Orange.one - plan strategiczny Orange - szczegóły

Newsy
Opinie: 21
Opinie: 21

Orange zaprezentował dziś inwestorom swój nowy średnioterminowy plan strategiczny. (WIADOMOŚĆ JEST STALE AKTUALIZOWANA)

Szczegóły będą prezentowane w Sali Notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Orange Polska informuje o nowym planie strategicznym na lata 2017-2020.

Orange Polska przedstawia "Orange.one": nowy plan strategiczny tworzenia długoterminowej wartości 

Orange.one przewiduje nasilenie prowadzonych działań średnioterminowych oraz formułuje wizję strategiczną spółki do roku 2020. 

Orange Polska chce być operatorem telekomunikacyjnym pierwszego wyboru dla klientów indywidualnych i biznesowych w Polsce, budując jednocześnie model biznesowy, który zapewni stabilny wzrost przychodów i zysków przedsiębiorstwa. 

Nowy plan strategiczny Orange.one zakłada osiągnięcie tych celów poprzez rozwój usług i produktów najwyższej jakości, wsparty kompleksową rozbudową sieci światłowodowej i cyfryzacją, a także istotną poprawę efektywności operacyjnej. 

Jean-François Fallacher, Prezes Zarządu, stwierdził: 

"Pozytywne wyniki realizacji planu działań przedstawionego w lutym 2016 roku dowodzą, że jesteśmy na właściwej drodze do przywrócenia wzrostu. Wraz z przyjęciem Orange.one przechodzimy do następnego etapu realizacji tej strategii, który określiłbym jako nadanie jej nowej dynamiki. Chcemy nie tylko przywrócić wzrost, ale ukształtować model biznesowy, który pomoże w budowaniu wartości w dłuższym okresie. 

Aby osiągnąć ten cel, potrzebujemy sprawniejszej realizacji, jaśniej określonych priorytetów oraz zwiększonej szybkości i elastyczności. We wszelkich decyzjach i działaniach będziemy kierowali się budowaniem wartości, a wszystkie propozycje dla klientów będą się cechowały prostotą i spójnością. 

Konsumenci oczekują od dostawców usług doświadczenia cyfrowego, zaś przedsiębiorstwa potrzebują wiarygodnego i kompetentnego partnera, który pomoże im pokonać wyzwania i wykorzystać szanse, jakie stwarza cyfrowy świat. 

W związku z tym, będziemy kontynuować inwestycje w sieć światłowodową, aby stać się niekwestionowanym liderem pod względem jakości sieci dużych prędkości, a także promować ofertę konwergentną jako kluczową propozycję dla gospodarstw domowych i małych przedsiębiorstw w Polsce oraz rozwijać cyfrowy potencjał naszej sieci sprzedaży i kanałów dystrybucji. 

W celu sfinansowania tych ukierunkowanych na wartość inwestycji, musimy poprawić naszą efektywność operacyjną, koncentrując się wyłącznie na działaniach generujących wartość oraz optymalizując strukturę kosztów. 

W ten sposób chcemy osiągnąć trwały wzrost przychodów i EBITDA począwszy od 2020 roku. Równolegle, będziemy rozwijać działalność w nowych, komplementarnych obszarach, aby zapewnić podstawy rentownego wzrostu po 2020 roku." 

W ramach strategii Orange.one, Orange Polska przedstawił nowe cele biznesowe do 2020 roku oraz skorygowane średnioterminowe cele finansowe: 

Wybrane cele biznesowe do 2020 roku 

Rynek masowy 
– Wzrost liczby klientów ofert konwergentnych o dodatkowe 1-1,5 mln do końca 2020 roku _wobec 858 tys. na koniec 1 półrocza 2017 roku_ 
– 5-6 -krotny wzrost liczby klientów usług światłowodowych do końca 2020 roku _wobec 140 tys. na koniec 1 półrocza 2017 roku_ 
– Wzrost liczby klientów usług TV o dodatkowe 0,3-0,6 mln do końca 2020 roku _wobec 792 tys. na koniec 1 półrocza 2017 roku_ 
– Osiągnięcie pierwszego miejsca w rankingu NPS _Net Promoter Score_ na rynku polskim do 2020 roku 

Rynek biznesowy 
–Osiągnięcie udziału klientów konwergentnych w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw na poziomie 55% do końca 2020 roku _wobec 24% na koniec 1 półrocza 2017 roku_
–Wzrost liczby klientów komórkowych usług głosowych o dodatkowe 0,6 mln do końca 2020 roku _wobec 2,4 mln koniec 1 półrocza 2017 roku_ 
–Osiągnięcie pierwszego miejsca w rankingu NPS _Net Promoter Score_ na rynku polskim do 2020 roku 

Kluczowe cele finansowe na lata 2017-2020 

–Stabilizacja przychodów ze sprzedaży w 2019 roku i wzrost w kolejnych latach, dzięki następującym czynnikom: 
•znaczący wzrost liczby klientów i liczby usług konwergentnych 
•większy nacisk na tworzenie wartości 
•skuteczny rozwój i dynamiczny wzrost działalności w obszarach komplementarnych do usług telekomunikacyjnych _ICT, Orange Energia, Orange Finanse, Orange Smart Care, sprzedaż sprzętu_ 
•spadek udziału tradycyjnych usług stacjonarnych w całości przychodów 

–Stabilizacja EBITDA w 2018 roku i wzrost w kolejnych latach, dzięki następującym czynnikom: 
•poprawa trendu przychodów 
•dźwignia operacyjna 
•dalsza optymalizacja kosztów _obniżenie bazowych kosztów pośrednich o 12-15% do 2020 roku w porównaniu z poziomem z 2016 roku_ 

–Planowane nakłady inwestycyjne w wysokości 2,0-2,2 mld zł w 2018 roku oraz wstępnie przewidywane nakłady w wysokości 2,0-2,2 mld zł w 2019 roku i ok. 2 mld zł w 2020 roku, odzwierciedlające program poprawy jakości sieci oraz konieczność transformacji biznesu 
•w tym wstępnie przewidywane nakłady w wysokości ok. 2,8 mld zł na rozbudowę sieci światłowodowej _w latach 2018-2020_ w celu objęcia jej zasięgiem ponad 5 mln gospodarstw domowych do końca 2020 roku 

–Potwierdzone cele na 2017 rok: 
•skorygowana EBITDA w przedziale 2,8-3,0 mld zł 
•wskaźnik zadłużenia netto do skorygowanej EBITDA na poziomie nie wyższym niż 2,6 

Jean-François Fallacher, Prezes Zarządu, podsumował: 

"Stawiamy sobie ambitne cele, ale jesteśmy zdeterminowani, by je osiągnąć. Jesteśmy przekonani, że wraz z przyjęciem Orange.one wprowadzamy odpowiednie plany, odpowiednie struktury i odpowiednie zasoby. 

Dzięki nowemu, związanemu z kursem akcji programowi motywacyjnemu – który również dzisiaj przedstawiliśmy – działania Zarządu Orange Polska będą obecnie w pełni powiązane z celami strategii Orange.one w zakresie wzrostu przychodów i zysków. 

Zakładamy i oczekujemy, że w kolejnych miesiącach i latach realizacja planu działań na rzecz budowania wartości będzie się przekładać na wzrost kursu akcji Orange Polska."

Dodatkowo Rada Nadzorcza w dniu 4 września 2017 r. przyjęła Program Motywacyjny dla Zarządu, Dyrektorów Wykonawczych oraz kluczowej kadry kierowniczej Orange Polska S.A., w tym wybranych członków zarządów podmiotów zależnych od Orange Polska S.A.

Celem Planu jest stworzenie dodatkowych bodźców, które zmotywują osoby na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla do osiągnięcia średnioterminowych celów komercyjnych i finansowych wynikających z nowej strategii Orange Polska, których realizacja przełoży się na wzrost wartości akcji.

Program będzie realizowany w oparciu o następujące zasady:

1. Udział w Programie jest dobrowolny.

2.Uczestnicy Programu mogą nabyć łącznie do 2 315 000 akcji fantomowych z puli podstawowej po cenie 1 zł. za każdą akcję.

3.W przypadku spełnienia się określonych w Regulaminie Programu warunków dotyczących średniego kursu akcji Orange Polska oraz rankingu NPS _Net Promoter Score_, Uczestnicy nabędą dodatkowe pakiety akcji fantomowych: odpowiednio maksymalnie 1 438 500 oraz 616 500. 

4. Akcje fantomowe zostaną wykupione od Uczestników przez Spółkę po średnim kursie akcji Orange Polska S.A. w pierwszym kwartale 2021 r. jednak wyłącznie pod warunkiem, że będzie on nie niższy od średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji Orange Polska S.A. w trzecim kwartale 2017 r. W przeciwnym wypadku akcje fantomowe nie zostaną wykupione, co będzie oznaczać utratę zainwestowanych środków.

Oficjalny komunikat prasowy:

Orange.one - nowy plan strategiczny Orange Polska
Orange Polska jako operator pierwszego wyboru dla klientów indywidualnych i biznesowych, działający w oparciu o model biznesowy, który zapewni stabilny wzrost przychodów i zysków. Taką wizję do 2020 roku przedstawił dziś zarząd firmy w nowym planie strategicznym Orange.One.
Plan zakłada osiągnięcie celów poprzez rozwój usług i produktów najwyższej jakości, wsparty kompleksową rozbudową sieci światłowodowej i cyfryzacją, a także poprzez istotną poprawę efektywności operacyjnej.
- Pozytywne wyniki realizacji planu działań przedstawionego w lutym 2016 roku dowodzą, że jesteśmy na właściwej drodze do przywrócenia wzrostu. Wraz z przyjęciem Orange.one przechodzimy do następnego etapu realizacji tej strategii, który określiłbym jako nadanie jej nowej dynamiki. Chcemy nie tylko przywrócić wzrost, ale ukształtować model biznesowy, który pomoże w budowaniu wartości w dłuższym okresie. Aby osiągnąć ten cel, potrzebujemy sprawniejszej realizacji, jaśniej określonych priorytetów oraz zwiększonej szybkości i elastyczności. We wszelkich decyzjach i działaniach będziemy się kierowali budowaniem wartości, a wszystkie propozycje dla klientów będą się cechowały prostotą i spójnością - powiedział prezes Orange Polska Jean-François Fallacher.
Prezes zapowiedział też, że firma będzie kontynuować inwestycje w sieć światłowodową, aby stać się niekwestionowanym liderem pod względem jakości sieci dużych prędkości, a także promować ofertę konwergentną jako kluczową propozycję dla gospodarstw domowych i małych przedsiębiorstw w Polsce oraz rozwijać cyfrowy potencjał sieci sprzedaży i kanałów dystrybucji.
- W celu sfinansowania ukierunkowanych na wartość inwestycji, musimy poprawić naszą efektywność operacyjną, koncentrując się wyłącznie na działaniach generujących wartość oraz optymalizując strukturę kosztów. W ten sposób chcemy osiągnąć trwały wzrost przychodów i EBITDA począwszy od 2020 roku. Równolegle, będziemy rozwijać działalność w nowych, komplementarnych obszarach, aby zapewnić podstawy rentownego wzrostu po 2020 roku – zadeklarował.
Orange.one stawia przed firmą nowe cele biznesowe do 2020 roku.
Na rynku masowym OPL chce powiększyć liczbę klientów ofert konwergentnych o 1-1,5 mln, zakłada nawet 6-krotny wzrost liczby klientów usług światłowodowych oraz wzrost liczby klientów usług TV o 0,3-0,6 mln. Będzie także dążyć do osiągnięcia pierwszego miejsca w rankingu NPS (Net Promoter Score) na rynku telekomunikacyjnym.
Na rynku biznesowym Orange Polska zamierza powiększyć udział klientów konwergentnych w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw do 55% a także osiągnąć wzrost liczby klientów komórkowych usług głosowych o 0,6 mln. Także na tym rynku chce być liderem w rankingu NPS. 
Kluczowe cele finansowe OPL na lata 2017-2020 to:
Stabilizacja przychodów ze sprzedaży w 2019 roku i wzrost w kolejnych latach, dzięki znaczącemu wzrostowi liczby klientów i przychodów z usług konwergentnych, większemu naciskowi na tworzenie wartości, skutecznemu rozwojowi i dynamicznemu wzrostowi działalności w obszarach komplementarnych do usług telekomunikacyjnych (ICT, Orange Energia, Orange Finanse, Orange Smart Care, sprzedaż sprzętu) a także spadkowi udziału tradycyjnych usług stacjonarnych w całości przychodów.
Stabilizacja EBITDA w 2018 roku i wzrost w kolejnych latach, dzięki poprawie trendu przychodów, dźwigni operacyjnej i dalszej optymalizacji kosztów (obniżenie bazowych kosztów pośrednich o 12-15% do 2020 roku w porównaniu z poziomem z 2016 roku).
Nakłady inwestycyjne w wysokości 2,0-2,2 mld zł w 2018 roku oraz wstępnie przewidywane nakłady w wysokości 2,0-2,2 mld zł w 2019 roku i ok. 2 mld zł w 2020 roku, odzwierciedlające program poprawy jakości sieci oraz konieczność transformacji biznesu. Na rozbudowę sieci światłowodowej w latach 2018-2020 wstępnie przewidywane są nakłady w wysokości ok. 2,8 mld zł. Celem jest objęcie jej zasięgiem ponad 5 mln gospodarstw domowych.
Potwierdzone cele na 2017 rok to skorygowana EBITDA w przedziale 2,8-3,0 mld zł oraz wskaźnik zadłużenia netto do skorygowanej EBITDA na poziomie nie wyższym niż 2,6.
 
- Dzięki nowemu, związanemu z kursem akcji programowi motywacyjnemu, działania Zarządu Orange Polska będą obecnie w pełni powiązane z celami strategii Orange.one w zakresie wzrostu przychodów i zysków. Zakładamy i oczekujemy, że w kolejnych miesiącach i latach realizacja planu działań na rzecz budowania wartości będzie się przekładać na wzrost kursu akcji Orange Polska  – powiedział Jean-François Fallacher.

Prezentacja:

Zdjęcia z konferencji:

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Opinie archiwalne (21):

Komentuj

Komentarze / 21

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  Pierwszywpis pisze: 2017-09-04 13:34
  "....Wzrost liczby klientów ofert konwergentnych o dodatkowe 1-1,5 mln do końca 2020...", mi po 16-tu latach pobytu w Idea/Orange na koniec umowy nie przedstawiono żadnej oferty lojalnościowej. Żadnej :-). Mimo punktualnego opłacania faktur, mimo posiadania dwu abonamentów etc. Dziś już jestem klientem innego popularnego operatora, acz, oczywiście, życzę pomyślności operatorowi Orange, nawet jeśli będzie on na papierze. :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  ziutasek pisze: 2017-09-04 14:10
  Oferta lojalnościowa dla prepaid (OFnK) jest taka że stare barany strzyże się bezwzględniej, droższe pakiety, mniejsze bonusy i likwidacja RWK ...
  0
 • Users Avatars Mini
  Tom pisze: 2017-09-04 14:22
  Ha ha, obu do czerwca i uciekam z moimi 6-cioma kontraktami na internet LTE Powodzenia najgorszej sieci.
  3
 • Users Avatars Mini
  /// pisze: 2017-09-04 14:24
  Stary baran przeniesie numer do inne siecisieci, lub przeniesie numer z innej sieci do Orange.
  -1
 • Users Avatars Mini
  sam pisze: 2017-09-04 15:19
  nie chwalcie sie, że jesteście "baranami". Nie wypada, nie w tej sieci. Tu sa TYLKO MĄDRZY UŻYTKOWNICY. Niedługo przejdę na bezterminową
  0
 • Users Avatars Mini
  cmhg pisze: 2017-09-04 16:09
  pierdu pierdu: stacjonarka leży i kwiczy, uciekają ludzie masowo, stan infrastruktury pamięta lata 90-te XX w. czyli scheda po Telekomunikacji Polskiej (celowo z dużych liter, bo kiedyś narzekaliśmy ale przy orange ta firma była wzorem prowadzenia biznesu i szacunku do pracownika przynajmniej). w telefonii naziemnej dbają tylko o prepaid, usługi abonamentowe leżą i kwiczą, szczególnie dla klientów indywidualnych. stan infrastruktury może nie jest najgorszy ale brak doświadczonych techników, którzy pouciekali do konkurencji lub pozakładali własne firmy. więc awaria goni awarię, coraz dłuższe czasy reakcji na nie i udawanie w mediach społecznosciowych że się dzieje dobrze. ogólnie: piękne słupki robione przez grafików, piękne perspektywy, ale wygląda to tak jak pięknie ubrana tancerka bez zębów, albo kolos na glinianych nogach.
  0
 • Users Avatars Mini
  Krz pisze: 2017-09-04 16:13
  Wybudowałem dom. Podłączenie linii nie możliwe. 100 metrów GOLEGO POLA to bariera nie do przejścia dla tej firmy. Poza tym nie ma wolnych linii na wiosce. To są eksperci od wywozenia pieniędzy z Polski wagonami. BOJKOT!
  1
 • Users Avatars Mini
  gość pisze: 2017-09-04 16:45
  Do tego Orange dodajcie sobie pkt. "Poprawa w kierunku zmniejszenia awaryjności sieci mobilnej poprzez wycofanie się z błędnej polityki pseudooszczędności na wszystkim i wszystkich" Oraz "Poprawa kompetencji BOK poprzez zatrudnianie i szkolenie ludzi o odpowiednich kwalifikacjach a nie studenciaków z łapanki za 12zł brutto/h"
  8
 • Users Avatars Mini
  pabloki pisze: 2017-09-04 16:51
  Z tego co czytam w tak długim okresie to wygląda mi że po prostu będa świadczyć usługi bez zbyt agresywnej polityki . Zwykła stagnacja."Orange Polska chce być operatorem telekomunikacyjnym pierwszego wyboru dla klientów indywidualnych i biznesowych w Polsce" - znam ten tekst , ile temu było to w tmobile 2015 czy w 2016? Słabo jak 600 tyś tv chcą tylko . To znaczy dla mnie że siec nei będzie sie tak szybko rozwijać bo wiekszośc jest po światłowodzie orange tv.Mam przeczucie że skupią sie na klientach których mają i którzy sa przyzwyczajeni do usług orange i nic więcej. Chyba tez oleją pozostae obszary pozamiejskie . Tak mi sie to widzi.
  0
 • Users Avatars Mini
  a2mobile pisze: 2017-09-04 18:52
  i tak nic nie przebije a2mobile ceny 19,90 za rozmowy bezimitu, sms i mms bez limitu, net bez limitu i bez umowy, bez kar za wcześniejsze zerwanie umowy, 19,90 zł za wszystko
  -2
 • Users Avatars Mini
  byle co pisze: 2017-09-04 19:04
  do a2mobile..... strasznie liche te usługi 230 Mb/s down i 085 Mb/s up. Aż wstyd pusać te wyniki. Nawet w nocy nie jest lepiej
  0
 • Users Avatars Mini
  cycu pisze: 2017-09-04 20:25
  ot. typowe, coroczne jesienne porządki w Orange. Nic nowego i nic strasznego.
  0
 • Users Avatars Mini
  m-a-t pisze: 2017-09-04 21:43
  Dobre plany, popieram. Oranż, to bardzo dobry operator a nie to co Plej. Dzisiaj poszłem do szkoły więc już tak często nie będę zaglądał tutej.
  1
 • Users Avatars Mini
  Ok pisze: 2017-09-05 05:23
  m-a-t. Szkoda mat. Było z tobą wesoło
  0
 • Users Avatars Mini
  a2mobile pisze: 2017-09-05 10:10
  jedni wolą płacić w Orżnąć jakieś po zniżkach 100 zł z karą za wcześniejsze zerwanie automatycznie przedłużającej się umowy, inni wolą wybrać karte bez umowy, bez kary i mieć wszystko nielimitowane bez zniżek za 19,90 zł
  0
 • Users Avatars Mini
  Dziwne pisze: 2017-09-05 11:26
  a2mobile - a podjąłbyś się dlaczego tak jest za te 19.90 Może nie potrafią liczyć? Wytłumacz problem. Jesteś znany i napewno dasz dobrą opinię swojemu nick'owi.
  0
 • Users Avatars Mini
  pawko pisze: 2017-09-05 11:50
  przyłącze się do opinii na temat ORANGE: już 3 razy próbowałem podjąć temat przyłącza neostrady pod budynek mieszkalny. Wybudowałem sie w 2004 roku, ostatni raz próbowałem podjąć temat 3 miesiące temu, odległość od słupka 150m , w tym 50 m w chodniku z kostki i 100m w gruncie (droga typu "szlakówa" ) ... nie da się,.,,, no cóż. skoro się nie da to poczekamy na innego operatora, INEA drugą cześć miasta obleciała światłowodem (miesjcowość 6 tyś mieszkańców pod Poznaniem) ... czekam aż dotrą do mnie ... :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  ass pisze: 2017-09-05 12:51
  5-6x więcej klientów światłowodu? Ciekawe jak skoro od 2 miesięcy nie mogę trafić do osoby, która wytłumaczy mi dlaczego jak klient indywidualny nie mogę mieć stałego adresu IP. Najlepsze to są odpowiedzi, na obecną chwilę nie świadczymy takiej usługi dla klientów indywidualnych tylko dla firm. Pytam się dlaczego to słyszę, że marketing jest za to odpowiedzialny a na kolejne pytanie czy ktoś przekazuje do marketingu, że są takie potrzeby słyszę "nie".
  0
 • Users Avatars Mini
  Greg pisze: 2017-09-05 17:32
  Szkoda, że w tej strategi nie ma ani słowa o szeregowych pracownikach z pierwszej linii. A zapomniałem Orange zatrudni roboty!!! Przynajmniej nie będzie musiał im płacić. Jak nie będziecie mieli kompetentnych doradców, konsultantów, wsparcia technicznego to już dziś możecie sobie strategie do kosza wsadzić. Ta cała konferencja to słodkie pierdzenie które niczego nie wnosi. Pamiętajcie że strategia nie sprzedaje, nie utrzymuje relacji, nie aneksuje. Jestem przekonany że żaden polski operator nie ma strategi na odzyskanie utraconego zaufania.
  2
 • Users Avatars Mini
  cato pisze: 2017-09-05 21:59
  a gdzie standard obsługi Klienta i oferty zatrzymaniowe? Swego czasu Orange był nr.1 w tej chwili po 20 latach przeniosłem się do konkurencji bo....NIKOMU nie zależało na tym żebym został
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: