Netia - wyniki za 2017 r.

Newsy
Opinie: 2
Opinie: 2

Netia zaprezentowała wyniki finansowe za 2017 rok.

Przychody za 2017 r. spadły o 5% do kwoty 1.442 mld zł. W IV kw. przychody urosły spadły o 3% do 361 mln zł. Spadek wyników jest spodowowany słabą kondyncją segmentu B2C. Ilość usług spadła rok do roku o 7% do 1.5 mln.

Netia tłumaczy, że "spadek łącznej ilości usług spowodowany głównie strategiczną decyzją aby skupić się na pozyskiwaniu wyżej marżowych usług na sieci własnej, zwiększając jednocześnie ich wartość poprzez pakietyzację, ograniczając się jednocześnie do dobrze przemyślanych działań retencyjnych w ramach istniejącej bazy klientów usług WLR, BSA oraz LLU".

Skorygowany zysk EBITDA spadł o 11% do kwoty 396 mln. W IV kw. zysk spadł o 13% do 99 mln zł.

Skonsolidowany raport roczny RS 2017

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys.

w tys.

EUR

2017

2016

2017

2016

Przychody ze sprzedaży

1 442 485

1 521 971

339 832

347 823

Zysk operacyjny

71 902

25 235

16 939

5 767

Zysk przed opodatkowaniem

64 403

17 917

15 173

4 095

Zysk netto przypadajacy na Akcjonariuszy Spółki

35 499

32 666

8 363

7 465

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

345 573

441 793

81 413

100 965

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

(267 708)

(209 089)

(63 069)

(47 784)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

(76 370)

(287 328)

(17 992)

(65 664)

Aktywa razem

2 400 634

2 450 328

575 567

553 872

Zobowiązania razem

622 291

554 341

149 198

125 303

Zobowiązania długoterminowe

190 328

178 711

45 632

40 396

Zobowiązania krótkoterminowe

431 963

375 630

103 566

84 907

Kapitał własny przypadający na Akcjonariuszy Spółki

1 778 343

1 895 987

426 369

428 568

Kapitał zakładowy

348 564

348 363

83 570

78 744

Liczba akcji na dzień bilansowy (nie w tysiącach)

348 564 261

348 363 051

348 564 261

348 363 051

Średnia ważona liczba akcji (nie w tysiącach)

336 226 725

344 328 803

336 226 725

344 328 803

Rozwodniona liczba akcji (nie w tysiącach)

336 343 748

344 737 219

336 343 748

344 737 219

Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

0,11

0,09

0,03

0,02

Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

0,11

0,09

0,03

0,02

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Opinie archiwalne (2):

Komentuj

Komentarze / 2

Dodaj komentarz

Rekomendowane: