Promocja „Wielka Majówka” w sieci Era

Newsy
Opinie: 27
Opinie: 27

W okresie od dnia 17.04.2001 roku do wyczerpania zapasów zestawów objętych niniejszą promocją, jednakże nie dłużej niż do dnia 27.05.2001 roku (włącznie), PTC, operator sieci Era GSM oferuje:

CENY ZESTAWÓW:

SIEMENS

Zestaw I

Aparat telefoniczny – Siemens C35i

Zestaw słuchawkowy (do wyczerpania zapasów)

Cena =      29,00 PLN + 22% VAT* (dla wszystkich taryf)

Zestaw II

Aparat telefoniczny – Siemens M35i

Zestaw słuchawkowy (do wyczerpania zapasów)

Cena =                  49,00 PLN + 22% VAT* (dla wszystkich taryf)

Zestaw III

Aparat telefoniczny – Siemens S35i

Zestaw słuchawkowy (do wyczerpania zapasów)

Cena =      599,00 PLN + 22% VAT* (dla wszystkich taryf)

 

NOKIA

Zestaw IV

Aparat telefoniczny - Nokia 3210

Zestaw słuchawkowy (do wyczerpania zapasów)

Cena =                  14,00 PLN + 22% VAT*( dla wszystkich taryf)

Zestaw V

Aparat telefoniczny - Nokia 3310

Zestaw słuchawkowy (do wyczerpania zapasów)

Cena =                  19,90 PLN + 22% VAT*( dla wszystkich taryf)

Zestaw VI

Aparat telefoniczny - Nokia 6210

Cena =                  599,00 PLN + 22% VAT*( dla wszystkich taryf)

Zestaw VII

Aparat telefoniczny - Nokia 8210

Cena =                  699,00 PLN + 22% VAT*( dla wszystkich taryf)

 

ALCATEL

Zestaw VIII

Aparat telefoniczny - Alcatel OT 302

Zestaw słuchawkowy (do wyczerpania zapasów)

Cena =            1,00 PLN + 22% VAT* (dla wszystkich taryf)

Zestaw IX

Aparat telefoniczny - Alcatel OT 501

 Zestaw słuchawkowy (do wyczerpania zapasów)

Cena =            49,00 PLN + 22% VAT* (dla wszystkich taryf)

MOTOROLA

Zestaw X

Aparat telefoniczny -Motorola m3888

Cena =            1,00 PLN +22%  VAT* (dla wszystkich taryf)

 

Zestaw XI

Aparat telefoniczny –Motorola T180 Angel

Cena =            1,00 PLN +22%  VAT* (dla wszystkich taryf)

Zestaw XII

Aparat telefoniczny -Motorola cd 930

Cena =            4,00 PLN +22%  VAT* (dla wszystkich taryf)

Zestaw XIII

Aparat telefoniczny - Motorola T2288

Cena =            29,00 PLN +22%  VAT* (dla wszystkich taryf)

Zestaw XIV

Aparat telefoniczny -Motorola v2288

Cena =            39,00 PLN +22%  VAT* (dla wszystkich taryf)

Zestaw XV

Aparat telefoniczny -Motorola L7089 Timeport

Cena =            499,00 PLN + 22% VAT* (dla wszystkich taryf)

Zestaw XVI 

Aparat telefoniczny -Motorola v3690

Cena =            699,00 PLN + 22% VAT* (dla wszystkich taryf)

 

Zestaw XVI 

Aparat telefoniczny -Motorola 7389 Timeport

Cena =            599,00 PLN + 22% VAT* (dla wszystkich taryf)

 
ERICSSON
Zestaw XVII

Aparat telefoniczny – Ericsson A2618s

Zestaw słuchawkowy (do wyczerpania zapasów)

Cena =                  1,00 PLN + 22% VAT* (dla wszystkich taryf)

Zestaw XVIII

Aparat telefoniczny – Ericsson R320s

Zestaw słuchawkowy (do wyczerpania zapasów)

Cena =                  1,00 PLN + 22% VAT* (dla wszystkich taryf)

Zestaw XIX

Aparat telefoniczny – Ericsson T20s

Zestaw słuchawkowy (do wyczerpania zapasów)

Cena =                  99,00 PLN + 22% VAT* (dla wszystkich taryf)

Zestaw XX

Aparat telefoniczny – Ericsson T28s

Zestaw słuchawkowy (do wyczerpania zapasów)

Cena =      49,00 PLN + 22% VAT* (dla wszystkich taryf)

PANASONIC

Zestaw XXI
Aparat telefoniczny – Panasonic GD90

Cena =                  449,00 PLN + 22% VAT* (dla wszystkich taryf)

PHILIPS

Zestaw XXII

Aparat telefoniczny – Philips Ozeo

Suszarka do włosów marki PHILIPS (do wyczerpania zapasów)

Zestaw słuchawkowy (do wyczerpania zapasów)

Cena =                  39,00 PLN + 22% VAT* (dla wszystkich taryf)

Zestaw XXIII

Aparat telefoniczny – Philips Savvy Vogue

Zestaw słuchawkowy (do wyczerpania zapasów)

Cena =                  1,00 PLN + 22% VAT* (dla wszystkich taryf)

SONY

Zestaw XXIV

Aparat telefoniczny – Sony CMD J-5

Cena =                  199,00 PLN + 22% VAT* (dla wszystkich taryf)

Zestaw XXV

Aparat telefoniczny – Sony CMD Z-5

Cena =                  699,00 PLN + 22% VAT* (dla wszystkich taryf)

*Podana cena zestawu nie uwzględnia opłaty za przyłączenie do sieci Era. Opłata ta, w niniejszej promocji, wynosi 11,00 PLN netto (13,42 PLN brutto) i jest doliczana do pierwszego rachunku.

Akcesoria:

 • oryginalne zestawy słuchawkowe do najpopularniejszych modeli aparatów (do wyczerpania zapasów),  informacje szczegółowe w regulaminie.

 • z telefonem Philips Ozeo dodatkowo - suszarka do włosów PHILIPS (do wyczerpania zapasów)

W  okresie promocji w punktach sprzedaży będą dostępne telefony Philips Ozeo w wersji z WAP i bez WAP. Prosimy o precyzyjne informowanie klientów.

„Tanie weekendy w sieci Era”

Abonent, który skorzysta z niniejszej promocji i zawrze w dniach z PTC Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas oznaczony 24 miesięcy na planie taryfowym: Moja 10, Moja 45, Moja 100, Biznes 10, Biznes 45, Biznes 100, Biznes 220 może do 31.08. 2001 korzystać z promocyjnych zasad naliczania opłat w weekendy.

Wszystkie krajowe połączenia w soboty i niedziele będą do 31.08.2001 tańsze o 50%.

Po 31.08.2001 będą obowiązywać ceny z Cennika Usług Telekomunikacyjnych PTC.

Oferta „tanie weekendy” nie dotyczy taryfy Moja.

a)    Promocyjne połączenia w weekendy nie dotyczą:

 • numerów: 604 010101, 604 02 02 02, 602 951 111, 602 963, 602 992 000, 602 951 000, 602 955 000 oraz innych numerów usług.

 • numerów przyznanych w usłudze Faksy i Dane.

b)    W przypadku zmiany taryfy na taryfę Moja lub zawieszenia karty SIM z powodu braku płatności, Abonent traci prawo do promocyjnego naliczania opłat w weekendy.

c)    Cesja nie powoduje utraty prawa do promocyjnych zasad naliczania opłat w weekendy.

d)    Promocyjne zasady naliczania opłat nie dotyczą połączeń przekierowanych.

e)    Promocyjnych zasad naliczania opłat w weekendy nie można łączyć z  innymi promocjami sieci Era.

Z oferty może skorzystać każdy, kto spełni poniższy warunek:

 • jednocześnie z nabyciem aparatu telefonicznego wraz z przyłączeniem do sieci Era (aktywacją) w autoryzowanym punkcie sprzedaży sieci Era, w salonie firmowym sieci Era lub u reprezentanta handlowego sieci Era, zawrze z PTC Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas oznaczony 24 miesięcy na wybranym planie taryfowym.

PTC, operator sieci Era informuje, iż podstawą nabycia aparatów telefonicznych objętych niniejszą promocją w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży Era jest Umowa o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych zawarta pomiędzy osobą korzystającą z promocji (Klientem), a Polską telefonią Cyfrową Sp. z o.o.

2.  PTC, operator sieci Era  informuje, że oferowane aparaty telefoniczne posiadają system zabezpieczenia SIM LOCK, umożliwiający korzystanie z tych aparatów tylko z kartą SIM sieci Era.

3.  Promocyjna cena przyłączenia do sieci (aktywacji) dotyczy tylko niniejszej oferty promocyjnej i obowiązuje pod warunkiem zawarcia z PTC Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas oznaczony 24 miesięcy. Cena przyłączenia do sieci w przypadkach nie objętych niniejszą ofertą promocyjną wynosi 99 PLN + VAT.

4.  PTC operator sieci Era informuje, że Autoryzowane Punkty Sprzedaży oraz przedstawiciele handlowi Era nie mają prawa do pobierania żadnych wpłat z tytułu usług telekomunikacyjnych w imieniu PTC, ze szczególnym uwzględnieniem opłaty za przyłączenie do sieci (aktywację) lub kaucji. Opłatę za przyłączenie do sieci wraz z pierwszym abonamentem należy uiścić w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, którą PTC prześle pocztą.

5.  Usługi telekomunikacyjne są świadczone przez PTC zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w sieci Era przez PTC oraz z warunkami Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, dostępnymi w każdym Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży, w salonach firmowych sieci Era lub u reprezentantów handlowych sieci Era.

6.  Zgodnie z postanowieniami Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych oraz Cennika Usług Telekomunikacyjnych ustala się wysokość Limitu Kredytowego w czterech pierwszych Cyklach Rozliczeniowych w wysokości 200 PLN. W pozostałych Cyklach Rozliczeniowych wysokość Limitu Kredytowego wynosi 500 PLN.

7.  W przypadku zawarcia Umowy w ramach niniejszej promocji zgodnym zamiarem Stron jest, aby świadczenie usług telekomunikacyjnych na podstawie Umowy trwało co najmniej przez okres dwóch lat, licząc od dnia aktywacji. Po upływie tego okresu umowa ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony, chyba że jedna ze Stron złoży na 14 dni przed jego upływem oświadczenie o nie przedłużaniu czasu umowy.

8.  Abonent przyjmuje na siebie:

8.1  zobowiązanie niepieniężne do utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era przez okres 24 miesięcy;

8.2  zobowiązanie pieniężne do uiszczania opłaty abonamentowej oraz do uiszczania opłat za usługi telekomunikacyjne i inne usługi świadczone przez PTC zgodnie z cennikiem. 

W przypadku naruszenia przez Abonenta zobowiązania niepieniężnego, o którym mowa w pkt. 8.1., Abonent będzie zobowiązany na pisemne żądanie PTC do pokrycia straty PTC, poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 650 zł. Obowiązek ten wynika ze zgodnego zamiaru Stron, o którym mowa w pkt. 7 i celu umowy, który na zasadach promocyjnych przyznaje Abonentowi specjalne warunki zakupu telefonu i usług. Obowiązek zapłaty powyższej kary umownej będzie dotyczył również przypadków, w których niemożliwość utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era nastąpi wskutek jednej z poniższych przyczyn:

-         złożenia przez Abonenta w PTC oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przed końcem dwuletniego okresu jej obowiązywania.

-         rozwiązania przez PTC umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w przypadkach o których mowa w § 21 ust. 2, 5 i 7 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polska Telefonię Cyfrową.

-         utracenia przez Abonenta karty SIM oraz niewykonywania związanych z tym obowiązków określonych w pkt. 9.

9.  W przypadku utraty karty SIM, nabytej w ramach niniejszej promocji, przed upływem

dwudziestu czterech miesięcy od dnia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, Abonent zobowiązany jest powiadomić PTC o tym fakcie w terminie 3 dni od dnia ujawnienia utraty, a w przypadku kradzieży przedstawić dowód jej  zgłoszenia organom ścigania.

9.1 Abonent ma obowiązek wystąpić do PTC o aktywowanie następnej karty SIM w sieci

Era w ciągu 7 dni od zgłoszenia do PTC. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie zgodnej z Cennikiem.

10.Ze względu na uwarunkowania techniczne związane z przyłączeniem (aktywacją) do sieci Era aparatów telefonicznych zakupionych w ramach niniejszej promocji, PTC zastrzega sobie prawo przedłużenia okresu pomiędzy zawarciem Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, a aktywacją karty SIM do 5 dni roboczych. Jednocześnie informujemy, że usługa poczty głosowej dla wszystkich korzystających z powyższej promocji zostanie udostępniona w ciągu 2 dni od daty aktywacji.

11.Warunków niniejszej promocji nie można łączyć z warunkami innych akcji promocyjnych prowadzonych przez PTC, w tym także akcji promocyjnych, które PTC będzie prowadziła w przyszłości.

Opinie:

Opinie archiwalne (27):

Komentuj

Komentarze / 27

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  Grzegorz pisze: 2001-04-13 21:12
  Żadna rewelacja - wciąż te same modele,a oczekiwany przez wielu - Siemens SL45, który już od dłuższego czasu dostępny jest w PLUS GSM - nadal nieosiągalny dla przeciętnego abonenta w ERA. W końcu po co - jest badziewna 3310 i inne kolorowe zabawki, więc nie ma co narzekać...
  0
 • Users Avatars Mini
  Cichy pisze: 2001-04-13 21:33
  Moim zdaniem nic ciekawego. Cieszę się tylko z Ericssona T20 i nowej ceny Sony CMD J-5 (bardzo fajna słuchawka!). A co do weekendów, no cóż, lepsze byłyby tańsze rozmowy wieczorem i w nocy. Coś się w każdym razie dzieje...
  0
 • Users Avatars Mini
  Yarek pisze: 2001-04-13 21:55
  Przyłączę się do chóru: żadna rewelacja. I to ma być odpowiedź ery na weekendy za 25 groszy w czasami w plusie? phyyyyy...
  0
 • Users Avatars Mini
  Zako pisze: 2001-04-13 22:15
  Wy tak nie narzekajcie. Ja się strasznie wkurzyłem, bo dziś w + przedłużyłem umowę za siemensa m35i za 129 PLN. A tu ta słuchawka kosztuje tylko 49 PLN. AAAAAAAAAAAAA !!!!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  semco pisze: 2001-04-13 22:38
  Nic nowego a ja płaczę. W Idei s35i za 349 pln brutto! Ja w Erz płaciłem 750pln. Wiem, wiem ale Idei mam dosyć. Po 3 latach firmowych rachunków za telefony zlali mnie okrutnie.
  0
 • Users Avatars Mini
  EmDeKa pisze: 2001-04-13 23:42
  Ero! Otrząśnij się wreszcie z letargu i pozwól kupić u siebie Siemensa SL45 !!!
  0
 • Users Avatars Mini
  0-602 era ku*wa pisze: 2001-04-13 23:53
  Era stara się tylko o nowych klientów. To raz. Po drugie ma najdroższe SMS-y w kraju. Konkurencja (Plus i IDEA) ma SMS-y ponad połowę tańsze. Obydwie sieci konkurencyjne mają też pakiety SMS-ów, to co jest aktualnie w Erze nie można nazwać pakietem (w tarywie Moja i Moja 10 jest 5 [pięć!!!] SMS-ów wliczonych w abonament). Pocieszam się jedynie tym, że za 2 miesiące kończy mi się umowa z Erą i będę mógł swobodnie przejść do Plusa.
  0
 • Users Avatars Mini
  Krzysiek_ pisze: 2001-04-14 02:29
  takze przylaczam sie, promocje coraz gorsze, to juz zlotowka za godzine byla lepsza wg. mnie niz tanszy weekend, i jutro jade po jakas komorke (niestety chyba po N3310). Brawa dla 'gsmonline' ze podalo szczegoly nowej promocji, bo stracilbym na czekaniu. pozatym liczylem na duzo tanszego S35, pozdrawiam
  0
 • Users Avatars Mini
  toudie pisze: 2001-04-14 04:57
  Najwieksze zaskoczenie ze do promocji nie wszedl Siemens Sl45, drugie to fakt ze telfony które są na rynku juz ponad 6 miesięcy tj. 6210 i 8210 dalej kosztują 599 i 699zł NETTO co dorownuje prawie ich ceną rynkowym tj. 850-1000 zł brutto.A poza tym to ERA a nie Plus wiec czegoz oczekiwac wiecej.
  0
 • Users Avatars Mini
  Rollo pisze: 2001-04-14 14:48
  A mnie się konczy cyrografik i chyba zmienie siec (z Ery na Plus), bo powiedzieli mi,ze i tak mam za male rachunki aby zostac przy starym numerze i kupic telefon w promocji!!!A poza tym i tak nie ma SL45. ;-((
  0
 • Users Avatars Mini
  jerzu pisze: 2001-04-14 15:07
  Kupiłem R320s w aktualnej promocji - dostałem jakąś badziewną książeczkę której nawet ani razu nie przejrzałem. A teraz dają zestaw HF - jak tu się nie wkurzyć ;-))
  0
 • Users Avatars Mini
  Kapec pisze: 2001-04-14 16:14
  Na tego Simensa M35 to bym sie skusil
  0
 • Users Avatars Mini
  kardela pisze: 2001-04-14 16:59
  Zako ale masz powód do zmartwienia, te 80 zl to chyba by była oszczędność twojego życia , która i tak się rozpłynie w oka mgnieniu przy pierwszych rachunkach, toudie cos Ci się pomyliło z tymi cenami rynkowymi bo są one conajmniej dwa razy wyższe, chyba, że masz na myśli ceny bazarowe.
  0
 • Users Avatars Mini
  kardel pisze: 2001-04-14 17:01
  Zako pomyśl, że gdyby nie ta strata to mogłbyś kupić sobie prawie 80 telefonów z promocji za złotówkę, chyba nie tędy droga no nie?:))
  0
 • Users Avatars Mini
  supermenn pisze: 2001-04-14 17:04
  Chyba zmienie operatora na Plusa, Era jest śmieszna, tu Plus wchodzi z super tanimi rozmowami i to dla 3 numerów a Era się wycofuje, znowu stracą klientów.....
  0
 • Users Avatars Mini
  Marcin Sura pisze: 2001-04-14 18:31
  A mnie najbardziej z tego wszystkiego denerwują te kruczki i sztuczki każdego z operatorów. W erze mam tanie minuty są przez cały dzień, ale smsy drogie jak cholera, w plusie natomiast tanie minuty tylko poza szczytem (bezsens), ale smsy za 25gr netto i taryfikacja co 30 sekund. Gdyby tak ktoś wpadł na pomysł, żeby połączyć zalety tych taryf w jedną całość - tanie smsy, taryfikacja co 30s + tanie minuty przez cały dzień, to by było pięknie. Nawet bym się nie zastanawiał i od razu wybrałbym operatora który cośtakiego oferuje. Niestety, nikt takiego ideału nie oferuje i dlatego sie zastanawiam i któraś sieć straci abonenta tylko i wyłącznie przez "klapki na oczach". Ale takie już jest życie. Nigdy nie ma tego, czego się oczekuje. :-(((
  0
 • Users Avatars Mini
  Zygi pisze: 2001-04-14 22:32
  supermenn: to twoja opinia. Ja mam komorke 3 lata w plusie i chce od nich uciec tak szybko jak to mozliwe! Oni maja klienta jeszcze glebiej w du*** niz era. pozdr
  0
 • Users Avatars Mini
  sapero pisze: 2001-04-15 00:49
  Nie wiem, dlaczego z taką premedytacją chcecie kupić Siemens`a SL45! Kupiłem ten złom, ze względu na rewelacyjne opinie o nim w ciemno i co? Z chęcią go sprzedałem. Powody? Trzeszcząca obudowa baterii (telefon był fabrycznie nowy), kompletnie pogmatwane menu (instrukcja jeszcze bardziej komplikowała chęć skorzystania z funkcji w tej słuchawce), pisanie SMS`ów to tragedia ze względu na bardzo nisko umiszcząną klawiaturkę (szczególnie najniższy rząd)!!! Zastanówcie się zanim wyrzucicie kasę w błoto. Mp3 player w komórce to jeszcze nie sukces. Choć wiem, że wielu z Was nie przeszkadzają te wady i z chęcią kupicie tą komóreczkę. Pozdrawiam!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  Patryk`` pisze: 2001-04-15 03:21
  Chyab same dresy ru pisza! Co was napadlo! Najezdzacie na Ere bo ma drogie SMS, ale mi to róznica! Era miala 50 groszy od poczatku, a Plus po 60, i teraz aboneci plusa moga sobie troche nadrobic za stare czasy, a era i tak niedlugo wprowadzi tansze SMS. Po drugie, w plusie tez sa SMS po 50 gr, dopiero po 20 sa za 25 groszy! Taryfy Plusa nie sa takie reweacyjne! Bagno, zreszta Ery tez sa beznadziejne! Teraz troche slow o sl45. Co do samego telefonu to nigdy nie mialem go w rekach, ale najlepiej opisuje go sapero jeden kometarz wyzej. Teraz powiem tak, Plus strasznie namieszal z ta 1 zlotowka! To byl tylko chwyt reklamowy, 100 sztuk na caly kraj! Ale spowodowalo to, ze drechy zobaczyly tani bajerancki telefon, i od razu chcialy go miec. Jednak w Plusie nie bylo praktycznie szns aby go kupic, (zalamani odlozyli swoja zlotowke na czarna godzine). Teraz chociaz nie iwedza co to za telefon chca go kupic, a ze era to najlepsza siec dla drecha do do niej sie czepiaja. Ale moze sie myle, bo teraz wszyscy chodza z t28s za 44zl :). Teraz rada dla abonentow sieci IDEA - nie palcci rachunkow na poczcie! Idea jest bardzo ostrozna i jak nie dostaje kasy, to zarz blokuje konto. Teraz dodam ze jestem abonentem Plusa, ktory nie chce zmienic taryfy na nowa! I jak tylko skonczy sie ten nastepny cyrograf (juz nie dlugo) to ide do Ideii~! Dlaczego? bo maja umowe na rok, a mi nie zalezy na stalym numerze, ale lubie zminiac telefon raz na 3 miesiace, wiec za 12 miesiecy znowu bede mial okazje kupic soper tani w promocji! Pozdrawiam, i przepraszam ze obrazilem niektore grupy spoleczne :), ro bylo nie chcacy :).
  0
 • Users Avatars Mini
  helgrind pisze: 2001-04-15 20:43
  Era da wam promocję na początku, później was oleje. Plus mniej daje na starcie, póżniej też olewa. Idea robi to samo,ale ma cyrograf na 12 m-cy, dlatego ją wybrałem. To nie istotne czy nosicie dres czy garnitur - jeśli dużo płacicie to jesteście szanowani jak nie to jesteście .....
  0
 • Users Avatars Mini
  czarek pisze: 2001-04-17 14:42
  PISZCIE WIARYGODNIE PROMOCJA TRWA DO 30.04.2001 A NIE DO 27.05 !!!!!!!!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  wojtas pisze: 2001-04-17 15:05
  no to jak trwa do konca kwietnia to fajna majówka ;)
  0
 • Users Avatars Mini
  czarek pisze: 2001-04-17 15:47
  tak jest napisane na stronie ery...
  0
 • Users Avatars Mini
  Yarecki pisze: 2001-04-17 15:49
  1. Promocja w której plus się zbłaznił to był sl45 za 121 pln , a nie za 1,22 pln... 2. W Plusie minuty w abonamencie _wyłącznie_ poza szczytem i w nocy są tylko dla tych, którzy tego chcą i wybierają taryfy ten bajer oferujące. Dla reszty są przez cały dzień. 3. Co do promocji-niczym nie zachwyca.
  0
 • Users Avatars Mini
  GOL pisze: 2001-04-17 18:38
  Od 1 maja w Erze obowiązuje nowy regulamin więc promocja trwa do 30/04/2001 i od 01/05/2001 do 27/05/2001 dalej ta sama tylko z nowym regulaminem.
  0
 • Users Avatars Mini
  czarek pisze: 2001-04-17 19:07
  do: GOL dzieki za sprostowanko, szkoda ze tak dlugo to ma trwac :-(( znowu bedzie czekanie na nowa promocje..
  0
 • Users Avatars Mini
  Krzysiek_ pisze: 2001-04-18 14:30
  do GOL skad masz takie informacje?? czy to pewne w 100% ???
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: