TP S.A. - raport kwartalny

Newsy
Żródło: TP S.A.
Opinie: 20

Telekomunikacja Polska S.A. raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY) 

WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EUR 
3 kwartał 3 kwartały 3 kwartał 3 kwartały 
okres od narastająco okres od narastająco 
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od 
do 2001-01-01 do 2001-01-01 
2001-09-30 do 2001-09-30 do 
2001-09-30 2001-09-30 
I. Przychody netto ze 3 941 978 11 607 197 1 030 475 3 169 460 
sprzedaży produktów, towarów 
i materiałów 
II. Zysk (strata) na 863 754 2 709 175 225 794 739 767 
działalności operacyjnej 
III. Zysk (strata) brutto 473 608 1 826 489 123 806 498 741 
IV. Zysk (strata) netto 300 676 1 179 192 78 600 321 990 
V. Aktywa (stan na 31 688 451 8 165 022 2001-09-30 
2001-09-30) 
VI. Kapitał własny (stan na 12 938 446 3 333 792 2001-09-30 
2001-09-30) 
VII. Liczba akcji (stan na 1 400 000 0 1 400 000 0 2001-09-30 
2001-09-30) 00 00 
VIII. Wartość księgowa na 9,24 2,38 2001-09-30 
jedną akcję (w zł) (stan na 
2001-09-30) 

BILANS
stan na stan na stan na stan na 
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30 
koniec koniec koniec koniec 
kwartału / poprz. kwartału / poprz. 
2001 kwartału / 2000 kwartału / 
2001 2000 
A k t y w a 
I. Majątek trwały 27 450 008 26 499 390 23 562 328 22 718 283 
1. Wartości niematerialne i 393 819 370 180 217 129 196 412 
prawne 
2. Rzeczowy majątek trwały 22 630 402 22 356 408 20 442 919 19 895 761 
3. Finansowy majątek trwały 4 422 930 3 771 268 2 900 880 2 624 810 
4. Należności długoterminowe 2 857 1 534 1 400 1 300 
II. Majątek obrotowy 3 937 237 3 992 336 4 487 819 4 766 637 
1. Zapasy 139 815 134 761 142 633 133 418 
2. Należności krótkoterminowe 2 728 822 2 864 569 2 657 605 2 694 862 
3. Akcje (udziały) własne do 0 0 0 0 
zbycia 
4. Papiery wartościowe 14 580 14 469 25 845 0 
przeznaczone do obrotu 
5. Środki pieniężne 1 054 020 978 537 1 661 736 1 938 357 
III. Rozliczenia 301 206 125 997 143 480 117 150 
międzyokresowe 
1. Z tytułu odroczonego 50 220 0 36 984 0 
podatku dochodowego 
2. Pozostałe rozliczenia 250 986 125 997 106 496 117 150 
międzyokresowe 
A k t y w a r a z e m 31 688 451 30 617 723 28 193 627 27 602 070 
P a s y w a 
I. Kapitał własny 12 938 446 12 637 770 11 298 930 10 839 560 
1. Kapitał akcyjny 4 200 000 4 200 000 4 200 000 4 200 000 
2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 0 
kapitału akcyjnego (wielkość 
ujemna) 
3. Kapitał zapasowy 5 513 160 5 499 286 3 729 714 3 722 623 
4. Kapitał rezerwowy z 1 895 274 1 909 148 1 932 361 1 939 452 
aktualizacji wyceny 
5. Pozostałe kapitały 173 605 173 605 136 997 136 997 
rezerwowe 
6. Różnice kursowe z 0 0 0 0 
przeliczenia oddziałów 
(zakładów) zagranicznych 
7. Niepodzielony zysk lub -22 785 -22 785 0 0 
niepokryta strata z lat 
ubiegłych 
8. Zysk (strata) netto 1 179 192 878 516 1 299 858 840 488 
II. Rezerwy 967 119 1 183 313 601 669 737 854 
1. Rezerwy na podatek 0 54 798 0 112 463 
dochodowy 
2. Pozostałe rezerwy 967 119 1 128 515 601 669 625 391 
III. Zobowiązania 16 838 437 15 347 613 15 556 715 15 529 709 
1. Zobowiązania 13 783 761 12 653 242 12 672 715 12 854 436 
długoterminowe 
2. Zobowiązania 3 054 676 2 694 371 2 884 000 2 675 273 
krótkoterminowe 
IV. Rozliczenia 944 449 1 449 027 736 313 494 947 
międzyokresowe i przychody 
przyszłych okresów 
P a s y w a r a z e m 31 688 451 30 617 723 28 193 627 27 602 070 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 kwartały 3 kwartał 3 kwartały 
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco 
okres od / 2001 okres od / 2000 
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od 
do 2001-01-01 do 2000-01-01 
2001-09-30 do 2000-09-30 do 
2001-09-30 2000-09-30 
I. Przychody netto ze 3 941 978 11 607 197 3 668 271 10 763 604 
sprzedaży produktów, towarów 
i materiałów 
1. Przychody netto ze 3 929 295 11 567 640 3 655 871 10 724 793 
sprzedaży produktów 
2. Przychody netto ze 12 683 39 557 12 400 38 811 
sprzedaży towarów i 
materiałów 
II. Koszty sprzedanych -2 188 740 -6 162 314 -1 810 251 -5 494 205 
produktów, towarów i 
materiałów 
1. Koszt wytworzenia -2 177 284 -6 126 783 -1 799 245 -5 460 749 
sprzedanych produktów 
2. Wartość sprzedanych -11 456 -35 531 -11 006 -33 456 
towarów i materiałów 
III. Zysk (strata) brutto na 1 753 238 5 444 883 1 858 020 5 269 399 
sprzedaży (I-II) 
IV. Koszty sprzedaży -508 673 -1 355 452 -348 736 -1 094 518 
V. Koszty ogólnego zarządu -411 318 -1 125 164 -410 657 -970 449 
VI. Zysk (strata) na 833 247 2 964 267 1 098 627 3 204 432 
sprzedaży (III-IV-V) 
VII. Pozostałe przychody 106 629 260 731 21 662 77 648 
operacyjne 
VIII. Pozostałe koszty -76 122 -515 823 -24 934 -213 721 
operacyjne 
IX. Zysk (strata) na 863 754 2 709 175 1 095 355 3 068 359 
działalności operacyjnej 
(VI+VII-VIII) 
X. Przychody z akcji i 4 737 25 187 11 192 20 342 
udziałów w innych jednostkach 
XI. Przychody z pozostałego 0 0 0 0 
finansowego majątku trwałego 
XII. Pozostałe przychody 332 627 669 238 37 043 297 222 
finansowe 
XIII. Koszty finansowe -701 467 -1 542 848 -458 082 -1 448 772 
XIV. Zysk (strata) na 499 651 1 860 752 685 508 1 937 151 
działalności gospodarczej 
(IX+X+XI+XII-XIII) 
XV. Wynik zdarzeń -26 043 -34 263 -6 735 -13 186 
nadzwyczajnych (XV.1. - 
XV.2.) 
1. Zyski nadzwyczajne 545 1 222 441 902 
2. Straty nadzwyczajne -26 588 -35 485 -7 176 -14 088 
XVI. Zysk (strata) brutto 473 608 1 826 489 678 773 1 923 965 
XVII. Podatek dochodowy -172 932 -647 297 -219 403 -624 107 
XVIII. Pozostałe obowiązkowe 0 0 0 0 
zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty) 
XIX. Zysk (strata) netto 300 676 1 179 192 459 370 1 299 858 

Zysk (strata) netto (za 12 1 709 700 1 498 077 
miesięcy) 
Średnia ważona liczba akcji 1 400 000 0 1 400 000 0 
zwykłych 00 00 
Zysk (strata) na jedną akcję 1,22 1,07 
zwykłą (w zł) 

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 kwartały 3 kwartał 3 kwartały 
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco 
okres od / 2001 okres od / 2000 
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od 
do 2001-01-01 do 2000-01-01 
2001-09-30 do 2000-09-30 do 
2001-09-30 2000-09-30 
A. Przepływy pieniężne netto 
z działalności operacyjnej 
(I-II) - metoda bezpośrednia 
I. Wpływy z działalności 
operacyjnej 
1. Wpływy ze sprzedaży: 
a) produktów 
b) towarów 
c) materiałów 
2. Wpływy z tytułu 
pozostałych przychodów 
operacyjnych 
3. Wpływy z tytułu zdarzeń 
nadzwyczajnych 
4. Pozostałe wpływy 
II. Wydatki z tytułu 
działalności operacyjnej 
1. Nabycie: 
a) towarów 
b) materiałów 
2. Zużycie energii 
3. Nabycie usług obcych 
4. Podatki i opłaty 
5. Wynagrodzenia 
6. Zapłata podatku 
dochodowego 
7. Wydatki z tytułu 
pozostałych kosztów 
operacyjnych 
8. Wydatki z tytułu zdarzeń 
nadzwyczajnych 
9. Pozostałe wydatki 
A. Przepływy pieniężne netto 1 655 836 5 042 594 1 568 827 4 491 187 
z działalności operacyjnej 
(I+/-II) - metoda pośrednia 
I. Zysk (strata) netto 300 676 1 179 192 459 370 1 299 858 
II. Korekty razem 1 355 160 3 863 402 1 109 457 3 191 329 
1. Amortyzacja 837 128 2 380 427 684 742 1 990 505 
2. (Zyski) straty z tytułu -55 122 -70 511 120 954 459 161 
różnic kursowych 
3. Odsetki i dywidendy 287 623 899 910 284 084 830 503 
4. (Zysk) strata z tytułu 12 777 26 658 6 976 -11 294 
działalności inwestycyjnej 
5. Zmiana stanu pozostałych -161 396 22 402 -19 061 43 830 
rezerw 
6. Podatek dochodowy 172 932 647 297 219 403 624 107 
(wykazany w rachunku zysków 
i strat) 
7. Podatek dochodowy -222 940 -587 437 -263 148 -613 409 
zapłacony 
8. Zmiana stanu zapasów -5 054 -17 281 -9 215 -26 894 
9. Zmiana stanu należności 91 686 241 206 -13 587 -198 249 
10. Zmiana stanu zobowiązań 34 781 108 345 -45 459 142 016 
krótkoterminowych (z 
wyjątkiem pożyczek i 
kredytów) 
11. Zmiana stanu rozliczeń 367 016 249 299 153 255 52 447 
międzyokresowych 
12. Zmiana stanu przychodów -8 085 -49 167 -21 902 -134 842 
przyszłych okresów 
13. Pozostałe korekty 3 814 12 254 12 415 33 448 
B. Przepływy pieniężne netto -1 386 864 -5 599 389 -1 524 251 -4 854 602 
z działalności inwestycyjnej 
(I-II) 
I. Wpływy z działalności 374 656 523 656 19 894 69 249 
inwestycyjnej 
1. Sprzedaż składników 0 156 0 0 
wartości niematerialnych i 
prawnych 
2. Sprzedaż składników 481 752 749 2 357 
rzeczowego majątku trwałego 
3. Sprzedaż składników 0 45 281 11 9 120 
finansowego majątku 
trwałego, w tym: 
- w jednostkach zależnych 0 0 10 10 
- w jednostkach 0 0 0 0 
stowarzyszonych 
- w jednostce dominującej 0 0 0 0 
4. Sprzedaż papierów 297 038 367 033 0 28 278 
wartościowych przeznaczonych 
do obrotu 
5. Spłata udzielonych 56 700 56 700 0 0 
pożyczek długoterminowych 
6. Otrzymane dywidendy 0 5 341 0 7 492 
7. Otrzymane odsetki 15 624 43 404 13 174 16 042 
8 . Pozostałe wpływy 4 813 4 989 5 960 5 960 
II. Wydatki z tytułu -1 761 520 -6 123 045 -1 544 145 -4 923 851 
działalności inwestycyjnej 
1. Nabycie składników -92 569 -285 036 -58 744 -106 288 
wartości niematerialnych i 
prawnych 
2. Nabycie składników -989 700 -3 970 770 -1 128 027 -3 783 903 
rzeczowego majątku trwałego 
3. Nabycie składników -380 002 -1 027 609 0 -397 606 
finansowego majątku 
trwałego, w tym: 
- w jednostkach zależnych -380 002 -1 027 609 0 -397 601 
- w jednostkach 0 0 0 0 
stowarzyszonych 
- w jednostce dominującej 0 0 0 0 
4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 0 0 
własnych 
5. Nabycie papierów -295 073 -364 957 0 -26 971 
wartościowych przeznaczonych 
do obrotu 
6. Udzielone pożyczki -4 000 -464 942 -357 374 -602 987 
długoterminowe 
7. Pozostałe wydatki -176 -9 731 0 -6 096 
C. Przepływy pieniężne netto -193 489 631 128 -321 197 1 418 492 
z działalności finansowej 
(I-II) 
I. Wpływy z działalności 77 261 1 961 114 2 799 3 155 820 
finansowej 
1. Zaciągnięcie 0 0 2 799 629 319 
długoterminowych kredytów i 
pożyczek 
2. Emisja obligacji lub 0 1 813 766 0 1 873 215 
innych długoterminowych 
dłużnych papierów 
wartościowych 
3. Zaciągnięcie 0 40 283 0 40 000 
krótkoterminowych kredytów i 
pożyczek 
4. Emisja obligacji lub 0 0 0 590 358 
innych krótkoterminowych 
dłużnych papierów 
wartościowych 
5. Wpływy z emisji akcji 0 0 0 0 
(udziałów) własnych 
6. Dopłaty do kapitału 0 0 0 0 
7. Pozostałe wpływy 77 261 107 065 0 22 928 
II. Wydatki z tytułu -270 750 -1 329 986 -323 996 -1 737 328 
działalności finansowej 
1. Spłata długoterminowych -74 519 -428 631 -99 370 -282 426 
kredytów i pożyczek 
2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0 
innych długoterminowych 
dłużnych papierów 
wartościowych 
3. Spłata krótkoterminowych -40 283 -40 283 0 -40 000 
kredytów bankowych i pożyczek 
4. Wykup obligacji lub 0 0 0 -693 920 
innych krótkoterminowych 
dłużnych papierów 
wartościowych 
5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0 
własnych 
6. Umorzenie akcji 0 0 0 0 
(udziałów) własnych 
7. Płatności dywidend i 0 0 -70 000 -70 000 
innych wypłat na rzecz 
właścicieli 
8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 0 0 
zarządzających i 
nadzorujących 
9. Wydatki na cele -565 -2 513 -506 -1 945 
społecznie-użyteczne 
10. Płatności zobowiązań z 0 0 0 0 
tytułu umów leasingu 
finansowego 
11. Zapłacone odsetki -155 383 -854 168 -150 055 -644 300 
12. Pozostałe wydatki 0 -4 391 -4 065 -4 737 
D. Przepływy pieniężne 75 483 74 333 -276 621 1 055 077 
netto, razem (A+/-B+/-C) 
E. Bilansowa zmiana stanu 75 483 74 333 -276 621 1 055 077 
środków pieniężnych 
- w tym zmiana stanu środków 82 742 35 488 -74 530 22 248 
pieniężnych z tytułu różnic 
kursowych od walut obcych 
F. Środki pieniężne na 978 537 979 687 1 938 357 606 659 
początek okresu 
G. Środki pieniężne na 1 054 020 1 054 020 1 661 736 1 661 736 
koniec okresu (F+/- D) 

ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na 
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30 
koniec koniec koniec koniec 
kwartału / poprz. kwartału / poprz. 
2001 kwartału / 2000 kwartału / 
2001 2000 
Zobowiązania pozabilansowe 
a) łączna wartość 10 331 655 9 127 705 8 545 574 8 471 922 
udzielonych gwarancji i 
poręczeń, w tym: 
- na rzecz jednostek 10 331 632 9 127 682 8 545 550 8 471 898 
zależnych 
- na rzecz jednostek 0 0 0 0 
stowarzyszonych 
- na rzecz jednostki 0 0 0 0 
dominującej 
b) pozostałe zobowiązania 1 587 692 1 630 562 1 864 271 1 926 256 
pozabilansowe (z tytułu) 
- z tytułu wystawionych 1 587 692 1 630 562 1 864 271 1 926 256 
weksli własnych 
Zobowiązania pozabilansowe, 11 919 347 10 758 267 10 409 845 10 398 178 
razem

Opinie:

Opinie archiwalne (20):

Komentuj

Komentarze / 20

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  jk pisze: 2001-11-06 12:02
  troszke malo czytelny
  0
 • Users Avatars Mini
  luk23 pisze: 2001-11-06 12:02
  magiczne cyferki tylko tyle powiem .nie bardzo je rozumiem
  0
 • Users Avatars Mini
  Siux pisze: 2001-11-06 12:14
  Wynik tak czytelny jak polityka tepsy.
  0
 • Users Avatars Mini
  waldo pisze: 2001-11-06 12:17
  nie bardzo czaje o co chodzi, albo ktos cos spier....... albo to ja jestem glab :-) !!! a tak powaznie to moze zajrzy tu zaraz jakis ekonom i nam wszystko wyjasni
  0
 • Users Avatars Mini
  hubert pisze: 2001-11-06 12:22
  000111100011 0010110010 01001010101110100 0100101 001010010001 010010 0101000101 0101001010010 0101001010 010100101110001001. Teraz rozumiecie?! Staralem sie najprosciej jak potrafie.
  0
 • Users Avatars Mini
  waldo pisze: 2001-11-06 12:49
  hubert: no to teraz wszystko jasne !!!
  0
 • Users Avatars Mini
  luk23 pisze: 2001-11-06 13:12
  no bo jak moze byc liczba 10 0 29 298 239 833 - 2 18 12 88 21 -2 92 28 9 38 29 12 90
  0
 • Users Avatars Mini
  hubert pisze: 2001-11-06 13:15
  luk23: NIE ZNASZ TEJ LICZBY?!?!?!? Gdzies Ty sie uczyl?!?!? Przeciez ona "stoi" za raz obok (chyba wszystkim znanej) 10 0 29 298 239 833 - 2 18 12 88 21 -2 92 28 9 38 29 12 91. ;)
  0
 • Users Avatars Mini
  hubert pisze: 2001-11-06 13:22
  jak juz wczesniej pisalem; A moze jest to zakodowana wiadomosc z NOKIA GAME? .... i trzeba sie jej nauczyc na pamiec, a nastepnie wyslac smsami do 1435 innych uzytkownikow....
  0
 • Users Avatars Mini
  waldo pisze: 2001-11-06 13:58
  jak nikt tego nie poprawi to niedlugo bedzie tu tyle newsow co przy nowych cenach ideii :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  pio_tr23 pisze: 2001-11-06 14:00
  Te cyferki po to by nikt dokladnie nie wiedzial co sie w tepsie dzieje i ile traca:)
  0
 • Users Avatars Mini
  gmazur pisze: 2001-11-06 17:22
  mysle, ze dokument w oryginale jest bardziej przejzysty i zrozumialy. gm
  0
 • Users Avatars Mini
  hubi pisze: 2001-11-06 17:30
  przepraszam a o co tu chodzi
  0
 • Users Avatars Mini
  Maras pisze: 2001-11-06 18:46
  proponuję wziąć do ręki pisak i narysować na monitorze tabelkę wszystko bedzie jasne :) szkoda że admin zapomniał.
  0
 • Users Avatars Mini
  madzer pisze: 2001-11-06 19:19
  a nie lepiej napisać - tepsa jest w plecy - a nie pisać full cyferekz których nic nie wynika...
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2001-11-06 22:54
  I dzieki komu TPsa ma taki zysk? Dzieki nam! Nara!
  0
 • Users Avatars Mini
  Amper pisze: 2001-11-07 13:44
  Niestety jest najgorszy jak do tej pory news na gsmonline. Cóż, autor troche spieprzył temat... Te dane w tabelce byłyby może i czytelne, ale i tak nudne. Właściwie zamiast bezmyślnego przeniesienia teksty z tabelek, można było zrobic jakiś krótki opis na tej podstawie. A raczej TePsa dostarczyła to do gsmonline bardziej czytelne... Powszechnie wiadomo, że ci z TePsy mają niezłe zyski jak na monopolistę przystało.
  0
 • Users Avatars Mini
  Ewandy pisze: 2001-11-07 17:22
  Duze ambicje - malo dzialania - wielkie straty
  0
 • Users Avatars Mini
  waldo pisze: 2001-11-07 21:23
  minelo juz tyle czasu i nikt tego news'a nie "ulepszyl" szkoda ...........
  0
 • Users Avatars Mini
  cieglo pisze: 2001-11-08 00:12
  imponujace liczby:) - dopiero teraz mialem okazje to skomentowac - wczesniej liczylem na poprawe a tutaj po powrocie tandeta - moze to w rublach?
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: