Nowa promocja w sieci Plus GSM - odpowiedź na promocję Ery

Newsy
Opinie: 77

REGULAMIN PROMOCJI "TWÓJ SZCZĘŚLIWY DZIEŃ"

1. Promocja "Twój Szczęśliwy Dzień" obejmuje osoby, które w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM (dalej zwaną "Umową"), stając się Klientem w myśl "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A." albo zawrą z Polkomtel S.A. Umowę i jednocześnie kupią w Polkomtel S.A. lub u Autoryzowanego Przedstawiciela Plus GSM telefon w cenie promocyjnej.

2. W Promocji "Twój Szczęśliwy Dzień" istnieje możliwość zawarcia Umowy bez konieczności zakupu aparatu telefonicznego.

3. Promocyjna opłata aktywacyjna wynosi 30,00 zł plus VAT.

4. Opłata aktywacyjna płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym.

5. Aparaty telefoniczne oferowane przez Polkomtel S.A. lub Autoryzowanych Przedstawicieli Plus GSM oferowane po cenie promocyjnej stanowią niepodzielne Zestawy z kartami SIM i samodzielnie nie są przedmiotem Promocji.

6. Promocyjna cena Zestawów wynosi odpowiednio:

Zestaw 1
Aparat telefoniczny Ericsson R310s w cenie 4,00 zł + VAT
Zestaw słuchawkowy w cenie 1,00 zł + VAT
Opłata aktywacyjna 30,00 zł + VAT

Zestaw 2
Aparat telefoniczny Siemens C35i w cenie 19,00 zł + VAT
Opłata aktywacyjna 30,00 zł + VAT

Zestaw 3
Aparat telefoniczny Nokia 3310 w cenie 49,00 zł + VAT
Opłata aktywacyjna 30,00 zł + VAT

Zestaw 4
Aparat telefoniczny Siemens M35i w cenie 49,00 zł + VAT
Opłata aktywacyjna 30,00 zł + VAT

Zestaw 5
Aparat telefoniczny Samsung SGH-R210s w cenie 99,00 zł + VAT
Opłata aktywacyjna 30,00 zł + VAT

Zestaw 6
Aparat telefoniczny Motorola T192 w cenie 99,00 zł + VAT
Opłata aktywacyjna 30,00 zł + VAT

Zestaw 7
Aparat telefoniczny Samsung N100 w cenie 199,00 zł + VAT
Opłata aktywacyjna 30,00 zł + VAT

Zestaw 8
Aparat telefoniczny Nokia 3330 w cenie 199,00 zł + VAT
Opłata aktywacyjna 30,00 zł + VAT

Zestaw 9
Aparat telefoniczny Nokia 8210 w cenie 499,00 zł + VAT
Opłata aktywacyjna 30,00 zł + VAT

Zestaw 10
Aparat telefoniczny Samsung A300 w cenie 499,00 zł + VAT
Opłata aktywacyjna 30,00 zł + VAT

Zestaw 11
Aparat telefoniczny Motorola T260 w cenie 599,00 zł + VAT
Opłata aktywacyjna 30,00 zł + VAT

Zestaw 12
Aparat telefoniczny Nokia 6210 w cenie 599,00 zł + VAT
Opłata aktywacyjna 30,00 zł + VAT

Zestaw 13
Aparat telefoniczny Siemens S40 w cenie 649,00 zł + VAT
Opłata aktywacyjna 30,00 zł + VAT

Zestaw 14
Aparat telefoniczny Nokia 6250 w cenie 699,00 zł + VAT
Opłata aktywacyjna 30,00 zł + VAT

Zestaw 15
Aparat telefoniczny Motorola V50 w cenie 799,00 zł + VAT
Opłata aktywacyjna 30,00 zł + VAT

Zestaw 16
Aparat telefoniczny Siemens SL45 w cenie 999,00 zł + VAT
Opłata aktywacyjna 30,00 zł + VAT

7. Promocja "Twój Szczęśliwy Dzień" trwa od 3 listopada 2001 i jest ograniczona liczbą Zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby Zestawów, jednakże nie później niż 18 listopada 2001 roku.

8. Do wzięcia udziału w Promocji "Twój Szczęśliwy Dzień" nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań ze strony Klienta, oprócz wymienionych w pkt.1 niniejszego Regulaminu.

9. Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od dnia zawarcia Umowy na warunkach Promocji "Twój Szczęśliwy Dzień":
a) w miejsce Klienta nie może wstąpić osoba trzecia,
b) Klient nie może zaprzestać korzystania ze świadczenia usług,
c) Klient nie może zawiesić świadczenia usługi,
d) Klient nie może rozwiązać Umowy.

10. Klient nabywający Zestaw promocyjny albo zawierający jedynie Umowę może wybrać jeden z następujących promocyjnych taryf: Czasami - Twój Szczęśliwy Dzień, Często - Twój Szczęśliwy Dzień. Taryfy promocyjne różnią się od taryf standardowych określonych w Cenniku usług Polkomtel S.A. wysokością opłaty abonamentowej, która w przypadku taryf promocyjnych została powiększona o Opłatę Zryczałtowaną w wysokości 1,00 zł + VAT.

 

Plan taryfowy Wysokość abonamentu miesięcznego (zł)
Czasami 10 - Twój Szczęśliwy Dzień 26,00 + VAT
Czasami 30 - Twój Szczęśliwy Dzień 36,00 +VAT
Czasami 150 - Twój Szczęśliwy Dzień 71,00 + VAT
Często 15 - Twój Szczęśliwy Dzień 36,00 +VAT
Często 50 - Twój Szczęśliwy Dzień 71,00 +VAT
Często 100- Twój Szczęśliwy Dzień 111,00 +VAT
Często 150- Twój Szczęśliwy Dzień 161,00 +VAT


11. Klient nabywający Zestaw promocyjny albo zawierający jedynie Umowę w Promocji "Twój Szczęśliwy Dzień" w ramach opłaty abonamentowej w taryfach promocyjnych będzie ponosić zryczałtowaną opłatę za połączenia z maksymalnie trzema numerami w Plus GSM.

12. Aby skorzystać z połączeń za Opłatą Zryczałtowaną, Klient zobowiązany jest zdefiniować maksymalnie trzy wybrane numery w sieci Plus GSM (stała opłata miesięczna za każdy zdefiniowany numer wynosi 2,00 zł + VAT). Połączenia promocyjne mogą być realizowane jedynie po zdefiniowaniu wybranych numerów.

13. Opłata Zryczałtowana dotyczy połączeń realizowanych na wybrane zgodnie z pkt 12 niniejszego Regulaminu numery, w każdą niedzielę (cała doba) przez okres 3 miesięcy od daty aktywacji karty SIM. Jeżeli Klient zdefiniuje wybrane numery i poinformuje o tym Polkomtel S.A. w terminie późniejszym niż aktywacja karty SIM w ramach Promocji "Twój Szczęśliwy Dzień", wówczas będzie mógł wykonywać połączenia objęte Opłatą Zryczałtowaną przez okres od daty zdefiniowania pierwszego numeru do końca trzeciego miesiąca od daty aktywacji karty SIM.

14. Opłaty za połączenia z wybranymi, zdefiniowanymi numerami, realizowane w okresie od zdefiniowania pierwszego numeru do końca trzeciego miesiąca od daty aktywacji karty SIM w dniach od poniedziałku do soboty pobierane będą według następujących stawek:
Dla taryf Czasami - Twój Szczęśliwy Dzień - w godzinach szczytu zgodnie ze stawkami za połączenia obowiązującymi zgodnie ze standardowymi taryfami Czasami zgodnie z Cennikiem usług Polkomtel S.A., poza godzinami szczytu i w soboty 50 % stawki za połączenia obowiązującej zgodnie ze standardowymi taryfami Czasami zgodnie z Cennikiem usług Polkomtel S.A.
Dla taryf Często - Twój Szczęśliwy Dzień - 50 % stawki za połączenia obowiązującej zgodnie ze standardowymi taryfami Często zgodnie z Cennikiem usług Polkomtel S.A.

15. Połączenia za Opłatę Zryczałtowaną w ramach Promocji "Twój Szczęśliwy Dzień" pomniejszają liczbę minut w ramach opłaty abonamentowej w poszczególnych planach taryfowych.

16. Bez względu na liczbę wybranych numerów (maksymalnie trzy wybrane numery), pierwszy wybór numerów jest bezpłatny. Za każdą modyfikację listy numerów pobierana jest opłata w wysokości 50,00 zł. Przez modyfikację listy należy rozumieć: dodanie numeru, usunięcie numeru bądź zmianę któregokolwiek numeru z listy. Modyfikacji można dokonać w Dziale Obsługi Klienta, oraz poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (znajdujące się w Internecie pod adresem http://www.plusgsm.pl).

17. Po okresie, o którym mowa w pkt 13 niniejszego Regulaminu opłaty za świadczone na rzecz Klienta usługi będą naliczane zgodnie z odpowiadającą taryfie promocyjnej taryfą standardową określona w Cenniku usług Polkomtel SA, a wybrane przez Klienta numery stają się numerami w usłudze Sami Swoi. Opłaty za usługę Sami Swoi będą naliczane zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług Polkomtel S.A. Po okresie promocyjnym usługa Sami Swoi może być deaktywowana na życzenie Klienta, zgodnie z Cennikiem usług Polkomtel S.A.

 

Promocyjny Plan taryfowy Plan taryfowy po zakończeniu promocji
Czasami 10 - Twój Szczęśliwy Dzień Czasami 10
Czasami 30 - Twój Szczęśliwy Dzień Czasami 30
Czasami 150 - Twój Szczęśliwy Dzień Czasami 150
Często 15 - Twój Szczęśliwy Dzień Często 15
Często 50 - Twój Szczęśliwy Dzień Często 50
Często 100 - Twój Szczęśliwy Dzień Często 100
Często 150 - Twój Szczęśliwy Dzień Często 150


18. Zmiana wybranej przez Klienta taryfy promocyjnej w okresie 3 miesięcy od daty aktywacji karty SIM w Promocji "Twój Szczęśliwy Dzień" powoduje zaprzestanie naliczania promocyjnych opłat za połączenia.

19. Jeżeli aktywacja karty SIM nastąpi w czasie trwania okresu rozliczeniowego, wówczas liczba minut wliczonych w abonament w danym planie taryfowym, zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług Polkomtel S.A. , w pierwszym okresie rozliczeniowym będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego. W ostatnim miesiącu promocji minuty wliczone w abonament w okresie promocyjnym i po okresie promocyjnym są naliczane osobno, proporcjonalnie do liczby dni w miesiącu, w którym kończy się okres promocyjny. Oznacza to, że niewykorzystane minuty za część miesiąca, w której trwała promocja nie przechodzą na okres po promocji.
20. W Promocji "Twój Szczęśliwy Dzień" oferowane są tylko i wyłącznie karty wstępnie aktywowane z przydzielonymi numerami telefonów. W przypadku gdy Klient wyrazi chęć zmiany numeru na inny, dostępny dla danej karty SIM, opłata za tę usługę wynosi 50,00 złotych + VAT. Kwotą tą Klient zostanie obciążony w najbliższym rachunku za usługi telekomunikacyjne.

21. W przypadku utraty aparatu telefonicznego oraz karty SIM, nabytych w ramach niniejszej promocji, przed upływem dwudziestu czterech miesięcy od dnia zawarcia Umowy Klient zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania.

a) Klient ma prawo wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu utraty telefonu wraz z kartą SIM. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie 50,00 zł + VAT.

b) W przypadku nie podjęcia działań określonych powyżej, a zwłaszcza w pkt. 21a, działania klienta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w pkt. 22 niniejszego Regulaminu.

22. Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Klienta naprawienia szkody będącej wynikiem przyznania Klientowi specjalnych warunków Umowy i wcześniejszego, niż wskazane w pkt. 9 niniejszego Regulaminu, jej rozwiązania przez Klienta lub zawieszenia świadczenia usług albo spowodowania rozwiązania Umowy z winy Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 650,00 zł (w przypadku zakupu Zestawu) albo w wysokości 450,00 zł (w przypadku zawarcia Umowy zgodnie z pkt. 2 niniejszego Regulaminu).

23. Nie podlega rygorom określonym w pkt. 22 niniejszego Regulaminu rozwiązanie Umowy przez Klienta w przypadku zmiany Cennika usług Polkomtel S.A. skutkującej podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Klienta usługi.

24. Polkomtel S.A. informuje, że oferowany w Zestawie aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus GSM.

25. Blokada może zostać usunięta we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM po zgłoszeniu telefonicznie lub osobiście chęci usunięcia blokady. Przy zgłoszeniu chęci usunięcia blokady należy wyrazić zgodę na przedstawione poniżej warunki usunięcia blokady oraz podać typ i numer IMEI telefonu. W ciągu 48 godzin Klient zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu o terminie wykonania operacji. Blokada zostanie usunięta po zgłoszeniu się osobiście do Salonu z telefonem, który ma zostać odblokowany.

26. Polkomtel S.A. informuje, że w przypadku usunięcia blokady w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od daty aktywacji w sieci Plus GSM, za czynność tę zostanie pobrana opłata w wysokości 500,00 złotych +VAT.

27. W przypadku usunięcia blokady aparatu telefonicznego z pominięciem zasad określonych w pkt. 25 Klient traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach gwarancji.

28. Promocja "Twój Szczęśliwy Dzień" nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A. w czasie trwania niniejszej Promocji.

29. Klient biorący udział w Promocji "Twój Szczęśliwy Dzień" nie może, w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu telefonicznego lub usługi.

30. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji "Twój Szczęśliwy Dzień" zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

31. Ceny netto wymienionych w pkt. 7 aparatów telefonicznych, oferowanych na zasadach ogólnych wynosi odpowiednio: Ericsson R310s 699,00 zł, Siemens C35i 699,00 zł, Nokia 3310 799,00 zł, Siemens M35i 799,00 zł, Samsung SGH-R210s 799,00 zł , Motorola T192 799,00 zł , Samsung N100 1099,00 zł , Nokia 3330 899,00 zł , Nokia 8210 1199,00 zł ,Samsung A300 1099,00 zł, Motorola T260 1499,00 zł, Nokia 6210 1299,00 zł , Siemens S40 1299,00 zł , Nokia 6250 1299,00 zł, Motorola V50 1299,00 zł , Siemens SL45 1999,00 zł .

32. Opłata aktywacyjna w sieci Plus GSM oferowana na warunkach ogólnych wynosi 100 zł plus VAT.

Opinie:

Opinie archiwalne (77):

Komentuj

Komentarze / 77

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  gmazur pisze: 2001-11-02 16:57
  a jednak Plus wrocil do umowy na 24 miesiece. gm
  0
 • Users Avatars Mini
  piasek pisze: 2001-11-02 17:01
  Zara zara Czemu w niedziele, że niby do koko mam dzwonić w niedziele. Do najbliższej mi osoby. Przeciesz Niedziele i święta są poto aby być z najbliższymi. no chyba że bende transmitował przez telefon anioł pański. Już ciekawsza jest promocja ery dzwoni się w póżniejszych godzinach ale zawsze codziennie. Według mnie klapa. No i powrót do 24 michów. Nie wiem co tu ma przyciągnąć klientów. Panowie samo taktowanie co 30 sek już nie wystarczy wymyślcie coś lepszego.
  0
 • Users Avatars Mini
  Amper pisze: 2001-11-02 17:06
  Z tego co wyczytałem wynika, że nie ma już umowy na 12 miesięcy ( pkt. 9. regulaminu) i nie ma też już 601 minut za darmo. Chyba, że to jest alternatywna promocja do Jubileuszowej II, która miała trwać do 18.11.01. Promocja z tego co widzę jest niezbyt ciekawa... I nie ma co porównywac do Ery, która daje darmowe godziny na wszystkie numery Ery a nie tylko 3 wybrane.
  0
 • Users Avatars Mini
  gmazur pisze: 2001-11-02 17:14
  na szczescie promocja jest do 18 listopada wiec to nie jest jeszcze Swiateczna. Plus zrobil te promocje chyba tylko dla przetrwania. gm
  0
 • Users Avatars Mini
  eljocik pisze: 2001-11-02 17:21
  W taki sposob to wszystko przedstawili, ze nic nie rozumiem. Gdzie w tym jest jakis plus??? Ja osobiscie nie widze (bo moze nie rozumiem?).
  0
 • Users Avatars Mini
  telefonica pisze: 2001-11-02 17:24
  I znowu umowa na 24 miechy
  0
 • Users Avatars Mini
  PatGSM pisze: 2001-11-02 17:30
  no i klapa! wszedzie 24 miesiace..... co za beznadzieja.....co do promocji to jak wszystkie plusa, niby tanio, ale robia wszystko zeby jak najmniej ludzie z tego kozystali, i zostawalo wiecej kasy dla nich
  0
 • Users Avatars Mini
  czarek pisze: 2001-11-02 17:42
  umowa na 24 miesiace to chyba bylo jednak do przewidzenia :-)) ale z autopsji wiem ze sporo ludzi w kazdym razie z grona moich znajomych skorzystalo z promocji na 12 miesiecy i teraz b.b sie ciesza
  0
 • Users Avatars Mini
  hubi pisze: 2001-11-02 17:44
  bo poprzednia umowa byla tylko promocja, ale kicha ta promocja
  0
 • Users Avatars Mini
  mackor pisze: 2001-11-02 17:50
  Ludziska! Nie jest wcale aż tak źle! Nie trzeba korzystać z tej promocji,jeśli chce się podpisać cyrograf na 12 miechów, wciąż przecież obowiązuje promocja "Jubileuszowa" czyli 601 minut za "darmo".
  0
 • Users Avatars Mini
  Amper pisze: 2001-11-02 18:09
  Mackor: To nawet w porządku, że klienci będą mieli wybór. Bo ta Wasza nowa promocja raczej nieszczególna. A co będzie po 18.11. jak się skończą obie Plusowe promocje? Może masz jakieś przecieki?
  0
 • Users Avatars Mini
  Wujektomek pisze: 2001-11-02 18:09
  I to ma byś konkurencja dla ostatniej promocji ery-jakiś żart!Umowa też na 24 msce,promocyjne tylko 3 numery i tylko w niedziele.przez 3 miesiące.Gdzie logiczne rozumowanie jak to ma być konkurencja to powinni oferować jakieś troszke lepsze warunki a tu co-KICHA!!
  0
 • Users Avatars Mini
  muszka pisze: 2001-11-02 18:30
  Moze ta cala promocja to "cisza przed burza"??????????
  0
 • Users Avatars Mini
  tucoss pisze: 2001-11-02 18:58
  Chyba cisza przed małą mżawką. Patrząc przez pryzmat ostatnich promocji nie spodziewajmy sie z ich (PLUS) strony niewiadomo jakich rewelacji. Z nowym taryfami tez mięli zakasować konkurencje - a tu co............NIC!!!!!!!!!!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  tucoss pisze: 2001-11-02 19:16
  Ta promocja wysiada przy 'Szczesliwych godzinach' ERY, gdzie przez 2 godziny dziennie rozmawiasz nie z 3 - ma wybranymi numerami ale ze wszystkimi wewnątrz sieci! Ktoś powie 2 godziny dziennie przez 7 dni w tygodniu daje tylko 14 darmowych godzin. Jednak promocja Plusa trwa tylko 3 miesiace naomiast ERY do końca marca 2002 (czyli od dziś 5 miesięcy), więc w dłuzszym okresie czasu w ERZE można pogadać dużo dłużej i to ze wszystkimi!!!!! :-))))) Pozdrawiam
  0
 • Users Avatars Mini
  Franek pisze: 2001-11-02 19:29
  ale c.ujowe telefony w tej promocji
  0
 • Users Avatars Mini
  Franek pisze: 2001-11-02 19:31
  do tego wątły ten GPRS w plusie....
  0
 • Users Avatars Mini
  bobopik pisze: 2001-11-02 19:59
  cos kijowo mi ta promocja wyglada w porownaniu z promocja ery. nic nadzwychajnego...
  0
 • Users Avatars Mini
  EBEM pisze: 2001-11-02 20:39
  a co z obecnymi klientami, + o nas zapomnial, chce byc dalej w + (obecnie bez cyro) i co? Promocja "sie Panu nie nalezy", niezle.
  0
 • Users Avatars Mini
  Joozek pisze: 2001-11-02 20:47
  ...no i mój kolega w dokładnie takiej sytuacji jak Ty, Ebeb, przeszedł do Ery.
  0
 • Users Avatars Mini
  marklund pisze: 2001-11-02 21:01
  trochę mi w tym konkretnym przypadku wstyd za Plusa
  0
 • Users Avatars Mini
  kpiciu pisze: 2001-11-02 21:12
  Off topic: Widzialem u kumpla w salonie Idei plakaty z nowa promocja - Nokia 8210 - 49 zl. Alcateli 511 jeszcze nie maja, ale podobno bede we wtorek.
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2001-11-02 21:23
  Tak to jest, jak się na siłę coś chce "zmontować" jako odpowiedź na ruch konkurencji - era zrobiła dobrą promocję a + chciał papugować i mu nie wyszło. Może na święta coś wymyślą? No i telefony dalej do bani :(
  0
 • Users Avatars Mini
  Wujektomek pisze: 2001-11-02 21:33
  Oj bardzo powoli chciałbym tego dożyc kiedy będą normalne stawki za polaczenia ale chyba predzej siwe wlosy mi zaczna rosnac nim to nastapi
  0
 • Users Avatars Mini
  amiri pisze: 2001-11-02 21:48
  Cieszę się, że nie ma już nigdzie cyro na rok i że opowie (szczególnie Plus i Era) zaczęli wreszcie dawac jakies promocje związane raczej z darmowymi minutami itp. Na razie jest to dośc słaba oferta, ale może coś się z tego wykluje...
  0
 • Users Avatars Mini
  Maras pisze: 2001-11-02 21:56
  Odpowiedź na promocje komnkurencji, nowe promocje itp. Od początku istnienia sieci GSM w Polsce słyszę o walce o klienta i super promocjach tylko że z tego nic nie wynika ceny normalnych połączeń (poza jakimiś promocyjnymi numerami na 3 mięsiące czy coś tam i innych podobnych) nadal są praktycznie na takim samym poziomie jak kiedyś. Jak słyszę że teraz Era (albo Plus) pokaże wszystkim swoją nową promocją to mnie smiech ogarnia - najlepszym tego przykładem jest ta nowa promocja Plusa....KPICIU: w moim mieście alcatel 511 jest w salonach idei od chyba dwóch tygodni a jeżeli chodzi Ci o 8210 to jest po 99 (a nawet 49 lub 1 złotówkę) ale jest to oferta dla abonentów IDEI którzy chcą podpisać dodatkowy cyrograf na następne 24 miechy a nie dla nowych abonentów ( a rabat zależy od tegi ile do tej pory dałeś zarobić IDEI)
  0
 • Users Avatars Mini
  hubert pisze: 2001-11-02 22:23
  A ja sobie tak marze, ze po 18.11 bedzie promocja z V66, T39, Acompli 008, itd. A jak bym sie naprawde rozmarzyl, to bym dodal do tej listy jeszcze GD96....aaaahhhh....... Ceny juz nawet nie gralyby roli - wazne, zeby byly WRESZCIE JAKIES NOWE TELEFONY!!!! PLUSIE!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  Neon pisze: 2001-11-02 22:29
  Nic ciekawego ta ich promocja. Mam nadzieje ze cos opy nam wysmaza na swieta. Z drugiej strony nie ma co tak rozpaczac, gdyz promocje narazie nie sta tak "superatrakcyjne", ale pomalu toto wszystko sie rozkreca i moze niedlugo zacznie sie na rynku polskim _prawdziwa_ wojna.
  0
 • Users Avatars Mini
  amiri pisze: 2001-11-02 22:31
  mcbrain: ja tam się cieszę. Telefony kupuję na wolnym rynku, a tak nie będę musiał dopłacac żeby jakiś dres mógł sobie 3310 za 1zł kupic. Może będzie trochę taniej... (marzenie ściętej głowy...)
  0
 • Users Avatars Mini
  PlaYMode pisze: 2001-11-02 23:37
  Szkoda tylko, że nie wymyślą czgoś takiego na stałe i dla aktywnych już użytkownków... no.. ale z drugiej strony mam przecież 601 minut za darmow i umowę na 12 mies. bo kupiłem tel w +GSM we wrześniu, a dokładniej 11.09.2001, ciekawe czy to przypadek, że kupiłem tel w dzień ataku terrorystycznego na usa ? :-))
  0
 • Users Avatars Mini
  lava1 pisze: 2001-11-03 01:23
  Czyżby to miało oznaczać wojnę z Erą -hihihihihi - śmiechu warte. Jak zwykle Plus może sobie pomażyć o pokananiu przeciwników z taką ofertą....W każdym bądź razie pozdrawiam użytkowniqw Plusa...
  0
 • Users Avatars Mini
  dziobek pisze: 2001-11-03 02:59
  przy promocji ery wyglada to biednie zeby nie powiedziec nedznie, dzien niedziela a na kij mi to? w niedziele odpoczywam a nie wisze na telefonie, cyro na 24 miesiace! pytam sie w zamian za co??! nic atrakcyjnego za to nie oferuja, aparaty to tez nie extra nowe wodotryski........
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2001-11-03 03:52
  Hubert, przyłączam się do Twoich marzeń, z tym, że chciałbym zobaczyć te telefony w Erze
  0
 • Users Avatars Mini
  dustin pisze: 2001-11-03 12:06
  ta promocja to sabotaz pracownikow plusa! a takim obciolbym J.A.J.A. u samej nasady.
  0
 • Users Avatars Mini
  jacze pisze: 2001-11-03 12:26
  dlatego ja wole Idee. jak jest to jest ale tu jak promocja to na caly okres!a i od 5-tego tez sie zmieni umowa na 24 miesiace to i tak wole Idee! kliedys moze i nie bylo to najlepszer rozwiazanie, ale ostatnio duzo sie poprawia na lepsze, poczekamy do tego 5-tego listopada i zobaczymy jakie nam taryfy szykuja:) napewno nie gorsze bo to nie mialo by sensu co mi z promocji 601 minut za darmo skoro sa one rozlozone na 24 miesiace!!!! a nie na 12! czyli jesli podpisujesz na 12 miechow umowe to tylko 361 minut mozesz wykorzystac i to jak czytalem 10-15 min miesiecznie. i to ma byc promocja??? co wy na to?
  0
 • Users Avatars Mini
  jmarcinkowski pisze: 2001-11-03 12:43
  Niech sie w d....e pocaluja !!!! Marna promocja, nieciekawe telefony i 24-miesieczna umowa. A ja glupi bylem kiedys w plusie i polecalem go znajomym :(((((( Na szczescie mam to juz za soba .....
  0
 • Users Avatars Mini
  jacze pisze: 2001-11-03 12:47
  mcbrain . jesli tak bedzie to okej. ale nie tylko ceny sa warzne , jesli bylyby nizsze stawki za polaczenia niz u konkurencji to spewnoscia beda i ludzie. ale to poczekajmy czas pokaze.mialem kiedys Ere i mam teraz plusa. i co w plusie nie mam juz zadnej promocji teraz tylko czekam az mi sie skonczy cyfrograf i wynocha. a w idei dla wszystkich zrobili np. TM jak wprowadzali co druga gratis tez dla wsztkich a nie tylko dla nowych. a tu w plusie maja mnie juz w dupie promocja byla skonczyla sie i pjuz sie nie liczysz.
  0
 • Users Avatars Mini
  ^various^ pisze: 2001-11-03 13:14
  Mimo ze jestem zwolennikiem (przynajmniej do 5 listopada) Idei, oferta Ery wydaje sie o wiele ciekawsza.
  0
 • Users Avatars Mini
  Ojciec pisze: 2001-11-03 13:48
  Najlepsza oferta na rynku to teraz meritum! Ja mam meritum 50, 30 sekund rozmowy kosztuje mnie tyle co 1 sms w erze czy plusie. I to jest cos, a nie jakies zafajdane promocje gdzie daja pare minut za friko a pozniej plac i placz.
  0
 • Users Avatars Mini
  P pisze: 2001-11-03 15:31
  Wg mnie to kicha jak oni :-) nasi kochani operarorzy chca podniesc zyski przeciez to tylko pociagnie straty i jedno wkurza ludzi kazdy preferuje swoja siec a Plus przeciez ma juz wlasna szkieletowa oparta na transmisji radiowej wiec gwizdze i moze sobie pozwolic nawet na caly dzien w normalny dzien a nie niedziele :-) Pozatym to zadna promocja a co do 24 miechow jak nie zmienia polityki to marnie widze GSM w Polsce, a Czesi? Spojrzcie na nich niech wezna sie za przeprogramowywanie taktowanie i nie zachwycaja tymi "impulsami" co 30s bo to zenujace mieszkam blisko Niemiec i wiem jak tam jest wiec PANOWIE!!!! obudzcie sie... sojrzcie dokad zmierzacie?
  0
 • Users Avatars Mini
  P pisze: 2001-11-03 15:33
  dokladnie maja gdzies placz i plac jak zes jelen :-) wg mnie rzad powinien wpuscic na rynek czwartego operatora GSM dopiero by sie Plus z Era podrapal po glowie nie wspominajac o Idei :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2001-11-03 15:46
  Cyrografy teraz we wszystkich sieciach mają być ponoć 24 miesięczne, operatorzy doszli do porozumienia w tej kwestii. Nie rozumiem tylko czemu nie wprowadzą wyboru 12 czy 24 (i odpowiednio ceny aparatów wyższe przy 12tu) albo w zależności od abonamentu (jak przy promocjach biznesowych tylko np. drożej) cena aparatu zmienna. Wtedy nie musieliby dokładać tyle do najtańszych abonamentowców to i 12 miesięcy by wystarczyło dla zysków
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2001-11-03 15:48
  P, nie sądzę, by 4ty operator chciał się pakować w GSM - zbyt dużo musiałby zainwestować a konkurencji już się inwestycjie prawie zwróciły - nigdyt by ich nie dogonił i niebyłby konkurencyjny. Taką możliwośc dopuszczam ewentualnie przy UMTSie
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2001-11-03 16:02
  Obie promocje sa beznadziejne, ale zawsze i tak znajdzie sie ls lub pare tysiecy losi! Nara!
  0
 • Users Avatars Mini
  p pisze: 2001-11-03 16:03
  A ja mysle ze wiekszosc populacji naszego kraju jest skupiona w duzych aglomeracjach i napewno sporo by wywolal zamieszania 4tyt op. (pod pojeciem aglomeracje rozumiem duze miasta np w-wa 3miastio slask...) i wowczas napewno z taryfikacja co 10s albo co 1s zrobil by furre
  0
 • Users Avatars Mini
  123 pisze: 2001-11-03 16:55
  Panowie promocje Plus zrobił tylko do 18.11 po to żeby zamieszać ---- a zobaczycie co będzie po 18 .11 podobno cyro będzie nadal na 12 miesiecy i ma być coś extra
  0
 • Users Avatars Mini
  gmazur pisze: 2001-11-03 18:02
  123: zgadujesz czy wiesz cos wiecej? z moich informacji wynika, ze Plus powroci do umowy na 24 miesiace. gm
  0
 • Users Avatars Mini
  Maras pisze: 2001-11-03 18:14
  ciągle to słyszę że dany operator z nową promocją to dopiero zawojuje Polskę. Ludzie przestancie się oszukiwać :))) Tak jak operatorzy dogadali sie co do kaucji czy cyrografu równie dobrze mogli się dogadać i wyznaczyć sobie terminy w których nie bedą schodzić w cenach połączeń poniżej jakiejś kwoty np. Mogli się umówić że średnia cena minuty nie spadnie do 2004 poniżej 1 PLN i wszystko. Nie ma znaczenia czy jest tylko jeden operator czy trzech bo i tak walka między nimi jest iluzoryczna
  0
 • Users Avatars Mini
  Giewont pisze: 2001-11-03 18:29
  jak czytam te niekotre komentarze to smiac mi sie chce. Nie jestescie grupa reprezentatywna w odniesieniu do ogolu klienow gsm. Myslicie ze facet prowadzacy mala firme, (zatrudnia kilka osob) kupuje 3 telefony to jest dla niego najwazniejsze jakie to beda modele?? Piszecie jakby kazdy uzytkownik komorki z nia spal i wybor telefony byl zyciowa decyzja. To odnosnie cen telefonow w pomocjach. A co do samej promocji to tak jak napisal Maras. zgadzam sie w 100%. Po co maja operatorzy obnizac ceny jak rynek i tak nie jest jeszcze nasycony. Mniej zarobia a klientow beda mieli tyle samo. To jest biznes. Dla klientow biznesowych sa specjalne preferecje w kazdej sieci, bo taki klient dla kazdej firmy prowadzacej dzialalnosc uslugowa jest najwazniejszy. A to czy Zenek bedzie gadal przez Ide, Ere czy Plusa to nie duza roznica. Bo dwoch nastepnych Zenkow wybierze inne sieci. i tak kazdy Zenek bedzie w inne sieci a,po dwoch latach pozmieniaja operatorow i tyle.
  0
 • Users Avatars Mini
  ZaZu pisze: 2001-11-03 18:41
  Przez 4 lata korzystalem z Ery. Teraz kupilem telefon w Ideii.. FATALNA sprawa. Co po darmowych minutach i promocjach jeśli zasięg (lubuskie) i obsługa ( wprzypadku ery mogłem konto ustawić przez www) w idei jest do D.
  0
 • Users Avatars Mini
  EM pisze: 2001-11-03 19:20
  Idea ma tak niskie ceny telefonów bo trzeba być nie normalnym żeby ich wybrać.Idea meritum przecież ceny rozmów jak się dokladnie przeliczy wychodzą podobnie jak w Erze czy Plusie.Co to za reklama globalny zasięg jak na targówku czy białołęce (Warszawa) jest barak sieci.A weźcie się spróbujcie od nich odłączyć to jest sztuka.To co mi się podoba w Idei to oferta i cennik Popa.
  0
 • Users Avatars Mini
  marco pisze: 2001-11-03 20:24
  To wyglada na chwilowa cisze przed promocjami bozo narodzeniowymi. Mozliwosci sa dwie: - nowa grudiowa wymiecie - bedzie taka chala ze nikt sie nie skusi ;)
  0
 • Users Avatars Mini
  hansen pisze: 2001-11-03 22:04
  po przeczytaniu wszystkich komentarzy, podobnie jak Giewontowi, trochę chce mi sie śmiac. Czy większośc z Was nie dostrzega tego, ze promocje, oprócz tego, ze pozwalają korzystac z sieci - są umowami. Umowami pomiedzy tymi, którzy chcą korzystać z usługi ogolnie zwaną gsm, a operatorami, którzy te usługi dostarczaja. Jak czytam takie komentarze, ze w tej sieci jest drogo, bo minuta po tyle, w a tamtej jest taniej o 2 grosze to wybaczcie. Spotkałem sie juz z takim zdaniem, ze klienci indywidualni nie sa najchetniej widzianymi klientami - największy biznes robi sie w tzw \"biznesie\" - wtedy kiedy abonenci \"aktywnie\" korzystaja z sieci i rozmawiają - a nie maja telefon w kieszeni i liczą dni w kalendarzu, które im jeszcze zostały do końca upragnionego cyrografu, by wreszczie kupić sobie w promocji nową słuchawkę
  0
 • Users Avatars Mini
  hansen pisze: 2001-11-03 22:04
  . Ciekawe czy zadaja sobie oni wtedy pytanie - po co ja kupuja? Chyba tylko po to by znowu odliczas czas do końca 24 miesiecznej umowy i wypisywac, że ta sieć jest najlepsza, a druga do syf, a ta trzecia to szkoda gadac itd. Ludzie! To jest biznes i tu nie ma mowy o sentymentach czy zmiłuj sie! Nigdy nie będzie tak, że telefony i rozmowy będa za darmo.Każda promocja ma za zadanie przyciągnąc do sieci okreslona grupę klientów. Ta promocja plusa też ma takie zadanie spełnic i jest udaną/czy nieudaną odpowiedzią tego operatora na promocję ery. Wszyscy tu piszacy komentarze nie widzą w tej ofercie nic ciekawego dla siebie, ale być może znajda się osoby, którym ta oferta odpowiada - a moze musza kupić telefon i ta oferta im odpowiada? Jesli wam ta oferta nie odpowiada to na jakich przesłankach operacie swe sądy, że jest do kitu, zła i kicha? Że jest drożej? Jesli ktoś chce więcej zapłacić to ich sprawa.
  0
 • Users Avatars Mini
  hansen pisze: 2001-11-03 22:05
  Może plus nie chce u siebie abonentów, którzy np w erze korzystali z 5 sekund by zaoszczędzić na rozmowach. Sam widziałem na ulicach ludzi, którzy w 3 minuty wykonywali kilkanaście rozmów typu - "dzwoniłeś do mnie? nie? to cześc". W niektórych sieciach zagranicznych nie taktuje się 10 pierwszych sekund i jakoś nikt tego nie wykorzystuje. Zadajcie sobie pytanie jakby to było w Polsce. Taka siec poszłaby z torbami, gdyż ludzie płaciliby tylko za abonament. Ja sam zauważyłem na swoim rachunku kilka połączeń po 1 i 2 sekundy, których nie odliczono mi z minut w abonamencie, Gdy zapytałem o to w bok, powiedziano, że to pewnie były pomyłkowe połączenia wykonane z mojego telefonu i ich nie wliczono do bezpłatnych minut. I to mi się podoba. Maras też ma racje w tym, że w Polsce nie ma mowy o konkurencji jeśli chodzi o gsm, operatorzy starają się nie wychylac za bardzo i równają do średniej. Mamy w Polsce takie promocje operatorów jakich mamy abonentów! Tak to wszystko można podsumować.
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2001-11-03 23:25
  Niestety Giewont i Hansen mają rację :( Nie można jednak równocześnie zapominac, że są klienci indywidualni, którzy są dla sieci opłacalni. Inna sprawa, że tacy najczęściej kupią telefon w "promocji" niezależnie od tego, jak ona będzie wyglądać (choć może bez przesady) z tego powodu wskazane byłoby, aby operatorzy konkurowali ze sobą właśnie cenami połączeń (i jakością) a nie dając telefony "za darmo".
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2001-11-03 23:37
  Jeszcze o jakości (a dokładniej braku). Moja znajoma ma tel. w Idei, dziś poszła do salonu bo chciała wymieniś telefon (koniec cyrografu). Po pierwsze, okazuje się, że cakowicie brak im elastyczności - normalnie ma rachunki bardzo wysokie, w zeszłym miesiącu wyjatkowo niższy, w tym również niezbyt (jak na nią - większość obecnych tutaj mniej chyba wydaje przez 3 miesiące) wysoki. W związku z tym średnie rachunki za 3 miesiące są o 10 zł niższe niż kolejny próg cenowy do aparatów i nie można "naciągnąć" tych 10 zł (pewnie po nastenym rachunku i tak będzie powyżej wymaganej średniej).
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2001-11-03 23:37
  Po drugie, bałagan z profitem - chciała zapłacić punktami, niestety okazuje się, że brak takowych na koncie tego nr tel! Sprzedawca chciał więc wytłumaczyć, że to trzeba dostać kartę, najpierw złożyć wniosek itd. Zdziwił się jeszcze bardziej (aż drugi raz zadzwonił sprawdzić) gdy kartę dostał do rręki. Co się więc stało z punktami? Ktos ma pomysł???
  0
 • Users Avatars Mini
  PlaYMode pisze: 2001-11-04 04:59
  Hm.... jest jedna legalna możliwość, ale to można chyba byłoby wykluczć, chodzi o przedawnienie ounktów. Nie pamiętam dokładnie tych zasad, ale coś takiego występuje wchyba we wszystkich programach lojalnościowych. Z drugiej jednak strony, to sam... nie . wiem. Może coś im się pochrzaniło w systemie? :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  PlaYMode pisze: 2001-11-04 05:01
  A jeżeli chodzi o wymianę: wiesz Idea nie stoi aż tak dobrze finansowo, więc może sprzedawcy dostali bardzo rygorystyczne przepisy na temat wymiany telefonów ? I pewnie to jest główny powód, może należałoby poczekać? Pozdrawiam
  0
 • Users Avatars Mini
  WEGIER! pisze: 2001-11-04 13:18
  Tez mi odpowiedz na promo Ery- kon by sie usmial.
  0
 • Users Avatars Mini
  fanik pisze: 2001-11-04 14:24
  jakos malo przekonywujaca "promocja"
  0
 • Users Avatars Mini
  kmnsk pisze: 2001-11-04 15:45
  To sie nazywa walka o kliejenta !!!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  pinkbird pisze: 2001-11-04 16:04
  no, chlopaki macie racje nie postarali sie. :))) jakby to byla odpowiedz na promocje ery to powinna wygladac jakos tak: abonamenty 10, 15, 50... - darmowa niedziela, 110, 150 .. - darmowa sobota; non-stop 300 - darmowy piatek. :) pozdrawiam, pink
  0
 • Users Avatars Mini
  waldo pisze: 2001-11-04 17:11
  Jak dla mnie to ta promocja powinna sie nazywac PORAZKA :-) Jubileuszowa jest o wiele lepsza (przynajmniej dla mnie) Ale i tak napewno sporo frajerow na nia zlapia !!!
  0
 • Users Avatars Mini
  cieglo pisze: 2001-11-04 18:55
  nic z tego nie rozumiem - wyglada mi to na wielka tandete.czekam teraz na niusy z idei - mam nadzieje ze pojawia sie juz juto...szkoda tylko ze umowa na 24 miesiace:((
  0
 • Users Avatars Mini
  kmnsk pisze: 2001-11-04 21:25
  Wszyscy jednak maja 24 miesieczne cyrografy, w takiej sytuacji najpardziej konkurencyjna chyba pozostaje ERA. KMNSK
  0
 • Users Avatars Mini
  dziobek pisze: 2001-11-05 03:00
  waldo: SZCZESLIWA PORAZKA, teraz porownujac z chociazby idea wyglada troche ubogo
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2001-11-05 03:51
  PlaYMode, przedawnienie punktów w tym wypadku nie wchodzi w grę - najstarsze punkty mają 12 miesięcy bodaj, ponadto nie ma możliwości, by nie mieć wogóle punktów, chyba, że nie płaci się abonamentu - inaczej przedawni się tylko część. Po trzecie, mcbrain ma rację - w tym programie jeszcze nic się nie przedawniło
  0
 • Users Avatars Mini
  rado pisze: 2001-11-05 04:40
  promocja do bani-duzo gorsza od jubileuszowej :((( ktos z marketingu nie przemyslal dokladnie sprawy
  0
 • Users Avatars Mini
  muminek pisze: 2001-11-05 10:53
  Ech. Skończyły się 12 miesięczne umowy. Z jednej strony szkoda, a z drugiej... Może to i lepiej, może wreszcie skończy się oszukliwanie operatorów za które i tak My płacimy. A dzwonienie w niedzielę do najbliższych osób ma sens. Szczególnie jak można pogadać z rodzicami ;)))
  0
 • Users Avatars Mini
  madzer pisze: 2001-11-05 13:57
  Moim zdaniem Plus poszedł na łatwiznę i za bardzo sie nie wysilił, mógł pokazać chociaż gest i dodać sobotę do tego lub wydłużyć okres promocji...
  0
 • Users Avatars Mini
  $implu$ pisze: 2001-11-05 15:56
  ta promocja to sztuka dla sztuki, praktycznie nie daje nic konkretnego
  0
 • Users Avatars Mini
  Mgielka7 pisze: 2001-11-05 16:52
  To chyba jedna z malo udanych promocji Plusa. Najdrozsze ceny aparatow, a poza tym w porownaniu do konkurencji nie oferuja nic ciekawego... Przypuszczam, ze ta promocja bardzo szybko ulegie zmianie ze wzgledu na mala ilosc klientow, chyba ze ktos bedzie korzystal z promocji jubileuszowej, ktora jest duzo ciekawsza.
  0
 • Users Avatars Mini
  Nordek pisze: 2001-11-05 17:41
  troche drogie telefonki , ale swoja opinie na ten temat przedstawiłem w innym komentarzu , wiec nie bede sie powtarzał...
  0
 • Users Avatars Mini
  gmazur pisze: 2001-11-06 17:49
  mgielka7: ta promocja to tylko na otarcie lez, przeciez Plus sam sobie zdaje sprawe, ze nie wiele pozyskaja klientow ta promocja. poczekajmy do 19 listopada. POZDRAWIAM, gm.
  0
 • Users Avatars Mini
  Ewandy pisze: 2001-11-07 16:42
  Zab za zab.Oko za oko.
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: