PLAY zrobił własną listę zmian, które mogą zaszkodzić polskim operatorom

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
PLAY zrobił własną listę zmian, które mogą zaszkodzić polskim operatorom

PLAY obawia się planowanych zmian w prawie, które mogą znacząco wpłynąć na prowadzenie biznesu przez polskich operatorów. W swoim raporcie, PLAY, wymienił kilka najważniejszych kwestii, które mogą spowodować zmniejszenie opłacalności prowadzonej działalności telekomunikacyjnej.

Dyrektywa UE z grudnia 2018 r. ustanawiająca Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej zobowiązała państwa członkowskie UE do transpozycji jej postanowień do końca 2020 r.

Prowadzone przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów prace nad transpozycją dyrektywy zmierzają do zastąpienia Ustawy Prawo telekomunikacyjne z 2004 r. nową Ustawą Prawo Komunikacji Elektronicznej, która obecnie znajduje się na etapie prac rządowych.

Według PLAY, ze względu na przekrojowy charakter planowanej zmiany należy się spodziewać modyfikacji w zakresie wielu aspektów istotnych dla funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego.

Fioletowy operator twierdzi, że nowe przepisy mogą stanowić ryzyko m.in. dla możliwości osiągania zaplanowanych wcześniej przychodów, zwiększania obowiązków regulacyjnych skutkujących wzrostem kosztów, możliwości nakładania kar administracyjnych oraz innych zmian, których charakteru nie można w pełni przewidzieć na obecnym etapie prowadzenia prac legislacyjnych.

Za jedno z najistotniejszych ryzyk PLAY uznaje projektowane obostrzenia dotyczące zasad pośrednictwa w sprzedaży oraz w przyjmowaniu płatności za usługi podmiotów trzecich (Direct Carrier Billing i usług VAS). Będzie wymóg uzyskania zgody abonenta na świadczenie takich usług i limity kwotowe.

Ustawa Prawo Komunikacji Elektronicznej wprowadza także obowiązek przekazania na Fundusz Szerokopasmowy środków pochodzących z doładowania konta w usłudze przedpłaconej, które nie zostały zwrócone abonentom (obecnie PLAY zatrzymuje niezwrócone środki).

Projektowane przepisy ograniczają maksymalny czas trwania aneksów do umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych do 24 miesięcy oraz wysokość odszkodowania z tytułu przedterminowego wypowiedzenia umowy (do 50 % opłaty abonamentowych należnych do końca okresu zobowiązania). Obecna wersja przepisów wprowadzających wyłącza ich zastosowanie do umów zawartych przed wejściem w życie ustawy – zmiana tej zasady wiązałaby się z istotnym spadkiem przychodów.

Nowe przepisy wprowadzają liczbę obowiązki związane z zawieraniem umów, w tym konieczność posługiwania się sformalizowanym podsumowaniem warunków umowy, którego niedoręczenie na trwałym nośniku powoduje, że umowa jest bezskuteczna.

Według PLAY, brak pewności co do ostatecznego kształtu nowych przepisów w zakresie telekomunikacji może utrudnić lub uniemożliwić operatorom telekomunikacyjnym wdrożenie planowanych obowiązków w wymaganym terminie. Może to skutkować ryzykiem otrzymania kar administracyjnych z tytułu niewypełnienia obowiązków.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: