Orange - wyniki za III kw. 2015 r.

Newsy
Opinie: 2

Orange podał swoje wyniki za III kw. 2015 r. (WIADOMOŚĆ BĘDZIE AKTUALIZOWANA)

Podsumowanie 3 kw. 2015:

Spadek przychodów: -2,4% rok-do-roku wobec -2,3% w 2 kw.:

Dynamika działalności komercyjnej:

przyrost o +7% rok-do-roku liczby mobilnych klientów abonamentowych, +190 tys. przyłączeń netto w 3 kw.
przyrost o +28% rok-do-roku liczby klientów mobilnego Internetu, +113 tys. przyłączeń netto w 3 kw.
liczba użytkowników sieci LTE na poziomie 1 577 tys., +307 tys. przyłączeń netto w 3 kw.
przyrost o +39% rok-do-roku liczby klientów ofert konwergentnych, +40 tys. przyłączeń netto w 3 kw.
przyrost o +94% rok-do-roku liczby klientów VHBB, +39 tys. przyłączeń netto w 3 kw.;
baza klientów technologii ADSL pod presją, utrata 56 tys. klientów netto w 3 kw. (częściowo w wyniku migracji do usług VHBB i LTE)
przyrost o +5% rok-do-roku liczby klientów usług TV, +13 tys. przyłączeń netto w 3 kw.
utrata liczby stacjonarnych łączy głosowych ograniczona do -76 tys. wobec -88 tys. w 2 kw.
marża EBITDA na poziomie 31,3% (-3,8 pp rok-do-roku), odzwierciedlająca wyższe koszty działalności komercyjnej

Odnosząc się do wyników za 3 kw. 2015 roku, Bruno Duthoit, prezes zarządu, stwierdził:

„Pomimo tego, że okres letni tradycyjnie nie sprzyja działalności komercyjnej, w 3 kw. udało nam się utrzymać dużą aktywność marketingową. Było to zgodne z naszymi zapowiedziami z poprzedniego kwartału. Dużym powodzeniem cieszyły się wprowadzone w 2 kw. oferty oraz kontynuowaliśmy
wewnętrzne działania w celu ograniczenia utraty klientów i poprawy ich satysfakcji. W efekcie, pod względem ewolucji bazy klientów 3 kw. okazał się najlepszym kwartałem w tym roku w prawie wszystkich kategoriach usług. W segmencie mobilnych usług abonamentowych, liczba przyłączeń
netto i wskaźnik utraty klientów (churn) były najlepsze od wielu lat. Stacjonarny dostęp do Internetu pozostaje dla nas największym wyzwaniem, ale w 3 kw. wyraźnie zaznaczył się korzystny wpływ wprowadzonych w czerwcu bardziej atrakcyjnych cen, co pozwoliło nam ograniczyć utratę klientów.
Liczymy na jeszcze lepsze wyniki w 4 kw., po rozpoczęciu w październiku ogólnopolskiej promocji naszej oferty usług światłowodowych. Aktywne działania marketingowe znalazły odzwierciedlenie w kosztach sprzedaży i wskaźnikach rentowności w 3 kw. W tradycyjnie najlepszym sprzedażowo
czwartym kwartale zamierzamy nadal prowadzić aktywną działalność w obszarze komercyjnym.

Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani wygraniem aukcji na częstotliwości LTE, w której uzyskaliśmy dwa bloki w paśmie 800 MHz za kwotę niższą od średniej ceny zapłaconej przez naszych konkurentów. Wyniki aukcji poprawiły sytuację konkurencyjną na korzyść Orange Polska i musimy je
uwzględnić w naszej strategii. Będziemy intensywnie pracować nad nowym planem średniookresowym, który zamierzamy przedstawić akcjonariuszom w lutym 2016 roku.”

Wyniki finansowe

zmiana przychodów o -2,4% rok-do-roku wobec -2,3% w 2 kw.

Skonsolidowane przychody w 3 kw. wyniosły 2 971 mln zł i w ujęciu rocznym zmniejszyły się o 74 mln
zł, tj. 2,4%. Wpływ decyzji regulacyjnych wyniósł jedynie 6 mln zł. Przychody z usług mobilnych
utrzymały się na prawie niezmienionym poziomie, do czego przyczyniły się następujące czynniki:
niższy spadek ARPU, duży przyrost liczby klientów oraz stabilny wzrost przychodów ze sprzedaży
sprzętu. Pozostałe przychody były o 33 mln wyższe, dzięki wzrostowi przychodów z usług ICT.
Spadek przychodów z usług stacjonarnych, z wyłączeniem wpływu regulacji, nieznacznie przyspieszył
i wyniósł 105 mln zł rok-do-roku, na co złożyły się wyższe spadki przychodów z usług hurtowych i
stacjonarnego dostępu do Internetu.

W wyniku kolejnego dobrego kwartału w segmencie usług abonamentowych oraz ograniczenia strat w
segmencie usług przedpłaconych całkowita liczba klientów mobilnych wzrosła o ponad 100 tys. Nasze
działania komercyjne przyczyniły się do osiągnięcia 190 tys. przyłączeń netto usług abonamentowych
w 3 kw., przy czym podobnie jak w 2 kw. wzrost ten rozłożył się pomiędzy poszczególne grupy
klientów: biznesowych, indywidualnych i M2M (machine-to-machine). W efekcie, dynamika wzrostu
liczby mobilnych klientów abonamentowych wzrosła do +7,4% rok-do-roku wobec 5,9% w 2 kw. i 5,0%
w 1 kw. Dzięki inicjatywom przeciwdziałającym utracie klientów, kwartalny wskaźnik odejść klientów
usług abonamentowych wyniósł 3,0% i był najniższy od wielu lat. Przyrost liczby klientów mobilnego
Internetu okazał się rekordowy (113 tys. przyłączeń netto w 3 kw.). Liczba użytkowników sieci LTE
osiągnęła 1,577 mln. Wskaźnik penetracji dla smartfonów w segmencie głosowych usług
abonamentowych wzrósł w ujęciu rok-do-roku z 48% do 58%.

Dynamika zagregowanego wskaźnika ARPU usług mobilnych znacznie się poprawiła: spadek ARPU
został ograniczony do 2,5% rok-do-roku wobec 4,7% w poprzednim kwartale. Przyczyniło się do tego
przede wszystkim ograniczenie spadku ARPU z usług detalicznych, który zmniejszył się jedynie o 6%
rok-do-roku wobec 9% w 2 kw. ARPU z usług przesyłu danych zwiększył się o 16% rok-do-roku, a
udział tego wskaźnika w zagregowanym ARPU wzrósł do 21% (z 18% rok wcześniej). Wzrost ruchu
na jednego klienta dla usług przesyłu danych był jeszcze szybszy niż w 2 kw., znacznie przekraczając
100%.

Liczba klientów ofert konwergentnych zwiększyła się o 39% rok-do-roku (w tym 40 tys. przyłączeń
netto w 3 kw.), osiągając na koniec kwartału poziom 667 tys. Łączna liczba usług, z których korzystają
klienci rozwiązań konwergentnych, zbliżyła się do 2,7 mln, co oznacza, że na jednego klienta
przypada średnio 4,1 usługi.

W segmencie stacjonarnych usług szerokopasmowych, ostatnie działania komercyjne zaczęły
przynosić korzyści. Liczba przyłączeń netto klientów szybkiego dostępu do Internetu (VHBB) wyniosła
39 tys. i była najwyższa w historii. W efekcie, baza klientów VHBB zwiększyła się do 271 tys., co
stanowiło 13% wszystkich klientów usług stacjonarnego dostępu do Internetu (z wyłączeniem CDMA).
Na całkowitą bazę klientów detalicznych usług stacjonarnego dostępu szerokopasmowego w dalszym
ciągu niekorzystnie wpływał proces zastępowania tych usług przez mobilny dostęp do Internetu, ale
spadek liczby klientów został ograniczony do 28 tys. wobec 39 tys. w 2 kw. 2015 roku. Wskaźnik
ARPU z usług dostępu szerokopasmowego nieznacznie spadł względem 2 kw., co odzwierciedlało
obniżkę cen.

Utrata stacjonarnych łączy głosowych nieznacznie się zmniejszyła w ujęciu kwartalnym i wyniosła
76 tys. wobec 88 tys. w 2 kw. 2015 roku. Utrzymała się korzystna dynamika w segmencie usług TV:
w ciągu kwartału przyłączono netto 13 tys. klientów, co przełożyło się na wzrost o 5% rok-do-roku.

marża EBITDA na poziomie 31,3%

EBITDA za 3 kw. 2015 roku wyniosła 929 mln i w ujęciu rocznym była niższa o 140 mln zł. Marża
EBITDA wyniosła 31,3% i zmniejszyła się o 3,8 pp rok-do-roku. Spadek EBITDA wynikał głównie z
niższych przychodów, dalszego wzrostu kosztów międzyoperatorskich, wyższych kosztów działalności
ICT (rosnących wraz z przychodami) oraz inwestycji w pozyskanie klientów. Bezpośrednie koszty
sprzedaży zwiększyły się o 44 mln zł rok-do-roku w wyniku nasilenia działań prosprzedażowych, które
przyniosły znaczny wzrost liczby pozyskanych klientów w komórkowym segmencie abonamentowym.
Korzystny wpływ na EBITDA miało natomiast 74 mln zł oszczędności uzyskanych w wyniku programu
optymalizacji kosztów.

zysk netto w 3 kw. w wysokości 110 mln zł

Zysk netto Orange Polska w 3 kw. 2015 roku wyniósł 110 mln zł wobec 140 mln zł w analogicznym
okresie 2014 roku. Niższy zysk netto odzwierciedlał spadek EBITDA, który został częściowo
zrównoważony przez niższą amortyzację (o 43 mln zł rok-do-roku), niższe koszty finansowe netto (o 9
mln zł rok-do-roku) oraz niższy o 26 mln zł podatek dochodowy (ze względu na wysoką efektywną
stopę podatku w 3 kw. 2014 roku).

organiczne przepływy pieniężne w wysokości 302 mln zł w 3 kw., a w efekcie 833 mln zł

narastająco w okresie 9 miesięcy; cel całoroczny potwierdzony
Organiczne przepływy pieniężne wyniosły w 3 kw. 2015 roku 302 mln zł wobec 369 mln zł rok
wcześniej. Kluczowym czynnikiem, który wpłynął na zmniejszenie wygenerowanych przepływów
pieniężnych, były niższe o 78 mln zł środki pieniężne z działalności operacyjnej netto (przed
zapłaconym podatkiem dochodowym i zmianą kapitału obrotowego), co wynikało głównie z niższej
EBITDA.

Odnosząc się do wyników za 3 kw. 2015 roku, Maciej Nowohoński, Członek Zarządu ds. Finansów, stwierdził:

„W 3 kw. osiągnęliśmy zadowalające wyniki finansowe. Na przychody korzystnie wpłynęła poprawa w
segmencie mobilnym (wynikająca ze znacznego przyrostu liczby klientów abonamentowych oraz
poprawy trendu dla wskaźnika ARPU) oraz dobre wyniki w segmencie ICT. Zgodnie z tym, co
zapowiedzieliśmy przed trzema miesiącami, inwestycje w przyłączenia klientów wpłynęły na kwartalną
marżę EBITDA. Po dziewięciu miesiącach bieżącego roku, organiczne przepływy pieniężne są już
bliskie celu całorocznego. W 4 kw. zamierzamy kontynuować aktywne działania marketingowe oraz
intensywne nakłady inwestycyjne na rozbudowę sieci światłowodowej.

Kwota, jaką zapłacimy za częstotliwości LTE, ma poważne konsekwencje dla działalności i sytuacji
finansowej Orange Polska. Przewidujemy, że na koniec 2015 roku wskaźnik zadłużenia netto do
EBITDA wyniesie około 1,9-2,0, przekraczając założony przez nas poziom 1,5. W najbliższych
miesiącach będziemy pracować nad włączeniem pozyskanego pasma LTE oraz inwestycji w
światłowody do nowego planu średniookresowego. Zajmiemy się także strukturą bilansu,
możliwościami zmniejszenia zadłużenia oraz rozwiązaniami w zakresie wzrostu efektywności.
Wszystkie te elementy przedstawimy w lutym 2016 roku. Wiemy, jak ważna jest dla naszych
akcjonariuszy dywidenda. W związku z tym, postępując zgodnie z zasadami odpowiedzialności i
przejrzystości wobec inwestorów, Zarząd przewiduje, że zaproponuje wypłatę dywidendy w 2016 roku
w wysokości 0,25 zł na akcję.

Skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej Orange Polska

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Opinie archiwalne (2):

Komentuj

Komentarze / 2

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  Darek pisze: 2015-10-22 03:26
  Widać efekt nju, szczególnie drugiego numeru za 9 złotych. Ilościowo więcej, ale zysku mniej. Istotny jest też efekt kanibalizmu głównych ofert orange przez młodą markę operatora. Chyba jednak to przewidzieli i konsekwentnie rozwijają ofertę nju, nawet inwestują w wyspy dla tej oferty. Ciekawe co będzie dalej. Play zasnął i jedzie na micie taniości, a red bull by mógł orange popsuć ten piękny przyrost abonentów.
  1
 • Users Avatars Mini
  wojciech.piechocki pisze: 2015-10-22 09:44
  to podobno bardziej dodatkowe karty do transmisji danych dolaczane "w pakiecie"
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: