„Zasilam Kartę w Plus” - przedłużenie promocji

Newsy
Żródło: Plus
Opinie: 10
Opinie: 10

Regulamin promocji „Zasilam Kartę w Plus” w sieci Plus:

1. Promocja „Zasilam Kartę w Plus” (zwana dalej "Promocją"), jest organizowana przez POLKOMTEL S.A. z siedzibą w Warszawie i skierowana jest do Abonentów sieci Plus, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
a) są Abonentami przez co najmniej 3 miesiące
b) nie zalegają z jakimikolwiek płatnościami wobec Polkomtel S.A
c) regulują wszystkie zobowiązania wobec Polkomtel S.A. w oznaczonym terminie płatności
d) wywiązują się należycie z obowiązków wynikających ze wszystkich umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych z Polkomtel S.A.
e) nie korzystają z usługi „zawieszenia usług na życzenie Abonenta”
f) nie mają zablokowanej możliwości inicjowania usług telekomunikacyjnych
g) mają uruchomiony PlusKod oraz
h) podejmą w czasie trwania Promocji odpowiednie działania określone w niniejszym Regulaminie Promocji.
2. Promocja trwa od 04.08.2006 r. do 09.01.2007 r.
3. W ramach Promocji Abonentowi spełniającemu wszystkie wymogi określone w pkt.1 oferowana jest promocyjna usługa o nazwie Zasilam Kartę ( zwana dalej "Usługą").
4. Usługa umożliwia Abonentowi dokonanie cyklicznego zasilenia konta (zwane dalej „Zasileniem cyklicznym”) i/lub jednorazowego zasilenia konta (zwane dalej „Zasileniem jednorazowym”) dla dowolnego Użytkownika SIMPLUS , dowolnego Użytkownika MIXPLUS lub dowolnego Abonenta BIZNES MIX (zwanych dalej łącznie także „Otrzymującym zasilenie”).
5. W ramach Usługi Abonent może w danym okresie rozliczeniowym dokonać zasileń konta w ramach Zasileń cyklicznych i/lub Zasileń jednorazowych na maksymalną łączną kwotę indywidualnie ustalaną przez Polkomtel S.A. dla Abonenta (zwanym dalej „Limitem”). Limit ustalany jest na podstawie historii rachunków telefonicznych dla numeru telefonu Abonenta. Informację o przysługującym Abonentowi Limicie, Abonent możne uzyskać zwrotną wiadomością SMS, po wysłaniu na bezpłatny numer 2601 wiadomości SMS o następującej treści: LI (np. LI 12345).
6. W ramach Zasilenia cyklicznego i/lub Zasilenia jednorazowego Abonent może zasilać konto Otrzymującego zasilenie kwotą 10 zł brutto, 30 zł brutto, 50 zł brutto lub 100 zł brutto (zwaną dalej „Wartością zasilenia”).
7. W ramach Promocji, w zależności od Wartości zasilenia Otrzymujący zasilenie otrzymuje rabat, który odpowiednio zwiększa Wartość zasilenia (zwana dalej „Zwiększoną wartością zasilenia”), zgodnie z poniższą tabelą:

Wartość zasilenia
w zł brutto

Wartość rabatu
w zł brutto

Zwiększona wartość zasilenia w zł brutto

10 zł

0 zł

10 zł

30 zł

5 zł

35 zł

50 zł

10 zł

60 zł

100 zł

20 zł

120 zł

przy czym Zwiększona wartość zasilenia przedłuża ważność konta :
a) Użytkownika SIMPLUS:

 • o 7 dni na korzystanie z usług oraz o 37 dni na odbieranie połączeń przychodzących w przypadku zasilenia kwotą 10 zł brutto,

 • o 30 dni na korzystanie z usług oraz o 60 dni na odbieranie połączeń przychodzących w przypadku zasilenia kwotą 35zł brutto,

 • o 90 dni na korzystanie z usług oraz o 120 dni na odbieranie połączeń przychodzących w przypadku zasilenia kwotą 60zł brutto,

 • o 180 dni na korzystanie z usług oraz o 210 dni na odbieranie połączeń przychodzących w przypadku zasilenia kwotą 120zł brutto.

b) Użytkownika MIXPLUS z minimalną kwotą jednorazowego zasilenia 30 PLN brutto:

 • o 30 dni na korzystanie z usług w przypadku zasilenia kwotą 35zł brutto

 • o 30 dni na korzystanie z usług w przypadku zasilenia kwotą 60zł brutto

 • o 30 dni na korzystanie z usług w przypadku zasilenia kwotą 120zł brutto

c) Użytkownika MIXPLUS z minimalną kwotą jednorazowego zasilenia 50 PLN brutto:

 • o 30 dni na korzystanie z usług w przypadku zasilenia kwotą 60zł brutto

 • o 30 dni na korzystanie z usług w przypadku zasilenia kwotą 120zł brutto

8. Zasilenie cykliczne
a) Zlecenie przez Abonenta Zasilenia cyklicznego odbywa się:

 • poprzez wysłanie wiadomości SMS na bezpłatny numer 2601 o treści: CY , np.: CY 12345 603XXXXXX 50 lub

 • poprzez wybór i akceptację przez Abonenta Zasilenia cyklicznego w internetowym serwisie e-bok lub

 • poprzez połączenie z numerem 2601 i skorzystanie z Automatycznego Systemu Informacji Głosowej (opcja nr 1 w menu głównym).

b) O przyjęciu przez Polkomtel S.A. zlecenia Zasilenia cyklicznego Abonent zostanie powiadomiony wiadomością SMS.
c) Abonent może zlecić Zasilenie cykliczne tylko raz dla konkretnego numeru Otrzymującego zasilenie. Kolejne zlecenie Zasilenia cyklicznego dla danego numeru Otrzymującego zasilenie jest możliwe jedynie po wcześniejszym jego odwołaniu.
d) Konto Otrzymującego zasilenie zostanie zasilone w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem każdego następnego okresu rozliczeniowego, po okresie rozliczeniowym, w którym Polkomtel S.A. przyjął zlecenie Zasilenia cyklicznego. O zasileniu konta Otrzymującego zasilenie Abonent zostanie poinformowany wiadomością SMS.
e) Odwołanie uruchomionego Zasilenia cyklicznego odbywa się:

 • poprzez wysłanie wiadomości SMS na bezpłatny numer 2601 o treści: DE , np.: DE 12345 603XXXXXX lub

 • poprzez rezygnację z Zasilenia cyklicznego w internetowym serwisie e-bok lub

 • poprzez połączenie z numerem 2601 i skorzystanie z Automatycznego Systemu Informacji Głosowej (opcja nr 1 w menu głównym).

f) O przyjęciu przez Polkomtel S.A. odwołania Zasilenia cyklicznego Abonent zostanie powiadomiony wiadomością SMS.
g) Abonent może zmienić Wartość zasilenia w ramach uruchomionego Zasilenia cyklicznego. Aby dokonać takiej zmiany Abonent musi zgodnie z lit. e) odwołać Zasilenie cykliczne, a następnie zlecić Zasilenie cykliczne zgodnie z lit. a) podając nową Wartość zasilenia.
h) Uruchomione Zasilenie cykliczne ulegnie automatycznemu wyłączeniu, w przypadku, gdy:

 • umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel SA zawarta z Abonentem zostanie rozwiązana lub wygaśnie;

 • umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel SA zawarta z Otrzymującym zasilenie zostanie rozwiązana lub wygaśnie;

 • Abonent uruchomi usługę „zawieszenia usług na życzenie Abonenta”

 • Abonent spowoduje zaprzestanie świadczenia usług przez Polkomtel S.A.

9. Zasilenie jednorazowe
a) Zlecenie przez Abonenta Zasilenia jednorazowego odbywa się:
- poprzez wysłanie wiadomości SMS na bezpłatny numer 2601 o treści: ZA , np.: ZA 12345 603XXXXXX 50 lub
- poprzez wybór i akceptację przez Abonenta Zasilenia jednorazowego w internetowym serwisie e-bok lub
- poprzez połączenie z numerem 2601 i skorzystanie z Automatycznego Systemu Informacji Głosowej.
b) O przyjęciu przez Polkomtel S.A. zlecenia Zasilenia jednorazowego Abonent zostanie powiadomiony wiadomością SMS.
c) Konto Otrzymującego zasilenie zostanie zasilone najpóźniej w ciągu 48 godzin po przyjęciu zlecenia Zasilenia jednorazowego. O zasileniu konta Otrzymującego zasilenie Abonent zostanie poinformowany wiadomością SMS.
d) Konto Otrzymującego zasilenie nie zostanie zasilone w przypadku, gdy umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. zawarta z Otrzymującym zasilenie została rozwiązana lub wygaśnie.
10. Abonent zobowiązany jest uiścić na rzecz Polkomtel S.A. opłatę za dokonane zasilenia w ramach zleconych przez Abonenta Zasileń cyklicznych i/lub Zasileń jednorazowych. Opłata za dokonane zasilenia naliczana jest Abonentowi w momencie zasilenia konta Otrzymującego zasilenie.
11. Wysokość opłat za dokonane zasilenia, o której mowa w pkt. 10 nie jest brana pod uwagę przy naliczaniu punktów w ramach „Programu 5 Plus”, ani przy przyznawaniu jakichkolwiek uprawnień wynikających z innych programów lojalnościowych prowadzonych przez Polkomtel S.A..
12. O braku możliwości przyjęcia zlecenia Zasilenia cyklicznego i/lub Zasilenia jednorazowego przez Polkomtel S.A., wynikającego w szczególności z niespełnienia przez Abonenta warunków określonych w punkcie 1 Regulaminu Promocji, Abonent zostanie poinformowany odpowiednim komunikatem.
13. W przypadku braku możliwości przyjęcia zlecenia Zasilenia cyklicznego i/lub Zasilenia jednorazowego przez Polkomtel S.A ze względu na nieprawidłową treść wysłanej przez Abonenta wiadomości SMS na numer 2601, Abonent otrzyma zwrotną wiadomość SMS z odpowiednim komunikatem.
14. Ze względu na charakter Usługi Polkomtel S.A. zastrzega sobie prawo decydowania o dostępie danego Abonenta do Usługi, w tym w szczególności do ustalania Limitu, o którym mowa w pkt. 5.
15. Polkomtel S.A. zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zablokowania dostępu do Usługi w sytuacji gdy Abonent swoim postępowaniem, również w sposób nieświadomy, wpływa na pogorszenie jakości świadczonych usług lub zagraża stabilności systemów teleinformatycznych, w szczególności, gdy w wyniku korzystania z Usługi ogranicza możliwość komunikacji z numerami alarmowymi (m.in.: 112, 997, 998, 999).
16. Polkomtel S.A. nie ponosi odpowiedzialności za mylne zasilenie błędnego numeru Otrzymującego zasilenie w ramach Usługi, jeżeli błąd ten powstał z winy Abonenta.
17. Polkomtel S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu Promocji, w tym w szczególności skrócenia lub przedłużenia czasu trwania Promocji bez podawania przyczyn. Informacje o zmianie niniejszego Regulaminu Promocji podane będą do wiadomości na stronie internetowej www.plusgsm.pl ze stosownym wyprzedzeniem.
18. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Promocji zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Abonentów, postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Użytkowników, postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Użytkowników MIXPLUS oraz postanowienia odpowiedniego Regulaminu Promocji typu BIZNES MIX (w tym w szczególności: Regulaminu Promocji „BIZNES MIX”, Regulaminu Promocji „BIZNES MIX 12” oraz Regulaminu Promocji „BIZNES MIX 24”).

Opinie:

Opinie archiwalne (10):

Komentuj

Komentarze / 10

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: