Promocja „Wielka Majówka” w sieci Era

Newsy
Opinie: 27

W okresie od dnia 17.04.2001 roku do wyczerpania zapasów zestawów objętych niniejszą promocją, jednakże nie dłużej niż do dnia 27.05.2001 roku (włącznie), PTC, operator sieci Era GSM oferuje:

CENY ZESTAWÓW:

SIEMENS

Zestaw I

Aparat telefoniczny – Siemens C35i

Zestaw słuchawkowy (do wyczerpania zapasów)

Cena =      29,00 PLN + 22% VAT* (dla wszystkich taryf)

Zestaw II

Aparat telefoniczny – Siemens M35i

Zestaw słuchawkowy (do wyczerpania zapasów)

Cena =                  49,00 PLN + 22% VAT* (dla wszystkich taryf)

Zestaw III

Aparat telefoniczny – Siemens S35i

Zestaw słuchawkowy (do wyczerpania zapasów)

Cena =      599,00 PLN + 22% VAT* (dla wszystkich taryf)

 

NOKIA

Zestaw IV

Aparat telefoniczny - Nokia 3210

Zestaw słuchawkowy (do wyczerpania zapasów)

Cena =                  14,00 PLN + 22% VAT*( dla wszystkich taryf)

Zestaw V

Aparat telefoniczny - Nokia 3310

Zestaw słuchawkowy (do wyczerpania zapasów)

Cena =                  19,90 PLN + 22% VAT*( dla wszystkich taryf)

Zestaw VI

Aparat telefoniczny - Nokia 6210

Cena =                  599,00 PLN + 22% VAT*( dla wszystkich taryf)

Zestaw VII

Aparat telefoniczny - Nokia 8210

Cena =                  699,00 PLN + 22% VAT*( dla wszystkich taryf)

 

ALCATEL

Zestaw VIII

Aparat telefoniczny - Alcatel OT 302

Zestaw słuchawkowy (do wyczerpania zapasów)

Cena =            1,00 PLN + 22% VAT* (dla wszystkich taryf)

Zestaw IX

Aparat telefoniczny - Alcatel OT 501

 Zestaw słuchawkowy (do wyczerpania zapasów)

Cena =            49,00 PLN + 22% VAT* (dla wszystkich taryf)

MOTOROLA

Zestaw X

Aparat telefoniczny -Motorola m3888

Cena =            1,00 PLN +22%  VAT* (dla wszystkich taryf)

 

Zestaw XI

Aparat telefoniczny –Motorola T180 Angel

Cena =            1,00 PLN +22%  VAT* (dla wszystkich taryf)

Zestaw XII

Aparat telefoniczny -Motorola cd 930

Cena =            4,00 PLN +22%  VAT* (dla wszystkich taryf)

Zestaw XIII

Aparat telefoniczny - Motorola T2288

Cena =            29,00 PLN +22%  VAT* (dla wszystkich taryf)

Zestaw XIV

Aparat telefoniczny -Motorola v2288

Cena =            39,00 PLN +22%  VAT* (dla wszystkich taryf)

Zestaw XV

Aparat telefoniczny -Motorola L7089 Timeport

Cena =            499,00 PLN + 22% VAT* (dla wszystkich taryf)

Zestaw XVI 

Aparat telefoniczny -Motorola v3690

Cena =            699,00 PLN + 22% VAT* (dla wszystkich taryf)

 

Zestaw XVI 

Aparat telefoniczny -Motorola 7389 Timeport

Cena =            599,00 PLN + 22% VAT* (dla wszystkich taryf)

 
ERICSSON
Zestaw XVII

Aparat telefoniczny – Ericsson A2618s

Zestaw słuchawkowy (do wyczerpania zapasów)

Cena =                  1,00 PLN + 22% VAT* (dla wszystkich taryf)

Zestaw XVIII

Aparat telefoniczny – Ericsson R320s

Zestaw słuchawkowy (do wyczerpania zapasów)

Cena =                  1,00 PLN + 22% VAT* (dla wszystkich taryf)

Zestaw XIX

Aparat telefoniczny – Ericsson T20s

Zestaw słuchawkowy (do wyczerpania zapasów)

Cena =                  99,00 PLN + 22% VAT* (dla wszystkich taryf)

Zestaw XX

Aparat telefoniczny – Ericsson T28s

Zestaw słuchawkowy (do wyczerpania zapasów)

Cena =      49,00 PLN + 22% VAT* (dla wszystkich taryf)

PANASONIC

Zestaw XXI
Aparat telefoniczny – Panasonic GD90

Cena =                  449,00 PLN + 22% VAT* (dla wszystkich taryf)

PHILIPS

Zestaw XXII

Aparat telefoniczny – Philips Ozeo

Suszarka do włosów marki PHILIPS (do wyczerpania zapasów)

Zestaw słuchawkowy (do wyczerpania zapasów)

Cena =                  39,00 PLN + 22% VAT* (dla wszystkich taryf)

Zestaw XXIII

Aparat telefoniczny – Philips Savvy Vogue

Zestaw słuchawkowy (do wyczerpania zapasów)

Cena =                  1,00 PLN + 22% VAT* (dla wszystkich taryf)

SONY

Zestaw XXIV

Aparat telefoniczny – Sony CMD J-5

Cena =                  199,00 PLN + 22% VAT* (dla wszystkich taryf)

Zestaw XXV

Aparat telefoniczny – Sony CMD Z-5

Cena =                  699,00 PLN + 22% VAT* (dla wszystkich taryf)

*Podana cena zestawu nie uwzględnia opłaty za przyłączenie do sieci Era. Opłata ta, w niniejszej promocji, wynosi 11,00 PLN netto (13,42 PLN brutto) i jest doliczana do pierwszego rachunku.

Akcesoria:

  • oryginalne zestawy słuchawkowe do najpopularniejszych modeli aparatów (do wyczerpania zapasów),  informacje szczegółowe w regulaminie.

  • z telefonem Philips Ozeo dodatkowo - suszarka do włosów PHILIPS (do wyczerpania zapasów)

W  okresie promocji w punktach sprzedaży będą dostępne telefony Philips Ozeo w wersji z WAP i bez WAP. Prosimy o precyzyjne informowanie klientów.

„Tanie weekendy w sieci Era”

Abonent, który skorzysta z niniejszej promocji i zawrze w dniach z PTC Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas oznaczony 24 miesięcy na planie taryfowym: Moja 10, Moja 45, Moja 100, Biznes 10, Biznes 45, Biznes 100, Biznes 220 może do 31.08. 2001 korzystać z promocyjnych zasad naliczania opłat w weekendy.

Wszystkie krajowe połączenia w soboty i niedziele będą do 31.08.2001 tańsze o 50%.

Po 31.08.2001 będą obowiązywać ceny z Cennika Usług Telekomunikacyjnych PTC.

Oferta „tanie weekendy” nie dotyczy taryfy Moja.

a)    Promocyjne połączenia w weekendy nie dotyczą:

  • numerów: 604 010101, 604 02 02 02, 602 951 111, 602 963, 602 992 000, 602 951 000, 602 955 000 oraz innych numerów usług.

  • numerów przyznanych w usłudze Faksy i Dane.

b)    W przypadku zmiany taryfy na taryfę Moja lub zawieszenia karty SIM z powodu braku płatności, Abonent traci prawo do promocyjnego naliczania opłat w weekendy.

c)    Cesja nie powoduje utraty prawa do promocyjnych zasad naliczania opłat w weekendy.

d)    Promocyjne zasady naliczania opłat nie dotyczą połączeń przekierowanych.

e)    Promocyjnych zasad naliczania opłat w weekendy nie można łączyć z  innymi promocjami sieci Era.

Z oferty może skorzystać każdy, kto spełni poniższy warunek:

  • jednocześnie z nabyciem aparatu telefonicznego wraz z przyłączeniem do sieci Era (aktywacją) w autoryzowanym punkcie sprzedaży sieci Era, w salonie firmowym sieci Era lub u reprezentanta handlowego sieci Era, zawrze z PTC Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas oznaczony 24 miesięcy na wybranym planie taryfowym.

PTC, operator sieci Era informuje, iż podstawą nabycia aparatów telefonicznych objętych niniejszą promocją w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży Era jest Umowa o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych zawarta pomiędzy osobą korzystającą z promocji (Klientem), a Polską telefonią Cyfrową Sp. z o.o.

2.  PTC, operator sieci Era  informuje, że oferowane aparaty telefoniczne posiadają system zabezpieczenia SIM LOCK, umożliwiający korzystanie z tych aparatów tylko z kartą SIM sieci Era.

3.  Promocyjna cena przyłączenia do sieci (aktywacji) dotyczy tylko niniejszej oferty promocyjnej i obowiązuje pod warunkiem zawarcia z PTC Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas oznaczony 24 miesięcy. Cena przyłączenia do sieci w przypadkach nie objętych niniejszą ofertą promocyjną wynosi 99 PLN + VAT.

4.  PTC operator sieci Era informuje, że Autoryzowane Punkty Sprzedaży oraz przedstawiciele handlowi Era nie mają prawa do pobierania żadnych wpłat z tytułu usług telekomunikacyjnych w imieniu PTC, ze szczególnym uwzględnieniem opłaty za przyłączenie do sieci (aktywację) lub kaucji. Opłatę za przyłączenie do sieci wraz z pierwszym abonamentem należy uiścić w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, którą PTC prześle pocztą.

5.  Usługi telekomunikacyjne są świadczone przez PTC zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w sieci Era przez PTC oraz z warunkami Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, dostępnymi w każdym Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży, w salonach firmowych sieci Era lub u reprezentantów handlowych sieci Era.

6.  Zgodnie z postanowieniami Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych oraz Cennika Usług Telekomunikacyjnych ustala się wysokość Limitu Kredytowego w czterech pierwszych Cyklach Rozliczeniowych w wysokości 200 PLN. W pozostałych Cyklach Rozliczeniowych wysokość Limitu Kredytowego wynosi 500 PLN.

7.  W przypadku zawarcia Umowy w ramach niniejszej promocji zgodnym zamiarem Stron jest, aby świadczenie usług telekomunikacyjnych na podstawie Umowy trwało co najmniej przez okres dwóch lat, licząc od dnia aktywacji. Po upływie tego okresu umowa ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony, chyba że jedna ze Stron złoży na 14 dni przed jego upływem oświadczenie o nie przedłużaniu czasu umowy.

8.  Abonent przyjmuje na siebie:

8.1  zobowiązanie niepieniężne do utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era przez okres 24 miesięcy;

8.2  zobowiązanie pieniężne do uiszczania opłaty abonamentowej oraz do uiszczania opłat za usługi telekomunikacyjne i inne usługi świadczone przez PTC zgodnie z cennikiem. 

W przypadku naruszenia przez Abonenta zobowiązania niepieniężnego, o którym mowa w pkt. 8.1., Abonent będzie zobowiązany na pisemne żądanie PTC do pokrycia straty PTC, poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 650 zł. Obowiązek ten wynika ze zgodnego zamiaru Stron, o którym mowa w pkt. 7 i celu umowy, który na zasadach promocyjnych przyznaje Abonentowi specjalne warunki zakupu telefonu i usług. Obowiązek zapłaty powyższej kary umownej będzie dotyczył również przypadków, w których niemożliwość utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era nastąpi wskutek jednej z poniższych przyczyn:

-         złożenia przez Abonenta w PTC oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przed końcem dwuletniego okresu jej obowiązywania.

-         rozwiązania przez PTC umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w przypadkach o których mowa w § 21 ust. 2, 5 i 7 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polska Telefonię Cyfrową.

-         utracenia przez Abonenta karty SIM oraz niewykonywania związanych z tym obowiązków określonych w pkt. 9.

9.  W przypadku utraty karty SIM, nabytej w ramach niniejszej promocji, przed upływem

dwudziestu czterech miesięcy od dnia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, Abonent zobowiązany jest powiadomić PTC o tym fakcie w terminie 3 dni od dnia ujawnienia utraty, a w przypadku kradzieży przedstawić dowód jej  zgłoszenia organom ścigania.

9.1 Abonent ma obowiązek wystąpić do PTC o aktywowanie następnej karty SIM w sieci

Era w ciągu 7 dni od zgłoszenia do PTC. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie zgodnej z Cennikiem.

10.Ze względu na uwarunkowania techniczne związane z przyłączeniem (aktywacją) do sieci Era aparatów telefonicznych zakupionych w ramach niniejszej promocji, PTC zastrzega sobie prawo przedłużenia okresu pomiędzy zawarciem Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, a aktywacją karty SIM do 5 dni roboczych. Jednocześnie informujemy, że usługa poczty głosowej dla wszystkich korzystających z powyższej promocji zostanie udostępniona w ciągu 2 dni od daty aktywacji.

11.Warunków niniejszej promocji nie można łączyć z warunkami innych akcji promocyjnych prowadzonych przez PTC, w tym także akcji promocyjnych, które PTC będzie prowadziła w przyszłości.

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: