Aparaty publiczne TP - raport dot. zaspokojenia potrzeb konsumentów

Newsy
Żródło: UKE
Opinie: 3

W okresie 7 maja - 21 lipca 2009 r. na zlecenie Prezesa UKE Pentor Research International przeprowadził badanie ankietowe, którego celem było poznanie poziomu zaspokojenia potrzeb konsumentów, w tym konsumentów będących osobami niepełnosprawnymi, na usługi telefoniczne realizowane za pomocą publicznych aparatów samoinkasujących (PAS) z uwzględnieniem miejsca zamieszkania tych konsumentów w podziale na poszczególne rodzaje gmin.

Raport został przygotowany w szczególności na potrzeby rozpatrzenia wniosku Telekomunikacji Polskiej SA o zmianę decyzji Prezesa UKE ustalającej dla Telekomunikacji Polskiej SA - jako przedsiębiorcy wyznaczonego do świadczenia usługi powszechnej na obszarze całego kraju - minimalną liczbę aparatów publicznych jakie powinny być instalowane na obszarze objętym jej działalnością, czyli na obszarze całego kraju. Zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne Prezes UKE przy określeniu tej liczby bierze pod uwagę m.in. uzasadnione potrzeby mieszkańców.

Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 2000 osób w wieku powyżej 18 lat i próbie 1025 osób niepełnosprawnych. Reprezentatywny dobór próby pozwala na przełożenie wyników otrzymanych w badaniu na całą populację kraju.

Podstawowymi celami ww. badania było:

 • ustalenie częstotliwości korzystania z aparatów publicznych przez ogół konsumentów oraz osoby niepełnosprawne w podziale na poszczególne rodzaje gmin (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie),

 • określenie zakresu korzystania z usług świadczonych za pomocą PAS przez ogół konsumentów oraz osoby niepełnosprawne w podziale na poszczególne rodzaje gmin,

 • określenie przyczyn niekorzystania z PAS przez ogół konsumentów oraz osoby niepełnosprawne w podziale na poszczególne rodzaje gmin,

 • określenie poziomu dostępności PAS dla ogółu konsumentów oraz osób niepełnosprawnych w podziale na poszczególne rodzaje gmin.

Główne wnioski:

A. Poziom korzystania z różnych form komunikacji elektronicznej

 • 95% Polaków posiada dostęp do innych środków komunikacji elektronicznej niż PAS (telefon komórkowy prywatny bądź służbowy, telefon stacjonarny w domu lub w pracy, Internet, telefon u sąsiadów/znajomych). Z samych prywatnych telefonów komórkowych korzysta 80% Polaków (60% osób niepełnosprawnych).

 • 8% ogółu respondentów i 20% osób niepełnosprawnych w ciągu ostatniego roku korzystało z PAS.

 • Wśród ogółu Polaków dziesięciokrotnie więcej osób korzysta z telefonów komórkowych niż z PAS. W przypadku osób niepełnosprawnych proporcja ta wynosi natomiast tylko 3:1. Świadczy to o tym, że ranga budek telefonicznych jako formy komunikacji ze światem jest w tej grupie znacznie większa niż wśród ogółu konsumentów.

B. Częstotliwość korzystania z budek telefonicznych i rodzaje wykonywanych połączeń

 • Ogół Polaków korzysta z PAS średnio 3,3 razy w miesiącu, a osoby niepełnosprawne - 2,2 razy w miesiącu (w obliczeniu tych średnich uwzględniono tylko osoby korzystające z PAS).

 • Polacy najczęściej z budek telefonicznych wykonują połączenia lokalne. Im dalsze połączenia stacjonarne (międzymiastowe, międzynarodowe), tym rzadziej badani wskazują na nie jako na wykonywane za pomocą PAS.

 • Osoby niepełnosprawne częściej niż ogół Polaków wykonują z budek telefonicznych połączenia lokalne i połączenia z numerami alarmowymi. Częściej odbierają także rozmowy w budkach telefonicznych. Rzadziej natomiast wykonują z PAS innego rodzaju połączenia.

C. Powody niekorzystania z PAS

 • Respondenci, którzy w ostatnim roku nie korzystali z PAS, reprezentujący ogół konsumentów, zdecydowanie najczęściej fakt niekorzystania z budek telefonicznych tłumaczyli posiadaniem własnego aparatu telefonicznego (nieco częściej w gminach miejskich niż w miejsko-wiejskich i wiejskich) oraz brakiem potrzeby wykonywania rozmów telefonicznych (nieco częściej w przypadku gmin miejsko-wiejskich i wiejskich niż miejskich).

 • Konsumenci niepełnosprawni, którzy w ostatnim roku nie wykonywali połączeń z PAS, nieco rzadziej niż ogół konsumentów tłumaczyli to posiadaniem własnego aparatu telefonicznego (aczkolwiek i w tej grupie był to motyw dominujący), natomiast nieco częściej brakiem potrzeby wykonywania rozmów telefonicznych.

D. Dostępność PAS

 • Dostępność budek telefonicznych nie stanowi problemu dla zdecydowanej większości ogółu konsumentów. Tylko 4% ogółu Polaków jako przyczynę niekorzystania z PAS podało brak wystarczającej liczby aparatów samoinkasujących.

 • Problem ten jest jednak większy dla osób niepełnosprawnych - 8% spośród nich nie korzysta z budek telefonicznych, bo w ich miejscowości jest ich za mało. 57% osób niepełnosprawnych deklaruje, że w ich miejscu zamieszkania znajduje się publiczny aparat telefoniczny, z którego mogą samodzielnie skorzystać.

E. Ewentualne czynniki wpływające na częstsze korzystanie z PAS w przyszłości

 • Zdecydowana większość Polaków (około 80%) nie jest skłonna częściej korzystać z budek telefonicznych, nawet w przypadku obniżenia cen połączeń, zwiększenia się ich dostępności i poprawienia funkcjonalności.

 • Osoby niepełnosprawne są skłonne do częstszego korzystania z budek telefonicznych w przypadku polepszenia się wszystkich powyższych czynników (w zależności od czynnika od 23% do 35% osób niepełnosprawnych deklaruje chęć częstszego korzystania).

 • Najważniejszym czynnikiem mogącym ewentualnie wpłynąć na częstsze korzystanie z PAS są niższe ceny połączeń (23% ogółu badanych i 35% niepełnosprawnych byłoby skłonnych wtedy wykonywać więcej połączeń z budek telefonicznych). Nieco mniej istotnymi czynnikami mogącymi wpłynąć na częstsze korzystanie z PAS są: lokalizacja budek bliżej domu (analogicznie 17% i 27% wskazań) oraz większa liczba aparatów publicznych i ich lepsze funkcjonowanie (14% i 23% wskazań).

F. Typ gminy a korzystanie z PAS

 • Niezależnie od typu gmin korzystanie z PAS w ciągu ostatniego roku wśród ogółu respondentów kształtowało się na podobnym poziomie (od 7% do 9% korzystających w zależności od typu gminy).

 • Zebrane dane wskazują jednak, że dostępność PAS jest w gminach miejsko-wiejskich i wiejskich niższa niż w gminach miejskich (w ocenie 6% mieszkańców gmin miejsko-wiejskich i wiejskich niekorzystających z PAS w ich miejscowościach jest za mało aparatów telefonicznych; w gminach miejskich taką ocenę wyraziło 1% mieszkańców). Mieszkańcy gmin wiejskich i wiejsko-miejskich częściej niż mieszkańcy gmin miejskich deklarują ponadto, że korzystaliby z budek telefonicznych częściej, gdyby nastąpiło zwiększenie ich dostępności, spadek cen i poprawa jakości usług (warto jednak zauważyć, że najważniejszym motywatorem byłaby cena).

 • Typ gminy ma wyraźny wpływ na korzystanie z PAS wśród osób niepełnosprawnych. Odsetek niepełnosprawnych korzystających z PAS jest w gminach miejskich wyższy niż w pozostałych rodzajach gmin (gminy miejskie - 26%; gminy wiejskie - 14%, gminy wiejsko-miejskie - 18%). Wynika to z lepszej dostępności aparatów publicznych, z których niepełnosprawni mogą samodzielnie skorzystać w gminach miejskich (67%) niż miejsko-wiejskich (49%) i wiejskich (52%). O większej dostępności aparatów publicznych na terenach miejskich świadczy także to, że osoby niepełnosprawne z gmin wiejskich, niekorzystające z PAS, na brak dostatecznej liczby budek telefonicznych (jako powód niekorzystania) wskazują częściej (12%) niż konsumenci z gmin miejskich (5%) i miejsko-wiejskich (7%). Warto jednak dodać, że o niższym poziomie korzystania z PAS przez niepełnosprawnych z gmin wiejskich decydować może również większa izolacja społeczna (ewentualnie wystarczająca sieć osobistych, bezpośrednich kontaktów). Hipotezę tę zdaje się potwierdzać fakt, że wpływ różnych czynników motywujących do częstszego korzystania z PAS jest nieco większy w przypadku niepełnosprawnych z gmin miejskich niż pozostałych rodzajów gmin.

 • Częstotliwość połączeń wykonywanych z PAS przez respondentów z obszarów miejskich jest niższa niż w przypadku ankietowanych z obszarów wiejskich (zarówno w przypadku ogółu konsumentów jak i niepełnosprawnych).

G. Niepełnosprawność a korzystanie z PAS

 • Niepełnosprawność, oprócz takich czynników jak: dojrzały wiek, utrzymywanie się ze źródeł transferowych, czy bierność zawodowa, przyczynia się do „izolacji technologicznej". Zarówno w populacji ogólnopolskiej, jak i grupie niepełnosprawnych posiadanie nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych było najrzadziej spotykane wśród osób powyżej 60 roku życia, emerytów i rencistów i biernych zawodowo.

 • Niepełnosprawność może być jednak traktowana jako czynnik pogłębiający „izolację technologiczną" w opisanych wyżej grupach narażonych na „wykluczenie technologiczne".

 • Oprócz „izolacji technologicznej" w grupie niepełnosprawnych wpływ na korzystanie z PAS ma dodatkowy czynnik w postaci mniej rozwiniętej sieci kontaktów społecznych. W efekcie częściej wśród niepełnosprawnych spotykamy użytkowników PAS, ale wykonują oni mniejszą liczbę połączeń. Jednocześnie częściej wśród niepełnosprawnych pojawia się brak potrzeby wykonywania jakichkolwiek połączeń telefonicznych.

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Opinie archiwalne (3):

Komentuj

Komentarze / 3

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  Fuks pisze: 2010-01-11 12:52
  aparaty telefoniczne zainstalowane w budkach powinno się dezynfekować przynajmniej 2 razy dziennie (tak jak ma to miejsce np. w Niemczech). A jeśli chodzi o cenę, to na pewno wprowadzenie jednego impulsu za poł. lokalne (tak jak to już kiedyś było), zdecydowanie zwiększyłoby frekwencję :)
  0
 • Users Avatars Mini
  pnyczaj pisze: 2010-01-11 20:21
  Od paru lat jest to usługa uzupełniająca przydatna głównie osobom, którym coś sie stało z komórką albo jej zapomnieli a muszą zadzwonić. No i oczywiście do wzywania pomocy. Przeszkodą jest też konieczność posiadania karty telefonicznej, której ważność nie jest przecież wieczna. Co do dezynfekcji to powinni pokryć aparaty warstwą silver nano.
  0
 • Users Avatars Mini
  Tepsa pisze: 2010-01-12 10:55
  PASy przynoszą Tepsie tylko straty, a że takie mamy prawo to musi ze swojej kieszeni je utrzymywać. Chore to jest, bo zakład energetyki cieplnej, który równiez jest dominujący nie ma nakazu wystawiania kaloryferów np. przy chodnikach, aby kazdy mógł sobie dupsko w zimie wygrzać, czekając np. na autobus.
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: