Orange Polska na minusie - tym razem powodem odpisy na zwolnienia pracowników

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 5
Opinie: 5

Orange Polska podał swoje wyniki za 4 kw. 2017 i cały 2017 r.

Kluczowe wskaźniki (w mln zł)

Kluczowe wskaźniki (w mln zł), MSSF

4 kw. 2016

4 kw. 2017

Zmiana

2016

2017

Zmiana

przychody

2 981

2 910

-2,4%

11 538

11 381

-1,4%

EBITDA

640

471

-26,4%

3 163

2 807

-11,3%

marża EBITDA

21,5%

16,2%

-5,3pp

27,4%

24,7%

-2,7pp

skorygowana EBITDA1

640

667

+4,2%

3 163

3 011

-4,8%

skorygowana marża EBITDA1

21,5%

22,9%

+1,4pp

27,4%

26,5%

-0,9pp

zysk operacyjny/strata operacyjna

-1 848

-177

nd.

-1 354

229

nd.

strata netto

-1 898

-198

nd.

-1 746

-60

nd.

nakłady inwestycyjne

777

673

-13,4%

5 169

1 933

-62,6%

skorygowane nakłady inwestycyjne1

777

673

-13,4%

2 001

1 933

-3,4%

organiczne przepływy pieniężne

165

153

-7,3%

-2 528

407

nd.

skorygowane organiczne przepływy pieniężne

165

123

-25,5%

620

111

-82,1%

 

Kluczowe wskaźniki KPI (w tys.)

4 kw. 2016

4 kw. 2017

Zmiana

liczba klientów ofert konwergentnych

835

1 306

+56,4%

dostępy mobilne (liczba kart SIM)

15 799

14 424

-8,7%

post-paid

9 262

9 726

+5,0%

pre-paid

6 537

4 698

-28,1%

stacjonarne dostępy szerokopasmowe (rynek detaliczny)

2 206

2 438

+10,5%

klienci usług TV

766

848

+10,7%

stacjonarne łącza głosowe (rynek detaliczny)

3 932

3 684

-6,3%

Zarząd nie będzie rekomendował wypłacania dywidendy w 2018 roku (zgodnie z tym, co zapowiedziano przy prezentacji strategii we wrześniu 2017 roku)

Cytowany w komunikacie prezes Jean-François Fallacher powiedział:

W ubiegłym roku w istotny sposób zmieniliśmy nasze podejście komercyjne oraz przedstawiliśmy nowy plan strategiczny na lata 2017-2020 o nazwie Orange.one. Skoncentrowaliśmy się znacznie bardziej na budowaniu wartości, a jednocześnie osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki komercyjne.

Nasza strategia konwergencji się sprawdza. Przygotowaliśmy właściwy produkt i nadaliśmy mu najwyższy priorytet komercyjny, a jednocześnie stale podnosimy jakość sieci. W strukturze przyłączeń brutto na rynku konsumenckim, około 70% klientów stacjonarnego Internetu oraz blisko 50% klientów mobilnych usług głosowych wybiera pakiety Orange Love. Na koniec 2017 roku, dokładnie połowa naszych klientów usług szerokopasmowych korzystała także z naszych usług mobilnych. Uważamy, że w konwergencji nadal tkwi duży potencjał, który będziemy starali się wykorzystać w 2018 roku.

Konwergencja była jednym z kluczowych czynników, które przyczyniły się do odwrócenia negatywnego trendu w segmencie stacjonarnego Internetu. W 2017 roku wzrost liczby klientów w tym segmencie był najwyższy od dziesięciu lat i wyniósł 11%, co pozwoliło nam zwiększyć udział w rynku. W segmencie płatnej telewizji poprawiliśmy swój wizerunek jako wiarygodnego dostawcy treści programowych. Przyrost liczby klientów usług TV wyniósł blisko 11% i był najwyższy od pięciu lat. W abonamentowych usługach komórkowych nasze podejście do sprzedaży poprawiło równowagę pomiędzy ilością a wartością.

W ubiegłym roku znacząco przyspieszyliśmy rozbudowę sieci światłowodowej i chcemy utrzymać tę dynamikę w 2018 roku. Wskaźnik penetracji usługi światłowodowej wynosi obecnie 8,7%, przy czym poprawia się z każdym kolejnym kwartałem.

Z dużym zadowoleniem przyjmuję, że w rankingu NPS (Net Promoter Score) awansowaliśmy z trzeciego miejsca na drugie, do czego przyczyniły się w największym stopniu usługi światłowodowe i oferta konwergentna. To potwierdza słuszność przyjętej przez nas strategii zorientowanej na klienta oraz podjętych działań w celu zapewnienia możliwie prostej i przyjaznej obsługi.

W 2018 roku utrzymamy priorytety określone w strategii Orange.one. Naszym celem jest zbudowanie modelu biznesowego, który zapewni stabilny wzrost przychodów i zysków. Będziemy realizować nasz ambitny plan komercyjny, badając jednocześnie nowe, potencjalne możliwości biznesowe. W dalszym ciągu będziemy zmieniać biznes, zwiększać efektywność oraz dostosowywać naszą działalność i kulturę wewnętrzną do wymagań współczesnego, cyfrowego świata.

Wyniki finansowe

 

Przychody w 2017 roku wyniosły 11 381 mln zł i zmniejszyły się o 157 mln zł, tj. 1,4% rok-do-roku. Nastąpiła poprawa trendu przychodów z usług stacjonarnych, których spadek został ograniczony do 3,2% wobec 7,5% w 2016 roku – mimo że spadek przychodów z tradycyjnych usług głosowych, wynikający z niekorzystnych czynników strukturalnych, utrzymał się na poziomie ok. 13%. Znacznie wzrosły natomiast przychody z usług stacjonarnego Internetu: o 4,5% w 2017 roku wobec spadku o 3,9% w 2016 roku. Wynikało to z dynamicznego wzrostu bazy klientów, który wyniósł prawie 11%.

Do pogorszenia trendu przychodów w obszarze komórkowym przyczyniło się głównie wdrożenie strategii komercyjnej nastawionej na wartość. Koncentracja na wartości i konwergencji przełożyła się na bardzo znaczące obcięcie subsydiów do telefonów, co spowodowało znaczący wzrost cen jednostkowych i spadek wolumenu sprzedaży, a w konsekwencji znaczny wzrost udziału ofert bez telefonu. Strategia ta przyczyniła się do poprawy EBITDA, lecz miała niekorzystny wpływ na przychody ze sprzedaży sprzętu do usług komórkowych oraz wskaźnik ARPU.

 

Pozostałe przychody wzrosły o 35% rok-do-roku, do czego przyczyniły się wyższe przychody ze sprzedaży sprzętu ICT, wzrost przychodów ze sprzedaży sprzętu do stacjonarnego dostępu bezprzewodowego oraz konsolidacja wyników przejętej firmy Multimedia Polska Energia (za niecałe 4 miesiące).

W samym czwartym kwartale, przychody zmniejszyły się o 71 mln zł, tj. 2,4% rok-do-roku. W segmencie stacjonarnego Internetu nastąpiła dalsza poprawa dynamiki wzrostu do 7,7% (był to najwyższy wzrost przychodów z tych usług w ujęciu rocznym od wielu lat). Ponadto utrzymał się wzrost przychodów ze sprzedaży urządzeń ICT (o 26% rok-do-roku). Natomiast ewolucja przychodów w obszarze komórkowym (spadek o 7,4% rok-do-roku) odzwierciedlała koncentrację na wartości i konwergencji. Na pogorszenie trendu przychodów ze sprzedaży sprzętu do usług komórkowych wpłynął także efekt wysokiej bazy z ubiegłego roku (po wprowadzeniu obowiązku rejestracji kart przedpłaconych) oraz niższe pozostałe przychody ze sprzedaży sprzętu.

Po przyjęciu strategii Orange.one, konwergencja znalazła się jeszcze bardziej w centrum naszej strategii komercyjnej. Liczba klientów konwergentnych zwiększyła się w 2017 roku o 471 tys., tj. 56% rok-do-roku, do poziomu 1,3 mln. Przyczyniła się do tego wprowadzona w lutym oferta Orange Love. Na koniec ubiegłego roku, 50% klientów indywidualnych stacjonarnego Internetu było klientami konwergentnymi (wobec 35% na koniec 2016 roku). Wśród klientów indywidualnych korzystających z mobilnych usług głosowych, udział ofert konwergentnych wzrósł do 37% (wobec 24% na koniec 2016 roku). Łączna liczba usług, z których korzystają indywidualni klienci rozwiązań konwergentnych, osiągnęła 4,17 mln, co oznacza, że średnio każdy klient korzysta z czterech usług.

Liczba klientów komórkowych usług abonamentowych zwiększyła się w 2017 roku o 464 tys., tj. 5% rok-do-roku. W ofertach głosowych, liczba aktywacji netto na poziomie 419 tys. (wobec 589 tys. w 2016 roku) odzwierciedlała koncentrację na wartości oraz rezygnację z części starych ofert, które rozwadniały wartość. Liczba klientów komórkowych usług szerokopasmowych zmniejszyła się w 2017 roku o 146 tys. wskutek zwrotu ku ofertom mobilnego Internetu do użytku stacjonarnego oraz rosnących pakietów danych dla smartfonów w głosowych planach taryfowych. Wskaźnik penetracji dla smartfonów wśród klientów głosowych usług abonamentowych przekroczył na koniec grudnia 70% wobec 67% na koniec 2016 roku. Ruch transmisji danych na użytkownika w segmencie głosowych usług abonamentowych nadal ulega podwojeniu w ujęciu rocznym.

W 2017 roku baza klientów stacjonarnego Internetu podlegała szybkiej transformacji. Całkowita liczba klientów zwiększyła się o prawie 11% rok-do-roku (do poziomu 2,44 mln) – był to najwyższy wzrost od dziesięciu lat. Przyczynił się do tego dynamiczny wzrost liczby klientów usług światłowodowych i stacjonarnego dostępu bezprzewodowego oraz dalszy wzrost bazy klientów VDSL, co z nadwyżką zrównoważyło utratę klientów netto w segmencie ADSL.

Liczba klientów usług światłowodowych zwiększyła się o 126 tys. (wobec 71 tys. w 2016 roku), osiągając poziom 214 tys.

 

Udział wyżej wymienionych technologii wzrostowych w ogólnej liczbie klientów wzrósł do 46% (wobec 31% na koniec 2016 roku).

Dzięki inwestycjom w jakość oferty telewizyjnej oraz koncentracji na konwergencji, znacząco wzrosła baza klientów płatnej telewizji. W wyniku 82 tys. przyłączeń netto, liczba klientów usług TV zwiększyła się w 2017 roku o 11%, co stanowiło najwyższy wzrost od pięciu lat. W samym czwartym kwartale, liczba przyłączeń netto wyniosła 34 tys. i w ujęciu kwartalnym była najwyższa od 4 kw. 2010.

W segmencie stacjonarnych usług głosowych, utrata łączy netto nieznacznie spowolniła, do 248 tys. w 2017 roku wobec 262 tys. rok wcześniej. Wynikało to wyłącznie ze wzrostu w usługach telefonii internetowej (VoIP), które wchodzą w skład pakietu Orange Love.

Spadek skorygowanej EBITDA ograniczony do 4,8% rok-do-roku, co wskazuje na znaczący postęp w kierunku stabilizacji i przywrócenia wzrostu

Skorygowana EBITDA za 2017 rok wyniosła 3 011 mln zł i była o 152 mln zł niższa niż w 2016 roku. Skorygowana marża EBITDA zmniejszyła się o 0,9 pp rok-do-roku, do poziomu 26,5%.

 

Spadek EBITDA o 4,8% był jednak znacznie niższy niż rok wcześniej, kiedy wyniósł 10,1%. Przyczyniła się do tego poprawa trendu marży bezpośredniej oraz optymalizacja kosztów pośrednich.

Marża bezpośrednia (różnica pomiędzy przychodami a kosztami bezpośrednimi) obniżyła się znacznie mniej niż w 2016 roku, pomimo niekorzystnego wpływu nowych regulacji roamingowych, które spowodowały ogromny wzrost kosztów międzyoperatorskich. Kluczowym czynnikiem dla tej poprawy była zmiana strategii komercyjnej, która przełożyła się na znaczącą obniżkę subsydiów do telefonów komórkowych, znacznie większy udział umów bez telefonu oraz optymalizację struktury kanałów dystrybucji. Wszystkie te elementy przyczyniły się do obniżenia kosztów sprzedaży (największej kategorii kosztowej) o 10% rok-do-roku. Drugim korzystnym czynnikiem była dynamiczna poprawa marży bezpośredniej w obszarze stacjonarnego Internetu, wynikająca ze znacznie lepszego trendu przychodów i dźwigni operacyjnej. Koszty pośrednie zmniejszyły się w 2017 roku o 2,6% rok-do-roku, zaś z pominięciem jednorazowego rozwiązania rezerw w kosztach pracy o 94 mln zł w 1 kw. 2016 – o 4,8% rok-do-roku. Do ograniczenia kosztów pośrednich przyczyniły się oszczędności w kosztach pracy, sieci i usług informatycznych oraz reklamy i promocji.

W samym czwartym kwartale, skorygowana EBITDA wyniosła 667 mln zł i była o 4,2% wyższa rok- do-roku. Skorygowana marża EBITDA zwiększyła się w ujęciu rocznym o 1,4 pp, do poziomu 22,9%. Czynniki wzrostu były podobne do omówionych wyżej, które wpłynęły na wyniki całoroczne. Jednak dynamika spadku kosztów sprzedaży była wyższa niż w poprzednich kwartałach, częściowo ze względu na znaczny wzrost wydatków marketingowych w 4 kw. 2016 (związany między innymi z wprowadzeniem obowiązku rejestracji kart przedpłaconych).

Strata netto w 2017 roku wyniosła 60 mln zł i wynikała z zawarcia Umowy Społecznej na lata 2018- 2019 oraz ostatecznego rozliczenia Umowy Społecznej na lata 2016-2017, których łączny wpływ wyniósł 204 mln zł.

 

Do poprawy wyniku netto przyczyniła się natomiast niższa amortyzacja (spadek o 153 mln zł w wyniku wydłużenia okresu użyteczności niektórych składników majątku trwałego) oraz spadek kosztów finansowych netto o 55 mln zł (głównie dzięki umocnieniu się złotego względem euro, co obniżyło koszty dyskonta).

Skorygowane organiczne przepływy pieniężne wyniosły w 2017 roku 111 mln zł i były niższe niż w 2016 roku (620 mln zł). Spadek w ujęciu rocznym wynikał z niższej EBITDA oraz znacznie wyższego zapotrzebowania na kapitał obrotowy (381 mln zł). Do wzrostu tej ostatniej pozycji przyczyniły się głównie trzy czynniki: uzupełnienie zapasów telefonów komórkowych, mniejszy pozytywny efekt transakcji objętych faktoringiem odwrotnym (w ujęciu rocznym) oraz zmiana terminu rozliczeń z jednym z operatorów.

Odnosząc się do wyników za 2017 rok, Maciej Nowohoński, członek zarządu ds. finansów, stwierdził:

Nasze wyniki finansowe w 2017 roku poprawiły się w porównaniu z poprzednim rokiem, co naszym zdaniem potwierdza realność osiągnięcia strategicznego celu, jakim jest stabilizacja i przywrócenie wzrostu w kolejnych latach. Spadek przychodów został ograniczony do zaledwie 1,4% rok-do-roku i był najniższy od wielu lat, pomimo utrzymującej się presji na tradycyjne usługi telefoniczne (PSTN). Skorygowane koszty całkowite utrzymały się na niezmienionym poziomie, pomimo znaczącego niekorzystnego wpływu nowych regulacji roamingowych, które spowodowały ogromny wzrost kosztów międzyoperatorskich. Zmieniona strategia komercyjna nastawiona na wartość przełożyła się na radykalną obniżkę subsydiów do telefonów komórkowych, znacznie większy udział umów bez telefonu oraz optymalizację struktury kanałów dystrybucji. Wszystkie te czynniki przyczyniły się do znaczących oszczędności w zakresie kosztów sprzedaży.

W 2018 roku prognozujemy stabilizację EBITDA, zgodnie z przewidywanym trendem przedstawionym w strategii Orange.one. Przewidujemy mniejszą presję na przychody. Utrzymanie nacisku na konwergencję oraz monetyzację inwestycji w sieć światłowodową powinno przynieść dalszy wzrost przychodów z usług szerokopasmowych. W segmencie mobilnym, do poprawy wyników przyczyni się umowa roamingu krajowego z Play. Te korzystne czynniki powinny w coraz większym stopniu równoważyć strukturalny spadek w usługach tradycyjnych. Zamierzamy nadal koncentrować się w strategii sprzedaży na budowaniu wartości, a także przyspieszyć optymalizację kosztów pośrednich.

W 2018 roku przewidujemy nakłady inwestycyjne w przedziale 2,0-2,2 mld zł. Nieznaczny wzrost względem poprzedniego roku obejmie sieć światłowodową i komórkową. W segmencie mobilnym, planujemy dalsze inwestycje w zasięg i pojemność sieci. Natomiast w obszarze wydatków na sieć światłowodową pojawią się koszty projektu realizowanego w ramach POPC.

Uznając inwestycje w długoterminowe budowanie wartości za priorytet oraz biorąc pod uwagę potencjalną płatność kary nałożonej przez Komisję Europejską, Zarząd nie będzie rekomendował wypłacania dywidendy w 2018 roku, co jest zgodne z naszymi zapowiedziami przy prezentacji strategii Orange.one we wrześniu 2017 roku.(...)

KPI - tabela 1

baza klientów (w tys.) 2016 2017
1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw. 1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw.
                 
Klienci konwergentni  626 679 738 835 938 1 084 1 195 1 306
- w tym klienci indywidualni (B2C) 532 568 603 666 738 858 945 1 035
- w tym klienci biznesowi (B2B) 94 111 135 169 200 227 250 271
                 
Stacjonarne usługi głosowe                
POTS, ISDN i WLL 3 487 3 415 3 337 3 268 3 181 3 081 2 972 2 857
VoIP 633 644 651 664 678 728 771 827
Razem łącza główne – rynek detaliczny 4 120 4 059 3 988 3 932 3 859 3 809 3 744 3 684
                 
Dostępy szerokopasmowe                
ADSL 1 669 1 613 1 562 1 503 1 451 1 407 1 367 1 324
VHBB (VDSL + światłowód) 366 409 436 492 544 588 633 681
w tym VDSL 339 370 379 404 427 443 457 467
w tym światłowód 27 39 57 88 117 145 176 214
CDMA 44 35 27 20 14 0 0 0
Stacjonarny dostęp bezprzewodowy 50 82 128 191 260 328 377 433
Rynek detaliczny – łącznie 2 130 2 139 2 153 2 206 2 269 2 323 2 377 2 438
                 
 Baza klientów usług TV                
IPTV  200 213 214 234 254 277 301 333
DTH (telewizja satelitarna) 597 590 548 532 521 515 512 515
Liczba klientów usług TV 797 803 761 766 775 792 814 848
W tym pakiety telewizyjne 'nc+' 190 194 194 195 189 193 199 232
                 
Liczba usług telefonii komórkowej (karty SIM)                
Post-paid                
telefony komórkowe 6 369 6 491 6 640 6 851 7 009 7 112 7 200 7 270
internet mobilny 1 298 1 327 1 355 1 377 1 364 1 334 1 287 1 231
M2M 858 898 963 1 033 1 079 1 126 1 175 1 225
Post-paid razem 8 526 8 716 8 957 9 262 9 452 9 573 9 662 9 726
Pre-paid 7 689 7 898 7 309 6 537 5 820 4 983 4 696 4 698
Razem 16 215 16 614 16 266 15 799 15 272 14 555 14 358 14 424
                 
Liczba klientów usług hurtowych                
WLR 780 730 693 652 614 587 564 531
BSA 234 222 213 202 195 183 175 167
LLU 125 120 116 110 105 100 96 91

KPI - tabela 2

kwartalne ARPU w zł na miesiąc 2016 2017
1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw. 1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw.
                 
detaliczne ARPU z usług głosowych telefonii stacjonarnej 39,2 38,7 38,4 37,9 37,3 37,0 37,1 37,2
                 
ARPU z usług stacjonarnego dostępu szerokopasmowego, telewizji i VoIP 60,3 60,1 59,9 59,2 58,2 57,1 58,1 57,7
                 
ARPU z usług telefonii komórkowej                
Post-paid bez M2M 45,2 44,2 43,6 41,8 39,6 39,6 37,7 37,5
telefony komórkowe 48,9 48,1 47,6 45,6 43,2 43,2 41,0 40,8
internet mobilny 27,3 25,2 23,3 22,8 21,6 20,6 19,6 18,2
Pre-paid 12,4 11,9 12,0 12,6 12,6 15,2 17,6 17,4
Zagregowane 28,8 28,0 27,9 28,3 28,1 30,1 30,5 30,3
                 
ARPU z usług detalicznych 23,5 22,7 22,6 22,3 22,0 23,3 23,2 22,6
ARPU z usług hurtowych 5,3 5,3 5,3 5,9 6,0 6,7 7,3 7,7
                 
                 
Statystyki rynkowe 2016 2017
1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw. 1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw.
                 
Rynek telefonii stacjonarnej                
Wskaźnik penetracji (w % gospodarstw domowych)1 41,4% 40,8% 40,3% 39,7% 39,1% 38,5% 38,0% 37,4%
Rynek dostępu lokalnego w Polsce – dane szacunkowe (w mln) 7,9 7,8 7,8 7,7 7,6 7,5 7,4 7,3
Dostęp lokalny – rynek detaliczny 1,2 51,9% 51,7% 51,4% 51,2% 51,1% 50,9% 50,7% 50,5%
Wartościowy udział w rynku1 58,0% 57,5% 57,1% 57,0% 56,3% 56,1% 56,1% 55,5%
                 
Rynek dostępu szerokopasmowego1                
B2C penetracja (w % gospodarstw domowych)1 47,8% 48,2% 48,5% 49,3% 49,7% 50,2% 50,7% 51,5%
Szacunkowa liczba użytkowników dostępu szerokopasmowego na rynku (w tys.)1 7 665 7 763 7 861 8 062 8 181 8 290 8 404 8 566
                 
Ilościowy udział w rynku (w %)1 28,0% 27,8% 27,4% 27,4% 27,7% 28,0% 28,3% 28,5%
                 
Rynek telefonii komórkowej                
Wskaźnik penetracji dla usług komórkowych  146,1% 147,4% 144,6% 140,2% 133,7% 132,7% 133,8% 135,4%
Ilościowy udział w rynku telefonii komórkowej 29,0% 29,4% 29,4% 29,4% 29,9% 28,7% 28,1% 27,9%
                 
1 Szacunki Spółki
Dostęp lokalny z wyłączeniem hurtowej odsprzedaży abonamentu (WLR)
               
                 
pozostałe statystyki operacyjne telefonii komórkowej 2016 2017
1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw. 1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw.
                 
Liczba smartfonów (w tys.) 5 809 5 996 6 057 6 291 6 312 6 441 6 552 6 744
                 
AUPU (w minutach)                
Post-paid 345,0 359,3 351,1 354,5 342,5 341,0 335,7 346,4
Pre-paid 105,3 104,4 104,7 113,7 121,7 133,2 151,9 156,5
Zagregowane 225,3 231,8 230,4 244,7 248,0 259,8 269,5 278,7
Wskaźnik odejść klientów telefonii komórkowej w danym kwartale (w %)                
Post-paid 3,0 2,8 2,7 2,8 3,1 2,8 2,9 3,2
Pre-paid 15,7 15,2 16,9 18,1 21,3 25,0 17,5 10,9
                 
SAC post-paid (zł) 256,4 211,1 183,0 188,9 130,7 92,7 91,2 90,0
SRC post-paid (zł) 222,1 176,3 169,8 179,9 64,0 36,6 39,7 56,0
                 
Pokrycie dla sieci 4G (w % ludności) 89,2% 95,4% 97,4% 99,1% 99,2% 99,8% 99,8% 99,8%
Pokrycie dla sieci 3G (w % ludności) 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6% 99,6%
                 
Struktura zatrudnienia w Grupie - dane raportowane
(w przeliczeniu na pełne aktywne etaty, na koniec okresu) 
2016 2017
1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw. 1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw.
Orange Polska 16 497 16 099 15 786 15 537 15 481 15 131 14 818 14 587
50% pracowników  Networks 349 338 344 343 347 351 347 341
Razem 16 846 16 437 16 130 15 880 15 828 15 482 15 165 14 928

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Opinie archiwalne (5):

Komentuj

Komentarze / 5

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  kmn pisze: 2018-02-20 19:12
  jest chwyt aby nie zapłacić w tym roku podatku? jest. za zwolnienia grupowe dopłaci państwo niewolników. a korpo rodem z francji ma się we francji cudownie na plusach. w każdym miasteczku salon orange. za to w Polsce bieda. sklepy w miastach powiatowych to rzadkość a zwolnienia grupowe to codzienność. tak się rozwinęło orange. tak zainwestowali
  2
 • Users Avatars Mini
  JeremiCh pisze: 2018-02-20 21:04
  Liczba klientów konwergentnych rośnie, ARPU maleje a churn zamiast spadać, też rośnie. To po co ta konwergencja? Czy na to pytanie zarząd zna odpowiedź?
  1
 • Users Avatars Mini
  były DKB OPL pisze: 2018-02-20 21:51
  Brak szacunku do pracownikow, brak szacunku do klienta i churn w górę. Tendencja raczej pewna. Nigdy więcej pracy dla pomarańczowych.
  1
 • Users Avatars Mini
  Djflex pisze: 2018-02-23 07:37
  Klienci będą odchodzić, baza klientów b2b bez obsługi pozostaje tylko aby konkurencja wykonała ruch i 30% klientów zrobi ruch w stronę innego operatora. Oferta jedna z droższych spośród W4, co chwilę masa błędów billingowych, telefony droższe średnio o 200 zł w porównaniu do P4. 2018 to będzie rosnąca ilość Churn. Brawo Orange
  0
 • Users Avatars Mini
  Grzegorz R. pisze: 2018-02-23 07:39
  Orange od kilku lat obrał kierunek który powoduje że coraz większy będzie odpływ klientów.
  0

Rekomendowane: