Komisja Europejska zachęca do odpowiedzialnego korzystania z internetu przy ustawieniach zmniejszających zużycie danych

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Komisja Europejska zachęca do odpowiedzialnego korzystania z internetu przy ustawieniach zmniejszających zużycie danych

Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) wspólnie z Komisją Europejską przygotował stanowisko w sprawie radzenia sobie ze zwiększonym popytem na łączność sieciową spowodowanym pandemią Covid-19. 

Rozporządzenie zabrania operatorom blokowania, spowalniania lub ustalania priorytetów ruchu. Środki zarządzania ruchem są dozwolone, jeżeli są odpowiednie, co oznacza, że środki muszą być przejrzyste, niedyskryminacyjne, proporcjonalne i oparte na obiektywnych różnicach w wymogach dotyczących technicznej jakości usług w zakresie określonych kategorii  ruchu.

Takie środki nie mogą być podyktowane względami handlowymi, nie obejmują monitorowania konkretnych treści i nie mogą być utrzymywane dłużej, niż jest to konieczne. Środki wykraczające poza środki odpowiednie mogą być dozwolone tylko na zasadzie wyjątku, po wystąpieniu przypadków określonych w rozporządzeniu. Jednym z nich jest konieczności zapobieżenia lub łagodzenia skutków wyjątkowych lub tymczasowych przeciążeń sieci.

Zgodnie z przyjętym stanowiskiem:

  • operatorzy powinni obiektywnie oceniać czy poziom ruchu jest bardzo wysoki w porównaniu do odpowiedniego okresu referencyjnego oraz czy przy braku przewidywanych środków użytkowników dotkną negatywne skutki przeciążenia sieci;
  • poprzez wyjątkowe przeciążenia sieci należy rozumieć jedynie sytuacje w których – nawet po zastosowaniu należytej staranności zawodowej w zarządzaniu siecią - występuje nieprzewidziane i niemożliwe do uniknięcia przeciążenie sieci stacjonarnych lub ruchomych np. z powodu wielokrotnych awarii, nieplanowanych zmian w routingu danych, które są poza kontrolą operatora, dużego wzrostu ruchu sieciowego związanego z obecnym kryzysem wywołanym pandemią lub innych kryzysowych sytuacji, na które operatorzy nie mają wpływu (zob.motyw 15 rozporządzenia UE 2015/2120);
  • stosując wyjątkowe środki zarządzania ruchem operatorzy powinni stosować środki proporcjonalne do obserwowanych problemów, które w dalszym ciągu zapewniałyby dostęp do internetu wszystkim użytkownikom oraz efektywnie zarządzałyby przeciążeniami; środki te powinny być też ograniczone w czasie i zapewniać, że równoważne kategorie ruchu będą traktowane równo;
  • zachęca się także użytkowników do odpowiedzialnego korzystania z internetu przy ustawieniach zmniejszających zużycie danych.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: