Regulamin promocji "Zima z Plusem".

Newsy
Opinie: 179

Od 4 lutego 2002  w sieci Plus GSM rozpoczyna się  promocja "Zima z Plusem".

 

REGULAMIN PROMOCJI "ZIMA Z PLUSEM"

1. Promocja "Zima z Plusem" obejmuje osoby, które w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM (dalej zwaną "Umową"), stając się Klientem w myśl "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A." albo zawrą z Polkomtel S.A. Umowę i jednocześnie kupią w Polkomtel S.A. lub u Autoryzowanego Przedstawiciela Plus GSM aparat telefoniczny w cenie promocyjnej.
2. W Promocji "Zima z Plusem" istnieje możliwość zawarcia Umowy bez konieczności zakupu aparatu telefonicznego.
3. Promocyjna opłata aktywacyjna wynosi:
a) 30,00 zł + VAT - w przypadku podpisania Umowy zawierającej zobowiązanie nierozwiązywania jej przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy,
b) 15,00 zł + VAT - w przypadku podpisania Umowy zawierającej zobowiązanie nierozwiązywania jej przez okres nie krótszy niż 24 miesiące.
4. Opłata aktywacyjna w wysokości określonej w pkt.3 płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym.
5. Aparaty telefoniczne oferowane przez Polkomtel S.A. lub Autoryzowanych Przedstawicieli Plus GSM po cenie promocyjnej stanowią niepodzielne Zestawy z kartami SIM i samodzielnie nie są przedmiotem Promocji.
6. Promocyjna cena netto w zł aparatów telefonicznych wchodzących w skład Zestawów wynosi odpowiednio:

Zestaw Model aparatu telefonicznego Cena netto w zł przy zawarciu umowy na okres nie krótszy niż 24 miesiące Cena netto w zł przy zawarciu umowy na okres nie krótszy niż 12 miesięcy
Zestaw 1 Siemens C35i 1,00+ VAT 99,00+ VAT
Zestaw 2 Siemens M35i 1,00+ VAT 119,00+ VAT
Zestaw 3 Motorola T192 1,00+ VAT 119,00+ VAT
Zestaw 4 Nokia 3310 5,00+ VAT 199,00+ VAT
Zestaw 5 Siemens S40 49,00+ VAT 249,00+ VAT
Zestaw 6 Samsung SGH-R210s 79,00+ VAT 279,00+ VAT
Zestaw 7 Nokia 3330 79,00+ VAT 279,00+ VAT
Zestaw 8 Samsung SGH N100 99,00+ VAT 299,00+ VAT
Zestaw 9 Siemens C45 99,00+ VAT 299,00+ VAT
Zestaw 10 Nokia 8210 499,00+ VAT -
Zestaw 11 Samsung SGH A300 499,00+ VAT -
Zestaw 12 Siemens ME45 549,00+ VAT -
Zestaw 13 Siemens S45 549,00+ VAT -
Zestaw 14 Nokia 6210 599,00+ VAT -
Zestaw 15 Motorola T260 599,00+ VAT -
Zestaw 16 Samsung SGH A400 599,00+ VAT -
Zestaw 17 Nokia 5510 699,00+ VAT -
Zestaw 18 Nokia 6250 699,00+ VAT -
Zestaw 19 Motorola V50 699,00+ VAT -
Zestaw 20 Nokia 8310 849,00+ VAT -
Zestaw 21 Siemens SL 45 999,00+ VAT -

  
7. Promocja "Zima z Plusem" trwa od 4 lutego 2002 i jest ograniczona liczbą Zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby Zestawów, jednakże nie później niż 24 marca 2002 roku.
8. Do wzięcia udziału w Promocji "Zima z Plusem" nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań ze strony Klienta, oprócz wymienionych w pkt.1.
9. Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu wybranego przez Klienta okresu nierozwiązywania umowy odpowiednio 12 miesięcy lub 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na warunkach Promocji "Zima z Plusem":
a) w miejsce Klienta nie może wstąpić osoba trzecia,
b) Klient nie może zawiesić świadczenia usług,
c) Klient nie może rozwiązać Umowy.
10. Klient nabywający Zestaw promocyjny albo zawierający jedynie Umowę może wybrać jedną z taryf dostępnych w planach taryfowych: Czasami, Często, Non Stop.
11. Abonenci, którzy wybiorą aktywację w wybranej taryfie spośród planów taryfowych Czasami i Często, mogą uruchomić dodatkowo usługę "Sami Swoi za 5gr" z obniżonymi opłatami za połączenia z wybranymi (co najwyżej 3) numerami w sieci Plus GSM. Niezależnie od daty uruchomienie usługi "Sami Swoi za 5gr", opłaty po obniżonych, promocyjnych stawkach naliczane będą przez okres 6 miesięcy od daty aktywacji karty SIM.
Opłata miesięczna za jeden numer w usłudze "Sami Swoi za 5gr" wynosi 2,00 zł + VAT.
12. Poza usługą "Sami Swoi za 5 gr." Abonenci mogą aktywować również usługę "Sami Swoi" (możliwość wyboru numerów krajowych operatów sieci stałych). Łączna liczba wybranych numerów w usługach "Sami Swoi za 5 gr." i "Sami Swoi" nie może być większa niż trzy. Opłaty za połączenia z wybranymi numerami w usłudze "Sami Swoi" pobierane będą zgodnie z cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM.
13. Chęć aktywacji usługi "Sami Swoi za 5gr" bądź usługi "Sami Swoi" klienci powinni zgłaszać w Dziale Obsługi Klienta, oraz poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (znajdujące się w Internecie pod adresem http://www.plusgsm.pl).
14. Opłaty promocyjne w usłudze "Sami Swoi za 5gr", naliczane są, z zastrzeżeniem pkt 15 i pkt. 16, po wykorzystaniu pakietu minut zawartych w abonamencie i dotyczą krajowych połączeń z wybranymi (co najwyżej 3) numerami w sieci Plus GSM (z wyjątkiem połączeń na numery specjalne w sieci Plus GSM, w szczególności w ramach usług System Plus, Numer Ulgowy, połączeń z poczta głosową i połączeń przekazywanych) i wynoszą 5gr + VAT za minutę.
15. Opłaty promocyjne w usłudze "Sami Swoi za 5 groszy'' w aktywowanej taryfie, wybranej spośród planu taryfowego Czasami obejmują połączenia wykonywane poza godzinami szczytu, w weekendy i w nocy.
16. Opłaty promocyjne w usłudze "Sami Swoi za 5 groszy'' w aktywowanej taryfie, wybranej spośród planu taryfowego Często obejmują połączenia wykonywane w godzinach szczytu oraz poza godzinami szczytu i w nocy.
17. Bez względu na liczbę wybranych numerów, pierwszy wybór numerów do listy w usłudze "Sami Swoi za 5gr" bądź "Sami Swoi" jest bezpłatny. Za każdą modyfikację listy numerów wybranych w usłudze "Sami Swoi za 5gr" pobierana jest opłata w wysokości 5,00 zł + VAT. Przez modyfikację listy należy rozumieć: dodanie numeru, usunięcie numeru bądź zmianę któregokolwiek numeru z listy.
18. Klient może zrezygnować z korzystania z usługi "Sami Swoi za 5gr".
19. Po okresie promocyjnym wybrane przez Klienta numery w ramach usługi "Sami Swoi za 5 gr." stają się numerami w usłudze "Sami Swoi". Opłaty za usługę "Sami Swoi" będą naliczane zgodnie z obowiązującym cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM. Po okresie promocyjnym usługa "Sami Swoi" może być deaktywowana na życzenie Klienta, zgodnie z cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM. Deaktywacja usługi "Sami Swoi" odbywa się poprzez Dział Obsługi Klienta, oraz poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (znajdujące się w Internecie pod adresem http://www.plusgsm.pl).
20. W przypadku skorzystania z usługi "Sami Swoi za 5gr" zmiana taryfy w okresie 6 miesięcy od daty aktywacji karty SIM w Promocji "Zima z Plusem" powoduje zaprzestanie naliczania opłat wg zasad tej usługi.
21. Jeżeli Klient dokona aktywacji w wybranej taryfie jednej z planów taryfowych Czasami lub Często, a aktywacja ta nastąpi w okresie trwania okresu rozliczeniowego, wówczas liczba minut wliczonych w abonament w danym planie taryfowym, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM, w pierwszym okresie rozliczeniowym będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego. W ostatnim miesiącu promocji minuty wliczone w abonament w okresie promocyjnym i po okresie promocyjnym są naliczane osobno, proporcjonalnie do liczby dni w miesiącu, w którym kończy się okres promocyjny. Oznacza to, że niewykorzystane minuty za część miesiąca, w której trwała promocja nie przechodzą na okres po promocji
22. W Promocji "Zima z Plusem" oferowane są tylko i wyłącznie karty wstępnie aktywowane z przydzielonymi numerami telefonów. W przypadku gdy Klient wyrazi chęć zmiany numeru na inny dostępny dla danej karty SIM, opłata za tę usługę wynosi 50,00 złotych + VAT. Kwotą tą Klient zostanie obciążony w najbliższym rachunku za usługi telekomunikacyjne.
23. W przypadku utraty aparatu telefonicznego oraz karty SIM, nabytych w ramach niniejszej promocji, przed upływem wybranego przez Klienta okresu nierozwiązywania Umowy (12 lub 24 miesiące od dnia jej zawarcia) Klient zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania.
24. Klient powinien wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu utraty telefonu wraz z kartą SIM. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie 50,00 zł + VAT.
25. W przypadku nie podjęcia działań określonych powyżej, a zwłaszcza w pkt. 24, działania Klienta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w pkt. 26 niniejszego Regulaminu.
26. Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Klienta naprawienia szkody będącej wynikiem przyznania Klientowi specjalnych warunków Umowy i wcześniejszego, niż wskazane w pkt. 9 niniejszego Regulaminu, jej rozwiązania przez Klienta lub zaprzestania korzystania z usług albo spowodowania rozwiązania Umowy z winy Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 650,00 zł (w przypadku zakupu jednego z Zestawów) albo w wysokości 450,00 zł (w przypadku zawarcia Umowy zgodnie z pkt. 2 niniejszego Regulaminu).
27. Nie podlega rygorom określonym w pkt. 26 rozwiązanie Umowy przez Klienta w przypadku zmiany cennika usług telekomunikacyjnych sieci Plus GSM skutkującej podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Klienta usługi.
28. Polkomtel S.A. informuje, że oferowany w Zestawie aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus GSM.
29. Blokada może zostać usunięta we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM po zgłoszeniu telefonicznie lub osobiście chęci usunięcia blokady. Przy zgłoszeniu chęci usunięcia blokady należy wyrazić zgodę na przedstawione poniżej warunki usunięcia blokady oraz podać typ i numer IMEI telefonu. W ciągu 14 dni Klient zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu o terminie wykonania operacji. Blokada zostanie usunięta po zgłoszeniu się osobiście do Salonu z telefonem, który ma zostać odblokowany.
30. Polkomtel S.A. informuje, że w przypadku usunięcia blokady w ciągu 24 miesięcy od daty aktywacji w sieci Plus GSM, za czynność tę zostanie pobrana opłata w wysokości 500,00 złotych +VAT.
31. W przypadku usunięcia blokady aparatu telefonicznego z pominięciem zasad określonych w pkt. 29 Klient traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach gwarancji.
32. Promocja "Zima z Plusem" nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A. w czasie trwania niniejszej Promocji.
33. Klient biorący udział w Promocji "Zima z Plusem" nie może, w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu telefonicznego lub usługi.
34. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji "Zima z Plusem" zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.
35. Cena wymienionych w pkt. 6 aparatów telefonicznych, oferowanych na zasadach ogólnych wynosi odpowiednio:

Model aparatu telefonicznego Cena netto w zł aparatu telefonicznego oferowanego na zasadach ogólnych
Siemens C35i 699,00+ VAT
Siemens M35i 799,00+ VAT
Motorola T192 799,00+ VAT
Nokia 3310 799,00+ VAT
Siemens S40 799,00+ VAT
Samsung SGH-R210s 799,00+ VAT
Nokia 3330 899,00+ VAT
Samsung SGH N100 1099,00+ VAT
Siemens C45 899,00+ VAT
Nokia 8210 1199,00+ VAT
Samsung SGH A300 1099,00+ VAT
Siemens ME45 1299,00+ VAT
Siemens S45 1299,00+ VAT
Nokia 6210 1299,00+ VAT
Motorola T260 1499,00+ VAT
Samsung SGH A400 1299,00+ VAT
Nokia 5510 1299,00+ VAT
Nokia 6250 1299,00+ VAT
Motorola V50 1299,00+ VAT
Nokia 8310 1899,00+ VAT
Siemens SL 45 1999,00+ VAT

 

36. Opłata aktywacyjna w sieci Plus GSM oferowana na warunkach ogólnych wynosi 100,00 zł + VAT.

Opinie:

Opinie archiwalne (179):

Komentuj

Komentarze / 179

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  Giewont pisze: 2002-02-02 03:20
  W sumie najwiecej nowych telefonow dla klientow indywidualnych w pojawilo sie w tej promocji. Ceny jak ceny, Co do 6210 to bylo pewne ze cena wzrosnie, teraz u wszystkich opow jest po rowno (albo bardzo zblizona, nie mam cennikow w pamieci) A te 5 groszy to tak samo jak w erze 40 gr jednemu tak oferta psauje drugiemu nie. Mi osobiscie duzo bardziej pasowalo 50%. A jezeli ktos glownie dzwoni do 3 osob to ta jest lepsza. Nigddy nie bedzie idealnej promocji dla wszystkich, no chyba ze bylaby umowa na rok i przez rok wszystkie polaczenia bylby gratis :)))))) (fantazja mnie poniosla) Zgadzam sie z graffim - bardzo pozytywne jest to ze okres obowiazywania promocyjnych polaczen trwa 6 miesiecy ( nizaleznie kidy sie kupuje telefon ) czy na poczatku czy na koncu promocji okres dla wszystkich jest rowny.
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-02-02 04:37
  No i po to jest ta strona, żeby na takie tematy pogadać - co do cen, to fakt, że wewnątrz sieci w plusie jest super, ale poza sieć to średnio z 10 gr więcej na minucie :(
  0
 • Users Avatars Mini
  Giewont pisze: 2002-02-02 04:31
  Grafii tak sie zlozylo ze jak jeszcze mieszkalem w rodzinnych stronach to plus byl pierwszy i pierwszy najlepiej pokryl zasiegiem cala okolice, latwo bylo namawiac znajomcyh na plusa, teraz moge z tego korzystac, chociaz obecnie znajomych z pracy mam glownie w erze lub idei ale wystarczy ze pogadam z nimi w pracy ( co za duzo to nie zdrowo) :)) Plus od zawsze mial korzstne ceny polaczen wewnatrz sieci i mam nadzieje ze to nie ulegnie zmianie ( na gorsze) bo na lepsze jak najbardziej , jestem za:)) To sobie pogawedke ucielismy :))
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-02-02 04:25
  N widzisz Giewont, jak się dogadujemy? :) Ja po prostu mam więcej znajomych w erze i w idei, do plusa dzwonię na jeden nr (sporo bo sporo, ale bez przesady). Ale sam mechanizm tych 50% w promocji bardzo mi się podobał (no i te 1,5 roku a później to już dodatkowe minuty "plus Tobie") :)))
  0
 • Users Avatars Mini
  Giewont pisze: 2002-02-02 04:10
  grafi rowzniez w nonstop, a do tego w kazdej z trzech taryf przez cala dobe, co w przypadku czasami bylo korzystne, bo w szczycie nie ma darmowych minut za to jest te 50%. A owszem tylko wewnatrz sieci i stacjonarne. Naprzyklad od piatku od 23 do poniedzialku do 8 rano wewnatrz sieci 15 gr minuta, Super to wyglada na rachunku jak jest rozmowa 30 minutowa i tylko 4.5 zl :))) Zgadzam sie ze korzstna jest i to bardzo pod tym jednym warunkiem, trzeba miec rozmowcow w plusie. Podobnie jak w erze zeby rozmawiac za 40 gr trzeba miec znajomych w tej samej sieci. Stacjonarne pomijam bo jednak najrzadziej sie dzwoni z komorki na stacjonarne. Oczywiscie sa wyjatki.
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-02-02 03:31
  Giewont, zgadzam się, że te 50% było fajniejsze, i chyba obowiązywało też przy taryfah "non-stop"? Ale i tak to tylko na połączenia wewnątrz sieci, a ja mam mało znajomych z plusa :(
  0
 • Users Avatars Mini
  Giewont pisze: 2002-02-02 03:21
  Chociaz uwazam ze pol roku to troche krotko bo kolejne poltora juz obowiazuja normalne ceny. Proste wyliczenie w taryfie czasami te 5 gr obowiazuje poza szczytem, wg mnie lepiej bylo w promo 50% gdzie tez poza szczytem minuta wychodzi 15 gr ale jest przez 18 miesiecy nie tylko do 3 numerow.
  0
 • Users Avatars Mini
  flip pisze: 2002-02-02 01:52
  Juz gdzies tego newsa czytalem! Starocie :( Flip
  0
 • Users Avatars Mini
  mloda pisze: 2002-02-02 01:53
  No nie, no to sie rzucili. Takie ceny? Jaja sobie z klienteli robia, tylko kupowac fony. Nic wiecej juz nie powiem. Cze
  0
 • Users Avatars Mini
  olalech pisze: 2002-02-02 01:57
  porazka, wyglada to tak: w ostatniej promocji zle sprzedal sie s40, no to za 49zl sie go pozbywamy, a reszta... ma czas. Kilka nowosci zeby dobrze wygladalo... Ta promocja to prowizorka, zeby sie nie nazywalo, ze plus zostal w tyle i nie zaprezentowal nowej promocji. Och plusie... dlaczego mi to robisz!
  0
 • Users Avatars Mini
  GordoN pisze: 2002-02-02 01:57
  599 za Nokie 6210?? - zwariowali
  0
 • Users Avatars Mini
  hub pisze: 2002-02-02 01:58
  jedyne co mnie dziwi to że Nokia 8310 jest tańsza od siemensa sl45
  0
 • Users Avatars Mini
  Szymonidius pisze: 2002-02-02 01:58
  Mnie tym nie skuszą, ale dobrze że jest wybór miedzy umową na 24 i 12 miesięcy za to daje im plusa. Może gdybym nie miał ważnego cyro to inaczej bym na to spojrzał.
  0
 • Users Avatars Mini
  GordoN pisze: 2002-02-02 01:59
  12 miesiecy ale jakie kiepskie telefony, nic ciekawego
  0
 • Users Avatars Mini
  malisz pisze: 2002-02-02 02:00
  Jednym slowem gowno ups znaczy plus!
  0
 • Users Avatars Mini
  Giewont pisze: 2002-02-02 03:31
  jednak nadal brakuje zroznicowania ceny aparatu w zaleznosci jaka taryfe sie wybiera, szkoda, bo przeciez wybierajac drozszy abonament automatycznie wiecej sie placi za telefon. Prosty rachunek telefon za 600 zl w czasami 10 - abonament za 24 miesiace 600 zl, a naprzyklad w czasami 150, czesto 50 lub nonstop 50 - 1680 zl. Roznica bardzo duza. Szkoda takiego kryterium jak wybierana taryfa nie stosuja operatorzy w przypadku klintow indywdualnych. Mam nadzieje ze w koncu wlasnie tak beda urozmaicac ceny aparatow w promocji. Pozdrawiam G®
  0
 • Users Avatars Mini
  julek27 pisze: 2002-02-02 02:23
  Nic ciekawego w tym Plusie. Promocja do ....
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2002-02-02 02:28
  8310 taniocha :PPP
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2002-02-02 02:28
  Promocja i wybór między 12-sto,a 24-sto miesięcznym abonentem,chyba tego oczekiwano i dziwię się malkontentom,że narzekają,zresztą te narzekania tu są czymś codziennym jakby userzy tylko czekali na fony nie mogą być aparaty tylko za 1 zł.cze.
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2002-02-02 02:38
  Kan : ja tam wcale nie narzekam :P
  0
 • Users Avatars Mini
  luk23 pisze: 2002-02-02 02:46
  hmm 8310 nie jest wcale drogo jak na poczatek sprzedazy a400 zreszta tez jest calkiem ok.5510 zgodnie z przewidywaniami
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-02-02 03:00
  Szymonidus, w tej chwili wybór 12/24 jest w każdej sieci chyba (w erze na 100%)
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-02-02 03:03
  A co do promocji, to podoba mi się ta SS za 5 gr, zwłaszcza to, że "Niezależnie od daty uruchomienie usługi "Sami Swoi za 5gr", opłaty po obniżonych, promocyjnych stawkach naliczane będą przez okres 6 miesięcy od daty aktywacji karty SIM" To spory postęp - w erze mój ojciec kupił sobie fona w promo "na wakacje" już pod koniec trwania promocji i wyszło na to, że miał raptem miesiąc promocyjnego abonamentu :(
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2002-02-02 10:20
  Giewont-graffi zajmujecie kilka postów,ale ja przynajmniej tak wyobrażam sobie dyskusje na newsach zgodna z newsem i o własnych spostrzeżeniach po takiej lekturzze można przynajmniej wyrobić sobie własne zdanie,brawo,a co do Plusa i newsa to fakt jest niezbity Plus stawia na rozmowy wewnątrz sieci usługę "Sami Swoi za 5gr",ale tak naprawdę nie bardzo mogę zrozumieć dalszą część...Abonenci mogą aktywować również usługę "Sami Swoi" (możliwość wyboru numerów krajowych operatów sieci stałych). Opłaty za połączenia z wybranymi numerami w usłudze "Sami Swoi" pobierane będą zgodnie z cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM. To co to za usługa i po co aktywować,bo nie mogę się doliczyć jakiś zniżek.pozdr.
  0
 • Users Avatars Mini
  flip pisze: 2002-02-02 11:20
  Kan: Pluz zeczywiscie stawia na rozmowy wewn. sieci... tylko czy to jest krok naprzod? W porownaniu np. z taryfami Idei gdzie nie wazne do jakiej sieci dzwonisz to raczej + sie troche cofa z nowa promocja... Fakt faktem ze oferuje bardzo duzo min w abonamencie ale czy to sie wyrowna?!? Jesli chodzi o "Sami Swoi" z numerami stacjonarnymi to bleff! Flip
  0
 • Users Avatars Mini
  flip pisze: 2002-02-02 11:21
  sorry za ortografy :(
  0
 • Users Avatars Mini
  rufik pisze: 2002-02-02 11:25
  zima z plusem..... wyjrzyjcie za okno :)
  0
 • Users Avatars Mini
  jason pisze: 2002-02-02 11:34
  Może o wiele lepsza będzie wiosna z PLUSEM, bo zima jest do kitu!
  0
 • Users Avatars Mini
  martom24 pisze: 2002-02-02 11:52
  prmocja jest ok..szkoda tylko ze tak malo fonow w rozsadnych cenach!
  0
 • Users Avatars Mini
  martom24 pisze: 2002-02-02 11:53
  a te 5 gr za minute to do wykorzystania po wyczerpaniu pakietu bezplatnych minut???
  0
 • Users Avatars Mini
  Macklin pisze: 2002-02-02 11:53
  No tak. Jakiś krok do przodu. Ale myślę, że poza małymi wyjątkami (nowsze modele) jest drogo. Czemu telefony zdrożały?
  0
 • Users Avatars Mini
  Sliweczka pisze: 2002-02-02 11:57
  prawda.. nowosc to to nie jest tylko telefony nowe.. ale pogadac sobie o tym, ze sa "tanie" jak na nowosci mozna.. no ale jak powiedziec przecietnemu klientowi ze 800 zloty to "tanio" ?.. dla mnie zabawne ejst to ze siemens c45 stanial.. to znaczy ze sie nie sprzedawal dosc dobrze.. zretsza nadal twierdze ze ta cena jest i tak za duza.. a nokia 3310 jest drozsza... heh.. czyzby koniec "hegemonii" noki 3310 na polskim rynkui telefonow? ;))
  0
 • Users Avatars Mini
  Sliweczka pisze: 2002-02-02 12:01
  martom: wszelkiego rodzaju bonifikaty, bonusy itd.. sa naliczane zawsze po wykorzystaniu pakietu bezplatnych minut
  0
 • Users Avatars Mini
  martom24 pisze: 2002-02-02 12:09
  Śliweczka: dzieki za wyjasnienie:))i jak cos to 3maj dla mnie tego S40:))))
  0
 • Users Avatars Mini
  misiak_ pisze: 2002-02-02 12:13
  szczerze mowiac moim zdaniem bardzo kiepska jest ta promocja...
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2002-02-02 12:19
  Sliweczka,przecietny klien nie pyta o fony za 800zł.,a tak nawiasem ten przeciętny nawet najczęściej nie wie do czego służy większiść funkcji niestety taka prawda.A fony droższe z dyżą ilością funkcji,czy nowocześniejsze znajdą klienta,który wie czego szuka i za co płaci.Pozdr.
  0
 • Users Avatars Mini
  Amper pisze: 2002-02-02 12:22
  No to Plus sie nie postarał... Ciekawe telefony w wysokiej cenie. Ale może ludzi zachęci te 5 gr za minutę. Ale przy opłaca się to właściwie tylko przy umowie na rok. Bo przy dwu letniej promocyjne połączenia tylko przez 6 miesięcy to mało. Ale pozytywne jest to, że można zmieniać te tańsze numery. Ale ogólnie promocja nie powala.
  0
 • Users Avatars Mini
  sharkeys pisze: 2002-02-02 12:24
  Wiekszosc ludzi lubi proste telefony z banalna obsluga i niezbyt skomplikowane. Wiec te z wyzszej polki, jak sadze, kupia ludzie ktorzy juz sa obyci z telefonami i maja kase.
  0
 • Users Avatars Mini
  Sliweczka pisze: 2002-02-02 12:37
  Kan: to nie jest tak do konca.. drogie telefony nie kupuja zawzsze ludzie ktorzy sie znaja.. bo ja tez sie znam.. a osobiscie nie stac mnie na taki fon, je kupuja ludzie, ktorzy maja duzo pieniedyz, maja to byc telefony ladne przede wszystkim.. Przkeonalbys sie o tym dobrze, jak klient kuipilby u ciebie ot tak siemensa me45 dla 12 letniej corki na mikolaja.. taka jest prawda,,
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2002-02-02 12:54
  Zgoda,ale tacy klienci,którzy kupują swojej córce drogi telefon niebardzo wpływają na rynek i cenę,najczęściej a wypadku telefonów komórkowych liczy się ilość sprzedaży,a taką wielkość może dać tylko klient masowy,który idąć po chleb przypadkiem wpadnie do salonu,najczęściej nawet nie bardzo orientuje się jaki to operator.Liczy się reklama i cena np.1zł.za fon,a że nie najnowocześniejszy,ON potrzebuje tylko komórkę do rozmów jeżeli to starsza osoba,lub sms-ów jeżeli młodzież patrz na przeboje zeszłego roku Nokia 3310lub8210.pozdr.
  0
 • Users Avatars Mini
  wandik pisze: 2002-02-02 13:03
  No cóż, wreszcie pojawiły się jakieś "nowości" w stylu nokii 8310, nowych siemensów czy samsungów. Ceny jak można było się spodziewać - wysokie. W sumie mnie to nie dziwi - mało kto jest zainteresowany takimi cackami z wyższej półki. Jednak nadal jest zbyt mało nowych aparatów. Nadal brak ericssona t39m i t68, samsunga SGH-Q200, nokii 6310 czy nowych panasoniców. Nie rozumiem dlaczego nasze opki przyjmują taką strategię rynkową. Czyż nie można wzorem naszych południowych sąsiadów wystawić więcej aparatów, nawet jeśli te high-endowe miały by niemało kosztować? Ktoś, kogo byłoby stać na taki aparat mógłby go sobie kupić, a i dla mniej zamożnych byłyby odpowiednie propozycje. Im większa różnorodność aparatów, tym więcej klientów zostałoby przyciągniętych. Pozdrawiam wszystkich.
  0
 • Users Avatars Mini
  Amper pisze: 2002-02-02 13:28
  Z ciewych telefonów w niskiej cenie to chyba tylko Siemens S40 może zaciekawić.
  0
 • Users Avatars Mini
  bob_gr pisze: 2002-02-02 13:30
  No rzeczywiscie promocja na zime choc za oknami wiosna. Stare modele telefonow sa za symboliczna zlotowka a nowosci dosc drogie.
  0
 • Users Avatars Mini
  martom24 pisze: 2002-02-02 13:38
  Amper: zgadzam sie tylko ten fon moze zaciekawic cena przecietnego czlowieka..reszta fonow to tanie bardzo ale dosyc stare fony a druga czesc to nowosci ale baardzo drogie:))a co po srodku??dziura niestety z jednym fonem..wlasnie S40..oby nie wirtualnym!!
  0
 • Users Avatars Mini
  Sliweczka pisze: 2002-02-02 13:39
  Kan: zgadza sie, wlasnie o tym pisalam, ze o drogich telefonach to mozna sobie pogadac, ze sa tanie jak na nowosci, ale przecietny klient i tak kupi ten najtanszy za 1, no.. do 100 zloty kupowane sa czesto telefony.. to taka magiczna bariera :).. Czesto klinet kupi to, co mu sprzedawca poleci.. bardzo czesto, czasem to co ma znajomy, albo to co widzal na reklamie :)
  0
 • Users Avatars Mini
  Giewont pisze: 2002-02-02 13:51
  Sliweczka co do Twojego wczesniejszego postu cytuje "wszelkiego rodzaju bonifikaty, bonusy itd.. sa naliczane zawsze po wykorzystaniu pakietu bezplatnych minut" nie dokonca sie zgadzam, poniewaz w poprzedniej promocji 50% w czasami od samego poczatku w szczycie jest ta obnizka. Pozdrawiam G®
  0
 • Users Avatars Mini
  martom24 pisze: 2002-02-02 13:52
  Śliweczka: najlepiej to kupowac telefon znajac zdanie kogos kto juz ten fon uzywal.na reklamie wszystko ladnie wyglada..nawet kilkulrtnie starocie mozna pokazac w super swietle i z zachecajaca reklama:)
  0
 • Users Avatars Mini
  miHAU pisze: 2002-02-02 14:13
  coś czuje że Era przebije oferte Plusa tuż przed Walentynkami...
  0
 • Users Avatars Mini
  martom24 pisze: 2002-02-02 14:20
  miHAU: a cos wiecej wiesz?:))
  0
 • Users Avatars Mini
  Sliweczka pisze: 2002-02-02 14:47
  Giewont: wcale nie.. poniewaz w tej taryfie minuty sa do wykorzystania poza godzinami szczytu.. wiec w godiznach szczytu nie ma zadnych minut.. wiec kiedy mialaby twoim zdnaiem byc przyznawana ta obnizka?..
  0
 • Users Avatars Mini
  Sliweczka pisze: 2002-02-02 14:50
  martom: hihi.. zgadza.. zwlaszcza samsung a300.. ta praleczka. :)
  0
 • Users Avatars Mini
  siwy256 pisze: 2002-02-02 14:51
  Ciekawe kto kupi NOKIE 5510 za tą cenę ?
  0
 • Users Avatars Mini
  martom24 pisze: 2002-02-02 14:52
  Śliweczka: chyba wtedy jak dzwonisz przed 18 i zamiast placic 100% placilabys wtedy 50% cen.tak mysle ale moze sie myle.
  0
 • Users Avatars Mini
  Giewont pisze: 2002-02-02 14:52
  Sliweczka 50% taniej jest po wykorzystaniu minut z abo, ale ze w szczycie (czasami) takich minut nie ma to od poczatku okresu rozliczeniowego obowiazuje 50% taniej. Pozdrawiam G®
  0
 • Users Avatars Mini
  Sliweczka pisze: 2002-02-02 14:54
  Giewont: zgadza sie ale poza szczytem w czasami byly naliczane po wykorzystaniu tych minut.. czyli dorbze napisalam, ze zawsze sa przyznawane po wykorzytsaniu minut.. a w szczycie takich wogole nie bylo i dlatego byly naliczane od razu!!!!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  Sliweczka pisze: 2002-02-02 14:55
  martom: to bylo pytanie retorycznme.. ja chcialam udowodnic, z emialam racje psizac, ze bonifikata jest udzielana po wykorzytsaniu bezplatnych minut.. Giewont dal przyklad jakoby bylo inaczej w tej taryfie.. no ale w szczycie nie ma w niej minut.. wiec to logiczne ze jest naliczanie od razu.. a poza szczytem dopiero po ich wykorzuytsaniu!
  0
 • Users Avatars Mini
  martom24 pisze: 2002-02-02 14:56
  Śliweczka: nie denerwuj sie:))mialas racje:))))
  0
 • Users Avatars Mini
  Macklin pisze: 2002-02-02 14:57
  A moim zdaniem to wogole plus powinien zmienic te taryfy, bo sa 1. nieopłacalne, 2. zagmatwane.
  0
 • Users Avatars Mini
  martom24 pisze: 2002-02-02 14:59
  Śliweczka: nie podoba mi sie A 300 jest za gruby:)))
  0
 • Users Avatars Mini
  martom24 pisze: 2002-02-02 15:01
  Macklin: czy sa nieoplacalne???kazdy woli co innego.a czy zagmatwane??no moze nie lubisz podzialu na godziny szczytu i poza ale sa ludzir ktorym to pasuje:))
  0
 • Users Avatars Mini
  Sliweczka pisze: 2002-02-02 15:07
  martom: nie denerwuje sie :) hihih.. jestem bardzo spokojna.. tlyko pcozekaj.. niech znajde ten przeklety monitor.. :).. bo wylecial za okno :)
  0
 • Users Avatars Mini
  Giewont pisze: 2002-02-02 15:10
  Sliweczka oczywiscie ze masz racje, ja nawet nie probowalem podwazac tego. A wspomnialem o tym bo dal wielu osob to wcale nie bylo takie logiczne. :)) Macklin a w moim przypadku nie ma lepszych taryf. PRzy 600 minutach jedna minuta srednio wyszla mi 35 gr brutto. Wybierajac inna siec zaplacilbym przynajmniej dwa razy tyle. Gdyby dzwonil pod jeden numer to wzialbym idee. Ale ja numerow wybieranych mam sporo wiec idea odpada, a ze dzwonie glownie po pracy to plaskiej taryfy w ogole nie biore pod uwage. Kazdy powinien kieorwac sie dla niego najkorzystniejsza oferta a jaka to jest siec to akurat az tak bardzo istotnr nie jest.
  0
 • Users Avatars Mini
  KOMM pisze: 2002-02-02 15:11
  No tak .....niewątpliwie zdecydowanie najlepszą oferą w tej promocji jest ( i tu zgadzam sie z kilkoma osobami ) Siemens S40 ( zresztą eks Bosch ). Mam ten aparat i używam go z drugą kartą i mogę go z czystym sumieniem i po koleżeńsku polecić wszystkim, których on interesuje. Jedno zastrzeżenie można mieć do niego ( choć mnie to absolutnie nie przeszkadza ), to inne, nie tak topornie proste jak w Nokiach menu, ale to kwestia przyzwyczajenia. Jak chodzi o wcześniejsze wypowiedzi, to Sliweczka ma sporo racji i jak wnioskuję doświadczenia jeśli chodzi o sprzedawane na naszym rynku słuchawki. Pozdr.
  0
 • Users Avatars Mini
  martom24 pisze: 2002-02-02 15:11
  Śliweczka: ok...bo wiesz zlosc pieknosci szkodzi:))))ppp
  0
 • Users Avatars Mini
  martom24 pisze: 2002-02-02 15:15
  KOMM: przeslij mi na priva pare praktycznych danych o S40( bateria dzwonik funkcje) z gory dzieki:)
  0
 • Users Avatars Mini
  leszek27041 pisze: 2002-02-02 15:16
  Im dłuższy opis promocji, tym jest ona gorsza - nie uważacie przeciez to żadna rewelacja. ERA THE BEST
  0
 • Users Avatars Mini
  WK pisze: 2002-02-02 15:20
  Rufik masz racje! Ludzie wiosna idzie, a Plus wyjezdza wlasnie z promoacja zima. Obudzcie sie w PLUSIE!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  Giewont pisze: 2002-02-02 15:23
  Juz pisalem wczesniej, jaka wiosna???????????? od kiedy to w lutym jest wiosna????? wiosna zaczyna sie 21 marca!!!!! A to ze za oknem jest cieplo to nie ma nic do rzeczy. Gdyby Plus nazwal ta promocje Wiosenna to komentarze bylyby ze oni to chyba nie maja kalendarza bo wiosna zaczyna sie w marcu :))))) Jestem na 100% pewien ze tak by bylo. Czepiacie sie %#$@$%#@ A jeszce jedno wg takiego toku myslenia w tym roku nie mamy Ziomewej Olimpiady a Wiosenna :)) Pozdrawiam G®
  0
 • Users Avatars Mini
  Amper pisze: 2002-02-02 15:33
  Giewont: Ludziska się czepiają bo się nudzą. Mało nowych newsów i nie mają co komentować.
  0
 • Users Avatars Mini
  Macklin pisze: 2002-02-02 15:41
  martom: no jesli chodzi o to to jest dobrze - przynajmniej jest jakis wybor. Bo to jest moja czysto subiektywna ocena - najczesciej dzwonie w godz. szczytu i od pn. do pt. A 2,50 czy 5 zł za jakies usługi dodatkowe ktore sa za darmo w innych sieciach nie przekonuja mnie do tej sieci. Jednak niewatpliwy plus dla plusa za nowosci.
  0
 • Users Avatars Mini
  mlukas pisze: 2002-02-02 16:10
  no wreszcie 8310
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2002-02-02 16:24
  Amper sedno tych ostatnich postów chyba jest taki jak podałeś,bo nic nowego nie wnoszą:)
  0
 • Users Avatars Mini
  amipro pisze: 2002-02-02 17:08
  szkoda ze nie ma Siemensa s35i.. :(
  0
 • Users Avatars Mini
  martom24 pisze: 2002-02-02 17:12
  amipro: tez tego zaluje.fajny fon ale widac w PLUSie go nie ujrzymy.
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-02-02 17:36
  Giewont, właśnie to piszę non stop - każdy powinien oceniać ofertę pod kątem swoich potrzeb, ewentualnie np pod kątem potrzeb kilku osób które funkcjonują na jednym koncie
  0
 • Users Avatars Mini
  Grzes pisze: 2002-02-02 18:01
  ludziska zaczekajcie , spoko , za niedługo znowu bedzie nakładka - czyli zima 2 ,a potem 3 , zmodyfikuja ta prome za naprawde bedzie cool , dajcie na wstrzymanie Grzes
  0
 • Users Avatars Mini
  Giewont pisze: 2002-02-02 18:01
  Grafii wg mnie na tym polega wyazanie swojej opinii, bo nie sztuka jest napisac ze X siec jest beeee, bo to nic nie wnosi a czytajac doswiadczenia zwiazane z uzytkowaniem konkretnej taryfy w X sieci moze pomoc komus w wyborze, sam cennik to nie wszystko. Tak samo jest z promocjami. Jak zlikwiduja pkt za komentarze to moze bedzie mniej glupich wypowiedzi w stylu " ERA THE BEST" "IDEA THE BEST" "PLUS THE BEST" Pozdrawiam G®
  0
 • Users Avatars Mini
  wOJTEK pisze: 2002-02-02 18:23
  Mecza mnie wciaz te same promocje. Na nic nowego was nie stac?
  0
 • Users Avatars Mini
  aras pisze: 2002-02-02 18:27
  Giewont: wiec jednak 50% rabatu w 'czasami' dziala rowniez w szczycie przed utrata darmowych minut...hmmm milo sie dowiedziec :) Jedno mnie jednak zastanawia: wiedzac, ze "...rabat 50% bedzie udzielany po 30 sekundach polaczenia..." i przyjmujac cene za minute rowna 2,00 zl to np. za 50 sekund polaczenia zaplace 1,00 zl ? czy tez 1,50 ? (mysle oczywiscia caly czas o promocji choinkowo/gwiazdkowej :) Pozdrawiam Arek
  0
 • Users Avatars Mini
  martom24 pisze: 2002-02-02 18:32
  aras: zaplacisz 1,5zl.
  0
 • Users Avatars Mini
  Macklin pisze: 2002-02-02 19:08
  I może te taryfy nie są zagmatwane?
  0
 • Users Avatars Mini
  bodzio pisze: 2002-02-02 19:14
  to chyba najgorsza promocja w ostatnim czasie. Plus zaczyna mi sie nie podobac. Jedyna pociecha jest cena S40, ale to wszystko
  0
 • Users Avatars Mini
  milmedyk pisze: 2002-02-02 19:16
  Masz rację, są zagmatwane. Ja mam Simplusa, więc aż tak bardzo się nimi nie ekscytuję. Może rzeczywiście telefony za drogie no i może rzeczywiście wiosna będzie 'cieplejsza' od zimy.
  0
 • Users Avatars Mini
  Giewont pisze: 2002-02-02 20:33
  do tych co pisza ze jest najgorsza podajcie jakies argumenty, a nie jedno zdanie. Aras dokaldnie tak jak powiedzial marton24, a druga minuta bedzie kosztowala 1 zl. Nie widze w tym nic zagmatwanego. A dla osob ktore sa przyzwyczajone do taktowania co minute to podaje za pol minuty placi sie normalnie jak za polminuty za pierwsza minute 2/3 stawiki minutowej a kazda nastepna minuta kosztuje polowe stawki wyjsciowej.
  0
 • Users Avatars Mini
  martom24 pisze: 2002-02-02 20:41
  Giewont: zgadzam sie..obliczenia sa banalnie proste:))ale widac niektorym to nie chce sie liczyc to narzekaja:)a przeciez to tylko w promocji tak jest wiec jak ktos nie chce to nie musi z niej korzystac tylko wybrac normalna taryfikacje a ona juz jest baardzo prosta!!
  0
 • Users Avatars Mini
  gmazur pisze: 2002-02-02 21:56
  Giewont: nie 2/3 tylko 3/4 za pierwsza minute. gm
  0
 • Users Avatars Mini
  hubert pisze: 2002-02-02 22:36
  A mi wpadla do glowy wlasnia taka mysl..... Czy byloby mozliwe podpisac z plusem umowe na okres nie krotszy niz 36 miesiecy (albo i wiecej) oczywiscie z cenami telefonow o wiele nizszymi.... Ot, taka dygresja ;)
  0
 • Users Avatars Mini
  martom24 pisze: 2002-02-02 22:40
  hubert: nawet niezla mysl:)a jak zmienia sie taryfy w tym czasie tez mozna przejsc do innej.opy mialyby klienta na dluzej przy sobie ale przez to nie bylby generowany ruch miedzy sieciami wiec chyba nie pojdzie nikt na to.
  0
 • Users Avatars Mini
  czomik pisze: 2002-02-02 22:50
  za wysokie ceny telefonów
  0
 • Users Avatars Mini
  Lucas pisze: 2002-02-03 01:46
  W sumie promocja jest dobra, tylko ceny troche za wysokie od 10 zestawu, ale coz tak to musi juz byc ;) btw: najbardziej mnie rozbraja pkt. 2 regulaminu, kto podpisze cyro i nie wezmie zadnego fona ;)). Pozdrawiam.
  0
 • Users Avatars Mini
  efen pisze: 2002-02-03 03:09
  jakos promocje plusa do mnie ostatnio nieprzemawiaja
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-02-03 03:35
  Martom, może jednak wprowadzą dłuższe cyro, "na zachodzie" ponoć bywa
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-02-03 04:29
  Co chcecie od cen telefonów? To są raczej najniższe na rynku (pomijam wspaniałą n8210 w idealnej)
  0
 • Users Avatars Mini
  martom24 pisze: 2002-02-03 12:44
  graffi: mi by odpowiadalo dluzsze cyro:)a moze zrobiliby tak ze kto podpisuje cyro na co najmniej 3 lata ma nizsze oplaty??:))przynajmniej na 2 lub 3 numery..to byloby niezle moim zdaniem:))
  0
 • Users Avatars Mini
  martom24 pisze: 2002-02-03 12:47
  graffi: a co do cen fonow. zauwaz ze jest przepasc miedzy bardzo drogimi i tymi za 1 zl telefonami w PLUSie. w tej luce jest jedynie S40. IDEA ma wiecej fonow w podobnej cenie..ERa to samo..mysle ze nad tym powinni szpece z PLUSa popracowac:) ale masz racje ze fony z wyzszej polki sa tansze niz u konkurencji!
  0
 • Users Avatars Mini
  sebicomm pisze: 2002-02-03 12:57
  PLUS najmniej dofinansowuje aparaty, ale dzieki temu przyciaga klientow ktorzy nabijaja rachunki, a nie takich ktorzy chca miec dobry fonik za niewielkie pieniadze (patrz V3690-ERA). Poza tym tylko PLUS ma az 12 taryf do wyboru 7 z podzialem i 5 plaskich. Nie mniej 50% taniej byla ciekawsza dla tych co duzo rozmawiaja. Szczegolnie jako uzupelnienie dla np.OPTIMY ktora jest tania w dzien.
  0
 • Users Avatars Mini
  sebicomm pisze: 2002-02-03 13:03
  aras i martom24: za 1minute zaplacisz 50%stawki! system bilingowy w tej promocji jest tak ustawiony, ze zalicza 1 pol minuty, a 2 pol gratis. Czyli: 1/2 minuty-placisz za 1/2 min.; 1 minuta placisz za 1/2 min.itd stad rabat dotyczy polaczen nie krotszych niz 1 minuta.
  0
 • Users Avatars Mini
  martom24 pisze: 2002-02-03 13:07
  Sebicomm: ale przeciez wyliczylem dobrze wiec o co chodzi??:)))
  0
 • Users Avatars Mini
  and pisze: 2002-02-03 14:41
  nawet niezla ale niektóre kosmiczne ceny
  0
 • Users Avatars Mini
  gmazur pisze: 2002-02-03 14:43
  sebicomm: ja Cie w ogóle nie rozumie, o co Ci chodzi. pierwsze 30 sek. jest płatne w całości, a każde kolejne 30 sekund tylko 50%. Jezeli minuta kosuje np. 1 pLN to za pierwsza minute w promocji zaplacisz 0,75 PLN, a za kolejne minuty 0,50 PLN. O co Ci chodzi, bo piszesz, że stad rabat polaczen nie krotszych niz 1 minuta. gm
  0
 • Users Avatars Mini
  hubi pisze: 2002-02-03 15:11
  telefony na rok sa drogie pozostale ceny takie sobie a promocja tez taka sobie zadna rewelacja
  0
 • Users Avatars Mini
  martom24 pisze: 2002-02-03 15:14
  hubi: w porownaniu z konkurencja promocja jest calkiem calkiem!Era ma gorsza promocje zdecydowanie a IDEA nic nie dala tylko przedluzyla stara. chyba ze opy zaskocza nas czyms przed samymi Walentynkami..oby.pozdrawiam
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-02-03 16:41
  Sebicomm, ja sie tu akurat z Gm zgadzam co do tych stawek
  0
 • Users Avatars Mini
  sebicomm pisze: 2002-02-03 16:42
  gm:sorki, rabat nie dotyczy polaczen krotszych niz 1/2 minuty. Zakladajac ze 1 minuta kosztuje 1 PLN to za pierwsza i kazda kolejna minute w PLUSie i na stacjonarne zaplacisz 50gr.
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-02-03 16:44
  Martom, pomysł z dłuższym cyro i niższymi stawkami jest ok, ale raczej się chyba teraz żaden operator na to nie zdecyduje - jaki krzyk by się podniósł! Nawet teraz jak większość ma w ofercie cyro 1 i 2 lata, to wszyscy krzyczą, że 2 letnie cyro to za długo!
  0
 • Users Avatars Mini
  martom24 pisze: 2002-02-03 16:48
  graffi: a dlaczego krzycza?? bo chyba im glownie na telefonie zalezy zeby mieli czym szpanowac bo uwazaja ze fon majacy dwa lata to juz staroc calkowity.ja tam bym wolal miec trzyletni telefon i tansze rozmowy niz miec super nowke fon a za rozmowy bulic mnostwo kasy:)))
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-02-03 17:03
  Martom, co więcej - jest to bez sensu rozumowanie - umowa na 2 lata wcale nie znaczy, że zmienisz telefona za 2 lata! Jeśli operatorowi przynosisz zyski to zaproponuje wymianę aparatu dużo wcześniej i na preferencyjnych warunkach. Cyro gwarantuje tylko opowi, że nie zakończysz umowy wcześniej, więc zwróci mu się telefon, który Ci dał
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-02-03 17:14
  Matt, SL45 to bardzo niszowy telefon, i jego cena na razie nie zmaleje
  0
 • Users Avatars Mini
  martom24 pisze: 2002-02-03 17:14
  graffi: masz calkowita racje:)) no chyba ze ktos podpisuje umowe na rok bo mysli ze po roku zmienia sie cenniki..ale to tez jest bledne bo w koncu taryfe mozna zawsze zmienic placac te jakies 50zl albo i nic -w tej samej sieci..no chyba ze konkurencja zrobi korzystniejszy cennik wtedy musialbys bulic znacznie wiecej za zerwanie cyro. ale zauwaz ze cenniki opy zmieniaja tak mniej wiecej co dwa lata. a ze teraz i PLUS i IDEA wprowadzily nowe no powiedzmy prawie rownoczesnie wiec na dwa lata spokojnie umowe moge podpisac wybierajac odpowiadajacego mi opa:)heh pominalem tu Ere ale oni tak sie ociagaja ze zmianami ze nowy cennik wprowadza w tym samym czasie co inni:)))
  0
 • Users Avatars Mini
  martom24 pisze: 2002-02-03 17:17
  graffi: ale moze Ty wiesz..czemu Nokie ktore maja juz pare lat i wcale teraz takie nowoczesne nie sa caly czas utzymuja tak wysokie ceny??nie moge tego zrozumiec.
  0
 • Users Avatars Mini
  Giewont pisze: 2002-02-03 17:43
  gm: masz racej 3/4 a nie jak ja napisalem 2/3. Marton24 cyro na 3 lata jakos nie bardzo mi sie widzi, no chyba ze po 18 miesiacach moznaby wymieci aparat, i dodatkwo skorzystac z jakis promocyjnych oplat za polaczenia, powiedzmy z aktualnie obowiazujacej promocji. A czy to sie by oplacalo opowi, skoro nie ma takiej oferty to albo oplacalnosc nie jest duza, albo zainteresowanie klienta taka oferta byloby niewielkie. A co do tych noki to wszystko zalezy od producenta, zatrzymalay sie na jakies cenie i nizej nie spadana, zostana wycofane z produkcji a cena do sameo konca bedzie na dosyc wysokim poziomie. A op nie doplaci do telefonu tylko dlatego ze jest on juz "stary". Duzo zalezy od producenta sluchawek.
  0
 • Users Avatars Mini
  wieza pisze: 2002-02-03 17:44
  to powina byc promocja wiocenna a nie zimowa :) Poz.
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-02-03 17:56
  Martom, możesz pisać do mnie w jednym newsie, odczytam ;) Od końca - nokie mają wysokie ceny, bo taka jest polityka cenowa firmy - oni nie chcą sprzedawać nawet starych telefonów tanio, bo to powoduje obniżenie wizerunku marki, poza tym to popyt jest nawet na droższe, to po co obniżać ceny? Co do cenników, to era chyba też niedługo wprowadzi, w końcu "moja" i "biznes" są mniej więcej teraz do wymiany po 2 latach.
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-02-03 17:59
  Giewont, Martom sugerował aby taki przedłużony cyrograf oznaczał obniżone ceny połączeń, więc dla abonenta to mógłby być zysk. Co do wniosków to się z Toba zgadzam
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-02-03 18:58
  zauwazyliscie ze ceny aparatow sa naprawde nieciekawe, a taka zima z plusem moze trwac nawet 24 miesiac! Jest to bardzo mrozaca wiadomosc!
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-02-03 18:59
  Do wieza: Jak dalej bedzie tak cieplo to bedzie odrazu promocja na lato! ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  martom24 pisze: 2002-02-03 19:02
  Qba: a IDEA nic nie dala tylko przedluzyla stara:((Era tez nic ciekawego wiec ta PLUSa wyglada na tle innych opow calkiem niezle!
  0
 • Users Avatars Mini
  Giewont pisze: 2002-02-03 19:10
  Qba wniesc cos swoim komentarzem bo to co piszesz mozna zastosowac do kazdego newsa dotycacego promocji plusa, wiem ze masz awersje ale badz czlowiekiem inteligentnym i nie staraj sie na sile narzucac kazdemu swojej awersji. Pozdrawiam G®
  0
 • Users Avatars Mini
  Giewont pisze: 2002-02-03 19:17
  Qba jakies 3 lata temu bylem w finladnii z telefonem plusa, po dojechaniu na piersze miejsce mojego pobytu przestal mi dzialac telefon. Zadzwonielm z telefonu kolezanki do BOK'u oni do mnie oddzwonili ale tak ze ja za to nie placilem (duzy plus) naprawde starali sie rozwiazac moj problem, niestety po dwoch dniach (dzwonili czesto) stwierdzili ze prawdopodobnie mam uszkodzona karte. Po dwoch tygodniach zmienilem miejsce pobytu w tym samym kraju i telefon zaczal mi dzialas. Po powrocie do polski napisalem pisemko do opa i w ramach rekompensaty dostalem 3 miesiace abo gratis, dodatkowo bezplatnie zmienilem taryfe (wtedy to kosztowalo 50 zl) A czy tak naprawde to byla wina operatora?? Po prostu wydaje mi sie ze liczy sie rowniez podejscie klienta do operatora, Jak madrze z nimi rozmawiasz to oni przystaja na Twoje warunki. Sorry ze odbieglem od tematu ale chcialem naswielic Qbie to ze naprawde mozna wiele zalatwic tylko trzeba miec odpowiednie podejscie.
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-02-03 19:28
  Do martom24: To jest twoje zdanie, natomiast moje jest inne! idea radzi sobie pod wzgledem promocji najlepiej, a co do przedluzania promocji to chyba plus wiedze prym!
  0
 • Users Avatars Mini
  gmazur pisze: 2002-02-03 19:29
  sebicomm: nie zaplacisz za pierwsza i kazda kolejna minute 0,50 PLN tylko tak jak Ci to wyliczylem wczesniej, czyli 0,75 PLN za pierwsza minute i 0,50 PLN za kolejne, przy zalozenie, ze minuta bez promocji kosztuje 1 PLN. gm
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-02-03 19:35
  Do Giewont: Wpozadku, ale zauwaz ze nazwy promocji w plusie sa beznadziejne, a same promocje tez strasznie kuleja! ja tez jestem w stanie zalatwic sobie wszystko! Ja kupilem ponad 3 latra temu pierwszy telefon w Idei to milalem roaming, ale sobie go zamknalem, ale zaczal mi byc potrzebny wiec dzieki znajomym w salonie glownym w e Wroclawiu zostal mi us=dostepniony bez kaucji 2000 zl! potem zaczalem zmieniac telefony szybciej niz wszyscy i to tez dzieki znajomosci, a do tego moglem dopisac drugi telefon do konta bez kaucji! za kilka miesiecy otrzymalem karte pracownicza i place 72 netto za 3 godziny rozmowy, wiec jestem zadowolony! teraz mam 3 telefony w Idei i jeden na sztuke w Plusie
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-02-03 19:36
  Dalej piszac bo tam bylo za duzo znakow! Do tego ostatniego wstyd mi sie przyznawac bo zostalem oszukany przy podpisywaniu umowy i wlasnie dlatego mam awersje do plusa, zas do ery czuje negatywne wibracje bo starszanie sewgo czasu oszukiwala na rachunkach i wielu moich znajomych skarzylo sie na to, a placili rachunki 3 lata temu na kwoty ok. 1500 zl miesiecznie! ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  Giewont pisze: 2002-02-03 19:44
  Qba: to jak masz za 72 zl 3 godziny rozwmow to musialbys byc idiota zeby zmienic siec :))) Ja w sumie na siebie telefon mam od grudnia i w ciagu miesiaca kupilem drugi a w plusie (nie wiem jak w inny sieciach) abonent dopiero po trzech miesiacach po zapalceniu regularnie trzech rachunkow moze kupic druga aktywacje. Uwazam to za idiotyzm bo gdybym od razu kupowal dwa telfony to sprzedaliby mi bez najmniejszego porblemu. Taki maja dziwny przepis ale ja go ominalem i specjanie nawet nie musialem sie wysilac, od czego to zalezalo, mysle ze od mojego pracodawcy (duza stabilna firma). A co do nazw promocji to jakos nie zwracam na nie uwagi. Chociaz osobiscie bardzi mi pasuje Zima w plusie niz Taryfa 2002 w erze, bo do tej drugiej to tylko rok pasuje a taryfa nie wiem jaki maja zwiazek z rzeczywistymi taryfami.
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-02-03 19:58
  Do Giewont: Pamietaj o tym ze przychodzac do salonu jestes odrazu "fraudem" i nikt ci nie wierzy, a jak dopiero zaplacisz pare rachunkow to sprzedadza ci drugi fon, inaczej walki by dalej wiodly prym! A co do promocji to era juz pokazala swoja, plus tez, a teraz trzeba czekac na posuniecie idei, niestety nawet przeciekow nie ma bo wszyscy w salonach dowiaduja sie "za piec dwunasta"! ;-0 P.S. A sieci nie zmienie bo jestem caly czas mile zaskakiwany! ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-02-03 20:04
  Qba, wszysto się wyjaśnia - masz znajomych w idei to troszkę to inaczej wygląda. Promocje w idei są mniej więcej takie same jak u innych, telefony nawet droższe często a bałagan mają spory. Mają za to fajne taryfy. W plusie jest najwięcej taryf, za to są dość drogie jeśli nie dzwonisz wewnątrz sieci, w erze taryfy też są ok, zwłaszcza biznesowe. Każda sieć ma swoje zalety!
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-02-03 20:05
  Qba, eszcze - akurat moich znajomych strasznie na rachunkach kantuje idea!
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-02-03 20:19
  No widzisz, kazdy sobie rzepke skrobie! Mnie jak narazie Idea nigdy nie oszukala, a plus juz przy podpisywaniu umowy, to moze o czym swiadczyc! Jednak moze kiedys wszystko to sie wyrowna, ale dopiero w momecie wystarczajacego nasycenia polskiego ryku! Wtedy dopiero zaczna sie promocje i wariacje u opow! ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-02-03 20:24
  Qba, właśnie z tego powodu uważam, że nie należy nikomu narzucać swojego zdania o operatorach, najwyżej podawać argumenty.
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-02-03 20:35
  Ale ja nikomu nic nie nazucam tylko wyrazam swoje niestety przykre zdanie o konkurencji, ktore jednak z czegos wynika, bo nie wyssalem sobie tego wszystkiego z palucha!
  0
 • Users Avatars Mini
  leszek27041 pisze: 2002-02-03 22:37
  Cześc doktorku
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-02-03 22:43
  Bardzo ladnie leszku, ale takimi komentarzami swiata nie zwojujesz, a bardziej wystawiasz sie na strzal! Znow gratuluje!
  0
 • Users Avatars Mini
  guclaw pisze: 2002-02-04 00:19
  W końcu nowe telefony Nokii szkoda tylko że dwa i za taką kasę ale dobre i to na początek
  0
 • Users Avatars Mini
  mszymaniuk pisze: 2002-02-04 01:38
  cóż kolejna promocja ;-))) ale za jaka cene
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-02-04 09:23
  Wiadomo, ze w plusie te dwie nokie narazie nie stanieja, chodzi tu o 8310 i 5510! Napewno plus bedzie przedluzal przez jakis czas, a obnizka szykuje sie dopiero na wiosne!
  0
 • Users Avatars Mini
  ANATOL pisze: 2002-02-04 10:07
  Witam, QBA wszyscy czekaja na wiosne, bedzie sie dzialo - bo rynek jakis maly zastoj ma :-) pzdr.
  0
 • Users Avatars Mini
  yash pisze: 2002-02-04 10:41
  To jakas pomylka, a nie promocja :)
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-02-04 10:48
  Od jakiegos czasu wszystkie promocje w plusie sa beznadziejene i chyba juz wszyscy sie przyzwyczaili!
  0
 • Users Avatars Mini
  Franek pisze: 2002-02-04 15:16
  wam to trudno dogodzic , zawsze tylko marudza i nic wiecej... szkoda gadac , jak was nie stac na te telefony z promocji to po co to komentowac?
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-02-04 15:55
  Mnie stac na telefony, bo jak w polsce jeszcze nie bylo 6210 to ja juz sobie kupilem, teraz kupilem sobie 6310, a w polsce jeszcze nie ma, a ukochanej kupilem 8310, wiec nie biadol mi ze nie mam kasy na telefony, a plus jak byl beznadziejny to jest dalej!
  0
 • Users Avatars Mini
  Giewont pisze: 2002-02-04 16:02
  Qba przedstaw jakies argumenty na poparcie swojej tezy, takie puste gadanie to po prostu pier.olenie glupot.
  0
 • Users Avatars Mini
  piasek pisze: 2002-02-04 16:39
  coś te wszystkie promocje jakieś niebardzo sprzedają tanio tylko stare suchawki a nowsze droższe niż na giełdzie (6210)
  0
 • Users Avatars Mini
  Cornholio pisze: 2002-02-04 16:44
  Jak zobaczyłem nagłówek tego newsa to pomyślałemk sobie, że może w końcu coś się zacznie ruszać z promocjami. Ale jak doczytałem do końca to omało co nie poplułem sobie monitora ze śmiechu :))) Z tymi cenami ich chyba pogięło
  0
 • Users Avatars Mini
  m4me pisze: 2002-02-04 17:10
  nokii5510 i 8310 nawet nie ma na wystawie w salonie w Wawie. Ma byc w tygodniu.Jest a400 ale czy przypadkiem nie wirtualnie?
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-02-04 17:17
  Giewont jak mam ci pokazac te aparaty, wyslac rodzinne zdjecie z moimi nokiami i motorola czy jak! Jezeli uwazasz to za glupote to twoj problem! Ja stram sie zawsze miec najnowsze aparaty bo nie to bawi, jezeli ciebie takie cos nie bawi to juz twoj problem!
  0
 • Users Avatars Mini
  sepultura pisze: 2002-02-04 19:32
  kurcze drogie to jakieś, a chciałem się pobawić w muzykę, a tak ...
  0
 • Users Avatars Mini
  martom24 pisze: 2002-02-04 19:33
  i jak skorzystal ktos z Was z tej promocji?:))
  0
 • Users Avatars Mini
  p54321 pisze: 2002-02-04 19:54
  Telefony calkiem niezle ale jesli to promocja to i ceny powinny byc troche mniejsze
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-02-04 20:25
  Raczej jest to watpliwe ze ktos z tego skorzysta, bo chyba wszyscy mamy juz telefony, a zadne z tych nie sa ciekawe pod wzgledem ceny!
  0
 • Users Avatars Mini
  martom24 pisze: 2002-02-04 20:42
  Qba: ale sa ludzie ktorym wlasnie konczy sie cyro i pewnie wielu z nich sie skusi jesli beda chcieli przejsc do PLUSa. sa tez ludzie ktorzy maja prepaidy a chca przejsc na abo wiec tez pewnie wsrod nich znajda sie chetni..a w koncu sa tez ludzie(faceci) ktorzy beda chcieli zrobic prezent kobiecie a sami maja PLUSa wiec beda mieli tanie rozmowy z luba:)
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-02-04 21:11
  Qba, ja tam uważam, że ostatnia promocja plusa (z 50% obniżką przez 18 miesięcy) była całkiem, całkiem, wcale nie beznadziejna. Generalnie trzeba zacząć odróżnaić promocję od oferty telefonów w promocji. Często tu dyskusja toczy się tylko o telefonach, a tymczasem 50% zniżki na rozmowy to fajna rzez (te 5 gr za min. też, ale tylko 6 miesięcy :( )
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-02-04 21:13
  Martom, dokładnie! Poza tym, jest eszcze tylu ludzi (wbrew pozorom), którzy nie mają telefonów komórkowych
  0
 • Users Avatars Mini
  Franek pisze: 2002-02-04 21:17
  oh qba moze jeszce powiesz jaki cioci i babci kupiles telefon?
  0
 • Users Avatars Mini
  Franek pisze: 2002-02-04 21:19
  qba to ty wkolko biadolisz jak stara baba, az sie niechce czytac tego co ty napiszesz
  0
 • Users Avatars Mini
  martom24 pisze: 2002-02-04 21:27
  graffi: bardzo sluszne spostrzezenie!! wlasnie zauwazylem ze wiekszosc ludzi tutaj to chyba tacy ktorym glownie na fonach zalezy a sama promocja to zero znaczy:))) czyzby brali tylko fon do szpanowania a nie rozmowy???a promocje w PLUSie pod wzgledem CEN ROZMOW sa bardzo dobre..
  0
 • Users Avatars Mini
  martom24 pisze: 2002-02-04 21:29
  Qba; Ty chyba patrzysz tylko na fony z tego co zdazylem zauwazyc a samo sedno promocji czyli koszty polaczen to mogloby dla Ciebie nie istniec!!:)))
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-02-04 21:37
  Martom, ceny rozmów są bardzo dobre, nawet świetne, aler pod jednym warunkiem - że dzwonisz do plusa!
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-02-04 21:40
  Jasne ze tak! Ja place za minute polaczenia 0,48 zl BRUTTO, wiec ceny mnie zbytnio nei dotycz, a bardzie skupiam sie na telefonach, bo jak juz wczesniej pisalem to dla mnie dobry telefon ma duze znaczenie!
  0
 • Users Avatars Mini
  martom24 pisze: 2002-02-04 21:47
  Qba: to trzeba bylo tak od razu mowic!!! teraz wszyscy wiemy ze oceniasz promocje tylko pod katem fonow wiec kazdy bedzie mogl sam ocenic Twoje komentarze:))
  0
 • Users Avatars Mini
  martom24 pisze: 2002-02-04 21:49
  graffi: i znow sie z Toba zgodze:))dla mnie ta promocja w polaczeniu z taryfa czasami 150 to prawie ideal:))))
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-02-04 21:59
  Martom, a dla mnie nie bardzo - po pierwsze mam malo znajomych w plusie więc dzwoniłbym głównie poza sieć, a poza tym zupełnie mi nie leży czasami - pewnie wybrałbym non stop albo ewentualnie często :) CO do reszty zgoda :)))
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-02-04 22:04
  Nie nie oceniam pod wzgledem telefonow, robie to patrzac na wszystkie plusy i minusy, a jak narazie to nie widzialem ciekawej promocji od ostatnich kilku miesiecy!
  0
 • Users Avatars Mini
  martom24 pisze: 2002-02-04 22:12
  graffi: i to mi sie podoba..kazdy powiedzial swoje zdanie co komu pasuje i jest ok:))a co do taryfy czsami..jak pracuje do 16 i mam dostep do fona w pracy to ta taryfa jest dla mnie stworzona:)))
  0
 • Users Avatars Mini
  amipro pisze: 2002-02-04 22:12
  Ciekawe dlaczego w ofercie nie ma ani jednego Ericssona.. ??
  0
 • Users Avatars Mini
  martom24 pisze: 2002-02-04 22:13
  o wlasnie leciala reklama fona S40 w TV..niech tylko sie pojawi w salonie:))))
  0
 • Users Avatars Mini
  amipro pisze: 2002-02-04 22:17
  wiecie.. tak sobie patrze za okno... wiosennie... a promocja nazywa sie "Zima z plusem"... nazwa chyba nie jest najlepsza...
  0
 • Users Avatars Mini
  Giewont pisze: 2002-02-04 22:44
  Qba: moja wypowiedz z godziny 14.02 nie dotyczyla aparatow, a co do tego czy mnie bawi miec najnowszy telefon czy nie to nie rozumiem zwiazku :))))
  0
 • Users Avatars Mini
  Giewont pisze: 2002-02-04 22:48
  w 100 % zgadza, sie z tym co napisal Franek :))) do qby
  0
 • Users Avatars Mini
  fytel pisze: 2002-02-04 23:03
  Jedno by sobie mogli darować... nie pobierać opłaty 2 zł. za wybrany numer... To ma być promocja...
  0
 • Users Avatars Mini
  fytel pisze: 2002-02-04 23:10
  Jak tak dalej pójdzie to Plus bedzie wymyśli promocje o nazwie " Najlepszy z najlepszych - A36"... Chyba osoby które konstruuja w Plusie promocje niech ida na szkolenie do konkurencji... Przydalo by sie
  0
 • Users Avatars Mini
  bartosh pisze: 2002-02-05 02:45
  martom24 : kupujesz go z tej promocji ?
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-02-05 09:52
  Do Franka: Cioci nie kupilem, a moja babcia nie zyje! Wystarczy!?
  0
 • Users Avatars Mini
  martom24 pisze: 2002-02-05 18:51
  bartosh: tak kupuje a czemu pytasz?:))promocja mi pasuje a fon tez wiec czemu mam sie zastanawiac??
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-02-06 03:19
  Bandid, Twój wybór :)
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-02-06 09:37
  Widomo, ze tam gdzie taniej i lepiej pojdzie kazdy chetny! ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  roski pisze: 2002-02-06 13:31
  ceny po byku :-( a myślałem, że PWA będę mógł za całkiem przyzwoite pieniądze kupić N8210 dla swojej kobiety :( a tu nic z tego
  0
 • Users Avatars Mini
  bartosh pisze: 2002-02-11 01:16
  nie ma co narzekac ... jak na razie to chyba jedna z lepszych promocji ani Era, ani Idea nie oferuja tak tanich polaczen ... to tylko 5 groszy + VAT !!!! pozdrawiam
  0
 • Users Avatars Mini
  bartosh pisze: 2002-02-12 01:36
  jeszcze nie aktywowalem tych 5 groszy .. poczekam jeszcze troche .. bedzie na poznije (P:
  0
 • Users Avatars Mini
  CiepliX pisze: 2002-08-14 04:54
  asktywuj aktywuj
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: