UKE atakowane w sprawie GSM 900, ale są rezerwacje dla P4 i Aero

Newsy
Żródło: UKE
Opinie: 2
Opinie: 2

UKE wydał specjalny komunikat dotyczący wydania decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości w paśmie GSM 900. Rezerwację częstotliwości otrzymały P4 Sp. z o.o. oraz Aero 2 Sp. z o.o.

Oto treść tego komunikatu:

Prezes UKE od kilkunastu godzin dostaje podobnej treści pytania i zarzuty, mające na celu dezawuowanie działalności UKE i podważenie zasadności rozstrzygnięcia przetargu w sprawie rezerwacji częstotliwości w paśmie E-GSM.

W związku z powyższym wyjaśniamy, że metodologia prowadzenia przetargu była całkowicie transparentna i jest jawna dla wszystkich zainteresowanych, a także podlega kontroli odpowiednich służb.

Opinie zgłoszone w procesie konsultacyjnym oraz Stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej podsumowujące konsultacje są dostępne na stronach internetowych urzędu i przedstawiają argumentację opiniodawców oraz ostateczne stanowisko UKE (odrzucenie lub przyjęcie poszczególnych propozycji) wraz z wyjaśnieniami. Zwrócić należy uwagę, że wymienione poniżej rozwiązania, promujące szybki i skierowany na tereny wiejskie rozwój infrastruktury oraz konkurencję na rynku zostały zgłoszone wyłącznie przez operatorów nowowchodzących. Nie ma zatem niczego dziwnego w tym, że Prezes UKE realizując zgodnie z ustawą i popierając te cele, przychylił się do propozycji tych operatorów.

Prezes UKE podtrzymuje zasadność i zgodność z prawem swoich działań, ponieważ:

I. Prezes UKE na mocy art. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne zobowiązany jest do wspierania konkurencji na rynku i zapewnienia użytkownikom maksymalnych korzyści w zakresie różnorodności, ceny i jakości usług telekomunikacyjnych. Prezes UKE zrealizował te cele poprzez:

1) Przyjęcie zasobu E-GSM jako zasobu kluczowego dla rozwoju konkurencyjności rynku komórkowego.

W wyniku przeprowadzonych przed rozpoczęciem przetargu konsultacji, w których swoje opinie przedstawiły CenterNet S.A., P4 Sp. z o.o., Polkomtel S.A., Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Polskie Sieci Nadawcze Sp. z o.o., Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o. oraz Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o., Prezes UKE uznał że zasób częstotliwości E-GSM jest zasobem kluczowym dla rozwoju konkurencyjności na rynkach telefonii mobilnej.

2) Przyjęcie kryterium konkurencji jako najistotniejszego w przetargu.

Prezes UKE podzielił stanowisko konsultacyjne Prezesa UOKiK, jak również opinie Polskich Sieci Nadawczych Sp. z o.o., Centernet S.A. oraz P4 Sp. z o.o. zgodnie z którymi kryterium zachowania warunków konkurencji jest najistotniejsze w przypadku tego przetargu. Prezes UKE podzielił również stanowisko Prezesa UOKiK, zgodnie z którym podmioty działające na rynku i posiadające bazy kliencką ale nie posiadające kompletu zasobów częstotliwości szybciej doprowadzą do rozwoju konkurencji niż podmioty, które nie posiadają bazy klienckiej. Najważniejszym zatem kryterium oceny ofert w przetargu była nie jednorazowa kwota deklarowana przez oferenta, lecz kryterium zachowania warunków konkurencji, oceniane przez UOKiK.

3) Zgodność z zaleceniami KE co do symetrii zasobów częstotliwościowych

Prezes UKE wziął pod uwagę podejście Komisji Europejskiej w stanowisku przedstawionym we wniosku do Parlamentu i Rady o uchylenie dyrektywy Rady 87/372/EWG w sprawie pasm częstotliwości, które mają zostać zarezerwowane dla skoordynowanego wprowadzenia publicznej paneuropejskiej komórkowej cyfrowej naziemnej łączności ruchomej we Wspólnocie, w którym Komisja uznała że aktualna asymetryczna alokacja zasobów częstotliwościowych w różnych krajach Wspólnoty może powodować zaburzenie konkurencyjności, w przypadku gdy zostanie wprowadzona elastyczność wykorzystania pasma bez likwidacji tej asymetrii, czyli bez zapewnienia nowowchodzącym przedsiębiorcom analogicznych zasobów częstotliwościowych do posiadanych przez zasiedziałych operatorów komórkowych.

4) Zgodność z dyrektywą o zezwoleniach

Prezes UKE wziął pod uwagę podejście Komisji Europejskiej w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2002/20/WE z dnia 7 marca 2002 r. o zezwoleniach na udostępnianie sieci i usług w łączności elektronicznej:

„(23) Ustanawiając kryteria stosowane w procedurze selekcji prowadzonej zgodnie z zasadami konkurencji, krajowe organy regulacyjne winny zapewnić realizację celów określonych w art. 8 Dyrektywy nr 2002/21/WE (Dyrektywa o uregulowaniach ramowych). Jednakże nie będzie sprzeczne z postanowieniami niniejszej Dyrektywy stosowanie obiektywnych, niedyskryminujących i proporcjonalnych kryteriów selekcji celem wspierania rozwoju konkurencji, którego skutkiem będzie wykluczenie niektórych operatorów z procedury selekcji prowadzonej zgodnie z zasadami konkurencji o przyznanie poszczególnych częstotliwości radiowych.”

Prezes UKE wprawdzie nie wykluczył, lecz utrudnił operatorom zasiedziałym zwycięstwo w przetargu, kierując się przekonaniem, że przejęcie przez nich kluczowego dla konkurencji zasobu częstotliwości zaowocuje utrudnieniem konkurencji, a co za tym idzie, gdyby do tego doszło, wynagrodzenie jakie te podmioty powinny zapłacić społeczeństwu za przejęcie częstotliwości powinno rekompensować utrudnienia dla konkurencji i konsumentów.

5) Optymalizację zastosowania kryterium konkurencji w zakresie widma

Prezes UKE przychylił się do uwag zgłaszanych przez Centernet i zmodyfikował punktację dotyczącą oceny zgłaszanych ofert za kryterium zachowania warunków konkurencji, poprzez wyłączenie pasm GSM 1800 oraz UMTS z zasobów branych pod uwagę przy ocenie konkurencyjności z uwagi na fakt, iż wykorzystanie powyższych częstotliwości jest związane ze znacznie wyższymi kosztami po stronie operatorów niż w przypadku pasma E-GSM.

6) Rozszerzenie potencjalnych możliwości nowowchodzących operatorów co do pozyskania dodatkowego zasobu częstotliwości

Prezes UKE przychylił się do uwag P4 oraz Centernet, aby przydział częstotliwości nastąpił w dwóch blokach, co pozwoli rozdzielić rzadkie dobro, jakim są częstotliwości, pomiędzy większą ilość nowowchodzących podmiotów. Powyższy mechanizm rozdziału pasma na bloki był już stosowany przez Prezesa UKE przy przetargu GSM 1800.

Prezes UKE przychylił się także do uwag P4 oraz PSN, aby zwiększyć punktację za podjęcie zobowiązania do hurtowego oferowania usług telekomunikacyjnych, co stwarza szanse także dla tych nowowchodzących operatorów, którzy nie uzyskają częstotliwości w przetargu lecz będą mogli zakupić je w ofercie hurtowej zwycięskiego operatora.

II. Prezes UKE zgodnie z art. 2 zobowiązany jest do wspierania rozwoju infrastruktury.

Prezes UKE zrealizował ww. cele w niniejszym przetargu poprzez uwzględnienie propozycji P4 i PSN promujących rozwój infrastruktury w wyjątkowo skróconym harmonogramie, oraz poprzez przyjęcie modelu „odwróconego rozwoju sieci” czyli rozwoju sieci począwszy od obszarów słabo zurbanizowanych.

III. Prawo telekomunikacyjne określa prawa i obowiązki Prezesa UKE w zakresie realizacji celu fiskalnego.

Obowiązujące prawo pozwala operatorowi-zwycięzcy przetargu na rezygnację z postępowania w sprawie przydziału rezerwacji, jak również reguluje skutki takiej rezygnacji w zakresie następstwa podmiotów biorących udział w przetargu. Nie nakłada natomiast na podmiot rezygnujący żadnych sankcji, w tym finansowych zobowiązań. Prezes UKE nie był władny zapobiec złożeniu przez oferenta dwu ofert, obu zwycięskich, a następnie rezygnacji przezeń z jednej z nich. W miejsce oferenta, który zrezygnował z ubiegania się o częstotliwości zgodnie z prawem wchodzi kolejny wg punktacji przetargowej operator, co ma wpływ na łączną kwotę uzyskaną w przetargu, jak to miało miejsce w niniejszym postępowaniu przetargowym.

Dnia 9 grudnia 2008 roku Prezes UKE po przeprowadzeniu przetargu wydał decyzję w sprawie rezerwacji częstotliwości w paśmie E-GSM (880,1 - 890,1 oraz 925,1 - 935,1 MHz). Rezerwację częstotliwości otrzymały P4 Sp. z o.o. oraz Aero 2 Sp. z o.o.

Opinie:

Opinie archiwalne (2):

Komentuj

Komentarze / 2

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  TrustNoOne pisze: 2008-12-12 01:42
  I dobrze, ze P4 dostalo zezwolenie. Wieksza konkurencja to mniejsze koszta. Tylko jedno pytanie powstaje - kto na tym straci? Sadze, ze pracownicy wszystkich operatorow. Na kims trzeba bedzie ciac koszta. :D A prezesi beda sobie podwyzki dawac.. ;)
  0
 • Users Avatars Mini
  janek pisze: 2008-12-12 10:28
  " Prezes UKE wprawdzie nie wykluczył, lecz utrudnił operatorom zasiedziałym zwycięstwo w przetargu, " - hehe, dobre.Czytaj : sprawił, że P4 było z góry pewne zwycięstwa. Faworyzowanie tego operatora co raz większe...
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: