Nowa promocja w sieci Plus GSM

Newsy
Żródło: Plus GSM
Opinie: 43

Regulamin Promocji "Dzień kobiet" 

 1. Promocja "Dzień Kobiet " obejmuje osoby, które w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM (dalej zwaną "Umową"), stając się Klientem w myśl "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A." i jednocześnie kupią w jednym z Salonów Firmowych Plus GSM aparat telefoniczny w cenie promocyjnej. 

 2. Promocyjna opłata aktywacyjna wynosi 15,00 zł + VAT i płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym. 

 3. Aparat telefoniczny oferowany przez Polkomtel S.A. po cenie promocyjnej stanowi niepodzielny Zestaw z kartą SIM i samodzielnie nie jest przedmiotem Promocji 

 4. Promocyjna cena netto aparatu telefonicznego Samsung A400 wchodzącego w skład Zestawu wynosi 199 zł + VAT. 

 5. Promocja "Dzień Kobiet " trwa od 04 marca 2002 i jest ograniczona liczbą Zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby Zestawów, jednakże nie później niż do 09 marca 2002 roku 

 6. Do wzięcia udziału w Promocji "Dzień Kobiet " nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań ze strony Klienta, oprócz wymienionych w pkt.1. 

 7. Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na warunkach Promocji "Dzień Kobiet " :

  1. w miejsce Klienta nie może wstąpić osoba trzecia, 

  2. Klient nie może zawiesić świadczenia usług, 

  3. Klient nie może rozwiązać Umowy. 

 8. Klient nabywający Zestaw promocyjny może wybrać jedną z taryf: Czasami 150, Często 50, Często 100, Często 150, Non Stop 50, Non Stop 100, Non Stop 150 , Non Stop 300. W okresie promocyjnym nie będzie możliwa zmian wybranej przez klienta taryfy. 

 9. Abonenci, którzy wybiorą aktywację w wybranej taryfie spośród planów taryfowych Czasami i Często, mogą uruchomić dodatkowo usługę "Sami Swoi za 5 groszy" z obniżonymi opłatami promocyjnymi za wykonane połączenia telefoniczne z wybranymi (co najwyżej 3) numerami w sieci Plus GSM. Niezależnie od daty uruchomienia usługi "Sami Swoi za 5 groszy", z obniżonych opłat promocyjnych za wykonane połączenia telefoniczne, Klienci będą mogli korzystać przez okres 6 miesięcy od daty aktywacji karty SIM.
  Opłata miesięczna za jeden numer w usłudze "Sami Swoi za 5 groszy" wynosi 2,00 zł + VAT. 

 10. Opłaty promocyjne za wykonane połączenia telefoniczne w usłudze "Sami Swoi za 5 groszy", naliczane są, z zastrzeżeniem pkt 13 i pkt. 14, po wykorzystaniu pakietu minut zawartych w abonamencie i dotyczą krajowych połączeń z wybranymi (co najwyżej 3) numerami w sieci Plus GSM (z wyjątkiem połączeń na numery specjalne w sieci Plus GSM, w szczególności w ramach usług System Plus, Numer Ulgowy, połączeń z poczta głosową i połączeń przekazywanych) i wynoszą 5gr + VAT za każdą rozpoczętą minutę. 

 11. Poza usługą "Sami Swoi za 5 groszy" Abonenci mogą aktywować również usługę "Sami Swoi" (możliwość wyboru numerów krajowych operatorów sieci stałych). Łączna liczba wybranych numerów w usługach "Sami Swoi za 5 groszy" i "Sami Swoi" nie może być większa niż trzy. Opłaty za połączenia z wybranymi numerami w usłudze "Sami Swoi" pobierane będą zgodnie z cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM. 

 12. Chęć aktywacji usługi "Sami Swoi za 5 groszy" bądź usługi "Sami Swoi" Klienci powinni zgłaszać w Dziale Obsługi Klienta oraz w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta (znajdujące się w Internecie pod adresem http://www.plusgsm.pl). 

 13. Opłaty promocyjne, o których mowa w pkt.10 w usłudze "Sami Swoi za 5 groszy'' w aktywowanej taryfie, wybranej spośród planu taryfowego Czasami obejmują połączenia wykonywane poza godzinami szczytu, w weekendy i w nocy. 

 14. Opłaty promocyjne, o której mowa w pkt. 10 w usłudze "Sami Swoi za 5 groszy'' w aktywowanej taryfie, wybranej spośród planu taryfowego Często obejmują połączenia wykonywane w godzinach szczytu oraz poza godzinami szczytu i w nocy. 

 15. Bez względu na liczbę wybranych numerów, pierwszy wybór numerów do listy w usłudze "Sami Swoi za 5 groszy" bądź "Sami Swoi" jest bezpłatny. Za każdą modyfikację listy numerów wybranych w usłudze "Sami Swoi za 5 groszy" pobierana jest opłata w wysokości 5,00 zł + VAT. Za każdą modyfikację listy numerów wybranych w usłudze "Sami Swoi" pobierana jest opłata w wysokości 2,00 zł + VAT. Przez modyfikację listy należy rozumieć: dodanie numeru, usunięcie numeru bądź zmianę któregokolwiek numeru z listy. 

 16. Klient może zrezygnować z korzystania z usługi "Sami Swoi za 5gr". Klient może zrezygnować ze wszystkich trzech numerów, z dwóch numerów lub tylko z jednego numeru wskazanego w usłudze "Sami Swoi za 5 groszy". Od Klienta, który rezygnuje z korzystania z usługi "Sami Swoi za 5 groszy", pobierana jest opłata w wysokości 5,00 zł + VAT za każdy numer. 

 17. Po okresie promocyjnym, o którym mowa w pkt. 9 wybrane przez Klienta numery w ramach usługi "Sami Swoi za 5 groszy" stają się numerami w usłudze "Sami Swoi". Opłaty za usługę "Sami Swoi" będą naliczane zgodnie z obowiązującym cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM. Po okresie promocyjnym usługa "Sami Swoi" może być deaktywowana na życzenie Klienta, zgodnie z cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM. Deaktywacja usługi "Sami Swoi" może być przeprowadzona w Dziale Obsługi Klienta oraz w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta (znajdującym się w Internecie pod adresem http://www.plusgsm.pl). 

 18. W przypadku skorzystania z usługi "Sami Swoi za 5 groszy" zmiana taryfy w okresie 6 miesięcy od daty aktywacji karty SIM w ramach Promocji "Dzień Kobiet" powoduje zaprzestanie naliczania opłat promocyjnych, określonych w pkt 10.

 19. Jeżeli Klient dokona aktywacji w wybranej taryfie jednej z planów taryfowych Czasami lub Często a aktywacja ta nastąpi w okresie trwania okresu rozliczeniowego, wówczas liczba minut wliczonych w abonament w danej taryfie, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM, w pierwszym okresie rozliczeniowym będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego. W ostatnim miesiącu promocji minuty wliczone w abonament w okresie promocyjnym i po okresie promocyjnym są naliczane osobno, proporcjonalnie do liczby dni w miesiącu, w którym kończy się okres promocyjny. Oznacza to, że niewykorzystane minuty za część miesiąca, w której trwała promocja nie przechodzą na okres po zakończeniu promocji. 

 20. W Promocji "Dzień Kobiet " oferowane są tylko i wyłącznie karty wstępnie aktywowane z przydzielonymi numerami telefonów. W przypadku gdy Klient wyrazi chęć zmiany numeru na inny dostępny dla danej karty SIM, opłata za tę usługę wynosi 50,00 złotych + VAT. Kwotą tą Klient zostanie obciążony w najbliższym rachunku za usługi telekomunikacyjne. 

 21. W przypadku utraty aparatu telefonicznego oraz karty SIM, nabytych w ramach niniejszej promocji, przed upływem 24 miesięcy od dnia aktywacji karty SIM Klient zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania. 

 22. Klient powinien wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu utraty telefonu wraz z kartą SIM. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie 50,00 zł + VAT. 

 23. W przypadku nie podjęcia działań określonych powyżej, a zwłaszcza w pkt. 22, działania Klienta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w pkt. 24 niniejszego Regulaminu. 

 24. Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Klienta naprawienia szkody będącej wynikiem przyznania Klientowi specjalnych warunków Umowy i wcześniejszego, niż wskazane w pkt. 7 niniejszego Regulaminu, jej rozwiązania przez Klienta lub zaprzestania korzystania z usług albo spowodowania rozwiązania Umowy z winy Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej przez Klienta w wysokości 650,00 zł. 

 25. Nie podlega rygorom określonym w pkt. 24 rozwiązanie Umowy przez Klienta w przypadku zmiany cennika usług telekomunikacyjnych sieci Plus GSM skutkującej podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Klienta usługi. 

 26. Polkomtel S.A. informuje, że oferowany w Zestawie aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus GSM. 

 27. Blokada może zostać usunięta we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM po zgłoszeniu telefonicznie lub osobiście chęci usunięcia blokady. Przy zgłoszeniu chęci usunięcia blokady należy wyrazić zgodę na przedstawione poniżej warunki usunięcia blokady oraz podać typ i numer IMEI telefonu. W ciągu 14 dni Klient zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu o terminie wykonania operacji. Blokada zostanie usunięta po zgłoszeniu się osobiście do Salonu z telefonem, który ma zostać odblokowany. 

 28. Polkomtel S.A. informuje, że w przypadku usunięcia blokady w ciągu 24 miesięcy od daty aktywacji w sieci Plus GSM, za czynność tę zostanie pobrana opłata w wysokości 500,00 złotych +VAT. 

 29. W przypadku usunięcia blokady aparatu telefonicznego z pominięciem zasad określonych w pkt. 27. Klient traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach gwarancji. 

 30. Promocja "Dzień Kobiet" nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A. w czasie trwania niniejszej Promocji. 

 31. Klient biorący udział w Promocji "Dzień Kobiet" nie może, w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu telefonicznego lub usługi. 

 32. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji "Dzień Kobiet" zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej. 

 33. Cena wymienionego w pkt. 4 aparatu telefonicznego Samsung A400, oferowanego na zasadach ogólnych wynosi: 1299,00 + VAT 

 34. Opłata aktywacyjna w sieci Plus GSM oferowana na warunkach ogólnych wynosi 100,00 zł + VAT.

Opinie:

Opinie archiwalne (43):

Komentuj

Komentarze / 43

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  mr.bond pisze: 2002-03-04 19:51
  No coz - kazda okazja dobra. Swieta i Walentynki to mus, a czemu by jeszcze nie takie. Jakies "damskie" aparaty? :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  martom24 pisze: 2002-03-04 20:01
  ale same wysokie taryfy trza wybrac:)))pewnie ta promocja jest dla jakichs biznesmenek:)))ppp albo PLUS chce wyciagnac kase od facetow ktorzy pewnie skusza sie by zrobic prezent swej damie:)))hehe czyzby teraz...zamiast gozdzika kup swej damie fajnego telefonika??:)))moze to bedzie nowe haslo PLUSA???
  0
 • Users Avatars Mini
  Grzes pisze: 2002-03-04 20:04
  nu taaa , szkoda ze tylko w firmowce .....
  0
 • Users Avatars Mini
  sarbin2 pisze: 2002-03-04 20:06
  kazda okazja dobra ale nie samsung, moze by dali cos fajniejszego a nie taka "pralke", moze chociazby taka nokie 6210 lub jakiegos siemensika, lub jakis fajny zgrabny telefonik dla kobiet moze taka motorole v66, lub cos w tym stylu, nio ale nie mozemy narzekac, liczy sie fakt ze PLUS pomyslal w to swieto o solenizantkach, moze jeszcze jakas promocja na dzien dziecka??? hieh fajnie by bylo, tylko moze nie zadne dziecinne telefoniki tylko cos w stylu 6310, lub 8310, hieh czas pokaze co jeszcze plus wymysli.... :)))
  0
 • Users Avatars Mini
  m4me pisze: 2002-03-04 20:30
  no no zastanowie sie. Dobra cena jak na taki telefon.
  0
 • Users Avatars Mini
  kkrzysiekk pisze: 2002-03-04 20:53
  sluchawka jest w korzystnej cenie, ale aktywacja w plusie??? jak sobie chcecie :)
  0
 • Users Avatars Mini
  w_wiktor pisze: 2002-03-04 20:56
  niooo, fajnie ale mogliby dac promocje na lepsze okazje... dzien kobiet? no niby tez okazja ale walentynki chyba byly lepsza okazja na prezenty :/
  0
 • Users Avatars Mini
  daz pisze: 2002-03-04 21:43
  Telefon fajny, ale nie sadze zebym mogl sobie pozwolic zeby podarowac go komus jako prezent:))) BTW. ciekawe czy bedzie promocja z okazji dnia gornika:))) DaS
  0
 • Users Avatars Mini
  kaziU pisze: 2002-03-04 22:50
  nio to kolejny chwyt reklamowy i jak dobrze pamietam to juz ktorys raz z rzedy ktorys z operatorow cos wymysla takeigo samego =)
  0
 • Users Avatars Mini
  guclaw pisze: 2002-03-04 23:09
  Mam nadzieję że te ostatnie promocje nie oznaczają że w każdej będzie dostępny jeden, dwa czy trzy telefony. Czekam na promocję z pełną ofertą telefonów.
  0
 • Users Avatars Mini
  chris_ek pisze: 2002-03-04 23:29
  no coz okazja dobra jak wszystkie, ale jezeli chodzi o zakup jako prezent to moze byc troche chybiona ze wzgledu na wysokie taryfy
  0
 • Users Avatars Mini
  chris_ek pisze: 2002-03-04 23:30
  he, he, he a na stronie plusa jeszcze nic o tej promocji nie ma
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-03-05 00:10
  Czego wy chcecie? Plus pokazał, że umie na taką okazję zareagować, i to w ciekawy sposób. Taryfy od "50" w górę nazywacie wysokimi? Przecież ten tel. to "górna półka" i do najtańszych nie należy, a cena b. atrakcyjna, musi więc sie zwrócić w rozmowach, 50tka to naprawdę tania taryfa, niższa to chyba tylko do odbierania telefonu a nie do rozmowy! Jedyne, czego sie czepiam - czemu w non-stop nie można aktywować "ss" ani "ss za 5 gr"??? :(
  0
 • Users Avatars Mini
  markas pisze: 2002-03-05 00:15
  Jak zwykle dlugi, zawiły i %#$@$%#@%&%@ regulamin w tym PLUSIE. Za to między innymi nie lubię PLUSA.
  0
 • Users Avatars Mini
  markas pisze: 2002-03-05 00:17
  tam było - po.pier.dolony
  0
 • Users Avatars Mini
  efen pisze: 2002-03-05 00:44
  markas a za co jeszcze ?a czy era lub ide maja kilku punkowe umowy ktore sa jasne i przejrzyste no jak najwygodniejsze dla klijenta ? :)))))))))) zastanow sie co piszesz :)
  0
 • Users Avatars Mini
  Giewont pisze: 2002-03-05 00:53
  Grafii: w non stop nie ma wogole uslugi "sami swoi" i wynika z tego ze osoby wybiarajace ta taryfe nie skorzystaja z zadnych polaczen promocyjnych. Chyba ze czegos nie doczytalem..... zaciekawilo mnie to zadzwonie na 2601 i sie dowiem, bo byla by to dyskryinacja taryfy non stop, przekonam sie :)
  0
 • Users Avatars Mini
  Giewont pisze: 2002-03-05 00:59
  no i juz sie upewnilem, w taryfie non stop nie ma uslugi "sami swoi" i jednoczesnie nie ma zadnych korzysci przy zakupie promocyjnego zestawu dotyczacych tanszych polaczen, tak jak to ma miejsce w pozostalych dwoch taryfach. Minus dla Plusa :)
  0
 • Users Avatars Mini
  Giewont pisze: 2002-03-05 01:01
  markas a swoja droga to regulamin nie jest jak to okresliles zawily ani popierd.... a dokladny, i po dokladnym przeczytaniu wszystko jest jasne. Trzeba umiec czytac, to jest przeciez umowa a nie informacja, pod tym sie podpisujesz i zeby pozniej nie bylo jakis nieporozumien musi byc wszystko dokladnie opisane.
  0
 • Users Avatars Mini
  Giewont pisze: 2002-03-05 01:03
  A i zapomnialem napisac ze cena tego telefonu jest naprawde korzystna, a aparacik w sam raz dla kobiet, plci przeciwnej bardzo sie podoba :)
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-03-05 03:43
  Giewont, właśnie o tym pisalem - najatrakcyjniejsze taryfy (ns) są bez bonusow :(
  0
 • Users Avatars Mini
  Giewont pisze: 2002-03-05 04:00
  Grafii musze przyznac ze bardzo mnie to zdziwilo, szczegolnie dlatego ze promocja to przeciez nie tylko aparat, przynajmniej dla mnie, a rowniez jak nawet nie bardziej ze wskazaniem na polaczenia czy jakies uslugi dodatkowe. Z drugiej jesnak strony szczegoly promocji poprzedane sa badaniami marketingowymi i widocznie tak im to wyszlo. Zaraz ktos zarzuci ze maja kiepskich specow od marketingu :))) ale przeciez to nie "warzywniak". Dobra nie rozwodze sie bo mozna by dlugo na ten temat pisac. Pozdrawiam G®
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-03-05 04:34
  Giewont, najprawdopodobniej po prostu by się nie opłacało abonentowi z ns300 - zanim by abonament skończył to trochę czasu by mineło :) A minuty z abonamentu liczą się normalnie!
  0
 • Users Avatars Mini
  mszymaniuk pisze: 2002-03-05 07:54
  Kolejna udana promocja Plusa
  0
 • Users Avatars Mini
  hubi pisze: 2002-03-05 11:44
  niezla cena tyle ze wysokie taryfy, no i 5gr liczy sie dopiero po wykorzystaniu minut zawartych w abo, ale coz i tak niezla promocja
  0
 • Users Avatars Mini
  sebek2303 pisze: 2002-03-05 11:47
  promocja fajna, aparat fajny ale dlaczego tylko w firmowych?
  0
 • Users Avatars Mini
  PZ pisze: 2002-03-05 12:29
  Podoba mi się 25 pkt. ww. regulaminu tej promocji Plusa : ___"Nie podlega rygorom określonym w pkt. 24 rozwiązanie Umowy przez Klienta w przypadku zmiany cennika usług telekomunikacyjnych sieci Plus GSM skutkującej podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Klienta usługi. "___ Jak podwyższą to możesz zrezygnować "bez bólu" i zachować aparat ... , a więc pewnie nie podwyższą ... Niby inni operatorzy też tak postępują, tzn. nie powyższają opłat - nie ma "automatyzmu" przy zmianie taryf na jakieś-tam nowe (Twoja dezyzja Abonencie), ale taki wyraźny zapis w regulaminie cieszy ... :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  PZ pisze: 2002-03-05 12:54
  Swoją drogą Plus lubi ostatnio wyraźnie "stępiać" atrakcyjność promocji (dla abonenta). Więcej "Pawlaków i Kargulów", aktywuj ich za darmo, ale płać za każdego co miesiąc, chcesz ich zmienić na innych - płać, nie chcesz już za nich płacić co mięsiąc - to zapłać ... *** CiepliX *** Ciekawy jest 8 pkt. ww. regulaminu: ___"Klient nabywający Zestaw promocyjny może wybrać jedną z taryf: Czasami 150, Często 50, Często 100, Często 150, Non Stop 50, Non Stop 100, Non Stop 150 , Non Stop 300. W okresie promocyjnym nie będzie możliwa zmian wybranej przez klienta taryfy."___ - czyżby tutaj można było tanio kupić aparat i "uciec" na mały abonament ? Co to jest ten okres promocyjny: 04.03-09.03, czy pełne 6 miesięcy wspomniane w pkt. 18 ? To ostatnie było by trochę dziwne w związku z 8 pkt. Czy się mylę ? Pozdrawiam ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  and pisze: 2002-03-05 15:52
  spoko promocja bardzo niska cena szkoda ze tylko jeden aparat
  0
 • Users Avatars Mini
  hetmanska pisze: 2002-03-05 17:27
  promocja niezła,tyle że aparatu fizycznie nie ma w salonach....
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-03-05 17:55
  Wychodz na to ze na kazde swieto mozna znalezc promocje! Tylko ile kobeiet w danym dniu kupi taki aparat, a ilu facetow z tego skorzysta!??
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-03-05 17:56
  Tylko jaka promocja bedzie na 1 listopada!???
  0
 • Users Avatars Mini
  kbk pisze: 2002-03-05 18:54
  DZIEN KOBIET??!! znowu, przecierz rok temu byl!!! :P
  0
 • Users Avatars Mini
  kbk pisze: 2002-03-05 18:56
  No dobra, mam nadzieje ze z okazji dnia faceta beda za darmo rozdawac samsungi a300
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-03-05 19:17
  Pz, to, że kary umownej nie ma w przypadku zmiany "na gorsze" warunków umów to jest standard, ja nie słyszalem o takiej promocji, gdzie by takiego punktu nie było, z resztą wtedy i tak pewnie by się dało wg. prawa cywilnego zerwać umowę. Poczytaj dokładnie regulaminy innych promocji. Co do drugiej Twojej wypowiedzi - okres promocyjny to na 100% nie okres oferowania tel. w promocji. Pytanie postawiłbym w drugą stronę - można się by zastanowić czy to nie całe 2 lata ;). Ale raczej chodzi o okres bonusów z promocji :)
  0
 • Users Avatars Mini
  BOSSNOKIA pisze: 2002-03-05 21:23
  No A400 to prawdziwy tel dla kobiet,ma nawet KALENDARZ ,,plodnych dni oraz OKRESU!!!''FAcetom nie jest to zazwyczaj potrzebne,chyba prawda???POZDR.
  0
 • Users Avatars Mini
  Sliweczka pisze: 2002-03-05 22:05
  wiecie co chlopaki.. ale wy jestescie?.. nie kupicie swoim paniom takiego telefonu.. wiec to dobrze ze Plus mysli o tym, zeby same mogly sobie kupic :).. a fonik jest b fajny i robi niezle wrazenie, uwazam, ze w porownaniu do a300 jst wygodniejszy :)
  0
 • Users Avatars Mini
  martom24 pisze: 2002-03-05 23:27
  Śliweczka: no przecie ja z ampirkiem sie zlozymy i Tobie kupimy:)))))))
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-03-06 10:07
  No to sie chlopaki szrpna! ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  PZ pisze: 2002-03-06 11:01
  *** Qba 05-03-2002 15:56 *** He, he moja odpowiedź będzie z gatunku makabrycznych ... Kup telefon xxxxx w promocji cmentarnej - ma dużą baterię i większą moc nadawania !!!! Jeżeli będziesz miał pecha zejść, ale nie do końca ... to będziesz miał szansę wezwać pomoc ... Albo jeszcze lepiej : kup telefon dla nieboszczyka ... pamiętaj, że on może się obudzić ... Ten drugi wariant raczej w prepaid-zie, chociaż statystycznie kiepski był by zwrot operatora z takiej promocji ... Uuuuch dość tej makabry. Operatorzy czas pomyśleć o jakiejś wesołej promocji 1-MAJOWEJ !!!! : Zadzwoń z pochodu na trybunę, a może nawet na Kreml ... Dalej Wielkanocna, Konstytucyjna, 22 lipca, 13 Grudniowa (He, he nie daj się Generałowi - rozmawiaj w sposób niekontrolowany - najlepszy sposób jak dla operatorów ... ) Pozdrawiam Łowca Promocyjny ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  Gospodarz pisze: 2002-03-06 14:39
  może nie jestem zbyt uważny, ale na stronie Plusa nie znalazłem nic o tej promocji, za to jest promo. Plusa i Intelligo... całkiem ciekawe ceny najnowszych słuchawek Nokii...
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-03-06 21:41
  PZ wydaje mi sie ze minoles sie z przeznaczeniem! Powinienes zostac poeta! ;-)))))))))))
  0
 • Users Avatars Mini
  westbammm pisze: 2002-03-12 22:38
  a na dzień mężczyzny jakąś promocję wymyślą...?
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: