Komputronik z bardzo dużą stratą roczną - to wynik zdarzeń jednorazowych

Newsy
Opinie: 0
Komputronik z bardzo dużą stratą roczną

Komputronik podał informację na temat swoich wstępnych wyników finansowych za rok obrotowy 2019/2020.

                                                                                               

Finalne wyniki grupy kapitałowej spółki to:

 

1. (-50,4) mln PLN - strata z działalności operacyjnej,

2. (-91,6) mln PLN - strata brutto,

3. (-83,6) mln PLN strata netto przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego.

 

Ujemne wyniki, szczególnie ostatniego kwartału tego roku, są (według Komputronika) w przeważającej części pochodną zdarzeń jednorazowych, tj. działań wymuszonych nagłą zmianą dostępnych limitów kredytu kupieckiego i wdrożeniem zaktualizowanej strategii, ogromnymi w skali skutkami wejścia w proces sanacyjny oraz skutkami ekonomicznymi związanymi z epidemią COVID-19.

 

Pozycjami wpływającymi na wynik operacyjny były:

 

  • zmniejszenie wyniku sprzedaży (zmniejszenie przychodów od klientów detalicznych i B2B, zmniejszenie udziału procentowego bonusów i wsparcia marketingowego udzielanego przez dostawców
  • jednorazowe koszty operacyjne w kwocie – 7,3 mln PLN, poniesione w związku z wejściem w proces sanacyjny Emitenta i Komputronik Biznes sp. z o.o., składające się z m.in. następujących kosztów o charakterze jednorazowym:

-odprawy i odszkodowania związane z programem zwolnień grupowych i wypowiedzeń umów cywilno-prawnych – 6,2 mln PLN,

-rezerwy na koszty prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego i inne powiązane koszty – 1,1 mln PLN,

  • odpisy aktualizujące wartość środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wartości firmy (wykazywanych w związku z nabyciem sieci sklepów i znaków towarowych pod marką „Karen”), których wartość w związku z zamknięciami wielu salonów lub częściowej rezygnacji z ich wykorzystania w efekcie reorganizacji działalności, uległa istotnemu zmniejszeniu – 7,7 mln PLN,
  • odpisy aktualizujące prawa majątkowe, stanowiące odniesienie zmian wyceny rynkowej wartości nieruchomości, co jest związane z obecną sytuacją makroekonomiczną w Polsce, a stanowiących główne aktywo dłużnika Emitenta, tj. jednej ze spółek należących do grupy kapitałowej Emitenta - 5,6 mln PLN,
  • rezerwy na potencjalne zobowiązania podatkowe wynikające z prowadzonych postępowań i kontroli podatkowych dot. VAT i CIT – wyznaczone w oparciu o szacunek prawdopodobieństwa negatywnego rozstrzygnięcia tych postępowań oraz szacowną wartość umorzenia części potencjalnych zobowiązań – jeśli trafią one do masy sanacyjnej – 3,5 mln PLN.

 

Spółka wykazuje w jednostkowym sprawozdaniu finansowym następujące wartości: (-35,8) mln PLN strata z działalności operacyjnej, (-126,0) mln PLN strata brutto oraz (-120,3) mln PLN strata netto.

Najistotniejszy wpływ na wyniki jednostkowe - poza czynnikami opisanymi powyżej w części dotyczącej wyników skonsolidowanych - miała zmiana metody wyceny spółek zależnych (z metody DCF na metodę skorygowanych aktywów netto), z uwagi na konieczność odzwierciedlenia zmiany wartości istotnych aktywów tych spółek, co skutkowało koniecznością dokonania jednorazowych odpisów aktualizacyjnych w kwocie 49,5 mln PLN. Odpisy te nie mają charakteru pieniężnego i nie wpływają na pomniejszenie dostępnych aktywów finansowych wykorzystywanych w bieżącej działalności.

 

Ostateczne wyniki finansowe za rok obrotowy 2019/2020, zakończony w dniu 31 marca 2020 roku, zostaną opublikowane w dniu 30 września 2020 roku.

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: