Pasmo C już działa, więc UKE wraca do konsultacji kolejnych pasm dla 5G

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Pasmo C już działa - UKE wraca do konsultacji kolejnych pasm dla 5G

UKE rozpoczyna drugie konsultacje w sprawie wykorzystania pasma 26 GHz.

Urząd pyta też o pasmo 42 GHz.

Zakres częstotliwości 24,25-27,5 GHz Komisja Unii Europejskiej określiła jako jedno z pionierskich pasm częstotliwości 5G.

W 2020 r. UKE przeprowadził pierwsze konsultacje oraz zebrał od przedstawicieli rynku i wszelkich zainteresowanych podmiotów uwagi oraz oczekiwania co do sposobu wykorzystania tego pasma na potrzeby sieci 5G.

Analiza przedstawionych wówczas stanowisk wykazała przede wszystkim duże ograniczenia w dostępności wymaganych systemów i sprzętu do komercyjnego uruchomienia usług. Zdecydowana większość przedstawicieli rynku zaproponowała rozpoczęcie procesu rozdysponowania pasma 26 GHz po 2023 roku.

Teraz UKE zwraca się z ponowną prośbą o wyrażenie oceny aktualnej sytuacji w zakresie sposobu wykorzystania tego pasma.

UKE chce, aby operatorzy i inne zainteresowane podmioty odpowiedziały na następujące pytania:

     Q1. Jaki jest proponowany (sugerowany?) termin rozdysponowania pasma 26 GHz w świetle aktualnej dostępności systemów i sprzętu do komercyjnego uruchomienia usług w tym paśmie?

     Q2. Jakie usługi chcieliby Państwo świadczyć w paśmie 26 GHz, oprócz usług związanych z mobilnym szerokopasmowym dostępem do Internetu?

     Q3. W jakich lokalizacjach planujecie Państwo się świadczyć usługi w paśmie 26 GHz?

(np. obszary wymagające wysokiej pojemności sieci, miasta, obszary wiejskie, trasy drogowe i kolejowe, centra przemysłowe, przedsiębiorstwa, wewnątrz budynków)

     Q4. Czy w przypadku rozmieszczania stacji bazowych 5G w paśmie 26 GHz zakłada się, że będą to pojedyncze stacje, czy też wiele stacji pokrywających zasięgiem określony obszar (gminy, powiatu)?

     Q5. Jaka jest pożądana wielkość zasobów widmowych, która powinna być przydzielona dla jednego operatora?

     Q6. Jak istotne jest przydzielanie ciągłych bloków operatorom? (proszę wskazać minimalną szerokość bloku)? Czy pożądane byłoby agregowanie bloków sąsiednich nieprzylegających (ang. intra-band carrier aggregation, non-contiguous) oraz agregowanie z blokami z innych zakresów częstotliwości (ang. inter-band carrier aggregation, non-contiguous)?

     Q7. Czy procedura selekcyjna dla pasma 26 GHz powinna być połączona z rozdysponowaniem zasobów z innych zakresów częstotliwości (jeśli tak, to których?)?

     Q8. Czy należy rozdysponować jednorazowo całą dostępną dla użytkowników cywilnych część pasma, tj. zakres 24,3-27,3 GHz?

     Q9. Jaki model rozdysponowania i wykorzystywania pasma 26 GHz byłby odpowiedni (procedura selekcyjna - rezerwacje częstotliwości, wyłącznie pozwolenia radiowe)?

     Q10. Czy zasadne jest wydzielanie osobnych zasobów częstotliwości dla operatorów lokalnych, JST, sieci prywatnych? Jeśli tak, to jaki zasób powinien zostać przeznaczony na takie potrzeby (zastosowania?)?

Pasmo 42 GHz jest przeznaczone dla bezprzewodowych systemów multimedialnych (ang. Multimedia Wireless Systems, MWS) typu punkt-wiele punktów (ang. point-multipoint, PMP) do świadczenia bezprzewodowych usług łączności szerokopasmowej (ang. Mobile/Fixed Communications Networks, MFCN).

UKE zwraca się z prośbą do przedstawicieli rynku oraz wszelkich zainteresowanych podmiotów o wyrażenie swojego stanowiska co do planowanych sposobów wykorzystania tego pasma, poprzez udzielenie odpowiedzi na postawione poniżej pytania:

     P1. Jaki jest proponowany (sugerowany?) termin rozdysponowania pasma 42 GHz?

     P2. Jakie usługi chcieliby Państwo świadczyć w paśmie 42 GHz?

     P3. W jakich lokalizacjach planuje się świadczyć usługi w paśmie 42 GHz (np. obszary wymagające wysokiej pojemności, miasta, obszary wiejskie, trasy drogowe i kolejowe, centra przemysłowe, przedsiębiorstwa, wewnątrz budynków)?

     P4. Jaka jest pożądana wielkość zasobów widmowych, która powinna być przydzielona dla jednego operatora?

     P5. Czy stacje bazowe o małej mocy (ang. small cells) w paśmie 42 GHz powinny być zwolnione z obowiązku posiadania pozwolenia radiowego?

     P6. Jak istotne jest przydzielanie ciągłych bloków operatorom (proszę wskazać minimalną szerokość bloku)? Czy pożądane byłoby agregowanie bloków sąsiednich nieprzylegających oraz agregowanie z blokami z innych zakresów częstotliwości?

     P7. Czy procedura selekcyjna dla pasma 42 GHz powinna być połączona z rozdysponowaniem zasobów z innych zakresów częstotliwości (jeśli tak, to których?)?

     P8. Jaka jest pożądana wielkość zasobów widmowych, która powinna być przydzielona dla jednego operatora?

     P9. Czy zasadne jest wydzielanie osobnych częstotliwości dla operatorów lokalnych, JST, sieci prywatnych? Jeśli tak, to jaki zasób powinien zostać przeznaczony na takie potrzeby?

     P10. Jaki model rozdysponowania i wykorzystywania pasma 42 GHz byłby odpowiedni (procedura selekcyjna - rezerwacje częstotliwości, wyłącznie pozwolenia radiowe)?

     P11. Jakie powinny być zastosowane mechanizmy współużytkowania widma i licencjonowania w tym paśmie?

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: