Promocja "Karta Max Profit! II" w sieci Plus GSM

Newsy
Żródło: Plus GSM
Opinie: 235
Opinie: 235

Regulamin promocji "Karta Max Profit! II" w sieci Plus GSM:

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Promocja "Karta Max Profit! II" obejmuje osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą, które w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM (dalej zwaną "Umową"), stając się Abonentem w myśl "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.".
2. Promocyjna opłata aktywacyjna wynosi 1,00 zł (1,22 zł z VAT).
Opłata aktywacyjna w sieci Plus GSM oferowana na warunkach ogólnych (poza promocją) wynosi 100,00 zł (122,00 zł z VAT).
3. Promocyjna opłata aktywacyjna w wysokości określonej w § 1 pkt.2 płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym.
4. Promocja "Karta Max Profit! II" trwa od 10.01.2005 i kończy się nie później niż 31.03.2005 roku.
5. Do wzięcia udziału w Promocji "Karta Max Profit! II" nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań ze strony Abonenta, oprócz wymienionych w § 1 pkt.1 niniejszego Regulaminu.
6. Abonent nabywający Kartę SIM w Promocji "Karta Max Profit! II" może wybrać jeden z promocyjnych planów cenowych: Max Profit 15!, Max Profit 30!, Max Profit 50!, Max Profit 100!, Max Profit 200!.
7. Podstawowe opłaty w promocyjnych planach cenowych oferowanych w Promocji Karta Max Profit! II zawarte są w poniższej tabeli; wszystkie pozostałe opłaty naliczane są zgodnie z Cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych "Plus Max"

 • taryfa Plus Max 30 odpowiada promocyjnemu planowi cenowemu Max Profit 15! oraz Max Profit 30!,

 • taryfa Plus Max 50 odpowiada promocyjnemu planowi cenowemu Max Profit 50!,

 • taryfa Plus Max 100 odpowiada promocyjnemu planowi cenowemu Max Profit 100!,

 • taryfa Plus Max 200 odpowiada promocyjnemu planowi cenowemu Max Profit 200!.

  Max Profit 15! Max Profit 30! Max Profit 50! Max Profit 100! Max Profit 200!
Pakiet Kwotowy (netto) 15,00 zł  30,00 zł 50,00 zł 100,00 zł 200,00 zł
Stawka za minutę połączenia krajowego w ramach sieci Plus GSM oraz do innych krajowych operatorów komórkowych i stacjonarnych (netto) 0,62 zł 0,60 zł 0,58 zł 0,56 zł 0,54 zł
Stawka za krajową wiadomość SMS  (netto)  0,20 zł        
Opłata miesięczna za jednosekundowe naliczanie opłat Bezpłatnie1
Stawka za minutę połączenia w ramach usługi System Plus2  (netto) 0,20 zł 0,10 zł
Stawka za 100 KB danych przesyłanych na APN: www.plusgsm.pl i Internet (opłata jest naliczana za każde rozpoczęte 10 KB  (netto) 0,10 zł3
Stawka za 100 KB przesyłanych danych na APN: .plusnet.pl (opłata jest naliczana za każde rozpoczęte 10 KB) (netto) 0,10 zł
Stawka za 10 KB danych przesyłanych na APN: wap.plusgsm.pl (opłata jest naliczana za każdy rozpoczęty 1KB) (netto) 0,10 zł3

8. Jeśli aktywacja karty SIM na warunkach Promocji "Karta Max Profit! II" nastąpi w okresie trwania okresu rozliczeniowego, wówczas wartość Pakietu Kwotowego w danym promocyjnym planie cenowym w pierwszym okresie rozliczeniowym będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego.

§ 2 OGRANICZENIA

1. Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na warunkach Promocji "Karta Max Profit! II":
a. bez zgody Polkomtel S.A. w miejsce Abonenta nie może wstąpić osoba trzecia,
b. Abonent nie może zawiesić świadczenia usług,
c. Abonent nie może rozwiązać Umowy.
2. Abonent biorący udział w Promocji "Karta Max Profit! II" nie może w zamian oferowanych usług żądać usług innego rodzaju.
3. W przypadku transferu numeru telefonicznego z jednego konta Abonenta na inne konto Abonenta lub cesji na innego Abonenta praw i obowiązków wynikających z Umowy w okresie funkcjonowania promocyjnych planów cenowych, o których mowa w § 1 pkt 8 Regulaminu Promocji, niewykorzystana wartość Pakietu Kwotowego z danego okresu rozliczeniowego oraz z poprzednich okresów rozliczeniowych jest anulowana i nie jest zwracana w jakiejkolwiek formie. W tych okolicznościach Abonentowi nie przysługuje roszczenie o zwrot ekwiwalentu pieniężnego, ani nie może żądać jakiejkolwiek innej usługi w zamian za utraconą wartość Pakietu Kwotowego.
4. W ciągu 12 miesięcy od daty aktywacji karty SIM Abonent, który zakupił Kartę SIM w Promocji "Karta Max Profit! II" może zmienić wybrany promocyjny plan cenowy wyłącznie na jeden z promocyjnych planów cenowych: Max Profit 30!, Max Profit 50!, Max Profit 100!, Max Profit 200! lub na jedną z taryf z planu taryfowego "Plus Max" lub "Efekt Plus" z Pakietem Kwotowym o wyższej wartości. Zmiana promocyjnego planu cenowego na promocyjny plan cenowy z grupy Max Profit! o wyższej wartości Pakietu Kwotowego nie podlega dodatkowym opłatom. W przypadku zmiany taryfy, niewykorzystana wartość Pakietu Kwotowego z danego okresu rozliczeniowego oraz z poprzednich okresów rozliczeniowych jest anulowana i nie jest zwracana w jakiejkolwiek formie. W tych okolicznościach Abonentowi nie przysługuje roszczenie o zwrot ekwiwalentu pieniężnego, ani nie może żądać jakiejkolwiek innej usługi w zamian za utraconą wartość Pakietu Kwotowego.

§ 3 WARUNKI SPECJALNE

1. Wartość Pakietu Kwotowego, określona w § 1 pkt.7 stanowi minimalną miesięczną wysokość rachunku telefonicznego. Wartość Pakietu Kwotowego Abonent może w całości wykorzystać na wszystkie krajowe połączenia głosowe (z wyjątkiem: usług międzynarodowych i roamingowych; połączeń z numerami specjalnymi w sieci Plus GSM, w szczególności w ramach usług: Numer Ulgowy, Infocentrum, połączenia z numerami typu 0700XXXXXX), połączenia w ramach usługi System Plus, połączenia w ramach usługi Strefa Tanich Połączeń, połączenia w ramach usługi Kontakt Plus, połączenia w ramach usługi Rozmawiaj Taniej oraz połączenia w ramach usługi Strefa Biurowa, transmisję danych i faksów, krajowe wiadomości SMS (z wyjątkiem wiadomości SMS Premium, tj. wiadomości wysyłanych na numery z zakresu 7000-7999, wiadomości MMS) i transmisję GPRS według stawek określonych w § 1 pkt.7 i w § 3 pkt.5 niniejszego Regulaminu oraz w Cenniku Świadczenia usług telekomunikacyjnych taryf Plus Max.
2. Wartość Pakietu Kwotowego, określona w § 1 pkt.7, niewykorzystana w bieżącym okresie rozliczeniowym może zostać wykorzystana w ciągu 6 kolejnych okresów rozliczeniowych. Jako pierwsza w danym okresie rozliczeniowym wykorzystywana jest wartość Pakietu Kwotowego niewykorzystana w poprzednich okresach rozliczeniowych.
3. Jeśli wartość Pakietu Kwotowego nie zostanie wykorzystana w ciągu 7 okresów rozliczeniowych wówczas Abonent traci prawo do niewykorzystanej części Pakietu Kwotowego. W takim przypadku Abonentowi nie przysługuje roszczenie o zwrot ekwiwalentu pieniężnego, ani nie może żądać jakiejkolwiek innej usługi w zamian za utraconą wartość Pakietu Kwotowego.
4. W momencie aktywacji karty SIM w Promocji "Karta Max Profit! II" Abonentowi udostępniane są następujące usługi:

 • naliczanie sekundowe

 • CLIP

 • poczta głosowa - połączenia ze skrytki poczty głosowej do numeru jej właściciela w sieci Plus GSM,

 • Pilot Plus - połączenia głosowe po wybraniu opcji INFORMACJE wśród poleceń z grupy Pilot Plus w menu Plus Mega,

 • połączenie konferencyjne,

 • oczekiwanie na połączenie,

 • zawieszenie połączenia,

 • rachunek szczegółowy,

 • połączenie z numerem Działu Obsługi Klienta sieci Plus GSM za pomocą Automatycznego Systemu Informacji Głosowej (ASIG),

 • połączenia z numerami alarmowymi (112, 986, 997, 998, 999),

 • ponowna aktywacja,

 • wymiana wadliwej karty SIM,

 • wymiana karty aktywacyjnej SIM o pojemności do 8 KB na kartę aktywacyjną SIM z aplikacją STK,

 • Plus Net - profil Zielony,

 • SMS Premium - zakres numerów: 8000-8099.

 • Dodatkowo na żądanie Abonenta udostępniane są następujące usługi: wysyłanie fax, CLIR.

5. Z zastrzeżeniem § 3 pkt.6, przez 12 miesięcy od dnia aktywacji karty SIM w Promocji "Karta Max Profit! II" Abonent może uruchomić następujące promocyjnie dodatkowe usługi:
a. Usługa Strefa Tanich Połączeń.
Usługa Strefa Tanich Połączeń oraz usługa System Plus mogą być uruchomione opcjonalnie, co oznacza, że nie można równocześnie korzystać z usług: System Plus i Strefa Tanich Połączeń.

STREFA TANICH POŁĄCZEŃ  ceny (netto)
Opłata miesięczna 1,00 zł
Połączenia Lokalne 0,20 zł
Połączenia Międzystrefowe
Połączenia do sieci Plus GSM

b. Usługa Kontakt Plus.
Usługa Kontakt Plus może być wykorzystywana jednocześnie z usługami Strefa Tanich Połączeń lub System Plus. W przypadku połączeń z numerem znajdującym się zarówno w grupie System Plus jak i wśród wybranych numerów Kontakt Plus opłaty naliczane są zgodnie z cennikiem usługi System Plus. W przypadku połączeń na wybrane numery usługi Kontakt Plus w ramach usługi Strefa Tanich Połączeń opłaty naliczane będą zgodnie z cennikiem usługi Kontakt Plus. W usłudze Kontakt Plus można wybrać do 30 numerów w sieci Plus GSM lub w stacjonarnych sieciach krajowych. Każda modyfikacja listy numerów (dodanie/usunięcie numeru z listy) wiąże się z opłatą 1 zł (1,22 zł z VAT).

KONTAKT PLUS ceny (netto)
Opłata miesięczna za każdy wybrany numer 1,00 zł
Połączenia do sieci Plus GSM 0,10 zł
Połączenia do krajowych sieci stacjonarnych 0,10 zł

c. Usługa Rozmawiaj Taniej.
Usługa Rozmawiaj Taniej umożliwia wykonywanie tańszych połączeń z Abonentami w sieci Plus GSM i do krajowych sieci stacjonarnych. Usługa może być wykorzystywana jednocześnie z usługami Strefa Tanich Połączeń, System Plus lub Kontakt Plus z zastrzeżeniem, że usługa System Plus i Strefa Tanich Połączeń nie mogą być uruchamiane jednocześnie. W przypadku połączeń z numerem znajdującym się zarówno w grupie System Plus jak i wśród numerów w ramach usługi Rozmawiaj Taniej opłaty naliczane są zgodnie z cennikiem usługi System Plus. W przypadku połączeń na numery w ramach usługi Rozmawiaj Taniej, które obejmuje także usługa Strefa Tanich Połączeń opłaty naliczane będą zgodnie z cennikiem usługi Strefa Tanich Połączeń. W sytuacji połączeń w ramach usługi Rozmawiaj Taniej z numerem, który należy jednocześnie do wybranych numerów w ramach usługi Kontakt Plus, opłaty będą naliczane zgodnie z cennikiem usługi Kontakt Plus. Abonenci mogą zlecić aktywowanie usługi Rozmawiaj Taniej przy aktywacji karty SIM lub poprzez wysłanie z numeru, dla którego chcą aktywować usługę, bezpłatnej4 wiadomości SMS na numer Biura Obsługi Klienta - 2601, o treści: "dodaj Pluskod5 rozmawiaj taniej" Opłata aktywacyjna za usługę Rozmawiaj Taniej wynosi 5 zł (6,10 zł z VAT) i doliczana jest do rachunku telefonicznego za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła aktywacja usługi. Usługa zostanie aktywowana w ciągu 24 godzin od zlecenia jej aktywowania. Opłata miesięczna za usługę Rozmawiaj Taniej w wysokości 5 zł (6,10 zł z VAT) będzie naliczana do momentu deaktywacji usługi. Abonenci mogą zlecić deaktywowanie usługi Rozmawiaj Taniej poprzez wysłanie z numeru, dla którego chcą deaktywować usługę, bezpłatnej5 wiadomości SMS na numer Biura Obsługi Klienta - 2601, o treści "usun Pluskod5 rozmawiaj taniej".

Usługa Rozmawiaj Taniej ceny (netto)
Aktywacja usługi 5,00 zł
Deaktywacja usługi  Bezpłatnie6
Opłata miesięczna 5,00 zł
Połączenia do sieci Plus GSM 0,25 zł
Połączenia do krajowych sieci stacjonarnych 0,25 zł

6. Dodatkowe usługi promocyjne, o których mowa w § 3 pkt. 5 mogą zostać aktywowane pod numerem Działu Obsługi Klienta 2601 z uwzględnieniem § 3 pkt. 5 lit.c).
7. Po upływie 12 miesięcy od daty aktywacji karty SIM w Promocji "Karta Max Profit! II" lub po zmianie taryfy na jedną z taryf z planu taryfowego "Plus Max" lub "Efekt Plus", z zastrzeżeniem § 2 pkt.4 Abonent nie ma możliwości korzystania z dodatkowych usług promocyjnych, o których mowa w § 3 pkt.5.
8. Po upływie 12 miesięcy od daty aktywacji karty SIM w Promocji "Karta Max Profit! II" promocyjne plany cenowe Max Profit 15!, Max Profit 30!, Max Profit 50!, Max Profit 100!, Max Profit 200! wykorzystywane przez Abonenta zostaną automatycznie zmienione na odpowiadające im taryfy z planu taryfowego Plus Max w następujący sposób:

 • promocyjny plan cenowy Max Profit 15! zostanie zmieniony na taryfę Plus Max 30

 • promocyjny plan cenowy Max Profit 30! zostanie zmieniony na taryfę Plus Max 30

 • promocyjny plan cenowy Max Profit 50! zostanie zmieniony na taryfę Plus Max 50

 • promocyjny plan cenowy Max Profit 100! zostanie zmieniony na taryfę Plus Max 100

 • promocyjny plan cenowy Max Profit 200! zostanie zmieniony na taryfę Plus Max 200
  9. W dniu automatycznej zmiany promocyjnego planu cenowego, o której mowa w § 3 pkt. 8 Abonent traci prawo do niewykorzystanej części Pakietu Kwotowego. W takim przypadku Abonentowi nie przysługuje roszczenie o zwrot ekwiwalentu pieniężnego, ani nie może żądać jakiejkolwiek innej usługi w zamian za utraconą wartość Pakietu Kwotowego.

§ 4 ŁĄCZENIE PROMOCJI

1. Promocja "Karta Max Profit! II", w czasie 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy nie może być łączona z innymi zniżkami, ofertami specjalnymi lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A. z zastrzeżeniem treści § 4 pkt. 2.
2. Abonent nabywający Kartę SIM w Promocji "Karta Max Profit! II", będzie mógł korzystać z innych ofert specjalnych, zniżek i promocji skierowanych do Abonentów sieci Plus GSM, jeżeli w treści danego regulaminu promocji lub oferty specjalnej przewidziana będzie taka możliwość.

§ 5 AKTYWACJA KARTY SIM

1. W Promocji "Karta Max Profit! II", oferowane są karty SIM wstępnie aktywowane z przydzielonymi numerami telefonów oraz karty SIM standardowe umożliwiające wybór dostępnego dla danej karty SIM numeru telefonu. W przypadku, gdy Abonent wyrazi chęć zmiany numeru przydzielonego do karty SIM wstępnie aktywowanej na inny dostępny dla danej karty SIM, opłata wynosi 50,00 zł (61,00 zł z VAT). Kwotą tą Abonent zostanie obciążony w najbliższym rachunku telefonicznym.
2. W przypadku utraty karty SIM, nabytej w ramach Promocji "Karta Max Profit! II" przed upływem 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy, Abonent zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania.
3. Abonent powinien wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu utraty karty SIM. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie 50,00 zł (61,00 zł z VAT).
4. W przypadku nie podjęcia działań określonych w § 5 pkt.3, działania Abonenta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w § 7 pkt.1 Regulaminu.

§ 6 INNE ZOBOWIĄZANIA

1. Abonent zobowiązuje się do nieużywania w adapterach GSM kart SIM aktywowanych w sieci Plus GSM. Przez adapter GSM rozumie się urządzenie, które w sposób analogiczny jak telefon GSM wykorzystuje interfejs radiowy w standardzie GSM 900/1800 i zapewnia możliwość dołączania innych urządzeń telekomunikacyjnych w celu realizacji połączeń telekomunikacyjnych przez sieci operatorów komórkowych.
2. Abonent nie ma prawa za pomocą kart SIM działających w sieci Plus GSM, kierować do sieci Plus GSM ruchu z innych sieci telekomunikacyjnych.
3. Polkomtel SA ma prawo do rozwiązania Umowy zawartej w ramach niniejszej Promocji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Abonenta zobowiązań określonych w § 6 pkt. 1 i 2 powyżej i/lub żądania od Abonenta zapłaty kary umownej w wysokości 5000 zł, co nie wyłącza uprawnienia Polkomtel S.A. do żądania od Abonenta odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.

§ 7 KARY UMOWNE

1. Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Abonenta naprawienia szkody będącej wynikiem przyznania Abonentowi specjalnych warunków Umowy i wcześniejszego, niż wskazane w § 2 pkt.1 niniejszego Regulaminu, jej rozwiązania przez Abonenta lub zaprzestania korzystania z usług albo spowodowania rozwiązania Umowy z winy Abonenta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. z zastrzeżeniem § 6 pkt. 3. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 100,00 zł.
2. Nie podlega rygorom określonym w § 7 pkt.1 rozwiązanie Umowy przez Abonenta w przypadku zmiany Cennika usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM skutkującej podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Abonenta usługi, chyba, że podwyższenie opłat nastąpiło w związku ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów prawa podatkowego.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Za każdy dzień przerwy w świadczeniu poszczególnych usług dodatkowych, za które pobierane są dodatkowe opłaty zgodnie z § 1 pkt 7 lub z Cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych dla taryf Plus Max Abonentowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 1/30 średniej opłaty miesięcznej za daną usługę dodatkową, liczonej według rachunków telefonicznych dla numeru telefonu, którego dotyczy przerwa w świadczeniu usług, z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych, jednak nie dłużej niż z okresu ostatnich 12 miesięcy, a w przypadku, gdy Abonent korzysta z usług krócej niż 3 miesiące - średniej opłaty miesięcznej dla tego okresu.
2. Za każdy dzień przerwy w świadczeniu poszczególnych usług udostępnianych w momencie aktywacji Abonenta, o których mowa w § 3 pkt.4 niniejszego Regulaminu Abonentowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 1/30 miesięcznej wartości Pakietu Kwotowego, o którym mowa w § 1 pkt.7 niniejszego Regulaminu, dla numeru telefonu, którego dotyczy przerwa w świadczeniu usług, bez względu na to, ilu usług przerwa dotyczy.
3. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji "Karta Max Profit! II" zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

1 Usługa uruchamiana w momencie aktywacji karty SIM
2 Usługa System Plus dostępna od 5 kart SIM
3 Usługi zwolnione z podatku VAT w przypadku świadczenia ich na rzecz osób oraz instytucji określonych w pozycji 13 i 14 Załącznika nr 4 do Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535). W przypadku zmiany Ustawy o podatku od towarów i usług, Polkomtel będzie świadczył usługi i naliczał opłaty zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu świadczenia usług.
4 Usługa uruchamiana w momencie aktywacji karty SIM
5 j.w.
6 j.w.

Opinie:

Opinie archiwalne (235):

Komentuj

Komentarze / 235

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  cytryn pisze: 2005-01-16 10:43
  No w plusie coś drgneło.... ciekawe co w Erze
  0
 • Users Avatars Mini
  pajorro pisze: 2005-01-16 10:44
  Fajnie :-))) Szkoda tylko, że nie mam na kogo sobie kupić takiej aktywacji... :-((
  0
 • Users Avatars Mini
  www.fazafm.com pisze: 2005-01-16 10:44
  Super jest ta oferta ale tylko dla regonowcow ...szkoda ze nie zdecydowali sie wprowadzic takiej dla "zwyklych" szarych abonentow i mozliwosc migracji ze starych taryf do max profit dla wszystkich swoich klientow... ale o taryfach w erze i plusie jak narazie cicho...
  0
 • Users Avatars Mini
  luk pisze: 2005-01-16 10:50
  panowie Plus ostatnio daje du..., ja wymieniam juz aparaty 2 miesiace na przedluzenie umowy, niby sa w ofercie ale tylko na papierze bo ich nie ma na magazynie,kreca czlowieka w kazdym punkcie mowia co innego, czekam tylko na mozliwosc zostania przy numerze i spadam do innej sieci, pozdro
  0
 • Users Avatars Mini
  www.fazafm.com pisze: 2005-01-16 10:53
  to sie szybko nie doczekasz mozliwosci przejscia z numerem swoim do innej sieci poczytaj informacje prasowe na ten temat a dowiesz sie kiedy najwczesniej taka mozliwosc bedzie :)
  0
 • Users Avatars Mini
  Ja pisze: 2005-01-16 11:32
  Czy ktos moze mnie oswiecic, czym ta oferta rozni sie od zwyklego max profitu poza tym, ze tutaj nie ma telefonu i naliczanie internetu jest w dziesieciokrotnie wiekszych paczkach, czyli przy zwyklym sprawdzeniu maila wyjdzie 10x drozej. Czy to oferta dla idiotow?
  0
 • Users Avatars Mini
  www.fazafm.com pisze: 2005-01-16 11:38
  widze ze sieci era i plus przyjely strategie taka: nalapac jak nawiecej "naiwniakow" na stare oferty na 24 miesiace ... wprowadza nowe taryfy i ludzie nie beda mogli na nie przejsc bo beda mieli dopiero co podpisana umowe na 24 miesiace. W koncu jaki sens mialoby to ??? zeby sprzedac aktywacje na starych warunkach a za 15 dni pozowlic wszystkim zmieniac oferte promocyjna na jakies nowe taryfy...
  0
 • Users Avatars Mini
  issa pisze: 2005-01-16 12:09
  Potężna promocja biznesowa i wielki atut w rękach Plusa - to zupełnie na poważnie. Chciałem dodać poza tym , że e-bok od wczoraj nie działa , a więc tak leciutko sobie żartując w stylu abonentów Ery , dla których każde niedziałanie i-boa dłużej niż 2 minuty oznacza wprowadzenie nowych taryf , wnioskuję , że JUTRO NOWE TARYFY PLUSA! ;-D
  0
 • Users Avatars Mini
  www.fazafm.com pisze: 2005-01-16 12:13
  ***issa a co bedzie jak strzeliles i jutro beda nowe taryfy plus ?? bedziesz prorokiem a erowcy beda ci skladac poklony za twoja wizje :)
  0
 • Users Avatars Mini
  pajorro pisze: 2005-01-16 12:13
  issa- u mnie, znaczy u taty też nie chodzi. To co? Stawiasz na nowe taryfy? :D A że Simplus nie działa czasem to wina tego, że wprowadzają taktowanie 0.5s/0.5s ;-))
  0
 • Users Avatars Mini
  www.fazafm.com pisze: 2005-01-16 12:17
  ***pajorro hehehe usmialem sie z tym taktowaniem ...
  0
 • Users Avatars Mini
  issa pisze: 2005-01-16 12:17
  ***Ja - nie ma co za bardzo szastać epitetami ;-) MaxProfit! IV"Stawka za przesyłane dane na APN: www.plusgsm.pl i Internet (za każde rozpoczęte 10 KB) 0,01 zł" , czyli 1 grosz za 10KB - taka taryfikacja. A teraz w/w promocja - "Stawka za 100 KB danych przesyłanych na APN: www.plusgsm.pl i Internet - (netto) 0.10zł (10 groszy) (opłata jest naliczana za każde rozpoczęte 10 KB (netto) " - 100 KB kosztuje 10 groszy , ale -"OPŁATA NALICZANA JEST ZA KAŻDE ROZPOCZĘTE 10KB" - czyli 10 KB KOSZTUJE 1 GROSZ. I co teraz ? ;-)) Gdybyś jeszcze miał wątpliwości , to ja jestem idiotą i to podwójnym , bo mam dwie aktywacje w tej promocji (dosłona pierwsza) i wyjaśnienia które przedstawiłem Ci powyżej , sprawdziłem doświadczalnie - potwierdzone z e-boku:-)
  0
 • Users Avatars Mini
  RAFALS pisze: 2005-01-16 12:18
  Panowie, spokojne, bez nerwacji. Nowych taryf nie będzie od jutra, ani w Plusie ani w Erze.
  0
 • Users Avatars Mini
  www.fazafm.com pisze: 2005-01-16 12:19
  rafals *** toz wiadomo
  0
 • Users Avatars Mini
  issa pisze: 2005-01-16 12:21
  ***pajorro , fazaf.com - nie działa i to od wczoraj wieczorem , a takiego przestoju e-bok chyba nie miał nigdy jeszcze nigdy. I zupełnie na serio , ale jeśli MaxProfity mają wejść jako staddardowe plany taryfowe od 02.02.2005 dostępne dla wszystkich , to może Nowy Plus też wejdzie lada chwila dla wszystkich. ***wlo o tym pisał i fajnie by było , Nowym Plusom do Jednej Idei bardzo daleko , ale w stosunku do taryf Plus byłby to naprawdę postęp:-)
  0
 • Users Avatars Mini
  RAFALS pisze: 2005-01-16 12:22
  issa:Bo to wiesz, czyta kawałek a komentuje całość :)
  0
 • Users Avatars Mini
  pajorro pisze: 2005-01-16 12:25
  issa- Nowe Plusy i Max Profit! to promocyjne taryfy więc zawsze jest możliwość, że jeśli Plus będzie wprowadzał je na stałe to jest zmodyfukuje (na lepsze oczywiście!) Oby to już nastąpiło szybko!
  0
 • Users Avatars Mini
  issa pisze: 2005-01-16 12:25
  Właśnie dostałem hasło do e-boku. Sen o nowych taryfach się skończył ;-( ***RAFALS - jeśli chodzi o coś zupełnie nowego niż "Nowy Plus" to oczywiście , że od jutra nie będzie nic nowego bo wchodzi "Zimowy Plus" i ta promo jest prostą modyfikacja "Worka prezentów" do 20.02 Ale mogliby juz udostępnić Nowy Plus dla starych klientów :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  RAFALS pisze: 2005-01-16 12:26
  issa: Nie sądzę, że wejdą od jutra. Po co zrobili ofertę "Zimowy Plus"? Myślę, że czekają na Erę, a ta czeka na Plusa :) Ale jak tu poinformowani piszą, mają pono szkolić dealErowców 26.01. To może jednak Era pierwsza wskoczy?
  0
 • Users Avatars Mini
  RAFALS pisze: 2005-01-16 12:27
  A i jeszcze jedno, sądzę że nowe taryfy w Plusie to nie będzie NPlus z promocji. To jest taki wabik na teraz, a czekają na ruch Ery, że by zrobić coś jako ostatni.
  0
 • Users Avatars Mini
  www.fazafm.com pisze: 2005-01-16 12:28
  ***issa - ja bym sie cieszyl jakby weszlo cos w plusie od jutra czy tez erze bo lubie zmiany na lepsze i to nie zaleznie od tego czysa w idei czy erze czy w plusie fajnie ze sie cos dzieje ze ludzie maja wybor dzwonienia taniej...mowiac o max profitach dla wszystkich masz tylko na mysli regonowcow bo chyba nie wprowadza tego dla indywidulanych abonentow? - w tej chwili podoba mi sie JINK juz pisalem o stawkach jesli sie nie pomylilem w obliczeniach to przy zakupie na pol roku karty POP150/180(wiecej 10% -195zl) za 133zl na allegro polaczenie wewnatrz sieci idea i na stacjonarne w PAKIETACH wychodzi po 13gr (oczywiscie przez 3 miesiace bo tyle ma obowiazywac promocja) ale nawet jakby nie bylo tej promocji to wychodzi mi ze minuta kosztuje 27gr (JESLI CALOSC PRZEZNACZYMY NA PAKIETY)
  0
 • Users Avatars Mini
  issa pisze: 2005-01-16 12:30
  Nowy Plus musi stać sie oficjalnie pakietem kwotowym (jakim jest w istocie co pisał ***wlo) , a nie zamydlonymi minutami wymiennymi na sms-y. To jest warunek podstawowy.
  0
 • Users Avatars Mini
  www.fazafm.com pisze: 2005-01-16 12:30
  aha nie dopisalem jeszcze ze do wszystkich OPOW polaczneia okolo 51 gr :)
  0
 • Users Avatars Mini
  issa pisze: 2005-01-16 12:34
  **RAFALS - pomyśleliśmy o tym samym , Nowy Plus - Zimowy (Śpiący?) Plus ;-) ***fazaf.com - oczywiście tak jak napisałeś , MaxProfit! tylko dla posiadaczy aktywacji firmowych.
  0
 • Users Avatars Mini
  issa pisze: 2005-01-16 12:38
  ***fazaf.com - niejeden użytkownik Simplus chciałby miec takie ceny w sieci i na stacjonarne , nie mówiąc już o gprs - Pajorro ;-)) , jakie daje Idea w JInK... Nie wykluczone , że rzeczywiście będzie tak jak pisze ***RAFALS , bo przeciez jeszcze nie tak dawno w październiku Plus robił "przełom" - Biznes Kartami , a teraz jest MaxProfit! , który jest po prostu luksusowy. Może i tak samo będzie ewoluował Nowy Plus:-)
  0
 • Users Avatars Mini
  issa pisze: 2005-01-16 12:44
  Wracając jeszcze do "Worka z brezentu" , jak to sobie ktoś zażartował i odwzorowania abonamentu na e-boku jako pakietu kwotowego. ***wlo dostał taka odpowiedź z boku , tajne chyba juz nie jest ;-) , więc przytoczę , a może mieć to kapitalne znaczenie - " Uprzejmie informujemy, że zarówno przy pakiecie kwotowym w promocji "Strzał w dziesiątkę " jak i w taryfach Nowy Plus jest możliwe korzystanie jednocześnie ze Strefy Plus.Ponadto mają Państwo możliwość decydowania o tym, czy połączenia wykonywane w Strefie MAJĄ POMNIEJSZAĆ PAKIETY KWOTOWE , czy też mają być naliczane osobno"
  0
 • Users Avatars Mini
  issa pisze: 2005-01-16 12:47
  A to znaczy , ni mniej ni więcej , że mając "Worek" i aktywną Strefę z opcją pomniejszania pakietów , mamy bardzo tanie (tańsze niż abonamentowe) połączenia w Plusie i na stacjonarne , od pierwszej sekundy , szczególnie po godzinach szczytu:-)
  0
 • Users Avatars Mini
  www.fazafm.com pisze: 2005-01-16 12:47
  ***issa czyli zmierzaja do wrzucenia tych uslug do pakietu kwotowego... no zaczyna sie cos zmienica pomalutku....
  0
 • Users Avatars Mini
  RAFALS pisze: 2005-01-16 12:51
  issa: Ja myślę że to jest pomyłka, pewnie ktoś to pisząć miał na myśli pakiet ze strazłu w 10. W obecnej wersi NPlus to tylko i niestety abonament.
  0
 • Users Avatars Mini
  issa pisze: 2005-01-16 12:52
  A jednak nowe taryfy tuz , tuż ;-D Dostaję sms-a do eboku ,a po wpisaniu komunikat - "Błędny numer telefonu lub hasło". Już drugi raz , a na pewno się nie pomyliłem... Chyba będzie "wielkie halo" ;-D
  0
 • Users Avatars Mini
  RAFALS pisze: 2005-01-16 12:53
  Ale oczywiście, nie mam nic przeciw, żeby te nowe nowe taryfy to były pakiety. Też czekam na to. Mam w teej chwili opcję PWA z NPL ale się zastanawiam, bo może taryfy dla wszyskich będą lepsze? A na nowym telefonie mi nie zależy.
  0
 • Users Avatars Mini
  RAFALS pisze: 2005-01-16 12:54
  issa: "nowa taryfa Halo Plus" :)
  0
 • Users Avatars Mini
  issa pisze: 2005-01-16 12:55
  ***RAFALS - ale ***wlo widział e-boki Nowych Plusów i wiem to jeszcze z innego niezależnego źródła. Nowy Plus jest z pewnością pakietem kwotowym.
  0
 • Users Avatars Mini
  RAFALS pisze: 2005-01-16 12:58
  issa: Czyli co? Uruchamiam sobię strefę, bez opcji kasowania minut z abo i co mi wtedy kasuje, kwotę? Moim zdaniem wtedy dolicza do abonamentu zgodnie z cenami SP
  0
 • Users Avatars Mini
  issa pisze: 2005-01-16 12:59
  Ciekawostką jest jeszcze to , że Regulamin "Strzał w dziesiątkę" zabrania aktywacji jakichkolwiek dodatkowych usług i promocji obniżających koszty połączeń itd. - paragraf 4 , "Łączenie promocji" - Promocja "STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ II" w czasie jej trwania nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A., w tym w szczególności z "Programem Wymiany Aparatów", Promocją "Rabat na Abonament II", Promocją "Pakiet Minut II", Promocją "Pakiet Kwotowy II", Promocją "Pakiet SMS II", Promocją "Bank Minut", Promocją "Pakiet Kwotowy na konto", Promocją "Pakiet Minut na konto"; Promocją "Pakiet SMS na konto" oraz promocją "Bank minut na konto".
  0
 • Users Avatars Mini
  issa pisze: 2005-01-16 13:03
  ***RAFALS - ja tylko pisze jak wyglądają naprawdę Nowe Plusy. Kwestia , że są to pakiety nie podlega wątpliwości. A westia czy Strefa Plus z aktywną opcją pomniejszania pakietów , pomniejszałaby bo zgodnie ze stawkami Strefy jest otwarta , ale wszystko wskazuje na to , że tak. Nie takie rzeczy można w Plusie aktywować ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  RAFALS pisze: 2005-01-16 13:04
  issa: A le w regulaminie Strefa Plus X, nie ma pakietu10. Są owszem taryfy NPlus. A i zobacz punkt 8 i 9 regulaminu strefy. Tam pomniejszanie jest jednoczesna. Tzn . albo pomniejsza pakie minut lub kwotowy (w zależności od taryfy) albo nie pomniejsza niczego.
  0
 • Users Avatars Mini
  Q! pisze: 2005-01-16 13:04
  *** issa -- nowy plus pakietem? :O az wierzyc mi sie nie chce! :O jesli to prawda to w polaczeniu z SP to jest bardzo dobra oferta! :) czekam tylko na wprowadzenie dla wszystkich, a jak tak sie stanie to od razu pojdzie info do mamy i sobie zmieni na to! :) a moze od jutra juz bedzie mozna zmieniac? :P
  0
 • Users Avatars Mini
  issa pisze: 2005-01-16 13:06
  Co zaś się tyczy słynnych "paragrafów 4" , to np. "Worek" ma taki zapis dodatkowo "- Abonent nabywający Zestaw w Promocji "Worek Prezentów III" będzie mógł korzystać z innych zniżek i promocji skierowanych do Abonentów sieci Plus GSM jeżeli w treści danego regulaminu promocji przewidziana będzie taka możliwość." oraz "Abonent nabywający Zestaw w Promocji " Worek Prezentów III ", może na warunkach promocyjnych uruchomić usługę "Strefa Plus". Szczegółowe informacje na temat zasad uruchomienia i działania usługi "Strefa Plus" zawiera Regulamin aktualnie obowiązującej promocji dla usługi "Strefa Plus"."
  0
 • Users Avatars Mini
  RAFALS pisze: 2005-01-16 13:06
  issa: A widziałeś billing osoby która ma NPlusa i SP? Jak to wygląda faktycznie na rachunku, ciekaw jestem. A to samo dotyczy Strzału w 10.
  0
 • Users Avatars Mini
  RAFALS pisze: 2005-01-16 13:08
  issa: No chyba że mamy na myśli "nowe" Nowe Plusy, które to wejdą jako oferta cennikowa i faktycznie będzie to 25zł netto pakietu kwotowego i stawki jak teraz 60gr/min z tegoż.
  0
 • Users Avatars Mini
  issa pisze: 2005-01-16 13:08
  Może ***wlo się odezwie , to potwierdzi ,a powtarzam , że nie tylko ***wlo tak mówi:-) Musze już lecieć , może zajrze ok. 14. Już mnie tu nie ma...
  0
 • Users Avatars Mini
  RAFALS pisze: 2005-01-16 13:08
  Jeśli wejdą.
  0
 • Users Avatars Mini
  markas pisze: 2005-01-16 13:12
  Z tą potęga to przesada.
  0
 • Users Avatars Mini
  Grzechotnik pisze: 2005-01-16 13:45
  Moim zdaniem lepiej ny p[omyśleli o wprowaadzaniu stawek Vat w cennikach/.Przeszedłbym , ale:1.Nie cierpię częstej zmiany taryf i aparatów u coponiektórych kolesi; 2.Plus ma w większości miejsc słaby zasięg(już Idea dawno pod tym względem przzegoniła "sieć z krzyżykiem" ; 3. Musiałbym już dostać fucheł.
  0
 • Users Avatars Mini
  Grzechotnik pisze: 2005-01-16 13:46
  Markas ma raację :-|
  0
 • Users Avatars Mini
  RAFALS pisze: 2005-01-16 13:59
  Grzechotnik: To gdzie ty bywasz że nie masz zasiegu? A co z tymi stawkami VAT? To jest oferta dla firm i ich cena netto znacznie bardziej obchodzi.
  0
 • Users Avatars Mini
  issa pisze: 2005-01-16 13:59
  ***markas - masz Erę Biznes , więc nic innego nie mógłbyś powiedzieć;-) NIe chciałbym być nudny , ale przypuszczam , że połączeń po 12 - 31 groszyw sieci od pierwszej sekundy możesz tylko pozazdrościć , co nawet zauważam ;-)) Poza tym pozdrawiam słupszczanina , uczyłem się tak 5 lat w Technikum Elektrycznym. Z powodzeniem :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  issa pisze: 2005-01-16 14:04
  "uczyłem się tam" :-) Bezinteresowna niechęć w Plsce to jednak potęga.... Chociaż może "z tą potęgą to przesada" ;-D
  0
 • Users Avatars Mini
  issa pisze: 2005-01-16 14:07
  Na e-boku lipa - do wyboru jakieś taryfy PlusMax (bez wykrzyknika - silni?) i Efekty. Słabo ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  ICEWIND pisze: 2005-01-16 14:15
  e-bok plusgsm dziala do 20.01 zostalo 2,30 s. i 11 SMS ;-)) ps jak jest z MMS w plusie nadal 30 gr ???
  0
 • Users Avatars Mini
  robson pisze: 2005-01-16 14:19
  Umowa na rok, sama aktywka bez telefonu, i do tego tylko dla regonowców. Dziekuję, ale nie...
  0
 • Users Avatars Mini
  RAFALS pisze: 2005-01-16 14:19
  issa: Miałeś być po 14, co tam u Ciebie to inny czas? Myślałem że jesteś raczej na zachodzie..:) Żartuje oczywiście
  0
 • Users Avatars Mini
  RAFALS pisze: 2005-01-16 14:20
  issa: Ano lipa, są tylko takie taryfy jakie w cenniku, promocyjnych niet...
  0
 • Users Avatars Mini
  issa pisze: 2005-01-16 14:23
  ***RAFALS - szybko udało mi się przejść , o 14ej już do pracy... W newsie o pakietach Idei już jakiś "wiedzący" oznajmia szczegóły nowej ofert Ery...
  0
 • Users Avatars Mini
  RAFALS pisze: 2005-01-16 14:25
  to sie tam przenoszę, a ja w pracy od 9 do 20 :)
  0
 • Users Avatars Mini
  windu pisze: 2005-01-16 14:32
  Zimowy Plus?Nazwa chyba nieadekwatna do tego co się dzieje za oknem?
  0
 • Users Avatars Mini
  ICEWIND pisze: 2005-01-16 14:40
  issa* - o to Ci chodziło :-)) /59gr do wszystkich , sms za 12gr do wszystkich , darmowe weekendy w Erze /
  0
 • Users Avatars Mini
  tkubon pisze: 2005-01-16 14:42
  Oferta 12-miesieczna. Rewelacja. Majac takie ceny mozan sobie darowac telefon stacjonarny bez dwukrotnego zastanawiania sie. Czesciej wychodzi znacznie taniej sama komorka, a net z jakiegos niezaleznego od tp zrodla i po sprawie. Daje 10 pkt. Moze GPRS nie taki atrakcyjny, ale ceny w strefie i innych uslugach chyba najnizsze na rynku
  0
 • Users Avatars Mini
  RAFALS pisze: 2005-01-16 14:49
  No to się dowiedziałem, jakie to Era nam szykuje rewelacje, jak to będzie 59gr netto to nie są to rewelacje.
  0
 • Users Avatars Mini
  robson pisze: 2005-01-16 15:00
  ***rafals: Jeśli pozostawią taki duży wybór telefonów i ich niskie ceny, to jednak bedzie to rewelacja
  0
 • Users Avatars Mini
  RAFALS pisze: 2005-01-16 15:02
  robson: 59gr netto, a w Plusie 60netto i też duży wybór telefonów i abonamentów. To nie jest rewelacja. No i pewnie jak to w Erze minuty będą przechodzić tylko na 1 miesiąc, do tego będą do użycia dopiero po wydzwonieniu nowych...
  0
 • Users Avatars Mini
  robson pisze: 2005-01-16 15:13
  ale jak rozumiem, w przypadku pozycji niewymienionych w cenniku "Nowego Plusa" obowiazuja ceny "Plusa" - wychodzi na to, ze w worku prezentów III mms kosztuje 1,22 (poza tym dzis sie to promo konczy ;-) Wiec tutaj Era moze przebic Plusa. Poza tym nie oszukujmy sie, nie licza sie tylko koszty polaczen ale caly szereg roznych opcji, z ktorych sie takze korzysta. No coz, zobaczymy...
  0
 • Users Avatars Mini
  RAFALS pisze: 2005-01-16 15:28
  robson: Racja, przechodzenie pakietów, kolejność ich rozliczania, oferta typu swojaki. To w tej chwili jest lepsze w Plusie. Jeśli te usługi pozostaną w nowych taryfach, to Era coś więcej powinna dać. Tyle że dla większości kupujących to ważne jest jedno, telefon za 1zł i niski abonament...
  0
 • Users Avatars Mini
  PLUS + pisze: 2005-01-16 15:38
  UWAGA !!! Dla zainteresowanych: jutro w PLUS GSM nowe taryfy dla dotychczasowych abonentów. Co nie znaczy, że PLUS nie jest pazernym oparatorem. POLKOMTEL zdziera ze swoich klientów jak tylko się da...chamstwo. Pozdrawiam
  0
 • Users Avatars Mini
  RAFALS pisze: 2005-01-16 15:46
  PLUS +: Poważnie? Nowe taryfy? A skąd ty masz takie wiadomości?
  0
 • Users Avatars Mini
  tomekf pisze: 2005-01-16 16:35
  PLUS + , mam nadzieję, że jutro stanie się tak jak napisałeś. Ciekawe na jakich warunkach będzie można zmienić starą taryfę na nową ? Zobaczymy czy trzeba będzie płacić za przejście na droższą taryfę i/lub popisywać pisemko o przedłużenie umowy o kolejne xx miesięcy ?
  0
 • Users Avatars Mini
  Skiz.. pisze: 2005-01-16 16:42
  skoro jestesmy przy temacie max profit to jestem ciekaw czy jest jakis system ktory pozwala sprawdzic ile nam jeszcze z pakietu pozostalo, no tak jak w prepaidach czy jakies smsy ?
  0
 • Users Avatars Mini
  pajorro pisze: 2005-01-16 17:02
  Skiz..- a EBOK od czego? To jest najepsze rozwiązanie, oczywiście jak działa :-)))
  0
 • Users Avatars Mini
  RAFALS pisze: 2005-01-16 17:08
  Skiz..: SMS na nr 2580 treść P (pakiety), treść N (użycie ponad pakiety) cena 29gr, Ebok, gratis
  0
 • Users Avatars Mini
  Skiz.. pisze: 2005-01-16 17:11
  Dzieki za odpowiedzi, ale ja nie mam telefonu w plusie dlatego pytam poprostu zastanawiam sie nad tym max profitem bo chyba najlepsa oferta jak narazie na rynku, tyle ze oczywiscie w wersja z telefonem np k500 :)
  0
 • Users Avatars Mini
  kaktusan pisze: 2005-01-16 17:23
  PLUS + : obys mial racje , wszyscy na to liczymy ;) , chociaz uwazam , ze Nplusy sa jednak troche przestarzale (nie pakiety kwotowe i drogie ceny np mms :() ,ale dobre i to
  0
 • Users Avatars Mini
  rafau pisze: 2005-01-16 18:24
  zastanawiam sie czy bedzie jeszcze cos lepszego dla regonowcow niz maxprofit. Byc moze cos era wymysli (teraz jej kolej), ale szczerze watpie ze bedzie to lepsza oferta.
  0
 • Users Avatars Mini
  kafejs pisze: 2005-01-16 18:45
  super promocja !!! szkoda tylko, że na 36 miesięcy nie można podpisać, nie musiałbym sie martić o nic, a tak...
  0
 • Users Avatars Mini
  :-) pisze: 2005-01-16 19:02
  no to czekamy do jutra !!
  0
 • Users Avatars Mini
  olek_01 pisze: 2005-01-16 19:50
  No,jeśli jutro miałoby się okazać tak w Erze jak i w Plusie to by dopiero była wojna:)))) czekamy na to:))
  0
 • Users Avatars Mini
  olek_01 pisze: 2005-01-16 19:51
  oczywiście miałem na myśli okzanie się nowych taryf :))) to czekamy :)))
  0
 • Users Avatars Mini
  p.biernacki pisze: 2005-01-16 20:08
  Dokladnie!.Wczoraj chcialem zalogowac sie na e-bok aby sprawdzic jak tam ludki wygladaja z rachunkami...i sms z haslem przyszedl dzisiaj RANO!. Teraz tez chcialem sprawdzic i smsa jak nie bylo tak nie ma.Przyjdzie pewnie jutro.Co za syf ostatnio. Katastrofa!
  0
 • Users Avatars Mini
  markas pisze: 2005-01-16 20:16
  ****issa, niestety nie mam ERY Biznes - taryfy chyba najdroższe w Polsce. I ja też kończyłem to Technikum Elektryczne. Mam aktywację w zasranej JUdei, ale w dobrej taryfie 150 za 61 brutto. Nie jest źle. Pozdrófka
  0
 • Users Avatars Mini
  eelbe pisze: 2005-01-16 20:25
  Aktywacja poza promocją 122 zł???? Co to ma niby być???
  0
 • Users Avatars Mini
  issa pisze: 2005-01-16 21:01
  ***ICEWIND - tak o to chodziło. Mnie najbardziej cieszą te darmowe weekendy w Erze ;-D Gdzie jest ***wlo? Potwierdziłby , że Nowe Plusy to PAKIETY KWOTOWE. Zresztą jak wejdą dla wszystkich to sami potwierdzicie pewnie... ***eelbe - to jest aktywacja w taryfach Plus , ***RAFALS mi to wyklarował bardzo dokładnie , ten punkt to tak jakby go nie było;-) ***markas - a byłem pewny , że jednak Era;-) Ja kończyłem w 1994. A matematyki uczyła mnie Pani Rutkowska. Łza się w oku kręci , ale się sentymentalny zrobiłem ;-)) Równiez pozdrawiam , lubię Słupsk , oj wiele ciekawych rzeczy tam się działo ;-))
  0
 • Users Avatars Mini
  issa pisze: 2005-01-16 21:09
  ***markas - jeśli masz rzeczywiście tyle lat ile podajesz na stronce , to musieliśmy się często spotykac na korytarzach;-) Kto by pomyślał , że po 12 latach spotkamy się na Gol-u , ale ten świat mały. Byłem na elektromechanice. No ale dosyć tej "prywaty", coś czuję , że będzie dziś nocne czuwanie na e-boku;-) Plus+ nie dokończył , ale kto pierwszy napisze na Gol-u , że w linku - Zmiana planu taryfowego , dostępny jest już Nowy Plus , to ma zmianę tarfy za darmo! ;-) A tak na serio , to mimo wszystko postęp w Plusie , zawsze to coś. Każdy kto ma 1/1 , wie ile można na tym zaoszczędzić , może nie jak się miało wcześniej 30/30 , ale już przy 60/30 to... ;-DD
  0
 • Users Avatars Mini
  issa pisze: 2005-01-16 21:13
  ***AK jeśli tu zaglądniesz... Czy mógłbyś mi podac link z informacją , która mówi , że przy zakupie Nokia 2600 w Simplusie dla klientów 5+ jest 10% rabat? Bo kupuję z bratem (na 99%) mamie taki zestaw , dla telefonu oczywiście , a jeśli jest możliwość zapłacić 10% mniej to czemu nie. Byłbym wdzięczny , pozdrawiam:-)
  0
 • Users Avatars Mini
  issa pisze: 2005-01-16 21:17
  ***skiz - jeśli chodzi o sprawdzanie stanu wykorzystania pakietów , to tak jak napisał ***pajorro ebok jest rewelacyjny. Pełna kontrola , naprawdę polecam:-)
  0
 • Users Avatars Mini
  windu pisze: 2005-01-16 21:27
  Panowie czy te nowe taryfy w Plusie od jutra to rzeczywiście pewnie?
  0
 • Users Avatars Mini
  westbam pisze: 2005-01-16 21:32
  ludzie co wy w cuda wierzycie-po co by robili promocje????
  0
 • Users Avatars Mini
  issa pisze: 2005-01-16 21:32
  ***windu - ja nie mam informacji z żadnego wiarygodnego źródła , ale ten termin chodził juz od jakiegś czasu , więc kto wie... :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  issa pisze: 2005-01-16 21:34
  ***westbam - nowi klienci też kupują aktywacje.No chyba , że sie mylę... ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  windu pisze: 2005-01-16 21:34
  *issa - dzięki :) hmm,myślę,że jednak nie ma się co napinać,choć zobaczymy co będzie (czy raczej nie będzie) :)
  0
 • Users Avatars Mini
  hansen pisze: 2005-01-16 21:40
  biore poważnie pod uwage te promocje bo w marcu mam przedłużenie umowy z eragsm i jesli nie bedzie w erze cos podobnego to jest to oferta brana pod uwage bardzo powaznie, telefon mi niepotrzebny :))
  0
 • Users Avatars Mini
  issa pisze: 2005-01-16 21:56
  Ufff.... Znaleźć coś na stronie ***wlo , to jest wyczyn - " wlo 31-12-2004 15:38 pc143.sieradz .sdi.tpnet.pl Legol - rzeczywiście pakiety kwotowe (albo jeszcze lepiej symboliczny abonament na "utrzymanie linii" i stałe ceny za połączenia i rachunek taki ile się wydzwoni) to jest to! Ale i NOwe Plusy to tylko pozornie pakiety minutowe. E-bok nie pokazuje pakietów minut, a pakiet kwotowy - już o tym pisałem wcześniej. Pakiet jest pomniejszany o koszty połączeń wg cennika - czyli minuta 60 gr (netto pokazuje), do swojaka 30 gr, esemes 15 gr. Nie wiem jak to ze strefą działa bo nikt nie wie chyba... Kiedy tylko uda mi sie kogoś z Nowym Plusem Namówić na Strefę, dam znać. Chociaż ciężko będzie, bo każdy chciałby wcześniej wiedzieć jak będzie ;-)"
  0
 • Users Avatars Mini
  krzysieeq pisze: 2005-01-16 22:02
  i-boa w erze znowu niedziała ;d moze cos jutro wskoczy?;d
  0
 • Users Avatars Mini
  AK pisze: 2005-01-16 22:12
  ***issa: Dla uczestników programu 5 Plus (tylko abonenci) 10% rabat na zakup: akcesorii, telefonów (potrzebny nr karty uczestnika). Chodziło mi wtedy o zestaw simplus Nokia 2600 + 3łote na karcie + dodatkowo 25 zł. Dziś nie ma tego telefonu w ofercie sKLEPU iNTERNETOWEGO.
  0
 • Users Avatars Mini
  :-) pisze: 2005-01-16 22:13
  e-bok w Plusie tez lezy :-(
  0
 • Users Avatars Mini
  AK pisze: 2005-01-16 22:15
  NIE WIEM czy i kiedy będzie znów - zapytaj mailem. W odpowiedzi na moje zapytanie dostalem info, że zniżka dotyczy także Zestawów
  0
 • Users Avatars Mini
  AK pisze: 2005-01-16 22:20
  Simplus. www.sklep.plusgsm.pl/index.jsp zakładka Załóz konto.
  0
 • Users Avatars Mini
  AK pisze: 2005-01-16 22:20
  Pamiętaj, że ten telefon ma słabi widoczne napisy na kolorowym wyświetlaczu (miesza się kolor czarny z niebieskim), poza tym ma niewiele funkcji (sprawdź co ma na www.nokia.com.pl) i używajac strzałki w górę łatwo wcisnąć przycisk nad joystickiem!
  0
 • Users Avatars Mini
  AK pisze: 2005-01-16 22:22
  Nokia 2600 mimo ze nowość chyba nie odbiera MMS-ów
  0
 • Users Avatars Mini
  markas pisze: 2005-01-16 22:35
  ****issa ja tam się uczyłem jak Majchrzak był dyrektorem. Ja byłm na telekomutacji i teletransmisji.
  0
 • Users Avatars Mini
  markas pisze: 2005-01-16 22:40
  Mnie Ruda też uczyła hehe ale cyrk uwaliła mnie w 2 klasie
  0
 • Users Avatars Mini
  issa pisze: 2005-01-16 23:01
  **markas - no to ładnie , mnie Majchrzak uczył chemii :-)) Uczył to za dużo powiedziane , bo prawie cały czas jako dyro miał ważniejsze sprawy niż dokształcanie nas , nad czym nie ubolewałem specjalnie , bo z d chemii serca nie miałem :-D Ruda , Ruda , jak tak piszesz , to musiała Cię uczyć:-)) Ona i Mucha były niezapomniane. Pamiętam , że w moim roczniku aż jedna dziewczyna (!) :-D chodziła w klasie telekomunikacyjnej , miałem sporo kolegów na elektronice. No to musieliśmy się znac , nie ma co. Tym bardziej pozdrawiam:-)
  0
 • Users Avatars Mini
  issa pisze: 2005-01-16 23:08
  "do chemii serca nie miałem" **markas - pamiętam jeszcze nauczyciela z elektroniki , ale to był agent. Wy mieliście chyba z Rosołem. A nasz wszystko dyktował z książki. Kiedyś jak wyszedł na zaplecze , przełożyliśmy mu kartki , a on niczym nie zrażony po powrocie dyktował dalej hi,hi... Do teraz się śmieję jak sobie to wspominam :-)) Ale ostry był i czasem zdarzało mi się przypadkiem "nie zdążyć na autobus" , kiedy pierwszą lekcją była elektronika. Ehhh , dużo by opowiadać... :-D
  0
 • Users Avatars Mini
  issa pisze: 2005-01-16 23:11
  **AK - dzięki :-) , właśnie sobie w drugim okienku przeglądam Sklep Internetowy , fajtycznie jej niema. A co do e-boku , to potwierdzm - nie dostaję sms-a zwrotnego , minęło juz 9 minut. Musowo , nowe taryfy w drodze ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  issa pisze: 2005-01-16 23:21
  Takich przestojów e-bok nie miał już dawno , to jedno mogę powiedzieć na pewno , bywało , że po 00.00 nie działa aplikacja , ale przed północa nie było problemów.
  0
 • Users Avatars Mini
  menagier pisze: 2005-01-16 23:29
  Muszę was zmartwić ale e-bok niedziała z powodów technicznych. Padło coś poważnego. Nie działa nawet e-bok wewnętrzny w Plusie. Choć to nie przeszkadza wejść nowym taryfom :) kto wie...
  0
 • Users Avatars Mini
  AK pisze: 2005-01-16 23:30
  no to czekamy na godzinę ZERO!!! I w erze i w Plusie, pewniej w Plusie
  0
 • Users Avatars Mini
  AK pisze: 2005-01-16 23:31
  powiadomienie o nowym mailu w plusnecir dziala z opoznienie kilkuminutowym - więc chyba nie chodzi o nowe taryfki.......
  0
 • Users Avatars Mini
  www.fazafm.com pisze: 2005-01-16 23:44
  bardzo ladny telefonik z tej noki 2600 szkoda tylko ze kosztuje 450zl a za takie pieniazki to mozna kupic na wolnym rynku telefonik o bogatszej funkcjonalnosci najbardziej mi by brakowalo w tym telefonie gprs... reszta jest mi zbedna...
  0
 • Users Avatars Mini
  windu pisze: 2005-01-16 23:53
  Na gol'u widze spotkania po latach...;)) Co do eboku,to ja przez łikend nie miałem problemów - korzystałem kilkakrotnie - dopiero dziś po południu się polawiły.Ale już nie próbuję wchodzić do tej aplikacji,bo jak mi zaczną przychodzić smsy o 4:00 rano to... ;)
  0
 • Users Avatars Mini
  krzysieeq pisze: 2005-01-17 00:25
  era i-boa niedziała dalej juz ponad dwie godziny... miejmy nadzieje ze to ZNAK :)
  0
 • Users Avatars Mini
  www.fazafm.com pisze: 2005-01-17 00:25
  za 35 minut nowe taryfy w plusie :)
  0
 • Users Avatars Mini
  krzysieeq pisze: 2005-01-17 00:27
  zobaczymy... narazie nie zapeszaj! ;]
  0
 • Users Avatars Mini
  www.fazafm.com pisze: 2005-01-17 00:46
  jakby mialy byc jakies taryfy to chyba by byly jakies przecieki podobnie jak to bylo przed wprowadzeniem jednej idei...
  0
 • Users Avatars Mini
  ICEWIND pisze: 2005-01-17 00:48
  za 12 minut to raczej bedzie nowa promocja "ZIMOWY PLUS I" ale kto to wie ;-))
  0
 • Users Avatars Mini
  ICEWIND pisze: 2005-01-17 00:50
  Co z MMS w plusie ??
  0
 • Users Avatars Mini
  krzysieeq pisze: 2005-01-17 00:51
  za 10 minut to wszyscy zobaczymy ze nowych taryf niam i pojdziemy spac ;]
  0
 • Users Avatars Mini
  www.fazafm.com pisze: 2005-01-17 00:52
  nic nie bedzie...
  0
 • Users Avatars Mini
  ICEWIND pisze: 2005-01-17 00:53
  ... podobnie bylo z era 12 stycznia na 100% miala wprowadzic nowe taryfy hehe
  0
 • Users Avatars Mini
  arczi pisze: 2005-01-17 00:57
  i qpa pewnie nowych tryf nie bedzie
  0
 • Users Avatars Mini
  krzysieeq pisze: 2005-01-17 01:00
  23:59 -- last minute ...
  0
 • Users Avatars Mini
  ICEWIND pisze: 2005-01-17 01:01
  hej juz poniedzialek :-)) i may nowy tydzien ;-)) pelen wspanialych taryf ;-))
  0
 • Users Avatars Mini
  demar68 pisze: 2005-01-17 01:01
  ...bo i po co nowe taryfy ;)
  0
 • Users Avatars Mini
  www.fazafm.com pisze: 2005-01-17 01:02
  tyle tych taryf nowych :)
  0
 • Users Avatars Mini
  krzysieeq pisze: 2005-01-17 01:03
  no :D i jak ? ja sobie aktywowalem naliczanie co 1/4 sekundy + co miesiac 180darmowych minut za 5zł z VAT i jeszcze chciałem wybrane numery za friko i darmowe weekendy i tygodnie ...ale nieaktywowałem .. nowe taryfy sa super .. a jak ich duzo wszedzie na stronie ery, plusa i gsmonline , prawda? :/
  0
 • Users Avatars Mini
  www.fazafm.com pisze: 2005-01-17 01:04
  oki zalogowaliscie sie do eboku???widac cos nowego???
  0
 • Users Avatars Mini
  ICEWIND pisze: 2005-01-17 01:05
  *PLUS +* - moze male wyjasnienie tego co tak glosno oglaszales pod kazdym info na GOL-u ??? ;-))
  0
 • Users Avatars Mini
  krzysieeq pisze: 2005-01-17 01:05
  ps . zadzowni ktos do ery i sie spyta jak z taryfami ? bo mi sie telefon ładuje i niemam jak
  0
 • Users Avatars Mini
  cet pisze: 2005-01-17 01:07
  hehe jedtna nowoscia jest reklama na GG ktora mi wyskoczyla :) SIMPLUSTEAM min 78gr sms 20gr do wszystkich i min 44gr sms 10gr do 7 swojakow pozdr. :)
  0
 • Users Avatars Mini
  windu pisze: 2005-01-17 01:08
  Nie wiem tylko jak chcecie się dowiedzieć o ewentualnych taryfach w Plusie,bo informatycy z Plusa pewnie zajęci są usuwaniem awarii e-boku i nie mają czasu na aktualizację www ;p a Pan Redaktor Piechocki już pewnie dawno śpi ;)) także najwcześniej rano (południe?).Kładzcie się spac ;))
  0
 • Users Avatars Mini
  krzysieeq pisze: 2005-01-17 01:10
  era i-boa dalej niedostepna ;] to pewnie przez te nowe taryfy sie tak poblokowało bueheh .. dzwoni ktos do ery ? : 602900
  0
 • Users Avatars Mini
  www.fazafm.com pisze: 2005-01-17 01:10
  to ktory PLUSOWICZ dzwoni do BOKU???
  0
 • Users Avatars Mini
  ICEWIND pisze: 2005-01-17 01:10
  cet* chyba sie dopiero obudziles ;-))
  0
 • Users Avatars Mini
  cet pisze: 2005-01-17 01:11
  a co do taryf to PLUS mial super taryfe Max Profit telefony byly w calkiem niezlych cenach i do 30 nr z TPSA//Plus mozna bylo dzwonic za 12gr tzn to to samo cota oferta ale tu brakuje fonow no i oczywiscie szkoda ze to tylko dla firm :/ jakby to dali dla zwyklych szaraczkow to by byl wielki krok naprzod :D prawie jak na Tytan ;))
  0
 • Users Avatars Mini
  www.fazafm.com pisze: 2005-01-17 01:12
  oni wprowadza nowe taryf o 9 rano dopiero ... za 50 zl 200 minut z tym ze na polaczenia wychodzace jaki przychodzace ...
  0
 • Users Avatars Mini
  cet pisze: 2005-01-17 01:12
  *ICEWIND fakt troche wypadlem z obiegu :-))))
  0
 • Users Avatars Mini
  ICEWIND pisze: 2005-01-17 01:13
  Nowe plany cenowe sieci Plus GSM/CZASAMI,CZESTO,NONSTOP/ obowiązują od 1.03.2001 - info bylo podane 28.02 WIEC NAPEWNO NIE DZIS I NIE JUTRO KIEDY TAK ;-))
  0
 • Users Avatars Mini
  cet pisze: 2005-01-17 01:14
  *** www.fazafm.com buhaha :DDD no to by byla dopiero rewolucja ;))
  0
 • Users Avatars Mini
  ICEWIND pisze: 2005-01-17 01:15
  mialo byc "kiedys" ps jesli wprowadza zmiany to napewno po tych zastosowanych w ERA
  0
 • Users Avatars Mini
  cet pisze: 2005-01-17 01:15
  a tak BTW to gdzie cos pisali o nowych taryfach w plusie i erze??
  0
 • Users Avatars Mini
  qq pisze: 2005-01-17 01:19
  na stronie ery zmienia sie cos - wypadl banner taktaka z glownej.
  0
 • Users Avatars Mini
  ICEWIND pisze: 2005-01-17 01:19
  www.fazafm.com*ale by bylo juz widze co sie dzieje jak ktos dzwoni do nas a my myslimy tylko - "zeby gadal i sie zmiecil sie w 1 sekundzie" ;-))
  0
 • Users Avatars Mini
  ICEWIND pisze: 2005-01-17 01:20
  e-bok zdech na calego ;-/
  0
 • Users Avatars Mini
  Skiz.. pisze: 2005-01-17 01:23
  widze ze podobne reakcje jak w nocy z 11 na 12 tylko wtedy na temat ery :)) ciekawe co to bedzie z 1 na 2 lutego !!! *** Cet max profit nadal jest tylko pod numerkiem chyba 3 juz nie wiem nawet czym sie roznil od pierwszego ale to prawda ze bardzo dobra taryfa chodza pogloski ze plus ma go dac dla indywidualnych ale raczej watpie w to bo za kozystnie by bylo :)
  0
 • Users Avatars Mini
  maciejd pisze: 2005-01-17 01:23
  WIEŚCI Z PLUSA: - będzie można przejść na max profity po 12 miesiącach bez aneksu przedłużającego umowe o 6 miesięcy - będzie darmowy numer bok dla firm, konsultanci będą mieli tam większe uprawnienia. - STAWIAM, ŻE JAK BĘDĄ NOWE TARYFY TO BĘDZIE MOŻNA NA NIE PRZEJŚĆ TYLKO PO UPŁYWIE 12 MIESIĘCY. np. mam aktywacje od sierpnia i wziołem nokie 6100 za 1zł mam efekt 30 jak by teraz wprowadzili nowe taryfy to ja bym zmienił, moje rachunki były by mniejsze (teraz place ponad 1zł za minute) więc polkomtelowi mogla by się ta nokia 6100 nie zwrócić.
  0
 • Users Avatars Mini
  www.fazafm.com pisze: 2005-01-17 01:25
  ICE*** dzis rozmawialem z kolega ktory siedzi w USA i mowil ze placi tam 60$ abonamentu i ma 3000 minut na polaczenia wychodzace i na przychodzace czyli jak odbiera to tez placi ... ja bym sie nie obrazil kaby ktos mi dal za 180 zl 3000 minut na polaczenia przychodzace i wychodzace...
  0
 • Users Avatars Mini
  ICEWIND pisze: 2005-01-17 01:30
  www.fazafm.com- ja tez bym tym pakietem minut nie pogardzi bylbym zal ;-))
  0
 • Users Avatars Mini
  cet pisze: 2005-01-17 01:30
  ***faza to wychodzi ponad 4h gadania dziennie ... jesu rak mozgu po 2 miesiacach :))
  0
 • Users Avatars Mini
  cet pisze: 2005-01-17 01:32
  **skiz... a ten MaxProfit z telefonami to jest na pewno?? bo gdzies czytalem ze ma do 9.I być tylko...
  0
 • Users Avatars Mini
  ICEWIND pisze: 2005-01-17 01:33
  maciejd* co pozostali indywidualni ;-/
  0
 • Users Avatars Mini
  www.fazafm.com pisze: 2005-01-17 01:33
  cet*** chyba bysmy nie byli wstanie tego wygadac tak szczerze mowiac...to nie wiem czy w biznesie jest wiele osob ktore tyle rozmawiaja...zdarzaja sie byc moze pojedyncze przypadki...
  0
 • Users Avatars Mini
  Skiz.. pisze: 2005-01-17 01:50
  **cet jest do bodajze 28 lutego zobacz sobie na stronie plusa
  0
 • Users Avatars Mini
  Skiz.. pisze: 2005-01-17 01:53
  tak do 28 lutego a ma juz numerek 4 , pewnie bedzie i nr 5 po 28
  0
 • Users Avatars Mini
  issa pisze: 2005-01-17 07:09
  E-bok nie działa dalej :-( Na stronie Plusa nie ma nic o Nowym Plusie (dla wszystkich) , nawet aktualizacji promocji mms. Więc koniec tego dobrego , zaczeliśmy płacic po 1.22 za emenmsa , nawet do Plusa.
  0
 • Users Avatars Mini
  www.fazafm.com pisze: 2005-01-17 08:50
  to jaki jest nastepny termin wyczekiwania???
  0
 • Users Avatars Mini
  pajorro pisze: 2005-01-17 09:00
  I jak tam nowe taryfy? Nikogo już tu nie ma? Pewnie wszyscu już nie moga telefonów od głów oderwać bo tak tanie rozmowy hi hi hi ;-)))) :D issa- to sobie wczoraj powspominałes stare, szkolne czasy :-))
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2005-01-17 09:10
  Ja - nie obrażaj ludzi - sam sobie raczej swoim aroganctwem i ignoranctwem wystawiasz laurkę... Przeczytaj, wczytaj, się przeanalizuj.. A dopiero później mów czy to dla idiotów, OK? Bo jak na teraz to raczej w stosunku do Ciebie możnaby użyć tego epitetu ;-) Issa widzę już Ci uzupełnił to, czego nie doczytałeś... Umiesz czytać tak w ogóle? Nie chodzi mi wyłącznie o literki... issa - wątpię by stał się pakietem... takim prawdziwym - bo jakby nie było jest pakietem kwotowy bo jednak rozliczenia nie w minutach są dokonywane a kwotowo! Problemem jest to, że w trzech najiższych taryfach odpowiednio 10, 5 i 1 zł netto to niestety "sztywne" abonamenty. Nie są do wykorzystania pełne kwoty wysokości abonamentu a 15, 30 i 54 złote. No i na połączenia głosowe i esemesy tylko - dane i reszta już liczą równolegle. I właśnie dlatego nie ma problemu z rozliczaniem np. Strefy - bo wh cen są liczone. No i Strefa to nie promocja - pamiętaj ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2005-01-17 09:15
  Biorąc pod uwagę cenę połączenia ze Strefy do Plusa 60 groszy, dokłądie nic nam to nie daje... W Nowych PLusdach cena do Plusa też jest 60 groszy!! Tak więc wracamy do tego co kiedyś poruszaliśmy - Strefa jest tutaj promocją połączeń na stacjonarne. Co leszpe, taktowane są sekundowo połączenia - jak taryfa. RAFALS - tak jest - przyjmij (na chwilę chociaż), że w Nowym Plusie 25 masz 15 złotych netto do wykorzystania... Jeśli minuta kosztuje 60 to ile ich jest? Jeśli do swojaków kosztuje 30 to jaki jest mnożnik? Jeśli esemes kosztuje 15 gr to co? No właśnie!! A rzeczywiście "obsługuję" e-boki kilku znajomych i rodziny, mimo, że sam nie mam Nowych PLusów, wiem jak to wygląda. Szkoda, że nie mają wyższych niż 55 - bo wychodzi na to, że Plus daje więcej niż się płaci!!! ;-) Nie ma co się zastanawiać jak to się przelicza - normalnie - zadzwonisz ze Strefy na stacjonarby za 16 groszy, to Ci tyle "zdejmie" z pakiety kwotowego na koncie - naprawdę - uwierz mi.
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2005-01-17 09:20
  Q! - już Ci gdzieś pisałem - skoro nie korzystasz, inni Ci coś mówią, to czemu nie wierzysz? Na pewno nie wygląda to na pakiet z punktu widzenia sprzedaży tej usuigi - raczej na wyjątkowo zawiłę przeliczanki... Ale policz - 25 minut po 60 groszy... 50 minut po 60 groszy... 90 minut po 60 groszy... TO SĄ PAKITY - 15, 30 i 54 złote!! (jak mówiłem niestety nie wiem jak jest w wyższym pakiecie) I e-bok właśnie tak to rozlicza!! Nie wiem czemu ma to służyć - pewnie ktoś powie wyciąganiu pieniędzy od klienta ktoś powie... Ja nie - bo mi także się nie opłaca sprzedaż małej usługi, gdzie wcale nie mniej muszę czasu poświęcić na jej zrealizowanie niż na dwa razy droższą... Ale tak jest i jeśli komuś się nie podoba... Sam wszyskim polecam NP55 - jest w tym układzie najbardziej optymalna ;-)) Chociaż rzeczywiście nie najtańsza.
  0
 • Users Avatars Mini
  gregmar pisze: 2005-01-17 09:24
  Święta racja! SP wykorzystuje pakiety minut lub kwotowe na połączenie lub nie, w zależnosci od ustawień. Na Strzale w 10 II SP też działa. W regulaminie nie jest napisane że nie mozna korzystać ze strefy. To samo powiedzieli w BOK jak chciałem uruchomić na jednej karcie.
  0
 • Users Avatars Mini
  www.fazafm.com pisze: 2005-01-17 09:25
  ***witam wlo - sie rozpisales po nieobecnosci :)
  0
 • Users Avatars Mini
  gregmar pisze: 2005-01-17 09:27
  e-bok dalej nie działa.
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2005-01-17 09:29
  Skiz.. - no opanuj się... żenujące pytania zadajesz ;-) No a od czego jest e-bok czy te (o zgrozo!!) płatne esemesy??? Nie wiem jak Wam to udowodnić... Może jednak spróbuję fragment z e-boku umieścić jako obrazem na mojej stronie - ale to wieczorem...
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2005-01-17 09:31
  www.fazafm.com - wymieniałem dysk po awarii a wiesz ile po tym jest roboty z odzyskiwaniem części danych instaacją softu konfiguracją - jednak to firmowy komputer... Teraz też jeszcze nie będę jak zwykle aktywy -nadganiam zaległości z tego powodu - rozliczenia z ZUS, opłaty itp. No i bieżąca, zaległa robota ;-) Tak więc będę śledził Wasze wypociny tylko na razie ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  RAFALS pisze: 2005-01-17 09:50
  wlo: Przyjmuje. I nawet rozumiem, skoro jest mowa tylko o 15 zł. To się wszystko zgadza. Szkoda ze trzeba jeszcze te 10zł zapłacić abo. Czyli to nie jest pakiet kwotowy, tylko taki mix :) 10 abonamentu a reszta pakietu. Byłbym szczęsliwym człowiekiem gdyby na bazie nowych plusów zrobili normalne pakiety kwotowe, czyli tyle ile płacę mam do uzycia. I to jak w prepaidzie na wszystko.
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2005-01-17 10:09
  RAFALS - TO JEDYNY MINUS ;-) Ale jak mówię - w Mowym Plusie 55 już prawie się nir dopłaca - 1 zł netto tylko. Natomiast jestem ciekaw, czy ta sama zasada jest np. w NP95, gdzie teoretycznie powinno być do wykorzystania 96 zł przy abonamencie 95 i w NP175, gdzie ta różnica jest jeszcze większa!!
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2005-01-17 10:16
  Ale jedno mnie cieszy... Że już jednak większość użytkowników widzi, że pakiety kwotowe to to co jest najbardziej zbliżone do nauczciwszego, wrecz powiedziałbym, że to najuczciwszy system, rozliczania usług! Zawsze byłem zwolennikim stałego niskiego abonamentu - symbolicznego, na poziomie rzeczywistych kosztów utrzymanią "linii" i równej, jednej dla wszystkich (bo czemu inaczej) opłaty za usługi - ile wydzwonisz tyle zapłacisz... Nie jest to dobre dla operatora kiedy daje klientom słuchawki - szczególnie tym dzwoniącym niej - traci na tym, albo przerzuca kosztyna płacących więcej - nieuczciwe to jest, więc są pakiety - ale każdy ma wg potrzeb - więcej dzwoni bierze większy - bardzo dużo dzwoni, ma nawet z tego korzysć bo ma niższą cenę. Żeby jeszcze tylko do ludzi dotarło, że telefonów operatorzy za darmo nie mają ;_)
  0
 • Users Avatars Mini
  locco pisze: 2005-01-17 10:28
  Hej - dzieńdoberek :) Plotki, widzę, plotki :) I to same pozytywne :)
  0
 • Users Avatars Mini
  locco pisze: 2005-01-17 10:34
  ****Q - wziąłem wczoraj udział w tym konkursie Walentynkowym Ery - nie mam pojącia, jak to się stało, że tyle SMS-ów wtedy miałeś - jest tak 1. wysyła się SMSa ze zgłoszeniem 2. przychodzą 2 SMSy od Ery, jeden z powitaniem i zapowiedzią pytania i drugi z pytaniem. 3. pytania są multi proste, ja miałem coś, co się mówi że krwawi, jak zakochana osoba jest zdradzona, czy jakoś tak i do tego S_ _ _ _ E. banał. 4. odesłałem odpowiedź. 5. dostałem odpowiedź , że mój czas to 74 sekundy i żebym się poprawił, cóż, za szybki w stukaniu smsków to nie jestem ... :( W każdym razie, jka ktos szybko potrafi odpowiadać na SMSy to polecam, bo pytanko było bardziej niż łatwe :)
  0
 • Users Avatars Mini
  RAFALS pisze: 2005-01-17 10:36
  wlo: Wiesz ludzie dalej myślą że im się "należy" telefon za 1zł. Teraz jest moda na 1s naliczanie więc o to też pytają. Myśle ze gdyby zrobić taryfę za 15zł z bezpłatnym naliczaniem 1s i identyfikacją do tego dać kilkanaście fonów do wyboru za 1zł. To by łykali jak młode pelikany. I nawet by im nie przeszkodziło to że koszt połączenia to 1,5. Bo ważny jest tani abonament, telefon no i 1s naliczanie :)
  0
 • Users Avatars Mini
  issa pisze: 2005-01-17 10:37
  Ja równiez witam:-) E-bok ruszył:-))
  0
 • Users Avatars Mini
  issa pisze: 2005-01-17 10:43
  A jak wpisałem dane o 6 rano , to sms-a zwrotnego dostałem po 8ej. Tyle , że to już było nieaktualne; A teraz błędne hasło.
  0
 • Users Avatars Mini
  RAFALS pisze: 2005-01-17 10:46
  issa: Ja czekałem na sms'a tylko od 8:40, doszedł teraz
  0
 • Users Avatars Mini
  Wicherek pisze: 2005-01-17 10:55
  **issa: Nie wiem czy pamiętasz, ale wysłałeś mi maila z zapytaniem. Próbowałem odpowidzieć, ale nie wiem z jakiego powodu każda odpowiedź nie została do Ciebie doręczona. Może wyślij mi na priv. inny adres pod który mogę próbować. Ps. Mam ten sam problem z ebokiem - chasło dostałem po dwóch godzinach, ale było nieaktualne, teraz czekam za drugim... już 0,5 godz.
  0
 • Users Avatars Mini
  RAFALS pisze: 2005-01-17 10:57
  Nowa sesja i nowe oczekiwanie na hasło. Chyba cos poważnego padło jednak.
  0
 • Users Avatars Mini
  pajorro pisze: 2005-01-17 10:57
  issa- bo hasło jest już stare, dzisiaj znów wpisywałeś nr telefonu i Pluskod tym samym system Ci powinien przesłać nowe hasło, stare było aktualne wczoraj :-) Wysłałem Ci małego smska ;-) locco- również witam- jak tam praca po weekendzie? :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  pajorro pisze: 2005-01-17 10:59
  issa- nie mów hop, zanim nie przeszkoczysz ;-)))
  0
 • Users Avatars Mini
  RAFALS pisze: 2005-01-17 11:04
  ...od marca. Dobry żart.. :) Ebok już działa sms po 5 minutach dotarł.
  0
 • Users Avatars Mini
  Wicherek pisze: 2005-01-17 11:09
  Uaktualnienie: ebok działa. Ale jakie błędy: Miałem zmianę taryfy na pakiet 10 i: 1) wysłałem sms'a, którego nie wliczyło w pakiet, 2) wszystki pakiety ze "starego" abonamentu są aktywne, ale bez daty końca obowiązywania, 3) w szczegółach wykorzystania pakietów mam jeszcze do wykorzystania zaległy pakiet Plus Tobie (1:34, choć wcześniej nie miałem naliczania sek.), 4) w specjalnej ofercie otrzymałem pakiet 10 szt. MMS do Plusa za 2 zł, ale pozostała ilość wg. ebok to 10zł(!)...
  0
 • Users Avatars Mini
  RAFALS pisze: 2005-01-17 11:12
  Wicherek: A kiedy zmieniłeś taryfę (podpisałeś ANU) i od kiedy masz okres rozrachunkowy?
  0
 • Users Avatars Mini
  Wicherek pisze: 2005-01-17 11:14
  ... dalej nic nie sprawdzę, bo ebok "padł":-(
  0
 • Users Avatars Mini
  RAFALS pisze: 2005-01-17 11:17
  Coś gmerają ciagle chyba, ale u mnie wszystko jest poprawnie, rozliczenie pakietów, użycie. Sprawdzim 5 minut temu i działało a taraz faktycznie już nie.
  0
 • Users Avatars Mini
  Wicherek pisze: 2005-01-17 11:17
  **RAFALS: od 17 do 16 następnego miesiąca. Aneks podpisałem ponad miesiąc temu, ale sms'a potwierdzającego nową taryfę od nowego cyklu rozliczeniowego dostałem... 17 XII 04:-)
  0
 • Users Avatars Mini
  RAFALS pisze: 2005-01-17 11:19
  Jak podisujess umowę mniej niż 7 dni przed końcem okresu rozrachunkowego, to nowa taryfa będzie uruchomiona dopiero od kolejnego.
  0
 • Users Avatars Mini
  RAFALS pisze: 2005-01-17 11:21
  Miało być "podpisujesz" oczywiście. Ważne są te dni, data podpisania i początek kolejnego okresu rozrachunkowego.
  0
 • Users Avatars Mini
  RAFALS pisze: 2005-01-17 11:23
  I nawet jak się uruchomi nowa taryfa, to i tak na rachunku może być stary abonament za ten okres. Często mają taki miesiąc poślizgu, potem jest korygowany w kolejnym miesiącu.
  0
 • Users Avatars Mini
  Wicherek pisze: 2005-01-17 11:26
  **RAFALS: Zekrnąłem na kalendarz - podpisaną umowę wysłałem dokładnie 13/12/04, a sma'a otrzymałem 17/12/04, tak więc mają czas DO 7dni na aktywację (co było dokładnie napisane w umowie).
  0
 • Users Avatars Mini
  Wicherek pisze: 2005-01-17 11:27
  **RAFALS - wiem, nie raz zmieniałem taryfę i wiem jak to jest rozliczane, ale pakiety???
  0
 • Users Avatars Mini
  RAFALS pisze: 2005-01-17 11:28
  No nie do końca, skoro podpisałeś umowę 13.12.04, a okres rozliczeniowy zaczyna ci sie ood 17, to tylko 4 dni. Więc nowa taryfa działa dopiero od 16 stycznia czyli od wczoraj.
  0
 • Users Avatars Mini
  RAFALS pisze: 2005-01-17 11:31
  No i to nie jest zmiana taryfy tylko podpianie aneksu do umowy. Taryfę to można zmienić nawet dzień przed końcem okresu, i od nowego działa.
  0
 • Users Avatars Mini
  Wicherek pisze: 2005-01-17 11:31
  Nie zauważyłeś, że potwierdzenie wysłali 4 dni po wysłaniu umowy? Taryfa działa od dziś, patrz wyżej.
  0
 • Users Avatars Mini
  RAFALS pisze: 2005-01-17 11:37
  Zauważyłem, tak też napisałem, że taryfa działa od dziś, czyli ponad miesiąc od umowy. Ale wiem z doswiadczenia, że na rachunku możesz mieć jescze stary abonament do zapłącenia za okres 17.01-16.02. Choć rozmowy są już po nowemu liczone. Potem to korygują.
  0
 • Users Avatars Mini
  AK pisze: 2005-01-17 12:16
  Rafals: gzie dokładnie jest info o nowyxch taryfach w Plisue? nie moge znależć na www.telefon.pl - w co dokładnie wejsć?
  0
 • Users Avatars Mini
  AK pisze: 2005-01-17 12:22
  'Rewolucja, jak określili to wczoraj przedstawiciele operatora, ma być wprowadzona mniej więcej w połowie stycznia. Nowe taryfy Ery, o których aż huczy na rynku, mają być zupełną nowością- na czym miałoby to polegać? Osoby odpowiedzialne za projekt nie chcą zdradzić żadnych szczegółów.Zapowiedzieli jednak, że z pewnością każdy dotychczasowy klient sieci- abonamentowy lub użytkownik systemu TakTak- będzie mógł migrować do nowej oferty bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Według nich warto zaczekać, bo podobnie jak w przypadku Heyah nowa oferta będzie "wyznacznikiem nowych trendów na polskim rynku"- rzeczywiście? Czas pokaże, czy są to tylko szumne zapowiedzi.'
  0
 • Users Avatars Mini
  :-) pisze: 2005-01-17 12:23
  **AK na stronce www.telefon.pl jest opisana stara taryfa Plusa, ktora weszła kilka lat temu.....
  0
 • Users Avatars Mini
  :-) pisze: 2005-01-17 12:33
  no popatrz na datę tego artykulu: Od marca nowe taryfy w Plus GSM. Data: 26-02-2001 o godz. 12:00:00 Temat: Kategoria ogólna
  0
 • Users Avatars Mini
  :-) pisze: 2005-01-17 12:35
  a co do nowych taryf w styczniu, to chyba wielka lipa ..... jeszcze sobie poczekamy... :-(
  0
 • Users Avatars Mini
  Skiz.. pisze: 2005-01-17 13:30
  **wlo co do mojego pytania to odpowiedz uzyskalem juz od innych uzytkownikow wiec twoj komentarz byl zbedny, a co jest zenujacego w tym pytaniu, nigdy nie bylem w plusie wiec nie wiem jak to dziala, wiec nie ma potrzeby bys cos wklejal na swoja strone bo juz wszystko wiem :)
  0
 • Users Avatars Mini
  Wicherek pisze: 2005-01-17 14:19
  Ebok Plusa ruszył. Wiekszość z "porannych" błędów zoastała naprawiona!
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2005-01-17 14:44
  Skiz.. - jeśli korzystasz z usług innego operatroa to pewnie wiesz jakie on ma możliwości kontroli, prawda? Naprawdę Plus nie jest gorszy w niczym od Twojego operatora. Nawet więcej powiem - e-bok ma najlepszy chyba - bo to też oczywiście subiektywna ocena. Twoje pytanie wydawało mi sie bardzo naiwne w takim przypadku. Tym bardziej, że odniosłeś to do kontroli kosztów w... prepaidach ;-) No wybacz skoro Cię to dotknęło - nie mogłem się powstrzymać od komentarza. Przepraszam raz jeszcze, jeśli Cię to dotknęło. Natomist co co chcę wlkeić nie dotyczy kontroli kosztów a tego nietypowego pakietu kwotowego w Nowych Plusach - to informacja dla Q! bardziej - RAFALS skapował o co mi chodziło ;-) A propos... RAFALS - moja siostra 24 listopada zminiała taryfę na Nowy Plus i dopiero w fakturze za 05.12/04.01 dostała korektę abonamentu... w pierwszej po zmianie (05.11/04.12) fakturze opłata była za poprzednią taryfę jeszcze.
  0
 • Users Avatars Mini
  RAFALS pisze: 2005-01-17 16:31
  AK: No przecież napisałem że to taki żart z tymi nowymi taryfami. Teraz się wszyscy tym podniecamy, a przecież kiedyś też się czekało na nowe taryfy, któe teraz już nawet stare nie są :)
  0
 • Users Avatars Mini
  Skiz.. pisze: 2005-01-17 16:44
  Bez przesady nie masz za co przepraszac wkoncu, masz prawo do komentarza tak samo jak ja...Ale co się stało z opisuwanym przez issa Zimowym plusem ? Juz powinno byc dawno na golu o tym, a po k500 nadal ani sladu dzis jedynie ladna reklame w tlenie umiescili...
  0
 • Users Avatars Mini
  RAFALS pisze: 2005-01-17 17:12
  Skiz.. : BO to jest Zimowy Gol, zaspany jakiś :)
  0
 • Users Avatars Mini
  holis pisze: 2005-01-17 17:59
  stare i nieciekawe
  0
 • Users Avatars Mini
  reboot pisze: 2005-01-17 18:13
  Ja chce nowe taryfy :)
  0
 • Users Avatars Mini
  Gor pisze: 2005-01-17 19:09
  Mam juz w reku oferte "zimowy plus". Nowe taryfy dla nowych klientow... Kilka fajnych aparatow, w dobrej cenie, ale pewnie ich dostepnosc bedzie przez pierwsze dni znikoma. Dziwnie tanie sa Siemensy i K500i. (od 1PLN).
  0
 • Users Avatars Mini
  pedros77 pisze: 2005-01-17 19:14
  A ***Gor siedzi i zawija je (te aparaty) w te sreberka... ***Gor: a co na to lekarz? Będzie poprawa??
  0
 • Users Avatars Mini
  issa pisze: 2005-01-17 19:29
  ***wicerek - bardzo dziękują za pmaięć , rzeczywiście mogły być problemy ze względu na przenosiny konta z simplusnetu na plusnet. Problem "Strzału w dzieisątkę" i pakietów gprs został rozwiązany dzięki uprzejmości i pomocy **klops - teraz juz szczęśliwego posiadacza MaxProfit! :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  Gor pisze: 2005-01-17 20:43
  Pedros77, Nie zawijam aparatow w sreberka, bo sa niedostepne (jak zwykle oferta na wiele modeli jest tylko na papierze), ale z checia bym pozawijal. Zwlaszcza k500i. Moze na Wielkanoc bedzie dostepny. A swoja droga co to za aparat Qtek 2020, bo cena promocyjna zaczyna sie od 1899 PLN? Czy ten aparat ma złote zęby? (a propos lekarzy stomatologow - Pedros)
  0
 • Users Avatars Mini
  issa pisze: 2005-01-17 21:31
  ***skiz - "Zimowy Plus" już obowiązuje , przekonasz się zresztą wkrótce sam:-) A na stronie Plusa znowu poślizg.
  0
 • Users Avatars Mini
  www.fazafm.com pisze: 2005-01-17 21:37
  no wlasnie nie ma tam narazie zadnych informacji na ten temat?
  0
 • Users Avatars Mini
  Gor pisze: 2005-01-17 21:42
  Informacji nie ma, ale promocja "Zimowy plus" jest. Dotykam jej wlasnie jeszcze raz jak niewierny Tomasz. O tym ze jest nowa oferta swiadczy chocby to ze "Worek prezentow III" skonczyl sie wczoraj...
  0
 • Users Avatars Mini
  :-) pisze: 2005-01-17 21:57
  Jak oni mają poślizg nawet we wprowadzeniu promocji, to o nowych taryfach zapomnijmy przez najbliższe kilka tygodni ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  menagier pisze: 2005-01-17 22:10
  gor - a co ciekawego oprucz tel. powiedz jakie stawki na rozmowy, sms, gprs, a może jakieś ciekawe zapisy w umowie.
  0
 • Users Avatars Mini
  Gor pisze: 2005-01-17 22:27
  Ja sie moze zle wyrazilem. Piszac Nowe taryfy, mialem na mysli Taryfy "nowy plus", ktore znane sa chocby z promocji "worek prezentow". Wszystko zostaje zatem po staremu-nowemu. 0,60 netto za minute i 0,15 netto za SMSa. A swoja droga smieszny ten plus, sprzedaja teraz w promocji Samsunga E300 za dokladnie ta sama cene co E300 + odtwarzacz mp3. Albo to: T610 jest w wiekszosci taryf w cenie k500i... (to juz wiadomo, ze dopoki nie pozbeda sie zapasow T610, to sie k500i nie doczekamy - no chyba, ze macie dyrektora salonu w rodzinie) W promocji sa 4 aparaty UMTSowe. A tak w ogole to w przyzwoitej cenie sa wspomniany k500i i Motorola C651.
  0
 • Users Avatars Mini
  menagier pisze: 2005-01-17 22:46
  Z tego co pamiętam to ten numer z Samsungiem E300 z odtwarzaczem mp3 i bez był już w promocji worka też tam chyba był w tej samej cenie a T610 był nawet po złotówce w najwyższych abonamentach, a nie wydaje mi się żeby dali k500i po złoty więc chyba T610 podrożał, no nic poczekam na regulamin.
  0
 • Users Avatars Mini
  wms pisze: 2005-01-17 22:58
  Jak ma ktoś już regulain to prosze o przesłanie mi na e-maila.Dzięki a swoją drogą czemu jeszcze nie ma go na GOL-u
  0
 • Users Avatars Mini
  issa pisze: 2005-01-17 23:15
  ***menagier - prosze bardzo: Samsung E300 cena brutto 364,78 / 364,7 / 486,78 / 608,78 / 669,78 / 1706,78 Samsung E300 + MP3 cena brutto / 364,78 / 364,78 / 486,78 / 608,78 / 669,78 / 1828,7
  0
 • Users Avatars Mini
  ICEWIND pisze: 2005-01-17 23:18
  nio wlasnie jak ktos moze to prosil bym o regulamin wirt23@op.pl :))
  0
 • Users Avatars Mini
  ICEWIND pisze: 2005-01-17 23:19
  *issa - z jakie strony masz takie informacje ;-))
  0
 • Users Avatars Mini
  issa pisze: 2005-01-17 23:23
  Sony Ericsson T230 cena brutto 1,22 / 1,22 / 1,22 / 1,22 / 23,18 / 486,78 , Sony Ericsson T610 cena brutto 1,22 / 1,22 / 1,22 / 181,78 / 242,78 / 974,78 , Sony Ericsson K500i cena brutto 1,22 / 1,22 / 59,78 / 181,78 / 303,78 / 974,78 , Sony Ericsson K700i cena brutto 120,78 / 242,78 / 364,78 / 608,78 / 730,78 / 2072,78 , Sony Ericsson Z1010 (UMTS) cena brutto 1218,78 / 1218,78 / 1462,78 / 1584,78 / 1706,78 / 2999,98 , Sony Ericsson P910i cena brutto 1462,78 / 1828,78 / 1950,78 / 2072,78 / 2194,78 / 3658,78 , Qtek 2020 cena brutto 2316,78 / 2316,78 / 2438,78 / 2560,78 / 2682,78 / 4268,78
  0
 • Users Avatars Mini
  issa pisze: 2005-01-17 23:26
  Miłej lektury :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  issa pisze: 2005-01-17 23:33
  Żebyście się nie przerazili , to ostatnie ceny przy danym telefonie , są cenami na warunkach ogólnych oczywiście.
  0
 • Users Avatars Mini
  Gor pisze: 2005-01-17 23:35
  Menagier... jak widzisz issa tez potwierdza. Jednak k500i w cenie T610 . I to po zecie. W teorii rzecz jasna, bo w praktyce bedzie gdzies ze 20 telefonow k500i na Polske, w przyszlym tygodniu kolejne 20, a potem moze nawet 40, (pod warunkiem. ze caly magazyn T610 sprzedadza na wschod...)
  0
 • Users Avatars Mini
  ICEWIND pisze: 2005-01-17 23:42
  Sony Ericsson K700i+NPlus55=364,78zł miodzio ;-) 50% taniej
  0
 • Users Avatars Mini
  miliard pisze: 2005-01-17 23:51
  Rozmawiałem dziś z doradcą biznesowym i koleś kategorycznie stwierdził że MaxProfit nie są przewidziane jako stała oferta, a jedynie promocja. Nie chciał zdradzić co Plusiarze szykują w zamian. W każdym razie dla reganów przed okresem karencji jest możliwa zmiana na MaxProfit pod warunkiem przedłużenia umowy o 6 miechów.
  0
 • Users Avatars Mini
  issa pisze: 2005-01-18 00:01
  Ehhh , ci doradcy biznesowi hi,hi...
  0
 • Users Avatars Mini
  wojtas_81 pisze: 2005-01-18 00:08
  a ile stoi siemens m65 jeśli można wiedzieć w tym zimowym..
  0
 • Users Avatars Mini
  wojtas_81 pisze: 2005-01-18 00:10
  czy u was też nie działa strona ery:-)??
  0
 • Users Avatars Mini
  ICEWIND pisze: 2005-01-18 00:14
  ...z telix.pl -W związku ze stratami, jakie poniósł w czwartym kwartale, niemiecki koncern planuje wycofać się z produkcji telefonów komórkowych - twierdzi "Sunday Telegraph--- Ciekawe nie
  0
 • Users Avatars Mini
  www.fazafm.com pisze: 2005-01-18 00:15
  wojtas dzialac dziala ale strona zastpecza ze warto poczekac :))) juz kilka dni temu chyba okolo 12 miala miejsce taka sytuacja ze pojawial sie tego typu napis ale mimo proroctw niektorych osob nic poza awria serwisu ery sie nie dzialo:)
  0
 • Users Avatars Mini
  ICEWIND pisze: 2005-01-18 00:16
  chodzilo o Siemens-a
  0
 • Users Avatars Mini
  ICEWIND pisze: 2005-01-18 00:20
  nie nie dziala www.era.pl "Strona, której szukasz nie istnieje przejdź na stronę główną i znajdź szukaną stronę" - fajne zdesperowani aboneci sieci wysadzili PTC ;-))
  0
 • Users Avatars Mini
  menagier pisze: 2005-01-18 00:20
  Faktycznie ceny są przystępne, przynajmniej SE, nawet 700i.Możliwe jest że faktycznie będą niedostępne na początku choć pewnie udało by mi się je ściągnąć , ale narazie zmiana telefonu u mnie nie wchodzi w gre. W zeszłym roku wzieli T610 na korzystnych warunkach, jak widać pewnie zacieśnili tę współpracę z SE na inne telefony. Jak widać tylko z korzyścią dla abonentów :))))
  0
 • Users Avatars Mini
  menagier pisze: 2005-01-18 00:23
  a tak na marginesie to kolega ostatnio przywiózł z Włoch SE Z1010 za 500PLN to jest dopiero cena za umts :))))) (niestety nie może tylko ściągnąć polskego softu)
  0
 • Users Avatars Mini
  maciejd pisze: 2005-01-18 12:22
  miliard opiekunowie biz. niestety nic nie wiedzą, więc nie że nie chciał tylko że nie wiedział. ps. ponoć na maxprofit będzie można przejsc bez tych 6 miesięcy, więc radze poczekac...
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: