Przetestuj Era Omnix za darmo

Newsy
Żródło: Era
Opinie: 73
Opinie: 73

Użytkownicy sieci Era i Tak Tak, którzy dotychczas nie korzystali z serwisów Era Omnix, mogą teraz skorzystać z nich bezpłatnie w ramach programu "Spróbuj za darmo". Jest to pierwsza tego rodzaju propozycja na polskim rynku telefonii komórkowej, dzięki której klienci bezpłatnie testują usługę, zanim zdecydują się ją kupić.

Przetestować można w ten sposób grę Java, kolorową kartkę MMS, czy wprowadzoną w maju br. usługę ,,Granie na czekanie", która zastępuje tradycyjny sygnał oczekiwania na połączenie wybranym utworem muzycznym. Dostępne są również darmowe prenumeraty MMS-owe z wiadomościami z kraju i ze świata oraz SMS-y z informacjami o pogodzie, wydarzeniach sportowych i kursach walut.

Dla osób, które wysyłają dużo SMS-ów i MMS-ów uruchomiono z kolei nową bramkę multimedialną, umożliwiającą darmowe korzystanie z tych usług. Użytkownicy Simextra mogą natomiast otrzymywać aktualne informacje muzyczne.

W zależności od usługi, bezpłatne testowanie trwać może nawet miesiąc.

Program "Spróbuj za darmo" dostępny jest na stronie www.eraomnix.pl lub bezpośrednio w telefonie, w zakładce wap.eraomnix.pl.

Regulamin Serwisów w Programie „Spróbuj za darmo”:


1. Program „Spróbuj za darmo” obejmuje następujące usługi:
1.1. Usługi związane z przesyłaniem danych: darmowa pula 3 MB WAP, darmowa pula 10 MB (WAP i Internet), darmowa pula 20 MMS, darmowa paczka 180 minut na Hotspot oraz
1.2. Usługi informacyjne, rozrywkowe i poszerzające możliwości komunikowania się: Prenumeraty, Subskrypcje, Tapety, Granie na Czekanie, Bramka Multimedialna, Foto Album, Fotoblog.
Usługi, wymienione w pkt 1.1 są aktywowane wyłącznie za pośrednictwem konsultanta sieci Era ; usługi wymienione w pkt 1.2 są aktywowane przez Odbiorcę, o którym mowa w pkt 3 poniżej za pośrednictwem Era Omnix (WAP lub WWW) 
,,Usługi oferowane w Programie „Spróbuj za darmo” dają Odbiorcy możliwość korzystania z nich w pewnym zakresie nieodpłatnie, a po wyczerpaniu tego zakresu odpłatnie za specjalną opłatą abonamentową, lub za każde kolejne zdarzenie, każdorazowo zgodnie z cennikiem podanym w odpowiedniej zakładce na Era Omnix., przy czym Odbiorca może zrezygnować z korzystania z nich zarówno w okresie nieodpłatnym jak i odpłatnym. Opisane w niniejszym punkcie usługi oferowane w Programie „Spróbuj za darmo” dalej określane będą „Serwisami”. Lista Serwisów dostępna jest na Era Omnix w zakładce „Spróbuj za darmo”.
2. Dostawcą Serwisów jest Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. (PTC) z siedzibą w Warszawie, AL. Jerozolimskie 181, zwana dalej "Dostawcą".
3. Darmowa pula transmisji danych, paczka darmowych MMS i paczka darmowych minut na Hotspot dostępne są dla Abonentów sieci Era. Pozostałe Serwisy, wyszczególnione w pkt 1 Regulaminu, są dostępne dla abonentów sieci Era, abonentów systemu Era Mix oraz użytkowników systemu Era Tak Tak. Abonenci i użytkownicy sieci i systemów, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu, zamawiający i korzystający z dostępnych dla siebie Serwisów dalej zwani są "Odbiorcami".
4. Każdy Serwis posiada nazwę oraz opis lub regulamin na Era Omnix w zakładce „Spróbuj za darmo”, precyzujący zakres nieodpłatnego świadczenia, charakter usługi, wysokość opłat w zakresie płatnym ; w przypadku Serwisów : Prenumeraty, Subskrypcje, Granie na Czekanie, Foto Album i Fotoblog podany jest również charakter dostarczanych informacji, harmonogram dostarczania i opcje personalizacji. W przypadku aktywacji Serwisu przez Era Omnix nazwa oraz opis są każdorazowo prezentowane Odbiorcy przed dokonaniem aktywacji. W przypadku aktywacji za pośrednictwem konsultanta, konsultant informuje Odbiorcę o istotnych cechach Serwisu. 
5. Serwisy można aktywować za pośrednictwem stron WWW, WAP, lub/albo za pośrednictwem konsultanta sieci ERA w salonie lub telefonicznie zgodnie z informacją podaną w punkcie 1 Regulaminu.
5.1. Aktywacja Serwisów ze stron WWW nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych kosztów ponad te ponoszone na rzecz dostawcy Internetu.
5.2. W przypadku zamiaru aktywowania Serwisu poprzez WAP, abonenci sieci Era mogą wykonać telefon do Biura Obsługi Abonenta (BOA) na numer 602900 w celu umożliwienia im darmowego korzystania z WAP w zakresie aktywacji Serwisu. Koszt połączenia z BOA określony jest dla poszczególnych taryf w Cenniku Usług Telekomunikacyjnych PTC Sp. z o.o. (dalej „Cennik”). W przypadku nie dokonania wspomnianego zgłoszenia do BOA aktywacja przez WAP będzie się wiązać z poniesieniem kosztu korzystania z WAP zgodnie z Cennikiem.
5.3. W przypadku aktywowania Serwisu przez użytkowników systemu Era Tak Tak i abonentów systemu Era Mix przez WAP ponoszą oni opłatę za korzystanie z WAP według ich Cennika.
W każdym przypadku aktywowania Serwisu przez strony WAP spoza granic Rzeczpospolitej Polskiej, naliczona zostanie stawka roamingowa według Cennika. Serwis Hotspot w trybie darmowym również jest dostępny tylko na terenie kraju.
5.4. W przypadku zlecenia aktywacji konsultantowi za pośrednictwem telefonu Odbiorcy nie ponoszą dodatkowych opłat poza samym kosztem połączenia z BOA , który jest zgodny z Cennikiem odpowiednim dla ich taryfy.. Aktywacja Serwisu za pośrednictwem konsultanta w wyniku rozmowy odbytej w salonie nie wiąże się dla odbiorcy z żadnym dodatkowym kosztem.
6. Dostawca ma prawo uniemożliwić korzystanie z Serwisu w przypadku:
a. zawieszenia możliwości inicjowania połączeń wychodzących oraz świadczenia usługi roamingu z powodu opóźnienia Odbiorcy, będącego abonentem sieci Era, z zapłatą należnych kwot, zgodnie z § 14 ust. 5 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
b. zawieszenia możliwości inicjowania połączeń wychodzących oraz świadczenia usług roamingu z powodu opóźnienia Odbiorcy, będącego abonentem systemu Era Mix, z zapłatą należnych kwot, zgodnie z cz. VIII p. 14 Warunków Oferty Era Mix.
7. Wybranie i aktywacja Serwisu za pośrednictwem Era Omnix przez Odbiorcę oznacza zaakceptowanie przez niego Regulaminu.. 
8.Wybrany i aktywowany Serwis będzie świadczony Odbiorcy początkowo nieodpłatnie w zakresie wskazanym w odpowiedniej zakładce w Era Omnix lub przez konsultanta, a po wyczerpaniu tego zakresu dalsze korzystanie z Serwisu spowoduje przedłużenie serwisu na kolejny okres i naliczanie opłat zgodnie z otrzymanym komunikatem SMS lub informacją o wysokości opłat, o której mowa w pkt 4 Regulaminu. W przypadku serwisów aktywowanych przez konsultanta po okresie bezpłatnym opłaty naliczane są zgodnie z cennikiem.
9. W przypadku Serwisów: Prenumeraty , Subskrypcje i Bramka Multimedialna, Odbiorca aktywując Serwis wyraża równocześnie zgodę na otrzymanie przed końcem nieodpłatnego zakresu świadczenia Serwisu jednorazowego komunikatu SMS informującego o końcu tego okresu.(w przypadku Prenumerat i Subskrypcji) albo o końcu puli darmowych żetonów (w przypadku bramki multimedialnej). Komunikat o końcu nieodpłatnego zakresu przekazywany jest jedynie Odbiorcom Serwisów wymienionych w zdaniu poprzednim. 
Komunikat dotyczący Prenumerat lub Subskrypcji zawiera ponadto: warunki dezaktywacji, koszt Serwisu w zakresie płatnym oraz komendy anulowania Serwisu oraz informację o automatycznym, płatnym przedłużeniu serwisu na kolejny okres. Anulowanie Serwisów, o których mowa w zdaniu poprzednim, odbywa się poprzez wysłanie SMS-a z komendą przez Odbiorcę na numer bezpłatny, co skutkuje wyłączeniem ich w ciągu 24h.
Rezygnacja ze świadczenia Serwisu poprzez wysłanie darmowego SMS-a może nastąpić w końcu okresu darmowego po otrzymaniu SMS-a z komendą od Dostawcy lub w dowolnym dniu okresu odpłatnego. Jeśli Odbiorca utraci SMS-a z komendą, może odzyskać treść komendy telefonując do BOA. (koszt połączenia według Cennika). 
10. W dowolnym okresie korzystania z Serwisu Odbiorca może wyłączyć go poprzez Era Omnix lub za pośrednictwem konsultanta. W takim wypadku posługując się WAP poniesie opłatę zgodnie z Cennikiem, a posługując się WWW nie poniesie kosztów dodatkowych ponad te związane z dostępem do Internetu.
11. W przypadku Serwisów, o których mowa w pkt 1.1 Regulaminu, dezaktywacja ich następuje automatycznie: 
a. po zamknięciu ostatniej sesji transmisji danych , w trakcie której nastąpiło wyczerpanie darmowego limitu lub
b. z końcem cyklu rozliczeniowego następującego po cyklu, w którym Serwis aktywowano.
Powyższe oznacza, że Odbiorca jest zobowiązany do kontrolowania stanu limitu darmowego, gdyż jego 
przekroczenie w trakcie ostatniej sesji pociągnie naliczenie opłat zgodnie z jego Cennikiem, za usługę przekraczająca zakres bezpłatny. 
12. Rezygnacja z każdego Serwisu związanego z uiszczaniem abonamentu w okresie odpłatnym, skutkuje nie ponoszeniem opłat abonamentowych za Serwis dopiero od nowego cyklu rozliczeniowego Serwisu, co oznacza utratę niewykorzystanej części abonamentu.
13. Abonentom, którzy już raz korzystali z danego Serwisu (w ramach Programu „Spróbuj za darmo”), Operator może uniemożliwić ponowne skorzystanie z tego samego Serwisu (w ramach Programu „Spróbuj za darmo”). 
14. Odbiorca korzystający z danego Serwisu (w ramach Programu „Spróbuj za darmo”), aktywując tę samą usługę jako w pełni odpłatną traci możliwość korzystania z niej w ramach Programu „Spróbuj za darmo” . 
15.. W przypadku Serwisu Bramka Multimedialna, Odbiorca może go zamówić tylko po zużyciu wszystkich żetonów, które uprzednio nabył w związku z korzystaniem z Bramki Multimedialnej jako usługi w pełni odpłatnej (poza Programem „Spróbuj za darmo”)
16. W przypadku Prenumerat i Subskrypcji Dostawca nie gwarantuje dostarczenia w ramach Serwisu wiadomości SMS, włącznie z komunikatem o końcu okresu bezpłatnego, i MMS jeśli:
a. Odbiorca będzie przebywał poza zasięgiem sieci Era lub będzie miał wyłączony telefon przez okres dłuższy niż 7 dni,
b. pamięć telefonu będzie zajęta nie wykasowanymi wiadomościami przez okres dłuższy niż 7 dni. 
W powyższych przypadkach brak możliwości odbierania komunikatów nie zwalnia odbiorcy od obowiązku wnoszenia opłat abonamentowych za Serwis w zakresie odpłatnym .
17 Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Serwisu przez Odbiorcę oraz za problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek okoliczności nie leżących po stronie Dostawcy, a w szczególności wskutek zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej lub wskutek korzystania z Serwisu niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
18. Dostawca dokłada najwyższej staranności w doborze źródeł informacji przekazywanych w ramach Serwisów, nie ponosi jednak odpowiedzialności za treść tych informacji jak również za niewłaściwe lub niezgodne z przepisami prawa ich wykorzystanie. 
19. Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu
20. W przypadkach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia regulaminów usług w pełni odpłatnych, analogicznych w stosunku do Serwisów, które są dostępne na stronach Era lub Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych PTC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Odbiorca ma obowiązek zapoznać się z regulaminami usług w pełni odpłatnych, o których mowa w zdaniu poprzednim, przed skorzystaniem z Serwisu. 
21. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 września 2005 r.

Opinie:

Opinie archiwalne (73):

Komentuj

Komentarze / 73

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  fiodor pisze: 2005-10-04 16:21
  Bardzo fajna propozycja dla osob ktore czesto z tego korzystaja :)
  -1
 • Users Avatars Mini
  sergiusz pisze: 2005-10-04 16:22
  Doskonały pomysł. Era Omnix nawprowadzała tyle różnych usług, że możliwość darmowego stestowania na pewno sie przyda. Każdy będzie mógł popróbować usług, które sobie wcześniej wypatrzył
  -1
 • Users Avatars Mini
  dc pisze: 2005-10-04 16:56
  łał
  0
 • Users Avatars Mini
  dt pisze: 2005-10-04 17:41
  jestem pod wrazeniem
  -1
 • Users Avatars Mini
  eliop pisze: 2005-10-04 17:50
  Wlasnie zaczynam korzysta z 30 dniowego darmowegookresu SIM EXTRA :D 10 dla ERY
  0
 • Users Avatars Mini
  bubu16 pisze: 2005-10-04 17:54
  super promocja
  -1
 • Users Avatars Mini
  eliop pisze: 2005-10-04 18:13
  Gre BUBU 2 Gacie Szmocy posiadaczą SE T610 polecam sobie odpuscic. Dziala jak DOOM 2 na 286 !!! MASAKRA
  0
 • Users Avatars Mini
  hardjack pisze: 2005-10-04 18:21
  Dokładnie tego brakowało! Teraz sobie można spokojnie wszystko potestować.
  0
 • Users Avatars Mini
  flama pisze: 2005-10-04 18:24
  tylko jeszcze musze karte sim wymienic ;)
  0
 • Users Avatars Mini
  marek pisze: 2005-10-04 20:24
  niech wroca do ryczaltu w wapie to chetnie skorzystam tak jak dawniej
  0
 • Users Avatars Mini
  Blueconnect pisze: 2005-10-04 20:31
  I bardzo dobrze! Ja nie musze testowac :P
  0
 • Users Avatars Mini
  scorpion pisze: 2005-10-04 21:13
  Ja już dawno kożystałem z eraomnix. Bo kto by nie kożystał hehe.
  0
 • Users Avatars Mini
  sharky pisze: 2005-10-04 21:32
  Brawo. Jeszcze tylko gdyby zmienili system rozliczania za gprs... Jak juz nie chca zmniejszyc paczek to niech chociaz zaczna ROZLICZAC DANE LACZNIE. Paczuszka 50k rozliczana lacznie za 8gr sprawilaby ze chetniei czesto korzystalabym z wapu.
  0
 • Users Avatars Mini
  mardall pisze: 2005-10-04 22:43
  regulamin wchodzi w życie 15 września...to chyba mamy tutaj lekkie opóźnienie
  0
 • Users Avatars Mini
  rafcyk pisze: 2005-10-05 10:32
  Troche to wszystko zakrecone, nie moge sie polapac co sie kiedy deaktywuje.
  0
 • Users Avatars Mini
  eliop pisze: 2005-10-05 10:55
  Gre, dzownek, tapete mozna faktycznie sciagnac za free, ale niestety trzeba poniesc kosz polaczenia sie ze strona omnix - mi sciagla 3x po 1,44 :/
  0
 • Users Avatars Mini
  Pit007 pisze: 2005-10-05 11:23
  pod 602900 włączą Ci za darmo pakiet GPRS żebyś mógł mieć wszystko za free.... POwiedz że chcesz dołączyć do programu
  0
 • Users Avatars Mini
  Grzechotnik pisze: 2005-10-05 14:37
  no thanks. Nie dla mnie. Era dla frajera!!
  1
 • Users Avatars Mini
  belfor pisze: 2005-10-05 19:18
  To ma sens. Wreszcie można przetestować. Tam jest wiele obiecujących usług, których nigdy nie wziąłem z powodu, ze nie miałem pojęcia co one są warte :)
  -1
 • Users Avatars Mini
  weteran pisze: 2005-10-05 20:19
  O,i tego właśnie brakowało. Mam nadzieje, że tak już zostanie. Jak sie daje duży wybór usług to powinno dać sie możliwość popróbowania.
  0
 • Users Avatars Mini
  sweetySS pisze: 2005-10-05 20:28
  kurcze Plus ma MegaMuzę, teraz Era Omnix za darmo - kiedy coś drgnie w Orange, cyba że jest coś takiego a ja o tym nie wiem.
  0
 • Users Avatars Mini
  megarobal pisze: 2005-10-21 16:45
  Nie słyszałemo czyms takim w orangutanie. Megamuza to też nie to, dzwonki, tapetki i inne takie. A w omnixie fajne uslugi calkiem
  0
 • Users Avatars Mini
  Kowal pisze: 2006-03-20 12:45
  Jak zrezygnować z ysługi "granie na czekania" ????????///
  0
 • Users Avatars Mini
  rytor pisze: 2007-03-05 22:33
  mam pyt jak zrezygnować z usługi granie na czekanie
  0
 • Users Avatars Mini
  qwaq pisze: 2007-03-29 16:22
  Jeżeli ktoś wie jak zrezygnowac z uslugi granie na czekanie to bardzo prosze o smsa na 662576034 bo juz jasnej cholery dostaje.
  0
 • Users Avatars Mini
  akru pisze: 2007-04-05 22:10
  ta sama prośba jak moi poprzednicy z dwóch ostatnich komentarzy. jak pozbyć się tego "grania na czekanie"? proszę o eski pod numer 663337819
  0
 • Users Avatars Mini
  Tomek pisze: 2007-05-02 21:45
  Jaką nazwę komendy mam wpisać na numer 8717, żeby anulować usługę SMS-ową w której dostaje informacje o polityce itp. Proszę o odpowiedź tu bądź na maila. Dziękuję.
  0
 • Users Avatars Mini
  NIK pisze: 2007-06-12 23:26
  jezeli ktos wie jak anulowac granie na czekanie w sieci era to prosze o przesłanie wiadomosci na moj e-mail: marcink0@vp.pl
  0
 • Users Avatars Mini
  maja pisze: 2007-07-01 01:48
  jeżeli ktoś wie jak zrezygnować z usługi granie na czekanie to proszę o kontakt nr. gadu : 5586682 . mail meeejka@wp.pl albo kom 668003158
  0
 • Users Avatars Mini
  tobi pisze: 2007-07-06 00:28
  Jaką nazwę komendy mam wpisać na numer 8717, żeby anulować usługę SMS-ową w której dostaje informacje o polityce itp. Proszę o odpowiedź tu bądź na maila. Dziękuję.
  0
 • Users Avatars Mini
  ewelina pisze: 2007-08-16 14:23
  Błagam was jesli ktos wie jak zrezygnowac z uslugi granie na czekanie niech napisze E-mail ewelina28031994@wp.pl Prosze!
  0
 • Users Avatars Mini
  sprinterka pisze: 2007-10-13 20:37
  jak wylaczyc to granie ? niech ktos napisze plis 662291418
  0
 • Users Avatars Mini
  pisze: 2007-11-27 21:45
  jak wyłączyć prenumeraty
  0
 • Users Avatars Mini
  neyme pisze: 2007-12-01 12:42
  jak ktoś wie jak zrezygnowac z usługi granie na czekanie w erze niech pisze na moj mail: neymanka11@onet.eu proszeee;)
  0
 • Users Avatars Mini
  Siwy pisze: 2007-12-04 20:22
  Mam pytanie jak wyłączyć Era Omniks bo to mi sie niepodoba naprawde potrzebuje to wyłączyć jak to zrobić prosze mi napisać na gg 10088096 lub e-mail siwy332@o2.pl
  0
 • Users Avatars Mini
  kas pisze: 2007-12-27 19:58
  Prosze jak ktoś wie jak wyłączyć PRENUMERATY w sieci era to prosze wyslijcie mi sms na nr. 662747965 lub na maila: mirek002@op.pl. Bardzo prosze potrzebuje tego bo kasy mi drze miesiecznie ok.6 a 7 zł. a ja kasy nie ma bardzo prosze.
  0
 • Users Avatars Mini
  girzan pisze: 2007-12-29 12:27
  jak ktoś chce dezaktywować granie na czekanie wysyła sms pod numer 333 w treści wpisuje: N X gdzie X to nasz numer przykład: N 784 390 001 i wysyłamy to na 333 po chwili przychodzi nam informacja o dezaktywacji :) pozdrawiam.
  0
 • Users Avatars Mini
  Sylwka pisze: 2008-01-08 13:28
  Witam:) Mam prosbe, jesli ktos wie jak wylaczyc PRENUMERATY w Erze niech pisze na GG 2204903 albo na e-maila... Z gory dziex Prosze o szybka odpowiedz
  0
 • Users Avatars Mini
  darbi pisze: 2008-01-31 23:05
  hej. ja również pisze w sprawię usługi "granie na czekanie" w sieci era. jak je wyłączyć?????????????? proszę niech ktoś mi pomoże. mój nr gg 12026371.
  0
 • Users Avatars Mini
  marta pisze: 2008-02-13 20:43
  wystarczy wysłać esa na numer 333 i odpisują ci i wyślij tylko G na numer 333 i to jest dezaktywacja
  0
 • Users Avatars Mini
  Xel pisze: 2008-03-21 16:55
  Czy ktoś wie jak brzmi komenda aby wyłączyć angielskie zwroty?z góry dziękuje za pomoc
  0
 • Users Avatars Mini
  ola pisze: 2008-03-22 15:37
  jak wy;aczyc usluge PRENUMERATY??? POMOCYY
  0
 • Users Avatars Mini
  Xel pisze: 2008-03-22 16:23
  Ponawiam prośbe jak wyłaczyć prenumerate angielskie zwroty nie ma treści komendy na stronie eraomnix:(
  0
 • Users Avatars Mini
  Xel pisze: 2008-03-22 16:25
  I jeszcze jedno pytanie jaki jest numer do obsługi klienta era tylko zeby sie nie włączał automat:(?moze tam udziela mi informacji o tresci tej komendy jedyna nadzieja..
  0
 • Users Avatars Mini
  ola pisze: 2008-03-22 17:01
  oto numer do ogslugi klienta: 602 900 000- ja probuje sie dodzwonic juz od godziny... :// jak by udalo Ci sie dodzwonic to zapytaj rowniez o rezygnacje PRENUMERAT i napisz na forum... Z góry dzieki ;)
  0
 • Users Avatars Mini
  Xel pisze: 2008-03-23 14:16
  Dziękuje za numer a o jaką prenumeratę chodzi Ci dokładnie? bo do każdej jest inna komenda?
  0
 • Users Avatars Mini
  ola pisze: 2008-03-24 16:18
  jedna to o pogodzie... a druga to nie mam pojecia napisze tresc jednego z smsow to moze ktos bedzie wiedział... 1791 prawo o sejmikach 1794 Aktinsurekcji 1898 1 samochód 1945 tygodnik powszechny blabam napiszcie mi dane komendyy..
  0
 • Users Avatars Mini
  Xel pisze: 2008-03-24 22:06
  ta druga prenumerata to chyba kalendarium ale na stronie eraomnix nie ma informacji ani jak wyłączyc tej której ja szukam angielskie zwroty ani o pogodzie ani kalendarium jutro spróbuje zadzwonic do obsługi klienta.
  0
 • Users Avatars Mini
  Xel pisze: 2008-03-26 15:51
  dzwoniłam pod ten numer obsługi klienta ale połaczenie z mojego telefonu jest niedozwolone z mojego tel;(
  0
 • Users Avatars Mini
  ola pisze: 2008-03-26 16:41
  ja tez sie nie moge dodzwonic ze swojego nr <a mam tak taka> ale wiem ze z abonamentu mzona i ze stacjonarnego... Ja juz zadzwonilam do biura obslugi i mi wylaczyli:)))))))))))))))) pozdrawiam;d
  0
 • Users Avatars Mini
  monia pisze: 2008-04-07 20:33
  Jeśli ktoś wie jak zlikwidować PRENUMERATE i GAZETA SMS proszę napisać... widzę, że dużo osób ma z tym problemy... mój nr gg to 2207897 Proszę o pomoc :)
  0
 • Users Avatars Mini
  marta pisze: 2008-04-07 21:04
  ja dalej nie rozumiem co mam w koncu wyslac
  0
 • Users Avatars Mini
  marta pisze: 2008-04-07 21:34
  prosze o konkrety prosze prosze prosze prosze prosze prosze plis plis plis plis prosse prosze prosze prosze prosze prosze prosze i z gury dziekuje :) l
  0
 • Users Avatars Mini
  MCSka pisze: 2008-04-17 17:30
  Jaką nazwę komendy mam wpisać na numer 8717, żeby anulować usługę SMS-ową w której dostaje informacje o polityce itp. Proszę o odpowiedź tu bądź na maila. Dziękuję. pisac na gg 4774886
  0
 • Users Avatars Mini
  TearOfAngeeel pisze: 2008-04-18 20:28
  Jak anulowac serwis pogodowy? GG: 2595736
  0
 • Users Avatars Mini
  aro pisze: 2008-05-02 14:10
  zadzwońcie do Ery na stacjonarny 022 413-69-96 naciśnijcie 0 (połączenie z konsultantem) i 9 (inny temat rozmowy) za chwilę połączycie sie z konsultantem i on wyłączy wam te głupoty z nr 8717 aha poproście o nazwisko konsultanta ważne w przypadku nie wyłączenia tych bzdur aha reflekssja ERA TO ŚMIEĆ SZAJS ***** I TYLE nie ma to jak PLAY
  0
 • Users Avatars Mini
  tusiaa pisze: 2008-05-08 12:21
  aby zrezygnowac z tych wszystkich prenumerat(polityka, pogoda, wiadomosci, slangi, zwroty angielskie itp itd. musicie zalogować sie an ww.eraomnix.pl tam wejsc w zakłądke "Moje konto" po prawej strobie maci ecos takiego jak "Aktywne subskrycje" wchodzicie w t tam wybieracie ta z którj chcecie zrezygnować i robicie "rezygnuj z subskrycji (chyba badź anuluj nie pamitan.... to wszystko :)
  0
 • Users Avatars Mini
  misieq pisze: 2008-07-07 17:42
  ale jakie ja mam tam haslo wpisac gg 3317234
  0
 • Users Avatars Mini
  pQq pisze: 2008-07-12 21:51
  jeżeli macie telefon na karte wystarczy zadzwonic na numer 602960200 nastepnie przycisnąć 0 po chwili zostaniecie polaczeni z konsultantem. wytłumaczysz mu problem podasz swoj numer komórki i numery 2 osób do których najczęściej dzwonicie. konsultant powie Ci jakie masz prenumeraty i wylaczy Ci te które chcesz. U mnie zadziałało :)
  0
 • Users Avatars Mini
  mikolaj pisze: 2008-07-18 12:35
  jak wylaczyc gazete mmsw
  0
 • Users Avatars Mini
  Davidus pisze: 2008-07-24 15:28
  POMOCY !!! Jak zrezygnowac z prenumeraty Plotki MMS ??? POMÓŻCIE PROSZE :(
  0
 • Users Avatars Mini
  rafal pisze: 2008-08-18 14:24
  jak wyłączyć PLOTKI MMS ??? POMOCY
  0
 • Users Avatars Mini
  xd pisze: 2008-08-20 13:49
  zadzwoń na numer 022 413-69-96 naciśnij 0 (połączenie z konsultantem) i 9 (inny temat i powiedz oco chodzi konsultant wyłonczy tą usułe w ciągu 30 minut
  0
 • Users Avatars Mini
  sisi pisze: 2008-09-26 20:26
  to są naciągacze . mam tu na mysli zwroty angielskie , nie moge wylączyc uslugi a pzrzychodza do mnie esemesy by anulowac -wpisuje komende , a ona nie dziala!!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  Patrycjabrzesko pisze: 2009-02-27 19:33
  Witam , Tak jak wy padlam w sidla ery tzn platnych smsow. Wlasnie zobaczylam biling i uswiadomilam sobie ze place za cos z czego wogole nie kozystam ani nie chcialam kozystac. Tutaj mam dla was kilka informacji na temat rezygnacji mam nadzieje ze beda dla was przydatne. Ja wlasnie zrezygnowalam z plotka. MAM DLA WAS JESZCZE JEDNA WAZNA INFORMACJE : TRESCI SMSOW MUSICI KONIECZNIE PISAC DUZYMI LITERAMI INACZEJ SMS ZOSTANIE ODZUCONY. A TUTAJ PROSZE KODY I NUMERY DO DEZAKTYWACJI. Pozdrawiam :):
  0
 • Users Avatars Mini
  Patrycjabrzesko pisze: 2009-02-27 19:35
  Kady Uczestnik Promocji moe zrezygnowac z poszczególnych prenumerat wysyłajac nastepujace komunikaty na bezpłatny numer 8717: - prenumerata SMS „Dowcip dnia” - SMS o tresci DP ANULUJ - prenumerata MMS „Plotek” - SMS o tresci PLK ANULUJ - prenumerata MMS „Gazeta MMS” - SMS o tresci GF ANULUJ
  0
 • Users Avatars Mini
  pleban pisze: 2009-03-10 21:14
  dzieki Patrycjabrzesko wreszcie te jeb.ne plotki mms wyj.bałem
  0
 • Users Avatars Mini
  Sisio pisze: 2009-07-06 19:44
  Patrycjabrzeszko Dziękuję :*
  0
 • Users Avatars Mini
  Misiek pisze: 2009-07-15 18:14
  Dzieki patrycjabrzesko. Nareszcie koniec tych debilnych smsow
  0
 • Users Avatars Mini
  Mauro pisze: 2010-03-09 21:02
  Dzieki Patrycja nareszcie poprawna komenda i udalo sie... wiele dzieki :* i Pozdrawiam :)
  0
 • Users Avatars Mini
  qaUVlYkeLROwwlzD pisze: 2012-09-29 04:00
  Stachu pisze:Nie mają najmniejszych szans z Facebookiem, jeynda nadzieja w Anonymous, może im uda zakończyć żywot tego monopolisty
  0
 • Users Avatars Mini
  JwMEFHHwvRSwKE pisze: 2012-09-29 13:21
  to robocze hasła i już od czasu pnoitawsa tego szablonu zostały skrf3cone i zredagowane. Nawet dla mnie po kilku dniach brzmały bełkotliwie
  0
 • Users Avatars Mini
  pQQhAhCGpwHzBXECHD pisze: 2012-10-01 09:31
  eof => święta prawdaLejałt fajny. Schludny i esncytezty.Zastanowiłbym się nad redakcją haseł w tabelce. Niektf3re mogą brzmieć nieco enigmatycznie dla szarego potencjalnego Klienta.
  0

Rekomendowane: