Regulamin promocji "Mówisz i masz" w sieci Plus GSM

Newsy
Żródło: Plus GSM
Opinie: 28

Regulamin promocji "MÓWISZ I MASZ"

 1. Promocja "MÓWISZ I MASZ" obejmuje osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą, które w czasie trwania Promocji zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM (dalej zwaną "Umową"), stając się Klientem w myśl "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A." i jednocześnie kupią w Polkomtel S.A. lub u Autoryzowanego Przedstawiciela Plus GSM aparat telefoniczny w cenie promocyjnej wraz z aktywacją.

 2. Aparaty telefoniczne oferowane po cenie promocyjnej stanowią niepodzielne Zestawy z kartami SIM i samodzielnie nie są przedmiotem Promocji.

 3. Promocyjna cena aparatów telefonicznych wraz z aktywacją wchodzących w skład Zestawów wynosi odpowiednio:

Zestaw

Model telefonu

cena aktywacji

cena w taryfie:

Często 50
Non Stop 50

Często 100
Non Stop 100

Często 150
Non Stop 150

Non Stop 300

1

Nokia 3330

15

1

1

1

1

2

Nokia 3310

15

1

1

1

1

3

Siemens S40

15

1

1

1

1

4

Nokia 3410

15

29

1

1

1

5

Siemens C45

15

29

1

1

1

6

Nokia 8210

15

49

49

49

1

7

Nokia 5510

15

99

49

49

1

8

Sony Ericsson T65

15

99

49

49

1

9

Samsung A300

15

149

99

99

49

10

Nokia 6250

15

199

149

99

49

11

Siemens ME45

15

249

149

99

49

12

Nokia 6210

15

299

149

99

49

13

Samsung A400

15

149

149

149

99

14

Siemens SL45

15

499

399

299

99

15

Motorola V66

15

599

499

349

249

16

Nokia 6310i

15

399

349

299

299

17

Nokia 8310

15

549

499

499

349

18

Sony Ericsson T68i

15

699

599

549

499

19

Nokia 6510

15

699

649

599

549

20

Nokia 9210

15

1799

1699

1499

999

21

Motorola Acompli 008

15

999

799

699

599

 1. Promocyjna opłata aktywacyjna, określona w pkt. 3 Regulaminu Promocji płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym.

 2. Cena wyżej wymienionych aparatów telefonicznych wraz z aktywacją, oferowanych na zasadach ogólnych wynosi odpowiednio:

Zestaw

Model aparatu telefonicznego

Opłata aktywacyjna

Cena netto w zł aparatu telefonicznego oferowanego na zasadach ogólnych

1

Nokia 3330

100zł +VAT

899,00zł + VAT

2

Nokia 3310

100zł +VAT

699,00zł + VAT

3

Siemens S40

100zł +VAT

799,00zł + VAT

4

Nokia 3410

100zł +VAT

899,00zł + VAT

5

Siemens C45

100zł +VAT

899,00zł + VAT

6

Nokia 8210

100zł +VAT

1049,00zł + VAT

7

Nokia 5510

100zł +VAT

1299,00zł + VAT

8

Sony Ericsson T65

100zł +VAT

1499,00zł + VAT

9

Samsung A300

100zł +VAT

1099,00zł + VAT

10

Nokia 6250

100zł +VAT

1299,00zł + VAT

11

Siemens ME45

100zł +VAT

1299,00zł + VAT

12

Nokia 6210

100zł +VAT

1299,00zł + VAT

13

Samsung A400

100zł +VAT

1299,00zł + VAT

14

Siemens SL45

100zł +VAT

1899,00zł + VAT

15

Motorola V66

100zł +VAT

1266,00zł + VAT

16

Nokia 6310i

100zł +VAT

1499,00zł + VAT

17

Nokia 8310

100zł +VAT

1899,00zł + VAT

18

Sony Ericsson T68i

100zł +VAT

1699,00zł + VAT

19

Nokia 6510

100zł +VAT

1499,00zł + VAT

20

Nokia 9210

100zł +VAT

2999,00zł + VAT

21

Motorola Acompli 008

100zł +VAT

1432,00zł + VAT

 1. Promocja "MÓWISZ I MASZ" trwa od 1 lipca 2002 roku i jest ograniczona liczbą Zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby Zestawów, jednakże nie później niż 30 września 2002 roku.

 2. Do wzięcia udziału w Promocji "MÓWISZ I MASZ" nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań ze strony Klienta, oprócz wymienionych w pkt.1.

 3. Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na warunkach Promocji "MÓWISZ I MASZ":

  1. w miejsce Klienta nie może wstąpić osoba trzecia,

  2. Klient nie może zawiesić świadczenia usługi,

  3. Klient nie może rozwiązać Umowy.

 4. Klient nabywający Zestaw promocyjny może wybrać wyłącznie jedną z taryf dostępnych w planie taryfowym Często lub Non Stop, zgodnie ze specyfikacją poszczególnych Zestawów określoną w pkt. 3 Regulaminu Promocji "MÓWISZ I MASZ".

 5. Klient, który kupił Zestaw w ramach Promocji "MÓWISZ I MASZ", w ciągu 9 miesięcy od daty przeprowadzenia aktywacji może zmienić wybraną zgodnie z pkt. 3 taryfę tylko na wyższą w opłacie abonamentowej i wyłącznie na taryfę należącą do planu taryfowego Często lub Non Stop, dostępną w niniejszej promocji, tj.: Często 50, Często 100, Często 150, Non Stop 50, Non Stop 100, Non Stop 150 lub Non Stop 300.

 6. Jeżeli Klient dokona aktywacji w jednej z taryf w wybranym planie taryfowym zgodnie z pkt. 9, a aktywacja ta nastąpi w okresie trwania okresu rozliczeniowego, wówczas liczba minut wliczonych w abonament w danej taryfie, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM, w pierwszym okresie rozliczeniowym będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego.

 7. Do każdej aktywacji w Promocji "MÓWISZ I MASZ" dodawana jest specjalna bonifikata na
  wykonywane połączenia.

 8. Wysokość bonifikaty miesięcznej równa jest iloczynowi wymienionej w pkt. 15 liczby minut dla jednego okresu rozliczeniowego oraz wysokości opłaty za jedną minutę rozmowy w momencie realizacji połączenia

 9. Bonifikata, o której mowa w pkt. 12 i 13, pomniejszająca rachunek telefoniczny, udzielana będzie przez pełne 6 okresów rozliczeniowych, z tym że pierwszy okres rozliczeniowy będzie trwał od dnia aktywacji karty SIM do końca pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego. Bonifikata nie wykorzystana w danym okresie rozliczeniowym nie jest przenoszona do następnego okresu rozliczeniowego, ani też nie jest zwracana.

 10. Liczba minut stanowiących podstawę do obliczenia wysokości bonifikaty w Promocji "MÓWISZ I MASZ" wynosi dla taryf: Często 50, Często 100, Często 150, Non Stop 50, Non Stop 100, Non Stop 150 i Non Stop 300 - 360 minut (60 minut w jednym okresie rozliczeniowym) do wykorzystania w godzinach szczytu, poza godzinami szczytu i w nocy.

 11. Udzielona bonifikata dotyczy pierwszych płatnych krajowych połączeń głosowych wykonanych po wykorzystaniu pakietu minut zawartych w abonamencie. Udzielona bonifikata nie dotyczy połączeń międzynarodowych, a także połączeń na numery specjalne w sieci Plus GSM, w szczególności w ramach usługi Numer Ulgowy, połączeń z numerami typu 0700XXXXXX.

 12. W okresie promocyjnym o którym mowa w punkcie 14, opłaty za połączenia w ruchu krajowym do sieci stacjonarnych, wykonane po wykorzystaniu pakietów minut zawartych w abonamencie i udzielonej bonifikacie, będą naliczane według obowiązującego cennika usług POLKOMTEL S.A. w wysokości oferowanej dla połączeń w ramach sieci Plus GSM.

 13. Po okresie promocyjnym, o którym mowa w punkcie 14 opłaty za połączenia w ruchu krajowym do sieci stacjonarnych będą naliczane według obowiązującego cennika usług POLKOMTEL S.A. w wysokości oferowanej dla połączeń do innych operatorów krajowych.

 14. W Promocji "MÓWISZ I MASZ" oferowane są tylko i wyłącznie karty wstępnie aktywowane z przydzielonymi numerami telefonów. W przypadku gdy Klient wyrazi chęć zmiany numeru na inny dostępny dla danej karty SIM, opłata za tę usługę wynosi 50,00 złotych + VAT. Kwotą tą Klient zostanie obciążony w najbliższym rachunku za usługi telekomunikacyjne.

 15. W przypadku utraty aparatu telefonicznego oraz karty SIM, nabytych w ramach niniejszej promocji, przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Klient zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania.

 16. Klient powinien wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu utraty telefonu wraz z kartą SIM. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie 50,00 zł + VAT.

 17. W przypadku nie podjęcia działań określonych powyżej, a zwłaszcza w pkt. 21, działania Klienta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w pkt. 23 niniejszego Regulaminu.

 18. Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Klienta naprawienia szkody będącej wynikiem przyznania Klientowi specjalnych warunków Umowy i wcześniejszego, niż wskazane w pkt. 8 niniejszego Regulaminu, jej rozwiązania przez Klienta lub zaprzestania korzystania z usług albo spowodowania rozwiązania Umowy z winy Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 650,00 zł

 19. Nie podlega rygorom określonym w pkt. 23 rozwiązanie Umowy przez Klienta w przypadku zmiany cennika usług telekomunikacyjnych sieci Plus GSM skutkującej podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Klienta usługi.

 20. Polkomtel S.A. informuje, że oferowany w Zestawie aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus GSM.

 21. Blokada może zostać usunięta we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM po zgłoszeniu telefonicznie lub osobiście chęci usunięcia blokady. Przy zgłoszeniu chęci usunięcia blokady należy wyrazić zgodę na przedstawione poniżej warunki usunięcia blokady oraz podać typ i numer IMEI telefonu. W ciągu 14 dni Klient zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu o terminie wykonania operacji. Blokada zostanie usunięta po zgłoszeniu się osobiście do Salonu z telefonem, który ma zostać odblokowany.

 22. Polkomtel S.A. informuje, że w przypadku usunięcia blokady w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od daty aktywacji w sieci Plus GSM, za czynność tę zostanie pobrana opłata w wysokości 500,00 złotych +VAT.

 23. W przypadku usunięcia blokady aparatu telefonicznego z pominięciem zasad określonych w pkt. 26 Klient traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach gwarancji.

 24. Promocja "MÓWISZ I MASZ" nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A. w czasie trwania niniejszej Promocji.

 25. Klient biorący udział w Promocji "MÓWISZ I MASZ" nie może, w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu telefonicznego lub usługi.

 26. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji "MÓWISZ I MASZ" zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

Opinie:

Opinie archiwalne (28):

Komentuj

Komentarze / 28

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  mike.buba pisze: 2002-07-03 04:17
  niczego sobie :)
  0
 • Users Avatars Mini
  Albi pisze: 2002-07-03 04:32
  no prosze. Nokia 3410 za 1 zl i w +. Naprawde niezle...
  0
 • Users Avatars Mini
  artjaw pisze: 2002-07-03 10:24
  naprawdę jest z czego wybierać
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2002-07-03 10:58
  po prostu "MÓWISZ I MASZ",szkoda,że tylko w biznesie dodawana jest specjalna bonifikata,rozumie,że ta grupa płaci najwyzsze rachunki,ale taki mały procentowo bonusik dla szaraczków,:))),dobre,ale niebiznes,tez dużo płaci,nie musi być od razu 60min:))):P
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-07-03 11:48
  No chyba plus wreszcie sie postaral!?
  0
 • Users Avatars Mini
  madzer pisze: 2002-07-03 12:16
  o co sie postarał?
  0
 • Users Avatars Mini
  madzer pisze: 2002-07-03 12:17
  szczególnie na t68 i 6510....
  0
 • Users Avatars Mini
  timeport pisze: 2002-07-03 12:28
  no to wymyślili nie można zmiweniać taryfy przez 9 miesięcy , a bonifikata na 6 miesięcy no fakt ale 60minut no zobaczymy jak to się zacznie sprzedawać ceny fonów też nnie są złe :))
  0
 • Users Avatars Mini
  eliop pisze: 2002-07-03 12:57
  Ostatnio tylko ERA cos spi :-(
  0
 • Users Avatars Mini
  wascik pisze: 2002-07-03 14:02
  Zeczywiscie ceny sa niczego sobie a nawet sa zaje* tylko teraz z niej nie skorzystam. szkoda
  0
 • Users Avatars Mini
  KMNSK_return pisze: 2002-07-03 14:20
  A co z szaraczkami taki jak ja ??? Czy mi pozostaje tylko t65 za 45zl w Idei ?:( / KMNSK
  0
 • Users Avatars Mini
  CiepliX pisze: 2002-07-03 14:43
  Niezla promo, z niezlym bonusem, ceny aparatow tez znosne...
  0
 • Users Avatars Mini
  adamza pisze: 2002-07-03 15:48
  Plus się postarał. Szkoda tylko, że nie dla klientów indywidualnych.
  0
 • Users Avatars Mini
  Profesorek pisze: 2002-07-03 17:06
  Matt - oł, i Ty studiujesz w SGH????? Przerób jeszcze te definicje bo nie przejdziesz na nastepny semestr :) Tak to jest jak studenci sie nie ucza tylko ściągają na egzaminach. Wiedza, ze gdzieś dzwonia ale nie dokonca wiedza gdzie; a potem swoimi popisami "wiedzy" wprowadzają innych w bląd.
  0
 • Users Avatars Mini
  dexkomrkowiec pisze: 2002-07-03 17:34
  i co z tego ze n 3410 za 1 zl??????
  0
 • Users Avatars Mini
  CiepliX pisze: 2002-07-03 20:08
  dex-jedno-komorkowiec - i co? I jajco! Lec, kup dla siebie i rodziny...matołku....i przestan zasmiecac "gol" swymi wypocinami, trolu.
  0
 • Users Avatars Mini
  hubi pisze: 2002-07-03 20:59
  calkiem niezla ta promocja warta zastanowienia sie
  0
 • Users Avatars Mini
  Pawel pisze: 2002-07-03 21:09
  Juz dawno wypowiadałem sie na temat tej oferty, moim zdaniem jest ok. Dziwie sie tym krzykaczom na forum ktorzy byli tak zachwyceni oferta Idei i Ery ktora daje minuty ale tylko do wlasnej sieci-moim zdaniem na dzien dzisiejszy jest to jedna z ciekawszych ofert na rynku. Jeszcze lepsza jest Benefit -tez w Plusie . Nie no ten Plus jest najlepszy :) Tylko momentami z zasiegiem przeginaja ale jestem dobrej mysli....
  0
 • Users Avatars Mini
  martom24 pisze: 2002-07-03 21:40
  widze ze duzo osob chwali ta promocje ale sie nie dziwie bo naprawde jest ok...ale tak sobie mysle ze tak naprawde to ta promocja jest "normalna" dla tej grupy ludzi do ktorej jest kierowana..po prostu ktos kto juz na starcie placi samo abo rzedu 90 zl dostanie od opa taka oferte..a nigdy nie bedzie ona skierowana do Kowalskiego ktory placi rachunek rzedu 50 zl.tego nikt z Was nie zauwazyl..
  0
 • Users Avatars Mini
  alero pisze: 2002-07-04 03:16
  ...oferta ok, ale ja z simplusa jeszcze nie zrezygnuje dlugo....moze cos dla simplusiakow zrobia taniej, jakies smsy tansze, na to czekam !!!;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  Albi pisze: 2002-07-04 03:37
  martom24: zgadzam sie. Ta promocja jest w porzadku. Telefony sa ok i nawet jest jakis bonus. Zawsze cos. Poza tym nie wyglada to na wyprzedaz staroci jak to czasami bywa. Warto zauwazyc ze promocja nie jest dla zwyklego smiertelnika, tylko osob prowadzacych dzialanosc gospodarcza. Z tego tez pewnie powodu telefony sa troche lepsze. Takk przy okazji warto zauwazyc ze + jest jako jedyny ma jeszcze w swojej ofercie 6210. Czyzby im jeszcze zostaly. No i cena za 6310i i za t68i jest tez bardzo w porzadku, nawet jak sie bierze najnizszy mozliwy abonament. Takze duzy plus dla +.
  0
 • Users Avatars Mini
  nikos_13 pisze: 2002-07-04 13:34
  niezłe ceny na fony tylko te 9 miesiecy bez zmiany abonamentu:(
  0
 • Users Avatars Mini
  timeport pisze: 2002-07-04 13:57
  MARTOM24 : PRZECIEŻ SAM POWIEDZIĄŁEŚ ŻE TA PROMOCJA JEST SKIEROWANA DLA KLIENTÓE O OPŁATACH 90PLN, A DLA KLIENTÓE KOWALSKICH SĄ PRZECA PROMOCJE I DLA RACHUNKÓW PO 1PLN : ) TYLKO JESZCZE CZAS NIE NADSZEDŁA ABY JE UJAWNIC : ))) POZDRO..
  0
 • Users Avatars Mini
  filippoz pisze: 2002-07-04 15:18
  SE T68i za 699ZŁ to jest bardzo ciekawa cena, szkoda że już kupiłem T39!!! Apropo to czy dużo ludzi ma problemy z T39? Samoistne resetowanie się i wołanie o PIN, lub problemy z baterią? Po naładowaniu 200H a trzyma koło 120H!!! Pozdr
  0
 • Users Avatars Mini
  timeport pisze: 2002-07-04 18:01
  eryki zdawać by się moglo zaczeły w tym temacie szfankować : ((((
  0
 • Users Avatars Mini
  misiek24 pisze: 2002-07-05 12:02
  No w końcu doczekaliśmy się jakiejś porządnej promocji. Wybór telefonów i ceny są na naprawde porządnym poziomie. Brawo
  0
 • Users Avatars Mini
  timeport pisze: 2002-07-09 12:57
  no pewnie : ))) teraz to już wszędzie się cos dzieje każdy chce zatrzymać klienta przy sobie ciekawe jak to bedzie wyglądalo za kila lat to doppiero bedzie dla nas kożystne jako klientów :)) pozdro..
  0
 • Users Avatars Mini
  dwx pisze: 2002-07-29 16:25
  promocja jak promocja nie widze w niej nic takiego specjalnego co skłoniłoby mnie do zrezygnowania z jednego operatora na korzyść drugiego i szybki bieg do salonu! PLUS sie chyba wyspecjalizował w drobnym zmienianiu warunków umowy( tu bonifikata, tu pare złotych nizej za aktywacje czy telefon) no i nowa wpadająca w ucho nazwa. I TO JEST TO!!!!
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: