

(24 027)

Aktywa razem (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

2 773 338

2 689 311

612 649

631 516

Zobowiązania razem (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

948 946

873 713

209 629

205 169

Zobowiązania długoterminowe (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

516 039

474 880

113 997

111 513

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

432 907

398 833

95 632

93 656

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

1 824 392

1 815 598

403 020

426 347

Kapitał zakładowy (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

335 578

335 578

74 131

78 802

Liczba akcji (w szt i na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

335 578 344

335 578 344

335 578 344

335 578 344

Średnia ważona liczba akcji

335 578 344

335 578 344

335 578 344

335 578 344

Rozwodniona liczba akcji

335 584 530

335 591 004

335 584 530

335 591 004

Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

0,10

0,11

0,02

0,03

Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

0,10

0,11

0,02

0,03

Materiały dodatkowe:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: