Kolejna promocja telefonu Samsung N620 w sieci Plus GSM

Newsy
Żródło: Plus GSM
Opinie: 52

Regulamin promocji "Jesień z Plusem - Samsung N620" w sieci Plus GSM:

1. Promocja "Jesień z Plusem - Samsung N620" obejmuje osoby, które w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM (dalej zwaną "Umową"), stając się Klientem w myśl "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A." i jednocześnie kupią w Polkomtel S.A. lub u Autoryzowanego Przedstawiciela Plus GSM aparat telefoniczny w cenie promocyjnej.

2. Promocyjna opłata aktywacyjna wynosi 15,00 zł + 22% VAT.

3. Opłata aktywacyjna w wysokości określonej w pkt.2 płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym.

4. Aparat telefoniczny oferowany przez Polkomtel S.A. lub Autoryzowanych Przedstawicieli Plus GSM po cenie promocyjnej stanowi niepodzielny Zestaw z kartą SIM i samodzielnie nie jest przedmiotem Promocji.

5. Promocyjna cena w zł aparatu telefonicznego wchodzącego w skład Zestawu wynosi odpowiednio: 
 

Model aparatu telefonicznego Cena w zł przy zawarciu umowy i wyborze taryfy Czasami 10 Cena w zł przy zawarciu umowy i wyborze jednej z taryf: Czasami 30, Często 15, Non Stop 15 Cena w zł przy zawarciu umowy i wyborze jednej z taryf: Czasami 150, Często 50, Często 100, Często 150, Non Stop 50, Non Stop 100, Non Stop 150, Non Stop 300
Samsung N620 299,00+ 22% VAT 249,00+ 22% VAT 199,00+ 22% VAT

 

6. Promocja "Jesień z Plusem - Samsung N620" trwa od 13 listopada 2002 i jest ograniczona liczbą Zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby Zestawów, jednakże nie później niż 30 listopada 2002 roku.

7. Do wzięcia udziału w Promocji "Jesień z Plusem - Samsung N620" nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań ze strony Klienta, oprócz wymienionych w pkt.1.

8. Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na warunkach Promocji "Jesień z Plusem - Samsung N620": 
a) w miejsce Klienta nie może wstąpić osoba trzecia, 
b) Klient nie może zawiesić świadczenia usług,
c) Klient nie może rozwiązać Umowy.

9. Klient nabywający Zestaw promocyjny może wybrać jedną z taryf dostępnych w planach taryfowych: Czasami, Często, Non Stop.

10. W Promocji "Jesień z Plusem - Samsung N620" oferowany jest rabat pomniejszający wysokość opłaty abonamentowej, określonej w Cenniku usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM.

11. Rabat, o którym mowa w pkt. 10 Regulaminu Promocji, udzielany będzie przez pełnych 18 miesięcy od dnia aktywacji karty SIM. 

12. Wysokość rabatu, o którym mowa w pkt. 10 kształtuje się odpowiednio:

Taryfa Sumaryczna wysokość rabatu w okresie 18 miesięcy od daty aktywacji Miesięczna wysokość rabatu Miesięczna wysokość opłaty abonamentowej w okresie 18 miesięcy od daty aktywacji
Czasami 10 150,12+ 22% VAT 8,34+ 22% VAT 16,66+ 22% VAT
Czasami 30, Często 15, Non Stop 15 200,16+ 22% VAT 11,12+ 22% VAT 23,88+ 22% VAT
Czasami 150, Często 50, Non Stop 50 250,02+ 22% VAT 13,89+ 22% VAT 56,11+ 22% VAT
Często 100, Non Stop 100 300,06+ 22% VAT  16,67+ 22% VAT 93,33+ 22% VAT
Często 150, Non Stop 150 300,06+ 22% VAT 16,67+ 22% VAT 143,33+ 22% VAT
Non Stop 300 300,06+ 22% VAT  16,67+ 22% VAT 223,33+ 22% VAT

 
13. Klient, który kupił Zestaw w Promocji " Jesień z Plusem - Samsung N620", nie może w ciągu 6 miesięcy od daty podpisania Umowy zmienić taryfy na taryfę o niższej opłacie abonamentowej.

14. Zmiana taryfy w okresie 18 miesięcy od daty aktywacji w Promocji "Jesień z Plusem - Samsung N620" powoduje zaprzestanie naliczania rabatu, o którym mowa w pkt.10 - 12.

15. W okresie rozliczeniowym, w którym upłynie 18 miesięcy od daty aktywacji karty SIM, minuty oraz w przypadku taryf Czasami również SMSy wliczone w abonament, w okresie promocyjnym i po okresie promocyjnym są naliczane osobno, proporcjonalnie do liczby dni. Oznacza to, że niewykorzystane minuty za część okresu rozliczeniowego w którym trwała promocja nie przechodzą na okres po promocji.

16. Po zakończeniu 18 miesięcy, począwszy od dnia aktywacji karty SIM, opłaty abonamentowe naliczane będą zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług telekomunikacyjnych sieci Plus GSM.

17. Jeżeli Klient dokona aktywacji w jednej z taryf w wybranym planie taryfowym, a aktywacja ta nastąpi w okresie trwania okresu rozliczeniowego, wówczas liczba minut i SMS wliczonych w abonament, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM, w pierwszym okresie rozliczeniowym będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego.

18. W Promocji "Jesień z Plusem - Samsung N620" oferowane są tylko i wyłącznie karty wstępnie aktywowane z przydzielonymi numerami telefonów. W przypadku gdy Klient wyrazi chęć zmiany numeru na inny dostępny dla danej karty SIM, opłata za tę usługę wynosi 50,00 złotych + 22% VAT. Kwotą tą Klient zostanie obciążony w najbliższym rachunku za usługi telekomunikacyjne.

19. W przypadku utraty aparatu telefonicznego oraz karty SIM, nabytych w ramach niniejszej promocji, przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Klient zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania. 

20. Klient powinien wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu utraty telefonu wraz z kartą SIM. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie 50,00 zł + 22% VAT. 

21. W przypadku nie podjęcia działań określonych powyżej, a zwłaszcza w pkt. 20, działania Klienta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w pkt. 22 niniejszego Regulaminu.

22. Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Klienta naprawienia szkody będącej wynikiem przyznania Klientowi specjalnych warunków Umowy i wcześniejszego, niż wskazane w pkt. 8 niniejszego Regulaminu, jej rozwiązania przez Klienta lub zaprzestania korzystania z usług albo spowodowania rozwiązania Umowy z winy Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 650,00 zł.

23. Nie podlega rygorom określonym w pkt. 22 rozwiązanie Umowy przez Klienta w przypadku zmiany Cennika usług telekomunikacyjnych sieci Plus GSM skutkującej podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Klienta usługi.

24. Oferowany w Zestawie aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus GSM.

25. Blokada może zostać usunięta we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM po zgłoszeniu telefonicznie lub osobiście chęci usunięcia blokady. Przy zgłoszeniu chęci usunięcia blokady należy wyrazić zgodę na przedstawione poniżej warunki usunięcia blokady oraz podać typ i numer IMEI telefonu. W ciągu 14 dni Klient zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu o terminie wykonania operacji. Blokada zostanie usunięta po zgłoszeniu się osobiście do Salonu z telefonem, który ma zostać odblokowany.

26. Polkomtel S.A. informuje, że w przypadku usunięcia blokady w ciągu 24 miesięcy od daty aktywacji w sieci Plus GSM, za czynność tę zostanie pobrana opłata w wysokości 500,00 złotych +22% VAT.

27. W przypadku usunięcia blokady aparatu telefonicznego z pominięciem zasad określonych w pkt. 24 Klient traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach gwarancji.

28. Promocja "Jesień z Plusem - Samsung N620" nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A. w czasie trwania niniejszej Promocji.

29. Klient biorący udział w Promocji "Jesień z Plusem - Samsung N620" nie może, w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu telefonicznego lub usługi.

30. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji "Jesień z Plusem - Samsung N620" zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

31. Cena wymienionego w pkt. 5 aparatu telefonicznego, oferowanego na zasadach ogólnych wynosi 999,00+ 22% VAT.

32. Opłata aktywacyjna w sieci Plus GSM oferowana na warunkach ogólnych wynosi 100,00 zł + 22% VAT.

33. Klient zobowiązuje się do informowania Polkomtel S.A. o stosowaniu urządzeń FCT "Fixed Cellular Terminal" (adapter GSM, urządzenie zapewniające dostęp do sieci GSM z terminali stacjonarnych lub tez central PBX), w których wykorzystane będą karty SIM działające w sieci Plus GSM.

34. Klient zobowiązuje się do przekazania Polkomtel S.A. pełnego zakresu numeracji wewnętrznej centrali PBX "Private Branch Exchange" (centrala abonencka umożliwiająca łączność wewnętrzna w biurze z możliwością realizacji połączeń do i z innych sieci) wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do numeracji, z której będą pochodziły połączenia realizowane za pośrednictwem urządzeń FCT.

35. Klient nie ma prawa za pomocą kart SIM, działających w sieci Plus GSM, kierować do sieci Plus GSM ruchu z innych sieci telekomunikacyjnych.

36. Polkomtel S.A. ma prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej w ramach niniejszej Promocji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się Klienta z zobowiązań określonych w pkt. 33-35, co nie wyłącza możliwości skorzystania przez Polkomtel S.A. z uprawnień określonych w pkt. 22.

Opinie:

Opinie archiwalne (52):

Komentuj

Komentarze / 52

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  Gonzales pisze: 2002-11-10 13:36
  Posty o promocjach Plusa to najlepszy przykład jak skomplikowac najprostszą informację. GOL powinien zatrudnić kogoś kto wyławia haczyki z warunków ogólnych.
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2002-11-10 13:45
  Ale cena całkiem atrakcyjna.Plus ostatnio się stara wprowadzać ciekawe słuchawki po atrakcyjnej cenie.
  0
 • Users Avatars Mini
  RAFALS pisze: 2002-11-10 13:58
  no i mamy, znów kolejna słuchawka z benefitami na Jesień, a tu już zima za oknem :)
  0
 • Users Avatars Mini
  pliers pisze: 2002-11-10 14:03
  ja juz sie pogubilem
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-11-10 16:58
  Dużo promocji ostatnio na nowe telefony w plusie się porobiło - widać plus postanowił walczyć z konkurencją atrakcyjnymi telefonami w atrakcyjnych cenach
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-11-10 16:59
  Gonzales, podstawowy "haczyk" to pkt 14ty
  0
 • Users Avatars Mini
  Gonzales pisze: 2002-11-10 17:07
  Wiem Graffi, sam kiedyś to przechodziłem. Problem w tym, że w każdym newsie podają warunki ogólne, z których większość jest do siebie podobna. A ktoś z GOL powinien wyhaczyć to co najważniejsze.
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-11-10 20:01
  Promocje plusa pozostawiaja niestety wiele do zyczenia, a jak tak dalej pojdzie to bedziemy mieli wiele promocji, bo kazda beznadziejna, a z innym telefonem!
  0
 • Users Avatars Mini
  cichy2301 pisze: 2002-11-10 20:40
  W Plusie zawsze promocje byłu bardzo skomplikowane, ale to co tearaz robią to jest przegięcie. Promocja Samsung N620, Jesień z Plusem - Samsung N620, o co tu chodzi?
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2002-11-10 23:27
  cichy2301 : jeśli nie wiadomo o co chodzi to zapewne chodzi o pieniądze :)
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2002-11-10 23:28
  a tak pozatym to promo "Jesień z Plusem" jest nawet nawet - chodzi o zniżki w abo :P
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-11-11 03:22
  Cichy - tu jest "goły" telefon a w "jesieni" zniżka na abo za to cena słuchawki wyższa
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-11-11 03:23
  Gonzales, wszystko wychodzi w komentarzach, ale czytania faktycznie sporo
  0
 • Users Avatars Mini
  CiepliX pisze: 2002-11-11 12:03
  Qba - jasne jasne....popłacz sobie,lekarz kazał przytakiwać :p Za darmo jakby dawali też bylo by "be" ??? Dla niektorych super promo to taka ze wszystko za darmo, dzwonienie tez, no i co 3 miesiace nowy aparat - oczywiscie hi-end.
  0
 • Users Avatars Mini
  CiepliX pisze: 2002-11-11 12:06
  Proponuje takiem qbie i innym mądralom - otworzcie firme i dawajce za darmoche towar - klientow wam nie zabraknie - tylko czy cos zarobicie? Jak ja nie lubie takiego wiochmanskiego podejscia. Daj i koniecznie tak tanio bym mało narzekał - bo narzekać bede zawsze - jestem polaczkiem przecież...
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-11-11 12:24
  Cieplix, mylisz się! Dla Qby są super promocje - wszystkie promocje w idei (np nokia 3310 za 331,0 zł i cyrograf na 2 lata) :)
  0
 • Users Avatars Mini
  RuLeZ pisze: 2002-11-11 13:58
  CiepliX: Widocznie nie znasz systemu dzialania arganizacyjnego uzywanego przez naszych operatorow, w sumie nie powinienes znac :) Zdradze wam rabka tajemnicy byc moze Poliszynela\",... Zakladając, ze operator puscil na rynek T68i za 1 zł, przy umowie na 24 miesiace. Dajac warunek miedzy innymi -taryfa nie mniejsza niz 70 zl netto. To po 2 latkach za abonent zostawi ......(policzcie sobie) Powiem tak operatorowi starczy na loszty wlasne (dzielone na oczywiscie jednostkowe koszty) +zysk+dodatkowy zysk ktory wielce przekazuje na cele charyratywne....Jednak rzeczywistosc wyglada inaczej przez te lata, przez ktore istnieje telefonia komorkowa, zaden z operatorow nie zrozumial, ze to juz nie jest gonitwa za wielkim pieniadzem ...przeciez oni sa tylko 3 firmami w polsce tego typu !!! cdn...
  0
 • Users Avatars Mini
  RuLeZ pisze: 2002-11-11 13:58
  cd czesc 2. CiepliX nie obrazaj ludzi ze ktos tam jest madrala jak sam nie znasz tego systemu -albo tylko wydaje Ci sie, ze go znasz ... EPILOG: Tak dlugo beda pseudo promocje dopuki bedziemy nanie sie nabierac. Niby zdajemy sobie sprawe, ze gdzies jest haczyk ale i tak podpisujemy cyro !!! Ja jestem zasady, ze jak glowno smierdzi to sie go nie tykam. Pozdrawiam wszystkich maniakow GSM, niech ktos nad wami czowa bo napewno nie beda to nasi operatorzy....
  0
 • Users Avatars Mini
  tce pisze: 2002-11-11 14:35
  a ja popieram CEPLIXA ... madrze gada.
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2002-11-11 15:22
  CiepliX ma rację. Chociaż nie całkiem. Mam firmę to wiem - można oferować "na dobry początek" pierwszą usługę "po kosztach" czy nawet dołożyć do inetresu - wszystko zależy od przewidywanych zysków z danego klienta (w odniesieniu do GSM to telefon i aktywacja). Jednak dalej tak się nie da. Trzeba ustalić cenę usługi na poziomie zapewniającym zwrot kosztów i "godziwy" zysk. I tutaj się zaczyna!!! Jeśli rynek jest taki jak w Polsce, gdzie ludzie kupują usługi GSM i płacą te stawki - to po co obniżać do poziomu jaki mają na Słowacji czy jeszcze gdzieś, gdzie jest taniej niż u nas? Gadanie typu: mogą obniżyć ceny - nie zbiedniją - racja - nie zbiednieją, ale czemu mieliby mniej zarobić? Wejdziecie w te trybiki, zmienicie poglądy Panowie ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-11-11 15:28
  CiepliX jezeli o to ci chodzi, to nie lecze sie w zaden sposob!
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-11-11 15:31
  graffi czy ty naprawde sie ty tak zachwycasz, czy tylko pierdo.... glupoty z okazji nadmiaru wolnego czasu!??? Poczekaj kilka dni i sprawdz co idea zaprezentuje, a powinno byc calkiem ciekawie, a takie promocje plusa to bedziecie mogli sobie w duty wsadzic!
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2002-11-11 15:32
  Co zrobić, żeby było taniej? Mamy trzech operatorów działających, kilku z przyznanymi koncesjami... Jest jeszcze jedna droga - jeśli jest za drogo - można PO PROSTU (!!!) nie korzystać :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2002-11-11 15:44
  Qba - czemu mamy czekać na to co zaprecentuje Idea i porównywać to do obecnych ofert Plusa? Czemu nie poczekamy na nową ofertę Plusa? Te pojedyncze telefony dąłączane do starej oferty, czy nawet sprzedawane "luzem" to tylko przecież akcja "na przetrzymanie" do ofert świątecznych. Nie pali mi się do ofert promocyjnych, bo nie potrzebuję nowych aktywacji - ja czekam na nowe cenniki. Dlaczego nie przechodzę do innej sieci mimo, że mają "lepsze" taryfikowanie? Pisałem wcześniej - za dużo bym stracił w dłuższej perspektywie niż zyskał jednego dnia ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  Gonzales pisze: 2002-11-11 15:51
  Dziwi mnie jedno: userzy, którzy są w zasadzie specami od GSM - czyli nowoczesnych technologii, są takimi malkonentami, którym wiecznie coś nie pasuje. Oczywiście nie kieruję tego do wszystkich. Czy ktos się kiedys zastanawiał, że przez takie wieczne pieprzenie sytuacja z komórkami w Polsce wygląda tak jak wygląda? tajenicą poliszynela jest, że niektóre newsy operatorzy wypuszczają na zasadzie przecieków kontrolowanych po to, aby sprawdzić reakcję rynku. I potem czytają posty na takich serwisach. Jak przeczytają raz, drugi, trzeci co poniektórre wypowiedzi stałych userów to nic dziwnego, że opinie klientów czy też rynku, nie są brane pod uwagę. No bo z czym niby się liczyć? Z wypowiedziami że to be, tamto do dupy itd., nie poparte konkretami? W ten sposób sami strzelamy gola sobie do bramki.
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2002-11-11 15:52
  do wlo z 11-11-2002 14:32 - Wiem - nie da się bez tego żyć. Więc "z głową" trzeba korzystać w zakresie dostępnych możliwości. Ja rozumiem, że w pewnych kręgach telefon stał się kosztownym gadżetem, "przepustką" do tych kręgów. Ale nich mi jeden z drugim powie, po co mu telefon z możliwością wysyłania MMS-ów, jak mu szkoda 2 zł, albo musiałby go wysłać do kumpla z tej samej paczki, który imprezuje akurat w tym samym miejscu i swoimi oczami "złapał chwilę"?????
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2002-11-11 15:53
  Gonzales - nie sądzę - takie fora jak to czy inne, nie są w żadnym razie miarodajne!!!!!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2002-11-11 16:09
  Gonzales - "userzy, którzy są w zasadzie specami od GSM". Że co? Postaw tutaj pytanie, czym się różni moc nadajnika (BTS-a) od mocy równoważnej promieniowanej izotropowo ;-) Ci spece znają się w większości na "darmowych" esemesach przez GPRS (których u polskich operatorów nie ma) i nie widzą różnicy między tym co mówią a wysyłaniem "darmowego" esemesa wykorzystując WAP w połączeniu z pakietową transmisją danych ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  rulez pisze: 2002-11-11 16:44
  wlo: a co ma gruszka do pietruszki ?
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2002-11-11 16:48
  rulez - racja - przecież powinniśmy mówić o nowym samsungu...
  0
 • Users Avatars Mini
  Gonzales pisze: 2002-11-11 16:51
  Napisałem GSM - na zasadzie skrótu myślowego. Uważam, że mimo wszystko userzy mają większe pojęcie o telefonii komórkowej niż przeciętny Polak. A w każdym razie są świadomymi klientami operatorów. natomiast co do posta o miarodajności - takich forów - nie wiem czy są miarodajne dla operatorów czy nie. Wiem, że marketingowcy operatorów mają obowiązek wizytować takie strony i zapoznawać się z komentarzami użytkowników. Nie chodzi mi, zaznaczam, o włażenie w dupę operatorm, tylko raczej o konstruktywną krytykę.
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-11-11 17:12
  Qba, tak się zachwycam oczywiście! :))) A tak poważnie, to po prostu żartuję z Twoich "obiektywnych" wypowiedzi, które polegają na tłumaczeniu we wszystkich możliwych miejscach że najlepsza jest oferta idei :))))) (najlepszy przykład jest w dwóch newsach - najpierw o wprowadzeniu taryf 1/1 w erze a później o promocji 1/1 w idei)
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-11-11 17:16
  Wlo, Gonzales, obaj macie trochę racji! Z człą pewnością miejsca takie jak te są przez operatorów obserwowane, są tu zarówno specjaliści jak i "specjaliści", czasem warto poczytać i jednych i drugich (ot, tych drugich choćby po to, żeby zobaczyć na ile klienci, czy jak chcą niektórzy "kljienci", są wierni swojej sieci, zadowoleni z niej itp)
  0
 • Users Avatars Mini
  Gonzales pisze: 2002-11-11 17:28
  Więc, wracając do tematu promocji, uważam, że ten Samsung to ciekawy weekendowy telefon dla prowadzącego interesy. Ładny, mały, lekki, w miarę funkcjonalny, ale bez zbędnych bajerów wykorzystywanych na co dzień w pracy. Z kolei cenę promocyjną uważam za nieporozumienie.
  0
 • Users Avatars Mini
  CiepliX pisze: 2002-11-11 17:29
  Wlo - mam firme (jak ty) i wiem o co biega w biznesie. Tyle ze mi chodzilo o dawanie nawet nie po kosztach ale tak zeby bylo jak najtaniej. Nie da sie tego zrobic, vchyba ze ktos lubi dokladac do interesu. Nie mowie o podejsciu do poszczegolnych kilentow (samemu mi sie zdarzalo robic cos i nie brac kasy - aby klienta utrzymac i zeby byl zadowolony), ale o podejsciu do biznesu jako - takiego. Nic nie ma za darmo i zadna NORMALNIE zarzadzana firma (nie dotyczy ideii - ma bogatego sponsora) jest nastawiona na zysk a nie dokladanie do interesu, niestety wiekszosc tego nie chce zrozumiec - brak im najwyrazniej umiejetnosci czegos co nazywamy logiką. Pozdrawiam
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2002-11-11 17:37
  No Graffi, ja tam klijentem nie jestem, a ze swojej sieci zadowolony jestem i nie przeszkadza mi, że wprowadzają promocję na jakiegoś samsunga ;-) Zapewne wiele osób będzie z niego zadowolonych (jak wielu moich znajomych z 210-ki na przykład). Owszem - na pewno przeglądają, ale raczej żeby reagować na ew. "nieprawdziwe wiadomości" - jednak to internet, nie telewizyjna reklama z łądną panienką przekonującą, że warto płacić za to ile się mówi...
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2002-11-11 17:51
  CiepliX - jak najbardziej się zgadzam. Mi z kolei chodziło wyłącznie o uczciwość usługodawcy - jak napisałem "godziwy" zysk - wiesz o co mi chodzi. Uczciwy biznes to jedno - jeśli już temat się rozwija - a uczciwy usługobiorca to drugie. Dlaczego operatorzy (nie tylko w Polsce) podpisuję roczne czy dwuletnie umowy? Dlaczego ja (mimo, że działam w zupełnie innej branży) też to robię? Bo każdy chce się zabezpieczyć przed "klientami" - cwaniaczkami żerującymi na ofertach na granicy opłacalności, zmieniającymi bez przerwy usługadawcę. PS. I tak odeszliśmy od tematu GSM.
  0
 • Users Avatars Mini
  CiepliX pisze: 2002-11-11 19:08
  wlo - dokladnie...moze tez pracujesz w branzy IT :-) ?? Jak sie robi np klientowi porzadna siec + serwer np. na fresco i chce potem to administrowac za niewygorowaną kasę to JEDNYM rozsadnym posunieciem jest umowa na czas okreslony :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-11-12 03:21
  Wlo, nie tylko a nawet raczej w mniejszej części chodzi o reagowanie na nieprawdziwe rewelacje, bo tego i tak żadna osoba nie może zmienić - dementi wywoła taką samą dyskusję jak wiadomość
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-11-12 08:06
  graffi staram sie byc obiektywny, ale to juz takie zboczenie zawodowe! Co mam poradzic na to, ze era i plus nie potrafia zaprezentowac promocji ktora naprawde bedzie atrakcyjna dla szarego klienta???? Przepraszam plus kiedys tam cos takiego pokazal, ale chyba byl to jakis wypadek przy pracy z jego strony!
  0
 • Users Avatars Mini
  CiepliX pisze: 2002-11-12 11:00
  Qba - nie dla szarego klienta ale dla barda ideii i telekomuny jak ty. Jak juz napisalem w innym newsie, chocby dawali za darmo i bez abo + co 3 miesiace nowy telefon z hi-end-u to i tak beda tacy (chocby ty) ktorym zawsze cos nie bedzie odpowiadac. W twoim wypadku to fakt, ze taka promocja nie jest pod szyldem zlodziejskiej tpsa lub ideii. Zgadlem?
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2002-11-12 11:47
  Qba - może dla Ciebie pozycję operatora wyznacza "atrakcyjna promocja". W sytuacji, gdy ktoś jest użytkownikiem GSM, moim zdaniem, opinię o operatorze wyrabia sobie analizując ofertę usług w dostępnych planach taryfowych i cenę za te usługi. Tak przynajmniej robią ludzie, którzy z GSM-u korzystają. Kiedy czytam podobne do Twoich kometntarze, to mam wrażenie, że operatorzy GSM są po to, żeby sprzedawać telefony w promocjach - najlepiej do 49 zł netto (a jeszcze lepiej bez abonamentów) a coś takiego jak usługi (uogólniając) połączeń głosowych, transmisji danych to pożyteczny dodatek do telefonu ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-11-12 13:16
  Qba, to powiedz mi obiektywnie, jakąż to ciekawą promocję ma obecnie idea?
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-11-12 14:32
  Poczekaj kilka dni i zobaczysz! ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-11-12 15:48
  Ale ja się pytam o to co teraz!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2002-11-12 17:39
  Qba - na co??!! Na nawet fajny telefon z 1 zł netto??
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2002-11-12 17:44
  Qba - a może Idea zmienia cenniki za kilka dni?
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-11-13 08:32
  graffi a widziales zeby wszystkie sieci wypuscily na rynek multum promocji jednego dnia! odpowiem Ci teraz! NIE!
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-11-13 08:34
  wlo juz wiesz na co wielu ludzi czekal! Gwarantuje Ci, ze 6510 w tak niskiej cenie i nowe telefony wydymaja plusa i ere, a wiekszosc klientow przyjdzie do idei!
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2002-11-13 20:15
  Qba, nie ośmieszaj się. Owszem jest dużo ludzi myślących jakTy, ale i z tych większość po pewnym czasie żałuje... (i ten program "zostańmy razem" ;-)). Powiedz mi - i co z tego, że większość klientów pójdzie do Idei? Nie rozumiem Twojego toku myślenia. Że Idea wyprzedzi pod tym względem Plusa albo i Erę? I co z tego, pytam? Że niby będę miał poczucie, że jestem w "gorszej" sieci bo nie w "najliczniejszej"?
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2002-11-13 20:19
  Qba - powiedz mi jak zasilić konto POP-a mojej chrześnaczce zdalnie z innego telefonu nie wysyłając jej karty (czy kodu z karty) ani kasy na kartę - chciałbym mieć pewność, że z pewnością zasili konto (wchodzi w rachubę tylko "zdrapka" bo to jedyna możliwość zakupu na fakturę)?
  0
 • Users Avatars Mini
  ghostdog pisze: 2002-11-16 01:54
  Jak na taki telefon to ceny co jak co ale mogly by byc nizsze bo to jest lekka przesada za taki fon tyle brac!
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: