Nowa promocja "Wybór Kameleona" w sieci Plus GSM

Newsy
Żródło: Plus GSM
Opinie: 39

Regulamin promocji "Wybór Kameleona" w sieci Plus GSM:

 1. Promocja "Wybór Kameleona" obejmuje osoby, które już korzystają z usług GSM i w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM (dalej zwaną "Umową") i jednocześnie kupią w Polkomtel S.A. lub u Autoryzowanego Przedstawiciela Plus GSM telefon w cenie promocyjnej, stając się Klientem w myśl "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.", z zastrzeżeniem pkt. 7.

 2. Promocyjna opłata aktywacyjna wynosi 15,00 zł + 22% VAT .

 3. Opłata aktywacyjna w wysokości określonej w pkt.2 płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym.

 4. Aparaty telefoniczne oferowane przez Polkomtel S.A. lub Autoryzowanych Przedstawicieli Plus GSM po cenie promocyjnej stanowią niepodzielne Zestawy z kartami SIM i samodzielnie nie są przedmiotem Promocji.

 5. Promocyjna cena w zł aparatów telefonicznych wchodzących w skład Zestawów wynosi odpowiednio: 
   

  Zestaw Model aparatu telefonicznego Cena w zł przy zawarciu umowy i wyborze jednej z taryf: Czasami 150, Często 50, Często 100, Często 150, Non Stop 50, Non Stop 100, Non Stop 150, Non Stop 300
  Zestaw 1  Siemens C35i  1,00+ 22% VAT
  Zestaw 2  Motorola T192  1,00+ 22% VAT
  Zestaw 3  Siemens M35i  1,00+ 22% VAT
  Zestaw 4  Nokia 3310  1,00+ 22% VAT
  Zestaw 5  Samsung SGH-R210s  1,00+ 22% VAT
  Zestaw 6  Siemens S40  1,00+ 22% VAT
  Zestaw 7  Siemens M50  1,00+ 22% VAT
  Zestaw 8  Samsung SGH N100  1,00+ 22% VAT
  Zestaw 9  Motorola T191  1,00+ 22% VAT
  Zestaw 10  Siemens C45  1,00+ 22% VAT
  Zestaw 11  Motorola V50L  1,00+ 22% VAT
  Zestaw 12  Motorola V50  1,00+ 22% VAT
  Zestaw 13  Nokia 3410  1,00+ 22% VAT
  Zestaw 14  Nokia 3330  1,00+ 22% VAT
  Zestaw 15  Sony CMD-J7  1,00+ 22% VAT
  Zestaw 16  Nokia 5510  1,00+ 22% VAT
  Zestaw 17  Ericsson T65  1,00+ 22% VAT
  Zestaw 18  Samsung N500  1,00+ 22% VAT
  Zestaw 19  Nokia 3510  1,00+ 22% VAT
  Zestaw 20  Nokia 8210  1,00+ 22% VAT
  Zestaw 21  Ericsson T39m  299,00+ 22% VAT
  Zestaw 22  Nokia 6210  199,00+ 22% VAT
  Zestaw 23  Nokia 6250  499,00+ 22% VAT
  Zestaw 24  Siemens ME45  199,00+ 22% VAT
  Zestaw 25  Siemens S45  199,00+ 22% VAT
  Zestaw 26  Samsung SGH A300  199,00+ 22% VAT
  Zestaw 27  Samsung SGH A400  199,00+ 22% VAT
  Zestaw 28  Motorola V66  299,00+ 22% VAT
  Zestaw 29  Nokia 6510  399,00+ 22% VAT
  Zestaw 30  Nokia 6310i  399,00+ 22% VAT
  Zestaw 31  Nokia 8310  399,00+ 22% VAT
  Zestaw 32  Siemens SL 45  499,00+ 22% VAT
  Zestaw 33  Ericsson T68  649,00+ 22% VAT
  Zestaw 34  Sony Ericsson T68i  999,00+ 22% VAT
  Zestaw 35  Samsung T100  999,00+ 22% VAT
  Zestaw 36  Nokia 7650  1499,00+ 22% VAT

    

 6. Promocja "Wybór Kameleona" trwa od 07 października 2002 i jest ograniczona liczbą Zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby Zestawów, jednakże nie później niż 30 listopada 2002 roku.

 7. Z uwagi na szczególne warunki Promocji Wybór Kameleona do wzięcia udziału w Promocji konieczne jest, poza działaniami określonymi w pkt. 1, uzyskanie przez Klienta indywidualnej zgody Polkomtel S.A. na udział w Promocji Wybór Kameleona.

 8. Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na warunkach Promocji "Wybór Kameleona": 
  a) w miejsce Klienta nie może wstąpić osoba trzecia, 
  b) Klient nie może zawiesić świadczenia usług,
  c) Klient nie może rozwiązać Umowy.

 9. Klient korzystający z Promocji "Wybór Kameleona" przez 24 miesiące od dnia zawarcia Umowy otrzymuje abonament w obniżonej wysokości. 
    

  Taryfa  Czsami150, Często50, Non Stop50 Często100, Non Stop100 Często150, Non Stop150 Non Stop300
  Wysokość abonamentu na zasadach ogólnych 70zł  110zł  160zł  240zł
  Wysokość abonamentu w promocji "Wybór Kameleona" 45zł  85zł  135zł  215zł

      

 10. Klient nabywający Zestaw promocyjny może wybrać jedną z taryf dostępnych w planach taryfowych: Czasami, Często, Non Stop.

 11. W Promocji "Wybór Kameleona" otrzymuje do wyboru bonifikatę na wykonywane połączenia lub wysyłane SMS.

 12. Klient dokonuje wyboru preferowanej formy bonifikaty (na wykonywane połączenia lub wysyłane SMS) w momencie podpisania umowy. W okresie 24 miesięcy od daty podpisania umowy nie ma możliwości zmiany formy bonifikaty. 

 13. Wysokość bonifikaty równa jest iloczynowi wymienionej w pkt. 15 liczby minut lub iloczynowi wymienionej w pkt. 16. liczby SMS oraz wysokości opłaty za jedną minutę rozmowy w momencie realizacji połączenia lub jednego wysłanego SMS.

 14. Bonifikata, o której mowa w pkt. 11 i 12, pomniejszająca rachunek telefoniczny, udzielana będzie przez pełne 24 okresy rozliczeniowe, z tym że pierwszy okres rozliczeniowy będzie trwał od dnia aktywacji karty SIM do końca pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego. Bonifikata nie wykorzystana w danym okresie rozliczeniowym nie jest przenoszona do następnego okresu rozliczeniowego, ani też nie jest zwracana. 

 15. W przypadku wyboru bonifikaty na wykonywane połączenia w Promocji "Wybór Kameleona" podstawą do obliczenia jej wysokości jest 10 minut w okresie rozliczeniowym, we wszystkich taryfach.

 16. W przypadku wyboru bonifikaty na wysyłane SMS w Promocji "Wybór Kameleona" podstawą do obliczenia jej wysokości jest 20 SMS w okresie rozliczeniowym, we wszystkich taryfach.

 17. Zgodnie z konstrukcją planów taryfowych, bonifikata na wykonywane połączenia dotyczy :
  a) w przypadku planów taryfowych Często i Non Stop połączeń wykonywanych w godzinach szczytu, poza godzinami szczytu i w nocy. 
  b) w przypadku planu taryfowego Czasami połączeń wykonywanych poza godzinami szczytu, w weekendy i w nocy.

 18. Udzielona bonifikata dotyczy: 
  a) w przypadku bonifikaty na wykonywane połączenia: pierwszych płatnych krajowych połączeń głosowych wykonanych po wykorzystaniu pakietu minut zawartych w abonamencie. Bonifikata nie dotyczy połączeń na numery specjalne w sieci Plus GSM, w szczególności w ramach usług System Plus, Numer Ulgowy połączeń z numerami typu 0700XXXXXX, połączeń z poczta głosową oraz połączeń przekazywanych.
  b) W przypadku bonifikaty na wysyłane wiadomości SMS: pierwszych płatnych wiadomości SMS (w przypadku taryf dostępnych w planach taryfowych Często i Non Stop)., natomiast w przypadku taryf dostępnych w planie taryfowym Czasami - pierwszych płatnych wiadomości SMS po wykorzystaniu pakietu SMS zawartych w abonamencie. Bonifikata nie dotyczy wiadomości SMS Premium tj. wiadomości wysłanych na numery z zakresu 7000 - 8099.

 19. Zmiana taryfy w okresie 24 miesięcy od daty aktywacji w Promocji "Wybór Kameleona" powoduje zaprzestanie naliczania bonifikaty, o której mowa w pkt.11.

 20. Jeżeli Klient dokona aktywacji w jednej z taryf w wybranym planie taryfowym, a aktywacja ta nastąpi w okresie trwania okresu rozliczeniowego, wówczas liczba minut i SMS wliczonych w abonament, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM, w pierwszym okresie rozliczeniowym będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego.

 21. W Promocji "Wybór Kameleona" oferowane są tylko i wyłącznie karty wstępnie aktywowane z przydzielonymi numerami telefonów. W przypadku gdy Klient wyrazi chęć zmiany numeru na inny dostępny dla danej karty SIM, opłata za tę usługę wynosi 50,00 złotych + 22% VAT. Kwotą tą Klient zostanie obciążony w najbliższym rachunku za usługi telekomunikacyjne.

 22. W przypadku utraty aparatu telefonicznego oraz karty SIM, nabytych w ramach niniejszej promocji, przed upływem 24 miesięcy od dnia jej zawarcia Klient zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania. 

 23. Klient powinien wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu utraty telefonu wraz z kartą SIM. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie 50,00 zł + 22% VAT. 

 24. W przypadku nie podjęcia działań określonych powyżej, a zwłaszcza w pkt. 23, działania Klienta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w pkt. 25 niniejszego Regulaminu.

 25. Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Klienta naprawienia szkody będącej wynikiem przyznania Klientowi specjalnych warunków Umowy i wcześniejszego, niż wskazane w pkt. 8 niniejszego Regulaminu, jej rozwiązania przez Klienta lub zaprzestania korzystania z usług albo spowodowania rozwiązania Umowy z winy Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 650,00 zł.

 26. Nie podlega rygorom określonym w pkt. 25 rozwiązanie Umowy przez Klienta w przypadku zmiany cennika usług telekomunikacyjnych sieci Plus GSM skutkującej podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Klienta usługi.

 27. Polkomtel S.A. informuje, że oferowany w Zestawie aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus GSM.

 28. Blokada może zostać usunięta we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM po zgłoszeniu telefonicznie lub osobiście chęci usunięcia blokady. Przy zgłoszeniu chęci usunięcia blokady należy wyrazić zgodę na przedstawione poniżej warunki usunięcia blokady oraz podać typ i numer IMEI telefonu. W ciągu 14 dni Klient zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu o terminie wykonania operacji. Blokada zostanie usunięta po zgłoszeniu się osobiście do Salonu z telefonem, który ma zostać odblokowany.

 29. Polkomtel S.A. informuje, że w przypadku usunięcia blokady w ciągu 24 miesięcy od daty aktywacji w sieci Plus GSM, za czynność tę zostanie pobrana opłata w wysokości 500,00 złotych +22% VAT.

 30. W przypadku usunięcia blokady aparatu telefonicznego z pominięciem zasad określonych w pkt. 28 Klient traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach gwarancji.

 31. Klient zobowiązuje się do informowania Polkomtel S.A. o stosowaniu urządzeń FCT "Fixed Cellular Terminal" (adapter GSM, urządzenie zapewniające dostęp do sieci GSM z terminali stacjonarnych lub tez central PBX), w których wykorzystane będą karty SIM działające w sieci Plus GSM. 

 32. Klient zobowiązuje się do przekazania Polkomtel S.A. pełnego zakresu numeracji wewnętrznej centrali PBX "Privet Branch Exchange" (centrala abonencka umożliwiająca łączność wewnętrzna w biurze z możliwością realizacji połączeń do i z innych sieci). wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do numeracji z której będą pochodziły połączenia realizowane za pośrednictwem urządzeń FCT.

 33. Klient zobowiązuje się do wykorzystywania kart SIM, działających w sieci Plus GSM, wyłącznie w celu realizacji połączeń zainicjowanych z tych kart. 

 34. Klient nie ma prawa za pomocą kart SIM, działających w sieci Plus GSM, kierować do sieci Plus GSM, ruchu z innych sieci telekomunikacyjnych. 

 35. Polkomtel S.A. ma prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej w ramach niniejszej Promocji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się Klienta z zobowiązań określonych w pkt. 31-34, co nie wyłącza możliwości skorzystania przez Polkomtel S.A. z uprawnień określonych w pkt.25

 36. Promocja "Wybór Kameleona" nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A. w czasie trwania niniejszej Promocji.

 37. Klient biorący udział w Promocji "Wybór Kameleona" nie może, w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu telefonicznego lub usługi.

 38. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji "Wybór Kameleona" zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

Opinie:

Opinie archiwalne (39):

Komentuj

Komentarze / 39

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  byku pisze: 2002-10-07 15:56
  kiedys o takich Promocjach nie bylo mowy przynajmniej oficjalnie a teraz prosze każdy operator ma
  0
 • Users Avatars Mini
  mdjmdj pisze: 2002-10-07 15:59
  no i jest tez cos dla wyzszych taryf, ale niektore ceny mnie smiesza.... np taka 6210 za 199 phi..
  0
 • Users Avatars Mini
  spiro pisze: 2002-10-07 16:05
  potanialy siemensy s/me45 - dobry znak!
  0
 • Users Avatars Mini
  roski pisze: 2002-10-07 16:21
  fajna promocja.... tylko co z tego jak mam już u nich 3 numery
  0
 • Users Avatars Mini
  trendy pisze: 2002-10-07 16:33
  Infolinia plusa jest lekko w tyle... Jeszcze nic nie wiedzą o tej promocji... Więc nie wiem czy mogę wziąć w niej udział czy nie...
  0
 • Users Avatars Mini
  gmazur pisze: 2002-10-07 17:09
  co oznacza pkt.7? Dlaczego nie mozna napisac tego w Regulaminie? gm
  0
 • Users Avatars Mini
  blobi pisze: 2002-10-07 17:09
  JaaahaaAAAAAAAA!!Wreszcie siemens s45 za 199!!!!Chyba przejdę z Idei do plusa...
  0
 • Users Avatars Mini
  byku pisze: 2002-10-07 17:37
  punkt 7 odnosi się do wysokości rachuneczków jakie płaciłeś w poprzedniej sieci - szczegoły w salonach
  0
 • Users Avatars Mini
  tajfun pisze: 2002-10-07 17:49
  wlasnie dzwonilem do PLUSa, nic nie wiedza o tej promocji!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  trendy pisze: 2002-10-07 17:51
  czemu w salonach? może warto najbardziej żenującą część regulaminu ujawnić? otóż właśnie dowiedziałem się, że średnia z trzech ostatnich rachunków musi być wyższa niż 175zł. po prostu bomba... ostatecznie żegnam się z cudownym plusem... warto chyba przejść do ery, w tej promocji za 45zł można dostać 60minut miesięcznie, ale trzeba być żyłą złota dla plusa, a w erze za średnio 45zł można dostać 45minut miesięcznie, 10smsów, oczywiście nowy telefon i dużo korzystniejszy dostęp do wapu i gprsu i nie trzeba wydawać wcześniej kupy kasy ;)
  0
 • Users Avatars Mini
  gmazur pisze: 2002-10-07 17:54
  byku: tak przypuszczalem, ze o to chodzi Plusowi, bo nazwa promocji cos sugerowala. pamietam, ze kiedys byla promocja w Plusie i wymagano 285 PLN, czy teraz tez jest taka kwota? gm
  0
 • Users Avatars Mini
  gmazur pisze: 2002-10-07 17:57
  chyba pomylilem kwote, jednak chodzilo o 175 PLN, gm.
  0
 • Users Avatars Mini
  wiesiek pisze: 2002-10-07 18:33
  GDYBY PLUS MIAŁ W ZASIĘGU MIASTO W KTÓRYM MIESZKAM (16 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW) TO Z PRZYJEMNOŚCIĄ WCHODZĘ ... IDEA I ERA POSIADAJĄ B.DOBRY ZASIĘG.
  0
 • Users Avatars Mini
  bodopl pisze: 2002-10-07 18:35
  jeśli to prawda z tymi 175 zł to jest to kanał a nie promocja
  0
 • Users Avatars Mini
  jarpol pisze: 2002-10-07 19:23
  Bardzxo mi sie podoba ta promocja... tani abonament i duuzo minut ( 60-160) to to co postulowaliśmy od dawna... żeby obniżyć koszty używania komórki... Znakomita promocja...
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2002-10-07 20:00
  O ile promocja całkiem niczego,to jeżeli okaże się prawdą,co pisze,trendy***to promocja nie znajdzie zbyt wielu chętnych.Można ją chwalić,tylko pytanie nasuwa się samo dla tych,co tak dużo wydają na rozmowy są wyższe taryfy,a wnich tańsze słuchawki,więc oni i tak już,podpisując mają te zyski,a co dla sredniaka z opłatami rzędu 70-100zł.a takich jest najwięcej.
  0
 • Users Avatars Mini
  bodopl pisze: 2002-10-07 21:09
  to po prostu jeszcze jedna próba podebrania co bardziej "miodnych" klientów ale ci z taryfami biznesowymi chyba tak łatwo nie zmieniają swoich numerów - co innego promocyjni - ci skaczą z kwiatka na kwiatek i dla nich najważniejsze by mięć jakąś nową bajerancką słuchawkę. a do wygadania wystarczą im darmowe minuty z najtańszego abonamentu + troche sms-ów.
  0
 • Users Avatars Mini
  z-o-e pisze: 2002-10-07 22:25
  Nasz rynek telefonów komórkowych jest taaaaaaaaak daleko za zachodem, że szok.. Jak jakiegoś telefonu nie chcą już kupować operatorzy na zachodzie to robią premierę w Polsce i bach! Promocja gotowa! Zobaczcie sobie np ofertę Vodafone.de jestem w szoku.. Płacisz ok. 300 zł (oczywiście jeśli można przeliczać ceny dla niemców na złotówki :) i masz do wyboru SE T300, Panasonic GD67, Sagem MY X-5.. Do nas trafią na pod koniec roku i będą pwnie po 999,99 netto.. o przepraszam to Panasonic to chyba Low-End więc za 699,99 netto :)
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2002-10-07 22:40
  Promocje w Plusie coraz ciekawsze. Mnie to jednak nie przekonuje bo straciłem zaufanie do tej sieci :P
  0
 • Users Avatars Mini
  Damian_opl pisze: 2002-10-07 23:43
  Coś ten Plus spada na minus... a do tego Idea zaczyna go przeganiać, no ale cóż się dziwić, skoro dają takie lipne promocje... Ja dziś odstawiłem tel. w Plusie na bok i zakupiłem nowy, w duużo lepszej sieci - ERA Pozdrawiam serdecznie
  0
 • Users Avatars Mini
  tajfun pisze: 2002-10-08 00:23
  Co jest lepszego w tej ERZE czy Idei bo probuje znalezc lepsza oferte w obydwu i nie moge, mam od dwoch lat prawie taryfe Czasami 150 za 70 zl netto i akurat za te pieniadze w tych godzinahc inna siec (ERA i IDEA) nie proponuja nic korzystniejszego; pomijam jakosc obslugi klientow, to akurat dotyczy wszystkich sieci w Polsce; ja w akzdym razie zostaje w plusie, wezme 8310 za 400 zl i bede sobie sluchal radia na wykladach z prawa gospodarczego; pozdrawiam
  0
 • Users Avatars Mini
  sylwester_cz pisze: 2002-10-08 01:09
  idea jednak jest najlepszym operatorem
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2002-10-08 01:17
  Swoiste połączenie promo "Wybór na plus" (240 min lub 480 SMS-ów) oraz "Jesień z plusem" w wariancie dla najwyższych taryf. Choć jeśli to prawda co pisze ***trendy, to to po prostu jest żenada. A punkt 7 rzeczywiście jest bez precedensu... To powoduje, że Plus dostaje do ręki instrument, dzięki któremu bedą mogli wydawać arbitralne decyzje... Acha i jeszcze jedno... Czy w rozumieniu pkt 1 "osoby, które już korzystają z usług GSM", to także abonenci Plusa ? No bo logika wskazuje, że tak... A może to tylko promo dla zmieniających sieć... tak jak np. "Witamy" w Erze (albo w Idei - nie pamiętam już).
  0
 • Users Avatars Mini
  ghostdog pisze: 2002-10-08 01:18
  Zadna rewelacja z cenami za telefony ale abonament ciekawy takze ogolnei promocja umnie ma 6 i nic wiecej a gdyby obnizyli ceny za aparaty np 6210 to cena z ksiezyca to moze dalbym 7!
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-10-08 09:43
  Ceny dobre, ale jak mozna sie domyslec w promocji jest znaczny kruczek, ktory powoduje, ze staje sie ona malo atrakcyjna dla klientow! Czyli kolejna lipa ze strony plusa! Moze kiedys plus wypusci taka promocje z dobrymi cenami na aparaty i poprostu jedna zasada, ze na 24 miechy i podpi, ale nie oni zawsze musza jakos z tych ludzi robic idiotow i wkopywac ich na 24 miesiace, na podstawei roznych podstepow! Brawo!
  0
 • Users Avatars Mini
  gledzio pisze: 2002-10-08 14:08
  Czyżbym był ślepy??? Nikt nie napisał, że promocja jest żenująca, albo że tylko idiota może w to wejść??? No chyba nasz portal schodzi na psy :)
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2002-10-08 14:09
  **Qba** a padłeś kiedyś ofiarą takiego podstępu ??
  0
 • Users Avatars Mini
  cajborg pisze: 2002-10-08 15:36
  Walek jak nic, za miesiac konczy mi sie umowa w Plusie, srednia rachunkow za ostatnie 3 miesiace ponad 170 PLN, dzwonie do bok-u i mowie: zrywam umowe za miesiac, czy moge skorzystac z promocji "wybor kameleona" i co ? i nic :( nie moge, wiec skoro im nie zalezy na takim kliencie to ja mam to gdzies, tej sieci juz podziekuje. pozdrowki Michal
  0
 • Users Avatars Mini
  blobi pisze: 2002-10-08 15:58
  To znaczy że ta promo nie jest skierowana dla nowych użytkowników???To ja walę taką firmę!Zostanę z Ideą...
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2002-10-08 16:45
  **blobi** --- "Promocja "Wybór Kameleona" obejmuje osoby, które już korzystają z usług GSM"
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2002-10-08 16:48
  Co do pkt. 7 w tym Plusie to się chyba z ...... na łby pozamieniali :P
  0
 • Users Avatars Mini
  Pejot pisze: 2002-10-08 22:28
  poczekajcie na przelom pazdziernika/listopada . moj tata pracuje w plusie i kazali mu zatrudnic dodatkowe osoby , bo ponoc tyle bedzie roboty -- maja to byc urodziny i ceny co najmniej lepsze niz era . zobaczymy czy tak bedzie
  0
 • Users Avatars Mini
  p pisze: 2002-10-09 11:40
  do Pejot Sluchaj , skoro masz takie wejscia :-) to moze uchylisz rabka tajemnicy? jesli chcesz moze na priv? ja wlasnie nosze sie z zaqpem w tej promocji i nie wim cy nie strace :)
  0
 • Users Avatars Mini
  Pejot pisze: 2002-10-11 03:14
  p: niestety nie jestem w stanie dowiedziec sie nic wiecej . nie chce miec kogos pozniej na sumieniu , jak okaze sie , ze promocja byla licha . ostatnio jakis koles napisal ( 16.09 ze w idei bedzie siemens sl45 za 50 zeta -- tez niby mial dobre zrodlo -- jego sasiad jest pracownik idei . mialo to byc za gora dwa tygodnie . minely 3 i nic nie slychac . jak jakims cudem uda mi sie cos dowiedziec to napisze
  0
 • Users Avatars Mini
  ukash pisze: 2002-10-13 14:36
  czy ktos jeszcze wogole kupuje takie telefony jak c35i w promocjach za 1 zeta? bo mi sie nie wydaje mogli by odswierzyc foniki wyrzucic polowe ktorej i tak juz nikt nie kupuje, i zrobic miejsce na nowe znacznie lepsze :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  Rosemai pisze: 2002-10-13 17:26
  ja nie widze w tej promocji nic specjalnie promocyjnego :))), ale jak ktos sie upiera,,, a chyba nie ma potrzeby sie specjalnie upierac. mało się znam na Plusie, ale powyższa oferta mnie do niego nie przekonała
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-10-17 11:17
  Na marginesie! Idea ma tez tego typu oferte tylko, ze znacznie lepsza, zas plus zaskarzyl jej oferte poniewaz najzwyczajniej byla lepsza od jego propoycji!
  0
 • Users Avatars Mini
  kwachu pisze: 2002-10-28 20:55
  ba czy oferta Idei jest lepsza to bym się z tobą spierał. W idei obniżkę na abonament mam tylko przez 12 miesięcy a w Plusie aż 24 miesiące
  0
 • Users Avatars Mini
  siwy_256 pisze: 2003-02-03 00:58
  kwachu: faktycznie. To jest jednak różnica. No i jakość usług jednak w plusie jest lepsza.
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: