Mobile TV i INFO-TV-FM walczą o DVB-H

Newsy
Żródło: UKE
Opinie: 1

Dwa podmioty złożyły oferty w postępowaniu konkursowym na rezerwację częstotliwości z zakresu 470-790 MHz dla świadczenia audiowizualnych usług medialnych w służbie radiodyfuzyjnej.

W ramach ogłoszonego 10 października 2008 r. przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej konkursu na rezerwację częstotliwości obejmującą kanały o szerokości 8 MHz, z zakresu 470-790 MHz, przeznaczonych do świadczenia audiowizualnych usług medialnych, w tym rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych na obszarze całego kraju, w technologii DVB-H, w radiokomunikacyjnej służbie radiodyfuzyjnej, do dnia 15 stycznia 2009 r. do godziny 15:00 do Urzędu wpłynęły oferty od następujących podmiotów:

  • Mobile TV Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

  • INFO-TV-FM Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu.

Warunki konkursu

Zwycięzca konkursu będzie uprawniony do wykorzystania zarezerwowanych częstotliwości w okresie do 31 maja 2015 roku na obszarze 31 miast Polski oraz w okresie od 1 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2023 roku na obszarze całego kraju.

Decyzja rezerwacyjna będzie zawierać wykaz programów radiofonicznych lub telewizyjnych, oferowanych w sygnale multipleksu DVB – H, wskazanych przez Uczestnika konkursu w ofercie.

Minimalny procentowy udział audiowizualnych składników sygnału multipleksu DVB-H w postaci programów radiofonicznych lub telewizyjnych w jego przepływności całkowitej został ustalony na 66%, a liczba programów RTV na minimum 10. Ponadto minimalny procentowy udział usług dodatkowych w przepływności całkowitej sygnału multipleksu został ustalony na 5 %.

Szczegółowe wskazanie kanałów częstotliwości dla każdej z gmin oraz warunków wykorzystywania tych częstotliwości określone zostało w Dokumentacji konkursowej.

Dokumentacja konkursu została uzgodniona z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji w trybie określonym w art. 118 ust. 5 Prawa telekomunikacyjnego.

Kryteria oceny

Kryteriami oceny ofert są:

zachowanie warunków konkurencji przez Uczestnika konkursu,
wysokość kwoty zadeklarowanej przez Uczestnika konkursu,
zobowiązania podjęte przez Uczestnika konkursu w ramach konkursu odnośnie tempa rozwoju usług,
wiarygodność finansowa Uczestnika konkursu.
Najistotniejszym kryterium oceny ofert w niniejszym konkursie będzie kryterium zachowania warunków konkurencji.

Ocena punktowa ofert za kryterium zobowiązań podjętych w konkursie będzie dokonana poprzez zsumowanie punktów uzyskanych za:

1) termin rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości oraz rozpoczęcia komercyjnego hurtowego oferowania audiowizualnych usług medialnych, w tym rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych z ich wykorzystaniem:

w terminie 3 miesięcy od otrzymania rezerwacji częstotliwości: 50 pkt;
w terminie 6 miesięcy od otrzymania rezerwacji częstotliwości: 25 pkt;
później niż w terminie 6 miesięcy od otrzymania rezerwacji częstotliwości: 0 pkt;
Każdy Uczestnik konkursu musi podjąć zobowiązanie, że rozpoczęcie wykorzystywania częstotliwości oraz rozpoczęcia komercyjnego hurtowego oferowania audiowizualnych usług medialnych, w tym rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych z ich wykorzystaniem nastąpi nie później niż w terminie 9 miesięcy od otrzymania rezerwacji częstotliwości.

2) osiągnięcie pokrycia sygnałem radiowym niezbędnym do świadczenia usługi hurtowej na poziomie co najmniej 79dB μV/m w 80% obszaru, na 10 obszarach rezerwacji nie później niż na koniec roku:

2009: 50 pkt
2010: 25 pkt
2011: 15 pkt
2012 lub później: 0 pkt
3) osiągnięcie progu pokrycia sygnałem radiowym niezbędnym do świadczenia usługi hurtowej na poziomie co najmniej 79dB μV/m w 80% obszaru, na 31 obszarach rezerwacji nie później niż na koniec roku:

na koniec roku 2011: 50 pkt
na koniec roku 2013: 25 pkt
po 2013: 0 pkt

Prezes UKE nie wyznaczył minimalnej sumy punktów jaką musi uzyskać oferta zwycięzcy wyłonionego w konkursie. Natomiast minimalna jednorazowa opłata za dokonanie rezerwacji częstotliwości w drodze niniejszego konkursu wynosi 105.600 złotych, co stanowi 50% opłaty rocznej za prawo do dysponowania tymi zasobami częstotliwości.

Opinie:

Opinie archiwalne (1):

Komentuj

Komentarze / 1

Dodaj komentarz
  • Users Avatars Mini
    derdak pisze: 2009-01-16 11:09
    Czylic o raz bliżej do startu...Czekam , testy wypadły nadspodziewanie dobrze. Pewnie wygra Mobile TV, co zresztą powinno tylko przyspieszyć debiut nowej usługi
    0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: