Nowa promocja w sieci Era

Newsy
Żródło: Era
Opinie: 95

Promocja "Numer promocyjny" w sieci Era

Nowa oferta promocyjna Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era.

 1. W okresie od 18.02.2002 do wyczerpania zapasów zestawów objętych niniejszą promocją, jednakże nie dłużej niż do 04.04.2002 (włącznie), PTC, operator sieci Era oferuje:

CENY ZESTAWÓW DLA WSZYSTKICH TARYF:

SIEMENS

Zestaw I
Aparat telefoniczny - Siemens C35i
Cena = 4,00 PLN + 22% VAT*

Zestaw II
Aparat telefoniczny - Siemens M35i
Nadmuchiwany materac (do wyczerpania zapasów)
Cena = 4,00 PLN + 22% VAT*

Zestaw III
Aparat telefoniczny - Siemens S35i
Cena = 49,00 PLN + 22% VAT*

Zestaw IV
Aparat telefoniczny - Siemens C45
Cena = 49,00 PLN + 22% VAT*

Zestaw V
Aparat telefoniczny - Siemens ME45
Cena = 599,00 PLN + 22% VAT*

Zestaw VI
Aparat telefoniczny - Siemens S45
Cena = 599,00 PLN + 22% VAT*

NOKIA

Zestaw VII
Aparat telefoniczny - Nokia 3310
Cena = 19,00 PLN + 22% VAT*

Zestaw VIII
Aparat telefoniczny - Nokia 3330
Cena = 49,00 PLN + 22% VAT*

Zestaw IX
Aparat telefoniczny - Nokia 6210
Cena = 599,00 PLN + 22% VAT*

Zestaw X
Aparat telefoniczny - Nokia 8210
Cena = 499,00 PLN + 22% VAT*

ALCATEL

Zestaw XI
Aparat telefoniczny - Alcatel OT 501
Kaseta wideo z filmem, "Czego pragną kobiety" (do wyczerpania zapasów)
Cena = 29,00 PLN + 22% VAT*

Zestaw XII
Aparat telefoniczny - Alcatel OT 311
Cena = 49,00 PLN + 22% VAT*

Zestaw XIII
Aparat telefoniczny - Alcatel OT 511
Cena = 99,00 PLN + 22% VAT*

MOTOROLA

Zestaw XIV
Aparat telefoniczny -Motorola v3670
Cena = 49,00 PLN +22% VAT*

Zestaw XV
Aparat telefoniczny -Motorola v50l
Cena = 49,00 PLN +22% VAT*

Zestaw XVI
Aparat telefoniczny -Motorola T250
Cena = 49,00 PLN + 22% VAT*

Zestaw XVII
Aparat telefoniczny -Motorola L7089 Timeport
Cena = 29,00 PLN + 22% VAT*

Zestaw XVIII
Aparat telefoniczny -Motorola P 7389 Timeport
Cena = 29,00 PLN + 22% VAT*

Zestaw XIX
Aparat telefoniczny -Motorola T 192
Cena = 99,00 PLN + 22% VAT*

Zestaw XX
Aparat telefoniczny -Motorola Ti 260
Cena = 559,00 PLN + 22% VAT*

ERICSSON

Zestaw XXI
Aparat telefoniczny - Ericsson T20e
Gra komputerowa "Tomb Raider" (do wyczerpania zapasów)
Cena = 4,00 PLN + 22% VAT*

Zestaw XXII
Aparat telefoniczny - Ericsson R320s
Cena = 5,00 PLN + 22% VAT*

Zestaw XXIII
Aparat telefoniczny - Ericsson R310s
Cena = 19,00 PLN + 22% VAT*

PHILIPS

Zestaw XIV
Aparat telefoniczny - Philips Ozeo
Suszarka do włosów marki PHILIPS (do wyczerpania zapasów)
Cena = 25,00 PLN + 22% VAT*

Zestaw XXV
Aparat telefoniczny - Philips Azalis 288
Suszarka do włosów marki PHILIPS (do wyczerpania zapasów)
Cena = 25,00 PLN + 22% VAT*

Zestaw XXVI
Aparat telefoniczny - Philips Xenium
Cena = 149,00 PLN + 22% VAT*

SONY

SONY Zestaw XXVII
Aparat telefoniczny - Sony CMD J-5
Cena = 29,00 PLN + 22% VAT*

Zestaw XXVIII
Aparat telefoniczny - Sony CMD Z-5
Cena = 699,00 PLN + 22% VAT* SAMSUNG Zestaw XXIX
Aparat telefoniczny - Samsung R200
Cena = 49,00 PLN + 22% VAT*

SAMSUNG

Zestaw XXX
Aparat telefoniczny - Samsung R210
Cena = 49,00 PLN + 22% VAT*

Zestaw XXXI
Aparat telefoniczny - Samsung A300
Cena = 449,00 PLN + 22% VAT*
*Podana cena zestawu nie uwzględnia opłaty za przyłączenie do sieci Era. Opłata ta, w niniejszej promocji, wynosi 11,00 PLN netto". Opłata ta jest doliczana do pierwszego rachunku.

Z oferty może skorzystać każdy, kto spełni poniższy warunek:

 • jednocześnie z nabyciem aparatu telefonicznego wraz z przyłączeniem do sieci Era (aktywacją) w autoryzowanym punkcie sprzedaży sieci Era, w salonie firmowym sieci Era lub u doradcy biznesowego sieci Era, zawrze z PTC Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas oznaczony 24 miesięcy na wybranym planie taryfowym.

W promocji dostępne są taryfy: Moja 10, Moja 45, Moja 100, Biznes 10, Biznes 45, Biznes 100, Biznes 220.
"Numer promocyjny w sieci Era " Abonent może wybrać jeden numer w sieci Era - "numer promocyjny". Wszystkie krajowe połączenia telefoniczne z tym numerem będą do 31.10.2002 o 98% tańsze.

 • Numer promocyjny to numer w sieci Era z wyłączeniem:

 • numerów: 604 010101, 604 02 02 02, 602 951 111, 602 963, 602 992 000, 602 951 000 oraz innych numerów usług.

 • numerów przyznanych w usłudze Faksy i Dane

 • numerów aktywowanych przez Abonenta w usłudze Między nami.

 • Aktywacja "numeru promocyjnego" jest możliwa za pośrednictwem:

 • TeleEry (tel: 602 909) ** do dnia 30.04.2002

 • sprzedawcy w momencie podpisywania Umowy. (W tym wypadku "numer promocyjny" jest wpisywany na Umowę. PTC zastrzega sobie prawo przedłużenia okresu pomiędzy zawarciem Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, a aktywacją numeru promocyjnego do 2 dni roboczych)

 1. Opłata za aktywację numeru promocyjnego" wynosi 19 pln netto.

 2. Wprowadzenie "numeru promocyjnego" jest możliwe tylko raz. Abonent nie może zmienić raz wprowadzonego "numeru promocyjnego".

 3. Numer można wyłączyć poprzez automatyczny system TeleEra (tel: 602 909)**.

 4. W przypadku zawieszenia świadczenia usług telekomunikacyjnych przez PTC z powodu braku płatności lub w przypadku rezygnacji przez Abonenta z "numeru promocyjnego", Abonent traci "numer promocyjny" i upust związany z korzystaniem przez niego z numeru promocyjnego.

 5. Zmiana taryfy na taryfę Moja 10, Moja 45, Moja 100 lub Biznes 10, Biznes 45, Biznes 100, lub Biznes 200 nie powoduje utraty prawa do "promocyjnego numeru".

 6. Upustu na połączenia z numerem promocyjnym nie można łączyć z innymi upustami oferowanymi w usługach i promocjach sieci Era. Wszystkie upusty z Cennika są naliczane od kwot netto.

 7. Upust na połączenia z numerem promocyjnym nie dotyczy połączeń wykonywanych na inne numery a przekierowanych na "numer promocyjny".

 8. Połączenia z numerem promocyjnym wchodzą w pakiet bezpłatnych minut zawartych w abonamencie.

PTC, operator sieci Era informuje, iż podstawą nabycia aparatów telefonicznych objętych niniejszą promocją w autoryzowanym punkcie sprzedaży Era jest umowa sprzedaży zawarta pomiędzy osobą korzystającą z promocji, a autoryzowanym dealerem sieci Era.

 1. PTC, operator sieci Era informuje, że oferowane aparaty telefoniczne posiadają system zabezpieczenia SIM LOCK, umożliwiający korzystanie z tych aparatów tylko z kartą SIM sieci Era.

 2. Promocyjna cena przyłączenia do sieci (aktywacji) dotyczy tylko niniejszej oferty promocyjnej i obowiązuje pod warunkiem zawarcia z PTC Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas oznaczony 24 miesięcy. Cena przyłączenia do sieci w przypadkach nie objętych niniejszą ofertą promocyjną wynosi 99 PLN + VAT.

 3. PTC operator sieci Era informuje, iż autoryzowane punkty sprzedaży oraz doradcy biznesowi Era nie mają prawa do pobierania żadnych opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych w imieniu PTC, ze szczególnym uwzględnieniem opłaty za przyłączenie do sieci (aktywację) lub kaucji. Opłatę za przyłączenie do sieci wraz z pierwszym abonamentem należy uiścić w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, którą PTC prześle pocztą.

 4. Usługi telekomunikacyjne są świadczone przez PTC zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w sieci Era przez PTC oraz z warunkami Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, dostępnymi w każdym autoryzowanym punkcie sprzedaży, w salonach firmowych sieci Era lub u doradcy biznesowego sieci Era.

 5. Zgodnie z postanowieniami Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych oraz Cennika Usług Telekomunikacyjnych ustala się wysokość Limitu Kredytowego w czterech pierwszych Cyklach Rozliczeniowych w wysokości 200 PLN. W pozostałych Cyklach Rozliczeniowych wysokość Limitu Kredytowego wynosi 500 PLN.

 6. W przypadku zawarcia Umowy w ramach niniejszej promocji zgodnym zamiarem Stron jest, aby świadczenie usług telekomunikacyjnych na podstawie Umowy trwało co najmniej przez okres 24 miesięcy , licząc od dnia aktywacji. Po upływie tego okresu Umowa ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony, chyba że jedna ze Stron złoży na 30 dni przed jego upływem pisemnego oświadczenie o nie przedłużaniu czasu Umowy.

 7. Abonent przyjmuje na siebie:
  8.1 zobowiązanie niepieniężne do utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era przez okres 24 miesięcy;
  8.2 zobowiązanie pieniężne do uiszczania opłaty abonamentowej oraz do uiszczania opłat za usługi telekomunikacyjne i inne usługi świadczone przez PTC zgodnie z cennikiem.

 8. W przypadku naruszenia przez Abonenta zobowiązania, o którym mowa w pkt. 8.1., Abonent będzie zobowiązany na pisemne żądanie PTC do naprawienia szkody poprzez zapłatę na jej rzecz kary umownej w wysokości 650 zł. Kara umowna będzie pomniejszana w stosunku miesięcznym w zależności od czasu, w jakim Abonent wykonywał zobowiązanie. Obowiązek naprawienia szkody wynika ze zgodnego zamiaru Stron, o którym mowa w pkt. 7 i celu Umowy, który na zasadach promocyjnych przyznaje Abonentowi specjalne warunki zakupu telefonu i usług. Obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę powyższej kary umownej będzie dotyczył również przypadków, w których niemożliwość utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era nastąpi wskutek jednej z poniższych przyczyn:

 • złożenia przez Abonenta w PTC oświadczenia o rozwiązaniu Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przed końcem dwuletniego okresu jej obowiązywania.

 • rozwiązania przez PTC Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w przypadkach, o których mowa w § 17 ust. 3, 4, 5 i 6 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polska Telefonię Cyfrową.

 • utracenia przez Abonenta karty SIM oraz niewykonywania związanych z tym obowiązków określonych w pkt. 10.

 1. W przypadku utraty karty SIM, nabytej w ramach niniejszej promocji, przed upływem dwudziestu czterech miesięcy od dnia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, Abonent zobowiązany jest powiadomić PTC o tym fakcie w terminie 3 dni od dnia ujawnienia utraty, a w przypadku kradzieży przedstawić dowód jej zgłoszenia organom ścigania. 10.1 Abonent ma obowiązek wystąpić do PTC o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Era w ciągu 7 dni od zgłoszenia do PTC. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie zgodnej z Cennikiem.

 2. Ze względu na uwarunkowania techniczne związane z przyłączeniem (aktywacją) do sieci Era aparatów telefonicznych zakupionych w ramach niniejszej promocji, PTC zastrzega sobie prawo przedłużenia okresu pomiędzy zawarciem Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, a aktywacją karty SIM do 5 dni roboczych. Jednocześnie informujemy, iż usługa poczty głosowej dla wszystkich korzystających z powyższej promocji zostanie udostępniona w ciągu 2 dni od daty aktywacji.

 3. Warunków niniejszej promocji nie można łączyć z warunkami innych akcji promocyjnych prowadzonych przez PTC, w tym także akcji promocyjnych, które PTC będzie prowadziła w przyszłości.

Opinie:

Opinie archiwalne (95):

Komentuj

Komentarze / 95

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  amipro pisze: 2002-02-18 00:59
  no.. no.. jest w tej promocji kilka fajnych telefonow... zastanawiam sie czy nie skorzystac z tej oferty...
  0
 • Users Avatars Mini
  Paolo pisze: 2002-02-18 01:02
  Mnie ta promocja nie powala na kolana.
  0
 • Users Avatars Mini
  KRFAWY_TOSTER pisze: 2002-02-18 01:04
  zstare telefony w dobrych cenach....
  0
 • Users Avatars Mini
  czarnykruk pisze: 2002-02-18 01:06
  amipro: co tak przykulo Twoja uwage??! jak dla mnie : bez rewelacji...
  0
 • Users Avatars Mini
  wpe pisze: 2002-02-18 01:26
  Hmmm...SUPER !!!! (dla kogos kto oczywiscie akurat polowal na cos takiego, czyli dla mnie :-))) Promocja na wzór zeszłorocznej "Złotówka za godzinę". Z tamtej promocji wyciągneli jednak pewną nauczkę: 1. Rok temu rozmowy z jednym numerem były o 99% tańsze, tu 98% 2. Rok temu aktywacja numeru promocyjnego nic nie kosztowała, w tej promocji 19 pln 3. Rok temu promocja trwała do końca grudnia, w tej do końca października 4. Rok temu można było wybrać taryfę MOJA, w tej - najniższa dostępna to MOJA 10 (a taryfa MOJA była najlepsza, bo połączenia z numerem promocyjnym pomniejszały pakiet bezpłatnych minut - teraz niestety też pomniejszają). No ale w końcu coś się ruszyło. Jedynie wybór słuchawek dość żałosny w porównaniu na przykład do wyboru jaki oferuje PLUS. Ale to nie problem. Myslę, że za jakieś 1-1,5 miesiąca rzucą dobre słuchawki.
  0
 • Users Avatars Mini
  amipro pisze: 2002-02-18 01:29
  czarnyktuk: np. OT511. Jest tanszy od promoacji w IDEI
  0
 • Users Avatars Mini
  wpe pisze: 2002-02-18 01:31
  Dziwi mnie tylko, że ta promocja nie jest walentynkowa. Na walentynki rzucili tylko 3 telefony po 14 groszy i załatwili sprawę. No ale cóż. Hmmm...era chyba zrozumiała, że jej promocja TARYFA 2002 wcale nie jest taka rewelacyjna i musieli rzucić coś dodatkowego, bo ludzie zaczęli wybierać inne sieci, które jednak na dzień dzisiejszy mają atrakcyjniejsze promocje (oczywiscie jesli chodzi o "czas walentynkowy").
  0
 • Users Avatars Mini
  wpe pisze: 2002-02-18 01:36
  Aha - i jeszcze coś - dziwi mnie, że nie było żadnych przecieków odnośnie tej promocji - zazwyczaj na jakieś 2-3 dni wcześniej wiadomo już co się szykuje....
  0
 • Users Avatars Mini
  torgalik pisze: 2002-02-18 01:40
  no calkiem calkiem:))) jest tu pare eleganckich telefonikow i wcale nie za taka duza cene:) w koncu to PROMOCJA no nie?:))) hmmm...chyba warte zastanawienia czy sobie nie kupic?!?:)))taki zestawik z dobrym telefonikiem to juz cos:)
  0
 • Users Avatars Mini
  paulina pisze: 2002-02-18 01:46
  Wg. mnie "promocja" zerżnięta z IDEI: gadka za free z jednym numerem w sieci po wyczerpaniu bezpł. minut. Podsumowując - nic orginalnego! :(
  0
 • Users Avatars Mini
  monter pisze: 2002-02-18 01:59
  a nie zwrociliscie uwagi na to ze promocje typu -telefon za grosze, ewentualnie darmowe polaczenia z wybranym numerem ( i inne obecne promocje naszych opow) juz sie przejadly i ludzie nie wala do salonow jak dawniej? Chyba polski rynek telekomunikacyjny dojrzal wreszcie albo do obnizki cen polaczen albo do zmiany taryfikacji polaczen. Nie wiem jak was ale mnie te dzisiejsze promocje juz kompletnie nie ruszaja.....a telefon sobie wole kupic na gieldzie i byc wolnym czlowiekiem.
  0
 • Users Avatars Mini
  guclaw pisze: 2002-02-18 02:04
  Dla mnie kiepściutkie te telefony. Brak nowych modeli nokii i simensa. Te co są to troszkę dużo kosztują.
  0
 • Users Avatars Mini
  wpe pisze: 2002-02-18 02:14
  monter: masz dużo racji w tym co piszesz. A dla osób, którym zależy na bardzo niskich połączeniach z jednym numerem mogłaby być możliwość włączenia takiej opcji płatnej z góry za każdy miesiąc np. połączenia za 1 grosz z jednym numerem wewnątrz sieci za załóżmy abonament za tę usługę wysokości 5 pln lub tp. Mi na przykład bardzo zależy na tak niskich połączeniach z jednym numerem, ale promocja się skończy i telefon trzeba będzie utrzymywać przez kolejny rok. Ludzie teraz już nie łapią się na każdą promocję - wybór jest głęboko przemyślany z dużym wybiegiem w przyszłość z zapytaniem: Co dalej jak się promocja skończy? Najwyższy czas już na taryfikację w najgorszej wersji co 15 sekund (dla indywidualnych, bo biznesowi mnie nie obchodzą), albo pierwsze 30 sekund a dalej co 5 - różne warianty są możliwe.
  0
 • Users Avatars Mini
  wpe pisze: 2002-02-18 02:16
  Era coś szykuje w połowie marca - zmiany będą napewno, czy rewelacyjne - to się dopiero okaże....
  0
 • Users Avatars Mini
  evad pisze: 2002-02-18 02:31
  hehe, powtorka z rozrywki. promocja typu "2 gr za minute", a za miesiac pewnie zmiana taryf i przy zmianie taryfy na nowa, numer promocyjny przepada. no, to czekamy - moze wreszcie zjada z cena sms-ow... :/
  0
 • Users Avatars Mini
  Giewont pisze: 2002-02-18 03:01
  i znowu niektorzy chciali by najnowsze telefony w cenach starych i do tego co najmniej 5 numerow z 99% rabatem, i glownie tylko pod te numery by dzwonili. Wszystko pieknie moze tak producenci samochodow za to ze kupimy wlasnie ich samochod beda dawali na rok karte rabatowa na paliwo, powiedzmy ....no na poczatek 50 % :)))) A jak to wprowadza to sie ponazeka i poczekamy na 60% potem 80% itd az w koncu bedzie 99%, !00% nie moze byc bo jeszcze Vat za nas zaplaca. Potem przyklad z producentow samochodow beda brac wszyscy i w koncu wszystko bedzie z 99% rabatem. :)) Super pensje tez obniza o 99%, ale przeciez kasa nie bedzie prawie potrzebna tylko te pare groszy drobnych :))
  0
 • Users Avatars Mini
  Giewont pisze: 2002-02-18 03:11
  A moze zniosa w ogole promocje??:))) klientowi biznesowemu dadza rabat w zaleznosci od tego ile im placi, im wiecej tym wiekszy rabat, a jak ktos bedzie gadal za 50 zl miesiecznie to nie bedzie mial rabatu. Naprzyklad dla producenta telewizorow nie ma zadnej roznicy czy ktos kupuje 1 TV czy 10 000, Telewizor to telewizor :)))) A moze sie myle?:)))) A tu daja cos na jakis czas z 98% rabatem i nikomu to sie nie podoba, A jakby tak przestali dawac te rabaty??, kto bedzie potrzebowal i tak kupi a kto chce miec tylko po to zeby ponarzekac miec nie bedzie. Zasada jest prosta i jasna jak slonce......... A tak na marginesie urodziliscie sie zeby narzekac ???? jak tak to wspolczuje. Pozdrawiam nienarzekajacych, narzekajacych nie Pozdrawiam:)) G®
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-02-18 03:17
  Paulina, to troszkę nie tak. Promocja idei to raczej wywodzi się z dawnej promocji ery "szczęśliwe godziny" - powstała jako kontroferta w tym czasie, i tak też była reklamowana. Ta promocja przypomina mi raczej plusa "sami swoi za 5 gr" a w zasadzie to najbardziej zbliżona jest do oferty... ery (numer który jest oferowany w "pakiet ekstra" dla przedłużających umowę, tyle, że obniżka jeszcze większa (tam 66%, tu 98%) i tam brak ograniczenia czasowego do listopada
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-02-18 03:19
  Wpe, Evad, coś konkretniejszego wiecie???
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-02-18 03:24
  Sam już nie wiem, czy ja się nie doczekam promocji t39? Może jednak wezmę w tej promocji siemensa me45 i dam sobie spokój z czekaniem? Bo sama zasada promocji to mi sie podoba, dużo lepsza niż ta taryfa2002, która promowala tych, co rozmawają z komórki b.mało
  0
 • Users Avatars Mini
  bob_gr pisze: 2002-02-18 03:30
  No nareszcie cos nowego a nie ciagle przedluzanie promocji swiatecznych czy ziomowych.
  0
 • Users Avatars Mini
  Error pisze: 2002-02-18 04:18
  jak dla mnie to zadna rewelka (chodzi mi o ten darmowy numer). A promocja jak promocja, nic nowego :(
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-02-18 06:16
  Error, a co by było dla Ciebie "rewelka"???
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2002-02-18 09:56
  Tak praktycznie w tej promocji chyba każdy moze znależć coś interesującego,a dla tych których nic nie zadowoli pozostaje jak pisze monter giełda.Mi się wydaje,że ludzie poleca po ten film"Kaseta wideo z filmem, "Czego pragną kobiety" (do wyczerpania zapasów)"oferta przyciagajaca wzrok przynajmniej tytuł:))))
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-02-18 10:14
  Promocja jest jak wszystkie ostatnio pokazywane, calkiem nie ciekawa, a wrecz normalna! Nic sie nie postarali!
  0
 • Users Avatars Mini
  Grzegorz Z. pisze: 2002-02-18 10:18
  Graffi, dla mnie rewelka to by była jakby umowa byla na 12 miesiecy a nie na 24. No i gdyby, tak jak rok temu trwala do konca roku a nie do konca pazdziernika. Ktos madrzejszy ode mnie napisal ze ludzie nie wala juz na te promocje tak jak walili dawniej. Pamietam kolejke na ulicy pod salonem ery w Szczecinie w ostatni dzien promocji "4 urodziny". No i rzeczywiscie ciekawe czy rzeczywiscie od marca wprowadza nowe taryfy i zrobia taki numer jak z promocja "4 urodziny" i cennikiem Moja.
  0
 • Users Avatars Mini
  log pisze: 2002-02-18 10:30
  Promocja klasy sredniej. Czasami tak sie marzy, zeby kazali zaplacic pelna kwote za telefon, ale obnizyli ceny polaczen(albo przynajmniej zmienili taktowanie)...
  0
 • Users Avatars Mini
  bodzio pisze: 2002-02-18 10:44
  w sumie niezbyt ciekawie, chociaz te motki nawet nawet
  0
 • Users Avatars Mini
  PZ pisze: 2002-02-18 10:50
  No i dobrze nadszedł czas liczenia ... co się bardziej opłaca, bo trzebaj dokupić TAK-TAKa (promocyjny numer dla żony, dziewczyny, kochanki, kolegi, znajomego itp.) i korzystać z tej oferty dla gadaczy (oczywiście po wygadaniu 10 minut na inne numery na początku okresu rozliczeniowego-np. obdzwonić rodzinkę), choć oczywiście ten telefon jako dodatkowy (jak ktoś nie miał ERY to 2 dodatkowe-promocyjny i TAK-TAK) służyłby tylko do gadania (żal później płacić 2,13 za minutę...). Tak więc te wszystkie dodatkowe koszty trzeba uwzględnić w ocenie atrakcyjności oferty. Kolejne plusy to WAP by GPRS za 12,20zł/mieś., „brak” abonamentu za numer promocyjny (he, he ale 19+VAT tj. ok. 2,89zł/mieś. z VAT), fajne usługi w Poczcie głosowej, możliwość pewnych "kombinacji" na terenie kraju z 2xSIM (EraTandem), tańsza "międzynarodówka" w EraNet.
  0
 • Users Avatars Mini
  PZ pisze: 2002-02-18 10:53
  A dużym minusem są drogie lub "kulawe" (Motorola T 192) telefony z GPRS oraz drogie SMS (po 5 free) i brak możliwości zmiany promocyjnego numeru... Zapewne wraz z ze zbliżaniem się terminu 31.10.2002 pojawią się ciekawsze telefony lub ceny ... ale i „ostrze” promocji będzie stępione gdy pozostanie np. 4 miesiące taniego gadania, a nie ponad 8. Cóż każdy musi sam ocenić atrakcyjność oferty ... ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  Grzegorz Z. pisze: 2002-02-18 11:05
  PZ chyba źle zrozumiałeś warunki promocji. Promocja NIE BĘDZIE trwała do 31 października. Do tego terminu będzie trwało promocyjne naliczanie opłat z wybranym numerem. Sama sprzedaż aktywacji w promocji potrwa nie dłużej niż do 4 kwietnia.
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2002-02-18 11:15
  log ten pomysł na drogie aparaty,a zmniejszenie cennika całkiem,by nie wypalił,bo jak przekonasz kogos kto nie czyta tego co podpisuje,ze lepiej opłaca mu sie taktowanie powiedzmy co 30s.niz aparat,za pare groszy,on zawsze powie,że i tak mało rozmawia,a więc nie bedzie wiecej płacił niz wynosi abonament i tak tez to widza operatorzy.Pozdr.
  0
 • Users Avatars Mini
  Gregory pisze: 2002-02-18 11:20
  Chlopaki kupujecie dobrego fona gadacie z panną do końca pażdziernika za grosze , sprzedajecie fonik spłacacie abonament i czekacie na następną :) (promocje)
  0
 • Users Avatars Mini
  Tomalo pisze: 2002-02-18 11:24
  Te promocyjne rozmowy są fajne, ale nie napisali ze telefony eksploatują się bardzo szybko. mam w plusie rozmowy po 5 groszy, gadam 2 godziny dziennie i telefony padają mi po 2-3 miesiącach. tak więc do tych tańszych rozmów doliczyć trzeba jeszcze koszty wymiany telefonu. No, chyba że ktoś chce gadać 10 minut dziennie.
  0
 • Users Avatars Mini
  PZ pisze: 2002-02-18 11:29
  *** Grzegorz Z. *** może nie dopowiedziałem - chodziło mi o późniejsze "odgrzewanie" tego typu promocji. Podobnie jak to robi Idea do 31.12.2001, do 31.01.2002, do 17.02.2002 (ale Walentynki ... He, he), a cały czas "nie rusza" promocyjnego terminu 31.06.2002. Hej operatorzy!!! oczekuję odrobiny licytacji ofertowej trochę bardziej ukierunkowanej na kuszenie abonentów korzyściami wyrażonymi w złotóweczkach na rachunku za korzystanie z usług...
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-02-18 11:31
  Grzegorz Z, prawdopodobnie przynajmniej 1/2 Twojej "rewelki" będzie - zwykle era ostatnio robi również wersję na rok swoich promocji. Ale teefonów spodziewaj się sporo droższych i bez górnej półki, a okresu promocyjnego +/- do lipca. Pewnie, że byłoby miło, gdyby numer promocyjny obowiązywał przez rok, z drugiej strony 8,5 miesiąca to też nie mało...
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-02-18 11:39
  Kan, problem tylko jest jeden - jeśli on żeczywiście mało gada to dla sieci jest jedynie dość drogą reklamą ("mamy już 3 500 001 klienta") a nie przynosi żadnych dochodów tylko straty. a jeśli klient gada +\- tyle co średni, to już można mu wyliczyć, że to sie opłaca zapłacić więcej za telefon. To byłaby ochrona przed "fraudami" i innymi niepożądanymi zjawiskami. Pewnie, że mniejszy byłby wzrost liczby abonentów, ale jakie zyski! :)
  0
 • Users Avatars Mini
  hubi pisze: 2002-02-18 11:41
  Giewont zgadzam sie z toba w 198% nazekac kazdy moze ale jak by opi sie dogadali i przestali dawac promocje tylko normalne ceny to by wtedy dopiero bylo, albo slychawki w normalnych cenach i aktywacja za 300 zl tylko by obnizyli ceny o 50% to wiekszosc polakow by nie przeskoczyla ceny apaqratu i aktywacji (ok 900 - 1000 zl) i co by wtedy bylo, bogaci by dzwonili taniej a biedni by nie mieli NIC! Tak wiec polak zawze bedzie nazekal i basta, pozdrawiam cieszacych sie tym co maja Hubi
  0
 • Users Avatars Mini
  hubi pisze: 2002-02-18 11:45
  a co do ery to promocja jest fajna i do tego sa dwie do wyboru 20020 i numer promocyjny dla kazdego to co chce tylko nie mowcie ze najlepiej by bylo i jedno i drugie
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-02-18 11:50
  Hubi, najlepiej byłoby za darmo wszystko... ;)
  0
 • Users Avatars Mini
  wpe pisze: 2002-02-18 11:58
  Zgadzam się: teraz możemy sobie wybrać albo numer promocyjny albo TARYFĘ 2002 - co komu bardziej odpowiada. I według mnie jest to najlepsza oferta na rynku. Jak zwykle era górą !!! (a już miałem wątpliwości). Poza tym zauważcie, że era jeśli przedłuża jakąś promocję, do i czas naliczania promocji się wydłuża (nie tak jak w Idei jak ktoś przede mną słusznie zauważył). Jak przedłużali Szcześliwe godziny (pierwotnie były do końca marca) to i przedłużyli okres nliczania promocyjnego do końca maja!!! Zachowali się bardzo w porządku. Poza tym w erze możemy sobie wybrać umowę na 12 lub 24 miesiące - co komu bardziej pasuje. W idei mamy bite 24 miesiące. Plus też ma wybór, ale obecna promocja 5gr/min jest o wiele słabsza od tej ery.
  0
 • Users Avatars Mini
  piasek pisze: 2002-02-18 12:00
  graffi: albo żeby to oni nam płacili
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-02-18 12:02
  Wpe, wydaje mi się, że 5gr/min to nie jest oferta "dużo słabsza", tyle, że plus generalnie opłaca się głównie ludziom dzwoniącym prawie wyłącznie do plusa
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-02-18 12:03
  Piasek, o tym też można pomyśleć ;)))
  0
 • Users Avatars Mini
  wpe pisze: 2002-02-18 12:04
  Nauczmy się doceniać to co mamy. 5 lat temu jak nie było żadnych takich promocji to ledwo co 1000 Polak miał komórkę. Teraz jak już mamy promocje, które są różne - mniej lub bardziej atrakcyjne - ale są i każdemu dają możliwość dopasowania sobie takiej promocji jaka nam najbardziej odpowiada (w końcu mamy wybór aż u 3 operatorów). A więc teraz mając takie różne promocje - narzekamy i narzekamy, bo chcemy więcej, więcej - jesteśmy teraz chytrzy, chcemy wszystko za darmo, wciąż grymasimy!!!! STOP!!! Pomyślcie, gdybyście mieli teraz kupić telefon bez żadnej promocji, to albo byście nie kupili bo za drogo, albo byście ściubili na najtańszy telefon przez kilka miesięcy. Ceny spadły, możliwości są dużo większe, rynek się rozwija - z czasem będziemy coraz bardziej zadowoleni, nigdy nie będziemy mieć wszystkiego naraz!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  piasek pisze: 2002-02-18 12:08
  wpe: masz troche racji sam pamiętam jaki był szał gdy Alcatele rozmiarów cegłówki era sprzedawała po 99 netto. No ale taki jest naród polski wiecznie niezadowolony i tu już nic się niezmieni
  0
 • Users Avatars Mini
  hubi pisze: 2002-02-18 12:20
  jest jeszcze nadzieja ze bedzie raczej lepiej a nie gorzej ale to sie dopiero okaze
  0
 • Users Avatars Mini
  Domely pisze: 2002-02-18 12:21
  Ma ktoś jakieś informacje na temat NOWYCH TARYF w Erze????
  0
 • Users Avatars Mini
  PZ pisze: 2002-02-18 12:25
  *** wpe [18-02-2002 09:58] *** no to świetnie - trzeba poczekać na lepsze telefony lub ceny, nie idąc na kompromis co do czasu "korzystania" z zalet promocji. Co do cyro to nie masz racji regułą jest, że ciekawsze promocje (jeśli idzie o możliwość ograniczania rachunków, bez ograniczania rozmów-oczywiście z pewnymi ograniczeniami) mają warunek: 24 mieś. (również ta i darmowe rozmowy Idei), albo są iluzoryczne (Plus: rabat 50% po wykorzystaniu limitu, ale tylko do Plusa lub stacjonarne przez 18 mieś.), a cyro wybierz sobie 12 lub 24(tańsze telefony i większy wybór)-jak zrezygnujesz po 12 to koniec rabatu. Co innego było w "wakacyjnej" - za darmo sami swoi (5 gr.) nie do 3 numerów, ale do wszystkich numerów w Plusie i stacjonarnych po 18:00 - to była dobra promocja (choć oczywiście po wykorzystaniu abonamentowych minut - ostatnio jest to standardem).
  0
 • Users Avatars Mini
  hajaszek pisze: 2002-02-18 12:48
  Nic ciekawego nawet niektóre telefony sa drozsze niz w Plusie. Jak to juz ktos powiedział "...Era Frajera..."
  0
 • Users Avatars Mini
  XXX pisze: 2002-02-18 14:21
  Ty hajaszek "równierz" (cytuję wpis z Twojego profilu: "Interesuję się równierz reklamą" jesteś frajerem:-))))))))))
  0
 • Users Avatars Mini
  mwk pisze: 2002-02-18 14:50
  promocja taka sobie... nikt mnie nie przekona ze taryfa 2002 jest dobra...
  0
 • Users Avatars Mini
  mwk pisze: 2002-02-18 14:52
  czy ktos ma jakies ploty o ewentualnej zmianie taryf w erze? najwyzszy czas!!! czas by moja byla "bardziej moja"... z naciskiem na smsy :))))
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2002-02-18 15:26
  Wpe"18-02-2002 10:04 ",do tego postu nie można nic dodać i zgadzam się z nim wpełni,każdy może wybierać między operatorami,a ich promocjami,a jeszcze nie znalazł sie taki,który by wszystkich zadowolił Polak niestety lubi grymasić.POzdr.
  0
 • Users Avatars Mini
  piasek pisze: 2002-02-18 16:00
  mwk: waktycznie smsy mogli by obniżyć a nie jakieś pakiety
  0
 • Users Avatars Mini
  gawrosz pisze: 2002-02-18 16:06
  Regulaminy promocji u poszczególnych operatorów są coraz dłuższe i coraz bardziej zagmatwane... Może ktoś by tak je tutaj streszczał a nie walił kopii ze stron operatora... Ja jakiś po weekendzie leniwy jestem i nie chce mi się tyle czytać... ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  smarcik pisze: 2002-02-18 16:11
  nic ciekawego, telefony w tej cenie co poprzednio. Nie mam nikogo w Erze do kogo mozna dzwonic za 2 grosze, wiec nie skorzystam
  0
 • Users Avatars Mini
  hub pisze: 2002-02-18 17:03
  nie wiem czy nikt tego nie zauważył, ale samsung R200 chyba powinien byc pod napisem SAMSUNG a nie SONY
  0
 • Users Avatars Mini
  karolcio pisze: 2002-02-18 17:39
  Szkoda ze numer promocyjny nie jest na caly rok tylko na 8 miesiecy. Gdyby jeszcze umowa byla na rok to byloby super, a tak tylko niezle.
  0
 • Users Avatars Mini
  robru pisze: 2002-02-18 17:44
  najlepiej gdyby wszystkie numery były promocyjne i umowa na czas nieokreślony ;))
  0
 • Users Avatars Mini
  Giewont pisze: 2002-02-18 17:57
  roburu i telefony za zlotowke :)))
  0
 • Users Avatars Mini
  martom24 pisze: 2002-02-18 18:17
  jeezuuu ludzie przestancie narzekac!!! jak czytam te komentarze to sie tylko wkurzam!!przeciez PLUS dal promocje za 5gr polaczenia..narzekaliscie ..teraz Era dala za 1 gr polaczenia..tez zle????z tego wynika ze Wy wszyscy to macie chyba IDEE:))))no moze poza wyjatkami ktorzy sa zadowoleni z tej promocji:))))a i jeszcze jedno...wszyscy patrzycie jakie to fony rzucili do promocji..a chyba to ceny polaczen sa wazniejsze!!! a jak ktos chce fonem szpanowac to niech leci na gielde kupi zaj*** fon i macha nim wszystkim wokolo:)))
  0
 • Users Avatars Mini
  martom24 pisze: 2002-02-18 18:20
  a i takie pytanko mam: czy jesli w ciagu okresu promocyjnego czyli do 31.10 zmienie taryfe na przyklad z moja 10 na moja 45 to trace numer promocyjny??a jakby weszly od marca nowe taryfy..czy moge zmienic stara na nowa?????
  0
 • Users Avatars Mini
  Giewont pisze: 2002-02-18 18:27
  marton ja nie narzekam ani tutaj ani jak bylo info promo w +. Wiec nie pisz ze wszyscy :)))) Pozdrawiam, aaa i zgadzam sie z tym co napisales, zgraja maruderow i narzekaczy sie tu wypowiada :))
  0
 • Users Avatars Mini
  misiak_ pisze: 2002-02-18 18:40
  Promocja bardzo dobra, ale ceny telefonow dosyc beznadziejne szczerze mowiac - to wszystko co mam do powiedzenia na temat tej promocji
  0
 • Users Avatars Mini
  martom24 pisze: 2002-02-18 18:48
  Giewont: napisalem..poza wyjatkami:)))
  0
 • Users Avatars Mini
  martom24 pisze: 2002-02-18 18:50
  a tak przy okazji...mogliby podac ceny fonow w tabeli:)))byloby znacznie przejrzysciej!!!:)))
  0
 • Users Avatars Mini
  Giewont pisze: 2002-02-18 19:19
  marton24 zgadzam sie i mogliby jeszcze do tych telfonow zrobic linki, nie kazdy przeciez zna je na pamiec, cos im sie za bardzo nie chce, najlatwiej zrobic ctrl + c i ctrl + v. W ogole do tej pory nie nawiazali zadnej rowmowy co do rankingu i do tego jak widza propozycje nas czyli uzytkownikow
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-02-18 21:20
  O tych linkach to juz dawno wszyscy przypominali i dalej bezskutecznie! Moze kiedys sie to zmieni!??
  0
 • Users Avatars Mini
  daz pisze: 2002-02-18 23:17
  Motorola v50 za 49zl to IMHO bardzo dobra oferta jak za ten telefon. Gdybym kupowal tela w tej promocji to wlasnie tego. DaZ
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-02-18 23:31
  W zasadize to same narzekania widzę? Zalamać sie tylko można. Przecież gdyby promocyjne numery były do każdej sieci to era musiałaby dopłacać do interconnect! A jak narzekający chcieliby rozliczać promocyjne stawki przy darmowych minutach? Inwestować w zmianę systemu billingowego???
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-02-18 23:34
  A, jeszcze mała uwaga - byłem dziś w salonie ery a tam przy atrapie me45 informacja "wkrótce w sprzedaży"!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  wandik pisze: 2002-02-19 00:49
  a ja dalej czekam na nowe telefony...
  0
 • Users Avatars Mini
  elativus pisze: 2002-02-19 01:03
  Jak ktos nie ma znajomych w Erze to bez sensu ta promocja tak samo w Plusie jak ktos zauwazyj to sa oferty dla ludzi dzwoniacych wylacznie wewnatrz sieci Ja mam Optime 30 i jest spoko i nie zamienil bym na jakas Maja czy tam Czasami czy Non Stop 15 :) Jak ktos sie lapie na promocje telefonow a nie patrzy na oplaty to jest zwykly frajer ale niestety na takich operatorzy licza...
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-02-19 03:07
  Elativus, każda promocja jest orzystna pod względem opłat tylko dla określonej grupy osób. Tu jednak opłaty są dość niskie, ten numer promocyjny jest całkiem ok. Oczywiście, jak ktos nie ma znajomych w erze, to się nie załapie na ten upust, jednak z kolei dla takich osób moze być "taryfa2002". Podobnie jest z darmowym numerem w idei czy "sami swoi za 5gr" w plusie.
  0
 • Users Avatars Mini
  jarow pisze: 2002-02-19 07:50
  Taka promocja miałaby jakiś sens przynajmniej na rok od zakupu... :)) a tak nie widzę nawet sensu się nad tym zastanawiać.... przy umowie na 24 miechy
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-02-19 09:13
  Niestety nie stac ich na promo na 12 miechow, i jeszcze dlugo nie bedzie wiec musimy sie zadowolic tym co jest, a jest naprawde beznadziejnie!
  0
 • Users Avatars Mini
  redi pisze: 2002-02-19 11:46
  a może najlepiej jakby jeszcze za każde zainicjonawe połączenie operator wam płacił, bo tworzycie ruch:-)
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-02-19 12:16
  A moze wogole wszystko bedzie za darmo! ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  Steve pisze: 2002-02-19 12:31
  Stać ich przecież na promocje na 12 m-cy, ale telefony są gorsze/starsze. Tak jest u wszystkich operatorów. Dla mnie ta promocja jest ok. Tylko OT511 jest chyba nadal wirtualnym telefonem. Czy ktoś już go w salonie/u dealer'a widział (już czuję kontrę od Qby, że ten fonik jest już od dawna w IDEI itp., itd. :-P).
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-02-19 12:37
  Steve, wydaje mi się, że gdzieś w Łodzi go widziałem ale przyznaje się, że nie jestem pewien... za to na 100% widziałem 311 już w zeszłym tygodniu
  0
 • Users Avatars Mini
  gelo pisze: 2002-02-19 16:05
  zastanawiam sie dlaczego nie dac promocji do wybranego nr za darmo przez caly czas trwania umowy?w moim przypadku dany operator moglby tylko zarobic bo przeciez oprocz tego ze rozmawiam z ta wybrana osoba to jeszcze przeciez zawsze gdzies sie dzwoni i zawsze z tego wychodzi ponad 50 zeta +abonament oczywiscie.a tak to kiedy moja poromcja konczy sie wrzucam karte sim do kibla, telefon sprzedaje na gieldzie i przechodze do konkurencji bo akurat ona ma teraz nowa promocje 'szczesliwego numeru'
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-02-19 19:00
  Steve kontara jest, telefon rzeczywiscie juz dawno jest w Idei! ;-)))
  0
 • Users Avatars Mini
  wpe pisze: 2002-02-19 19:38
  gelo: Tez jestem za tym, by wprowadzic na stale jeden numer wewnatrz sieci, z ktorym rozmowa bedzie kosztowala np. 1-2 grosze/min. Taka usluga moglaby byc platna góra 5 zeta/miesiac. Przeciez wiadomo, ze procz numeru promocyjnego dzwoni sie takze do innych osób. Myslę, że dużo osób pragnęłoby takiej usługi a operator, który by coś takiego wprowadził zyskałby wielu abonentów. W zeszłym roku miałem właśnie zakupiony telefon w erze w promocji ZŁOTÓWKA ZA GODZINĘ, i po upływie terminu promocyjnego naliczania opłat, zaproponowali mi żebym sobie wybrał ten numer w usłudze MIEDZY NAMI - mogą się w d... pocałować - tylko 20% zniżki.
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-02-19 21:27
  Niestety takie sa promocje w naszym pieknym kraju! Nic dodac nic ujac!
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-02-20 00:04
  Gelo, Wpe, i jeszcze operator by miał zysk - darmowe minuty przegadałoby się z tym jednym numerem :) Ale nasi obywatele są zdolni i pewnie zyski byłyby jednak nieduże
  0
 • Users Avatars Mini
  karmel pisze: 2002-02-20 00:57
  Wiecie co??? Gdzies mi sie wydaje ze tutaj to jest banda jakihs mormnonow, Giewonto i wielu innych ktorym sie nie podoba ze ludzie wypowiadaja to co mysla o naszych zasranych opach. Ludzie wiecej tolerncji!!! A jak nie to idzcie na jakis inny portal. OKI?
  0
 • Users Avatars Mini
  gelo pisze: 2002-02-20 02:19
  wpe: moze jakas masowa akcja do naszych trzech operatorow?? np. 10 maili dziennie na oficjalna skrzynke ery,plusa i idei z taka propozycja ?? :))
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-02-20 03:36
  Karmel, tolerancjanie polega na siedzeniu cicho! Jak sie komuś nie podoba promocja, niech to powie, jak sie komuś nie podoba to co powiedział ten pierwszy, też może to powiedzieć, proste? Nie wysyłaj zaraz wszystkich o odmiennych poglądach na inne portale
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-02-20 08:41
  Co do Karmela to istnieje szansa, ze wszyscy sie przeniosa na inne portale, jak tak dalej pojdzie!
  0
 • Users Avatars Mini
  wpe pisze: 2002-02-20 17:54
  gelo: to byłoby dobre, ciekawe czy byśmy coś zdziałali. Ciekawe czy w ogóle marketingowcy wszystkich opów brali taką usługę pod uwagę......hmmmm.....
  0
 • Users Avatars Mini
  BOSSNOKIA pisze: 2002-02-20 23:10
  Promocja rzeczywiscie ,,super''.
  0
 • Users Avatars Mini
  wers pisze: 2006-11-23 11:03
  ale mieli problemy
  0
 • Users Avatars Mini
  wers pisze: 2006-11-23 11:03
  nie ma co
  0
 • Users Avatars Mini
  wers pisze: 2006-11-23 11:04
  tylko tak dalej
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: