GUS chce przejąć na dniach bazę danych wszystkich klientów polskich operatorów - z PESEL, adresami itp.

Najważniejsze | Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
GUS chce przejąc na dniach bazę danych wszystkich klientów polskich operatorów

Polscy operatorzy muszą przekazać do Głównego Urzędu Statystycznego kompletne dane wszystkich swoich klientów (abonentów – osób fizycznych). Są to dane klientów, którzy mają dowolną usługę: komórkową, stacjonarną lub nawet telewizję. NIE SĄ TO DANE TYLKO ROLNIKÓW.

Dane te operatorzy mają przekazać do GUS do 9 marca br.

Przekazane dane mają służyć do realizacji tegorocznego Powszechnego Spisu Rolnego. Dane o abonentach są GUS-owi niezbędne do nawiązania kontaktu telefonicznego w celu przeprowadzenia wywiadu telefonicznego przez rachmistrza spisowego wśród tych osób, które nie dokonają "samospisu" internetowego.

Zobowiązanie obejmuje przekazanie następujących danych:

 • imię (imiona) i nazwisko;
 • numer PESEL – w przypadku obywatela Rzeczpospolitej Polskiej;
 • numer telefonu kontaktowego, jeżeli jest dostępny;
 • adres zamieszkania i adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania:
 • kod TERYT województwa, jeżeli jest dostępny, i nazwę województwa,
 • kod TERYT powiatu, jeżeli jest dostępny, i nazwę powiatu,
 • kod TERYT gminy, jeżeli jest dostępny, i nazwę gminy,
 • identyfikator TERYT miejscowości, jeżeli jest dostępny, i nazwę miejscowości,
 • identyfikator TERYT ulicy, jeżeli jest dostępny, i nazwę ulicy,
 • numer budynku,
 • numer lokalu.

GUS twierdzi, że przepisy o tajemnicy telekomunikacyjnej nie stanowią przeszkody do udostępnienia danych. Prawo telekomunikacyjne dopuszcza przekazywanie danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną, gdy jest to konieczne z powodów określonych odrębnymi przepisami.

Według informacji GUS, w przypadku powszechnego spisu rolnego w 2020 r. ustawodawca wprost wyłączył stosowanie przepisów o tajemnicy telekomunikacyjnej.

Przed przekazaniem tak szerokiego zakresu danych protestowała już Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji. Według PIIT niezrozumiałe jest żądanie tak szerokich katalogów danych od podmiotów prywatnych, bo zgodnie z założeniem strumienia e-Sprawozdawczości Programu "Od papierowej do cyfrowej Polski" celem działań administracji publicznej miało być dążenie do usunięcia redundancji danych sprawozdawczych przesyłanych różnym instytucjom przez przedsiębiorców.

Większość danych, które żądane są od przedsiębiorców prywatnych ma zostać również udostępniona z rejestrów państwowych takich jak Rejestr PESEL i ZUS. W ocenie Izby projektowany obowiązek przekazywania danych osobowych abonentów usług telekomunikacyjnych w obecnym kształcie jest całkowicie nieuzasadniony i zbędny.

Krzysztof Sylwerski z biura prasowego PLAY przekazał nam dziś (04.03) następujące oświadczenie:

W Play wykonaliśmy w ustawowym terminie nasz obowiązek wynikający z Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. Dane zostały przekazane zgodnie z art. 10 Ustawy i zgodnie ze szczegółowym zakresem opisanym w Załączniku 3, ust. 13. - za pomocą systemu informatycznego TransGUS, wskazanego przez Prezesa GUS jako odpowiednio bezpieczny.

A oto oświadczenie przekazane nam przez Wojciecha Jabczyńskiego, rzecznika sieci Orange:

Przekazywanie danych do GUS na potrzeby powszechnego spisu rolnego wynika z ustawy z 13 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Ustawa zobowiązuje przedsiębiorcę telekomunikacyjnego do przekazania do GUS danych jego abonentów – osób fizycznych, w zakresie obejmującym ich:

-  imiona i nazwiska,

- numery PESEL,

- numery telefonów kontaktowych oraz

- adres zamieszkania i adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres zamieszkania.

Przekazanie danych jest ustawowym obowiązkiem przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, od spełnienia którego nie może się uchylić. Dlatego Orange Polska przekazała do GUS wymagane dane. Wskazany w ustawie termin na wykonanie tego obowiązku upłynął 28 lutego br. i w tym terminie zmieściliśmy się.

Dane przekazaliśmy za pomocą systemu internetowego TransGUS, umożliwiającego przesłanie plików z danymi drogą elektroniczną, w bezpiecznym połączeniu szyfrowanym, do serwera zasobowego GUS.

Oto wiadomość, którą otrzymaliśmy od Łukasza Krzeskiego z biura prasowego Plusa:

Posiadane przez nas i wymagane dane zostały przekazane do GUS. Odbyło się to online przez system, którym dysponuje GUS i dodatkowo zabezpieczone hasłem. Dane przekazujemy tylko w zakresie określonym przepisami prawa i tylko podmiotom do tego uprawnionym.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: