Orange w I kw. 2018 - nadal spadki przychodów i zysku

Najważniejsze | Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0

Orange podał swoje wyniki za 1 kw. 2018 roku: 

Kluczowe wskaźniki (w mln zł)

1 kw. 2018

(MSSF 15)

1 kw. 2018

(MSR 18)

1 kw. 2017

(MSR 18)

Zmiana (MSR 18)

przychody

2 710

2 766

2 818

-1,8%

 

 

 

 

 

EBITDA

674

746

748

-0,3%

marża EBITDA

24,9%

27,0%

26,5%

+0,5 pp

 

 

 

 

 

zysk operacyjny

33

105

109

-3,7%

zysk/strata netto

-50

8

39

-79,5%

 

 

 

 

 

nakłady inwestycyjne

388

388

385

+0,8%

organiczne przepływy pieniężne

-155

-155

-254

nd.

skorygowane organiczne przepływy pieniężne1

-152

-152

-254

nd.

 

Kluczowe wskaźniki KPI (w tys.)

1 kw. 2017

1 kw. 2018

Zmiana

liczba klientów ofert konwergentnych (rynek B2C)

738

1 090

+47,7%

dostępy mobilne (liczba kart SIM)

15 272

14 368

-5,9%

post-paid

9 452

9 747

+3,1%

pre-paid

5 820

4 621

-20,6%

stacjonarne dostępy szerokopasmowe (rynek detaliczny)

2 269

2 477

+9,2%

stacjonarne łącza głosowe (rynek detaliczny)

3 859

3 613

-6,4%

Jean-François Fallacher, prezes zarządu, stwierdził:

„W pierwszym kwartale, zgodnie z przyjętymi w planie strategicznym Orange.one priorytetami, nadal koncentrowaliśmy się na wartości: promując konwergencję, monetyzując inwestycje w sieć światłowodową i kontynuując transformację działalności. To kluczowe czynniki warunkujące  sukces naszej strategii przywrócenia wzrostu.

Oferta Orange Love, wsparta nową kampanią, nadal świetnie się sprzedaje i już przypada na nią dwie trzecie całkowitej bazy indywidualnych klientów ofert konwergentnych. Wśród indywidualnych klientów stacjonarnego dostępu szerokopasmowego wskaźnik penetracji dla ofert konwergentnych wzrósł do 52% (z 38% rok wcześniej), a wśród klientów mobilnych abonamentowych usług głosowych – do 40% (z 27% rok wcześniej).

Wskaźnik penetracji usługi światłowodowej osiągnął na koniec marca 9,2%, przy czym poprawia się z każdym kolejnym kwartałem. Liczba przyłączeń netto do sieci światłowodowej w I kw. wyniosła 34 tys. Na początku kwietnia baza klientów światłowodowych przekroczyła próg 250 tys.

Kontynuujemy transformację naszej działalności w celu jej uproszczenia, większej cyfryzacji i poprawy efektywności.

W wymiarze wewnętrznym, dążymy do wprowadzenia wśród pracowników zmiany kulturowej. Promujemy większą samodzielność decyzyjną. Chcemy także usprawnić środowisko pracy w taki sposób, by pracownicy w jeszcze większym stopniu identyfikowali się z naszymi celami i wartościami oraz ufnie patrzyli na możliwości dalszej kariery w Orange.

Wyniki finansowe

Przychody

Nastąpił wzrost przychodów z usług konwergentnych (o 38% rok-do-roku), wynikający ze wzrostu liczby klientów i dosprzedaży nowych usług.

Towarzyszył temu spadek przychodów z usług wyłącznie komórkowych i stacjonarnego dostępu szerokopasmowego (o 14% rok-do-roku), na który wpłynęła migracja do ofert konwergentnych, koncentracja na wartość odzwierciedlona w cenach usług oraz konkurencja na rynku.

Na ewolucję przychodów całkowitych w 1 kw. w dużym stopniu wpłynęły znacznie niższe przychody ze sprzedaży sprzętu wynikające z ograniczenia subsydiów do telefonów i zwrotu ku ofertom bez telefonu.

Umowa roamingu krajowego z Play i wzrost międzynarodowego ruchu międzysieciowego korzystnie wpłynęły na przychody hurtowe.

Zysk netto

Zysk netto w 1 kw. 2018 roku wyniósł 8 mln zł (zgodnie ze standardem MSR 18) wobec 39 mln zł w analogicznym okresie 2017 roku.

Pomimo niemal stabilnego zysku operacyjnego, zysk netto był niższy ze względu na nieznaczny wzrost kosztów finansowych netto – który wynikał z bardzo niskiej bazy tych kosztów w 1 kw. 2017, kiedy umocnienie się złotego wobec euro obniżyło zdyskontowane koszty licencji UMTS.

EBITDA

EBITDA za 1 kw. 2018 roku wyniosła 746 mln zł i była w przybliżeniu stabilna w ujęciu rocznym (zgodnie ze standardem MSR 18).

Spadek marży bezpośredniej został zrównoważony przez optymalizację kosztów pośrednich. Korzystny wpływ na marżę bezpośrednią miała kontynuacja strategii wartości w kosztach sprzedaży oraz niższy wzrost kosztów rozliczeń międzyoperatorskich (dzięki renegocjacji stawek hurtowych za usługi w roamingu). W kolejnym kwartale z rzędu, koszty pośrednie zmniejszyły się o 5% w ujęciu rocznym. Wynikało to z inicjatyw w zakresie transformacji działalności podejmowanych w różnych obszarach (takich jak systemy informatyczne, sieci, majątek trwały, wydatki ogólne).

Niższe koszty pracy odzwierciedlają przystąpienie do realizacji nowej Umowy Społecznej. 

Wyniki operacyjne

Liczba indywidualnych klientów ofert konwergentnych zwiększyła się w 1 kw. o 55 tys., tj. 48% rok-do-roku. Na koniec marca, 52% indywidualnych klientów dostępu szerokopasmowego było klientami konwergentnymi (wobec 38% rok wcześniej). Wśród klientów indywidualnych korzystających z mobilnych usług głosowych, udział ofert konwergentnych wzrósł do 40% (wobec 27% na koniec marca 2017 roku). Łączna liczba usług, z których korzystają indywidualni klienci rozwiązań konwergentnych, osiągnęła 4,45 mln, co oznacza, że średnio każdy klient korzysta z ponad czterech usług.

Całkowita liczba klientów stacjonarnego dostępu szerokopasmowego zwiększyła się w 1 kw. o 39 tys. – i był to ósmy z rzędu kwartał wzrostu. Udział klientów ADSL w ogólnej liczbie klientów wynosił na koniec marca 52% (wobec 65% rok wcześniej).

W zasięgu sieci światłowodowej znalazło się blisko 2,7 mln gospodarstw domowych, co stanowi prawie 20% wszystkich gospodarstw domowych w Polsce. Liczba klientów usług światłowodowych zwiększyła się w ujęciu rocznym o 112%, dzięki 34 tys. przyłączeń netto w I kw.

Liczba klientów komórkowych usług abonamentowych zwiększyła się w 1 kw. 2018 roku o 21 tys. W ofertach głosowych, liczba aktywacji netto na poziomie 40 tys. odzwierciedlała nacisk na wartość kosztem ilości w podejściu komercyjnym oraz koncentrację na konwergencji.

Liczba klientów internetu mobilnego po raz kolejny się zmniejszyła, wskutek zwrotu ku ofertom bezprzewodowego Internetu do użytku stacjonarnego oraz rosnących pakietów danych dla smartfonów w głosowych planach taryfowych. Podobnie jak w przypadku dostępu szerokopasmowego, na ewolucję liczby klientów nie objętych konwergencją wpłynęła migracja do ofert konwergentnych i konkurencja na rynku.

W wyniku 27 tys. przyłączeń netto w 1 kw., liczba klientów usług TV zwiększyła się o 13% w ujęciu rocznym, osiągając poziom 875 tys.

W segmencie stacjonarnych usług głosowych, utrata łączy netto była w 1 kw. niemal stabilna i wyniosła 71 tys. Wynikało to ze wzrostu w usługach telefonii internetowej (VoIP), które wchodzą w skład pakietu Orange Love. Pomijając usługi VoIP, utrata łączy przyspieszyła, co wynikało z niekorzystnych trendów strukturalnych na rynku.

Kluczowe wskaźniki operacyjne

baza klientów (w tys.) 2016 2017 2018
1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw. 1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw. 1 kw.
                   
Klienci konwergentni 626 679 738 835 938 1 084 1 195 1 306 1 376
- w tym klienci indywidualni (B2C) 532 568 603 666 738 858 945 1 035 1 090
- w tym klienci biznesowi (B2B) 94 111 135 169 200 227 250 271 287
                   
Stacjonarne usługi głosowe                  
POTS, ISDN i WLL 3 487 3 415 3 337 3 268 3 181 3 081 2 972 2 857 2 738
VoIP 633 644 651 664 678 728 771 827 875
Razem łącza główne – rynek detaliczny 4 120 4 059 3 988 3 932 3 859 3 809 3 744 3 684 3 613
- w tym klienci konwergentni (B2C) 380 408 418 429 449 530 577 630 678
- w tym klienci konwergentni (B2C) - PSTN 156 170 169 166 158 169 152 124 110
- w tym klienci konwergentni (B2C) - VoIP 224 238 250 263 291 362 425 506 568
                   
Dostępy szerokopasmowe                  
ADSL 1 669 1 613 1 562 1 503 1 451 1 407 1 367 1 324 1 278
VHBB (VDSL + światłowód) 366 409 436 492 544 588 633 681 724
w tym VDSL 339 370 379 404 427 443 457 467 476
w tym światłowód 27 39 57 88 117 145 176 214 248
CDMA 44 35 27 20 14 0 0 0 0
Stacjonarny dostęp bezprzewodowy 50 82 128 191 260 328 377 433 475
Rynek detaliczny – łącznie 2 130 2 139 2 153 2 206 2 269 2 323 2 377 2 438 2 477
- w tym klienci konwergentni (B2C) 532 568 603 666 738 858 945 1 035 1 090
                   
Baza klientów usług TV                  
IPTV  200 213 214 234 254 277 301 333 359
DTH (telewizja satelitarna) 597 590 548 532 521 515 512 515 515
Liczba klientów usług TV 797 803 761 766 775 792 814 848 875
- w tym klienci konwergentni (B2C) 291 307 318 329 351 418 473 551 597
                   
Liczba usług telefonii komórkowej (karty SIM)                  
Post-paid                  
telefony komórkowe 6 369 6 491 6 640 6 851 7 009 7 112 7 200 7 270 7 310
internet mobilny 1 298 1 327 1 355 1 377 1 364 1 334 1 287 1 231 1 164
M2M 858 898 963 1 033 1 079 1 126 1 175 1 225 1 273
Post-paid razem 8 526 8 716 8 957 9 262 9 452 9 573 9 662 9 726 9 747
- w tym klienci konwergentni (B2C) 876 949 1 042 1 198 1 366 1 601 1 760 1 959 2 085
Pre-paid 7 689 7 898 7 309 6 537 5 820 4 983 4 696 4 698 4 621
Razem 16 215 16 614 16 266 15 799 15 272 14 555 14 358 14 424 14 368
                   
Liczba klientów usług hurtowych                  
WLR 780 730 693 652 614 587 564 531 507
BSA 234 222 213 202 195 183 175 167 165
LLU 125 120 116 110 105 100 96 91 87
                   
kwartalne ARPO w zł na miesiąc 2016 2017 2018
1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw. 1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw. 1 kw.
                   
Usługi konwergentne dla klientów indywidualnych (B2C) 123,5 121,6 119,8 116,5 112,5 105,0 102,8 103,1 100,8
                   
Usługi wyłącznie stacjonarnego dostępu szerokopasmowego 39,2 38,7 38,4 38,0 37,5 36,9 37,1 37,1 36,9
                   
Usługi wyłącznie stacjonarnego dostępu wąskopasmowego (PSTN) 60,9 60,9 59,8 59,4 58,0 57,3 58,8 56,6 56,6
                   
Usługi wyłącznie komórkowe 23,0 22,2 22,1 21,9 21,8 23,5 23,5 23,0 21,9
Post-paid bez M2M 38,2 37,1 36,5 34,2 32,8 32,9 30,9 30,3 29,2
telefony komórkowe 40,5 39,6 39,3 36,6 35,1 35,5 33,1 32,5 31,1
internet mobilny 27,6 25,5 23,5 23,2 22,3 20,9 20,3 19,4 19,1
Pre-paid 9,6 9,1 9,2 9,4 9,3 11,3 13,0 12,6 11,9
                   
Usługi hurtowe komórkowe 5,3 5,3 5,3 5,9 6,0 6,7 7,3 7,7 7,2
                   
                   
dodatkowe wskaźniki operacyjne 2016 2017 2018
1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw. 1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw. 1 kw.
                   
Przychody w milionach złotych (IAS 18)                  
Przychody z usług komórkowych 1 326 1 339 1 320 1 290 1 239 1 260 1 225 1 214 1 175
Przychody z usług szerokopasmowych, telewizji i transmisji głosu przez Internet  389 386 385 388 393 395 411 418 435
                   
Kwartalne ARPU w zł na miesiąc                  
Usługi komórkowe (usługi detaliczne i hurtowe) 28,8 28,0 27,9 28,3 28,1 30,1 30,5 30,3 28,7
Usługi szerokopasmowe, telewizja i transmisja głosu przez Internet  60,3 60,1 59,9 59,2 58,2 57,1 58,1 57,7 58,6
                   
                   
Statystyki rynkowe 2016 2017 2018
1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw. 1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw. 1 kw.
                   
Rynek telefonii stacjonarnej                  
Wskaźnik penetracji (w % gospodarstw domowych)1 41,4% 40,8% 40,3% 39,7% 39,1% 38,5% 38,0% 37,3% 36,8%
Rynek dostępu lokalnego w Polsce – dane szacunkowe (w mln) 7,9 7,8 7,8 7,7 7,6 7,5 7,4 7,3 7,2
Dostęp lokalny – rynek detaliczny 1,2 51,9% 51,7% 51,4% 51,2% 51,1% 50,9% 50,7% 50,5% 50,2%
                   
Rynek dostępu szerokopasmowego1                  
B2C penetracja (w % gospodarstw domowych)1 47,8% 48,2% 48,5% 49,3% 49,7% 50,2% 50,7% 51,7% 52,3%
Szacunkowa liczba użytkowników dostępu szerokopasmowego na rynku (w tys.)1 7 665 7 763 7 861 8 062 8 181 8 290 8 404 8 620 8 770
                   
Ilościowy udział w rynku (w %)1 28,0% 27,8% 27,4% 27,4% 27,7% 28,0% 28,3% 28,3% 28,3%
                   
Rynek telefonii komórkowej                  
Wskaźnik penetracji dla usług komórkowych  146,1% 147,4% 144,6% 140,2% 133,7% 132,7% 133,8% 135,3% 136,5%
Ilościowy udział w rynku telefonii komórkowej 29,0% 29,4% 29,4% 29,4% 29,9% 28,7% 28,1% 27,9% 27,5%
                   
1 Szacunki Spółki
2 Dostęp lokalny z wyłączeniem hurtowej odsprzedaży abonamentu (WLR)
                 
                   
pozostałe statystyki operacyjne telefonii komórkowej 2016 2017 2018
1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw. 1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw. 1 kw.
                   
Liczba smartfonów (w tys.) 5 809 5 996 6 057 6 291 6 312 6 441 6 552 6 744 6 886
                   
AUPU (w minutach)                  
Post-paid 345,0 359,3 351,1 354,5 342,5 341,0 335,7 346,4 353,9
Pre-paid 105,3 104,4 104,7 113,7 121,7 133,2 151,9 156,5 162,0
Zagregowane 225,3 231,8 230,4 244,7 248,0 259,8 269,5 278,7 285,8
Wskaźnik odejść klientów telefonii komórkowej w danym kwartale (w %)                  
Post-paid 3,0 2,8 2,7 2,8 3,1 2,8 2,9 3,2 3,1
Pre-paid 15,7 15,2 16,9 18,1 21,3 25,0 17,5 10,9 14,6
                   
SAC post-paid (zł) 256,4 211,1 183,0 188,9 130,7 92,7 91,2 90,0 75,2
SRC post-paid (zł) 222,1 176,3 169,8 179,9 64,0 36,6 39,7 56,0 39,7
                   
Struktura zatrudnienia w Grupie - dane raportowane
(w przeliczeniu na pełne aktywne etaty, na koniec okresu) 
2016 2017 2018
1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw. 1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw. 1 kw.
Orange Polska 16 497 16 099 15 786 15 537 15 481 15 131 14 818 14 587 14 372
50% pracowników  Networks 349 338 344 343 347 351 347 341 348
Razem 16 846 16 437 16 130 15 880 15 828 15 482 15 165 14 928 14 720

 

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: