Nowa promocja "WOPR" w sieci Plus GSM

Newsy
Żródło: Plus GSM
Opinie: 25

Regulamin promocji "WOPR" w sieci Plus GSM

 1. Promocja "WOPR" obejmuje osoby, które w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM (dalej zwaną "Umową"), stając się Klientem w myśl "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A." i jednocześnie kupią w Salonie Firmowym w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie, Olsztynie i Koszalinie lub u Autoryzowanego Przedstawiciela Plus GSM na terenie Regionu Pomorskiego i Zachodniopomorskiego aparat telefoniczny w cenie promocyjnej.

 2. Promocyjna opłata aktywacyjna wynosi 15,00 zł + 22% VAT

 3. Opłata aktywacyjna w wysokości określonej w pkt.2 płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym. 

 4. Aparaty telefoniczne oferowane przez Autoryzowanych Przedstawicieli Plus GSM po cenie promocyjnej stanowią niepodzielne Zestawy z kartami SIM i samodzielnie nie są przedmiotem Promocji.

 5. Promocyjna cena w zł aparatów telefonicznych wchodzących w skład Zestawów wynosi odpowiednio: 
    

  Zestaw  Model aparatu telefonicznego Cena w zł 
  Zestaw 1 Samsung SGHH R210 1,00+ 22% VAT
  Zestaw 2 Siemens C45 29,00+ 22% VAT
  Zestaw 3 Siemens S40  1,00+ 22% VAT

   

 6. Promocja "WOPR" trwa od 1 lipca 2002 i jest ograniczona liczbą Zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby Zestawów, jednakże nie później niż 31 sierpnia 2002 roku.

 7. Do wzięcia udziału w Promocji "WOPR" nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań ze strony Klienta, oprócz wymienionych w pkt.1.

 8. PolkomtelPOLKOMTEL S.A. zastrzega, iż w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na warunkach Promocji "WOPR": 
  a) w miejsce Klienta nie może wstąpić osoba trzecia, 
  b) Klient nie może zawiesić świadczenia usług,
  c) Klient nie może rozwiązać Umowy.

 9. Klient nabywający Zestaw promocyjny albo zawierający jedynie Umowę może wybrać jedną z taryf dostępnych w planach taryfowych: Czasami, Często, Non Stop.

 10. Abonenci, którzy wybiorą aktywację w wybranej taryfie spośród planów taryfowych Czasami i Często, mogą uruchomić dodatkowo usługę "Sami Swoi za 5gr" z obniżonymi opłatami za połączenia z wybranymi (co najwyżej 3) numerami w sieci Plus GSM. Niezależnie od daty uruchomienie usługi "Sami Swoi za 5gr", opłaty po obniżonych, promocyjnych stawkach naliczane będą przez okres 6 miesięcy od daty aktywacji karty SIM.
  Opłata miesięczna za jeden numer w usłudze "Sami Swoi za 5gr" wynosi 2,00 zł + 22% VAT.

 11. Poza usługą "Sami Swoi za 5 gr." Abonenci mogą aktywować również usługę "Sami Swoi" (możliwość wyboru numerów krajowych operatów sieci stałych). Łączna liczba wybranych numerów w usługach "Sami Swoi za 5 gr." i "Sami Swoi" nie może być większa niż trzy. Opłaty za połączenia z wybranymi numerami w usłudze "Sami Swoi" pobierane będą zgodnie z cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM.

 12. Chęć aktywacji usługi "Sami Swoi za 5gr" bądź usługi "Sami Swoi" klienci powinni zgłaszać w Dziale Obsługi Klienta, oraz poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (znajdujące się w Internecie pod adresem http://www.plusgsm.pl).

 13. Opłaty promocyjne w usłudze "Sami Swoi za 5gr", naliczane są, z zastrzeżeniem pkt 14 i pkt. 15, po wykorzystaniu pakietu minut zawartych w abonamencie i dotyczą krajowych połączeń z wybranymi (co najwyżej 3) numerami w sieci Plus GSM (z wyjątkiem połączeń na numery specjalne w sieci Plus GSM, w szczególności w ramach usług System Plus, Numer Ulgowy, połączeń z poczta głosową i połączeń przekazywanych) i wynoszą 5gr + 22% VAT za minutę.

 14. Opłaty promocyjne, o których mowa w pkt 13 w usłudze "Sami Swoi za 5 groszy'' w aktywowanej taryfie, wybranej spośród planu taryfowego Czasami obejmują połączenia wykonywane poza godzinami szczytu, w weekendy i w nocy.

 15. Opłaty promocyjne, o których mowa w pkt 13 w usłudze "Sami Swoi za 5 groszy'' w aktywowanej taryfie, wybranej spośród planu taryfowego Często obejmują połączenia wykonywane w godzinach szczytu oraz poza godzinami szczytu i w nocy.

 16. Bez względu na liczbę wybranych numerów, pierwszy wybór numerów do listy w usłudze "Sami Swoi za 5gr" bądź "Sami Swoi" jest bezpłatny. Za każdą modyfikację listy numerów wybranych w usłudze "Sami Swoi za 5gr" pobierana jest opłata w wysokości 5,00 zł + 22% VAT Przez modyfikację listy należy rozumieć: dodanie numeru, usunięcie numeru bądź zmianę któregokolwiek numeru z listy. 

 17. Klient może zrezygnować ze wszystkich trzech numerów, z dwóch numerów lub tylko z jednego numeru wskazanego w usłudze "Sami Swoi za 5 gr". Od Klienta, który zrezygnuje z korzystania z usługi "Sami Swoi za 5 Gr", pobierana jest opłata w wysokości 5,00+22% VAT za każdy numer.

 18. Po okresie promocyjnym, o którym mowa w pkt. 10 wybrane przez Klienta numery w ramach usługi "Sami Swoi za 5 gr." stają się numerami w usłudze "Sami Swoi". Opłaty za usługę "Sami Swoi" będą naliczane zgodnie z obowiązującym cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM. Po okresie promocyjnym usługa "Sami Swoi" może być deaktywowana na życzenie Klienta, zgodnie z cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM. Deaktywacja usługi "Sami Swoi" odbywa się poprzez Dział Obsługi Klienta, oraz poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (znajdujące się w Internecie pod adresem http://www.plusgsm.pl).

 19. W przypadku skorzystania z usługi "Sami Swoi za 5gr" zmiana taryfy w okresie 6 miesięcy od daty aktywacji karty SIM w Promocji "WOPR" powoduje zaprzestanie naliczania opłat promocyjnych, określonych w pkt 13 

 20. Jeżeli Klient dokona aktywacji w wybranej taryfie spośród planów taryfowych Czasami lub Często, a aktywacja ta nastąpi w okresie trwania okresu rozliczeniowego, wówczas liczba minut wliczonych w abonament w danym planie taryfowym, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM, w pierwszym okresie rozliczeniowym będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego. W ostatnim miesiącu promocji minuty wliczone w abonament w okresie promocyjnym i po okresie promocyjnym są naliczane osobno, proporcjonalnie do liczby dni w miesiącu, w którym kończy się okres promocyjny. Oznacza to, że niewykorzystane minuty za część miesiąca, w której trwała promocja nie przechodzą na okres po promocji

 21. W Promocji "WOPR" oferowane są tylko i wyłącznie karty wstępnie aktywowane z przydzielonymi numerami telefonów. W przypadku gdy Klient wyrazi chęć zmiany numeru na inny dostępny dla danej karty SIM, opłata za tę usługę wynosi 50,00 złotych + 22% VAT. Kwotą tą Klient zostanie obciążony w najbliższym rachunku za usługi telekomunikacyjne.

 22. W przypadku utraty aparatu telefonicznego oraz karty SIM, nabytych w ramach niniejszej promocji, przed upływem 24 miesięcy Klient zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania. 

 23. Klient powinien wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu utraty telefonu wraz z kartą SIM. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie 50,00 zł + 22% VAT. 

 24. W przypadku nie podjęcia działań określonych powyżej, a zwłaszcza w pkt. 23 działania Klienta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w pkt. 25 niniejszego Regulaminu.

 25. Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Klienta naprawienia szkody będącej wynikiem przyznania Klientowi specjalnych warunków Umowy i wcześniejszego, niż wskazane w pkt. 8 niniejszego Regulaminu, jej rozwiązania przez Klienta lub zaprzestania korzystania z usług albo spowodowania rozwiązania Umowy z winy Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 650,00 zł 

 26. Nie podlega rygorom określonym w pkt. 25 rozwiązanie Umowy przez Klienta w przypadku zmiany cennika usług telekomunikacyjnych sieci Plus GSM skutkującej podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Klienta usługi.

 27. Polkomtel S.A. informuje, że oferowany w Zestawie aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus GSM.

 28. Blokada może zostać usunięta we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM po zgłoszeniu telefonicznie lub osobiście chęci usunięcia blokady. Przy zgłoszeniu chęci usunięcia blokady należy wyrazić zgodę na przedstawione poniżej warunki usunięcia blokady oraz podać typ i numer IMEI telefonu. W ciągu 14 dni Klient zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu o terminie wykonania operacji. Blokada zostanie usunięta po zgłoszeniu się osobiście do Salonu z telefonem, który ma zostać odblokowany. 

 29. Polkomtel S.A. informuje, że w przypadku usunięcia blokady w ciągu 24 miesięcy od daty aktywacji w sieci Plus GSM, za czynność tę zostanie pobrana opłata w wysokości 500,00 złotych + 22% VAT.

 30. W przypadku usunięcia blokady aparatu telefonicznego z pominięciem zasad określonych w pkt. 29 Klient traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach gwarancji.

 31. Promocja "WOPR" nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A. w czasie trwania niniejszej Promocji.

 32. Klient biorący udział w Promocji "WOPR" nie może, w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu telefonicznego lub usługi.

 33. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji "WOPR" zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

 34. Cena wymienionych w pkt. 5 aparatów telefonicznych, oferowanych na zasadach ogólnych wynosi odpowiednio: 
    

  Model aparatu telefonicznego Cena w zł aparatu telefonicznego oferowanego na zasadach ogólnych
  Samsung SGHH R210 799,00+ 22% VAT
  Siemens C45 899,00+ 22% VAT
  Siemens S40  799,00+ 22% VAT

   

 35. Opłata aktywacyjna w sieci Plus GSM oferowana na warunkach ogólnych wynosi 100,00 zł + 22% VAT.

Opinie:

Opinie archiwalne (25):

Komentuj

Komentarze / 25

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  ancilla pisze: 2002-07-01 19:29
  Co to ma byc? Nie umiem plywac a oni wciaz taka wode leja niedlugo im nawet wopr ni epomoze!
  0
 • Users Avatars Mini
  hubi pisze: 2002-07-01 19:29
  no i promocja regionalna ale kto moze z niej skorzystac WOPRowcy czy wszyscy bo sie nie moge doczytac
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2002-07-01 19:40
  co to qffa jest ??
  0
 • Users Avatars Mini
  Vonnegut pisze: 2002-07-01 20:05
  przekombinowana ta promocja a telefony takie sobie - byle jakie;) Zreszta nawet nie chce mi sie czytać porządnie tego newsa...;)p
  0
 • Users Avatars Mini
  Albi pisze: 2002-07-01 20:12
  + to lubi te promocje regionalne. Dobrze ze karty plywackiej nie zadaja...
  0
 • Users Avatars Mini
  vassago4 pisze: 2002-07-01 20:53
  ceny aparatów mają nawet, nawet...
  0
 • Users Avatars Mini
  jarpol pisze: 2002-07-01 21:06
  Przede wszystkim "nawet nawet" jest to 5 groszy do 3 plusowców. Albo i do wszystkich, a do stacjonarnych za 25 groszy... Jedynie ten cyrograf na 2 lata nieładnie wygląda... Lepsze warunki miała promocja "Wielka okazja"
  0
 • Users Avatars Mini
  jkac pisze: 2002-07-01 21:10
  No dobra, przyznajcie sie, kto przeczytal caly regulamin? Bo mi sie ogolnie podobaja ceny telefonow, ale nie bede sie zaglebial - mozecie powiedziec, ze jestem leniwy...
  0
 • Users Avatars Mini
  nepomucen pisze: 2002-07-01 21:18
  Lepsza niz promocja %#$@$%#@%&%@$% Dla zainteresowanych moze byc calkiem calkiem.
  0
 • Users Avatars Mini
  nepomucen pisze: 2002-07-01 21:19
  tam bylo k.o.m.e.n.d.a.n.t
  0
 • Users Avatars Mini
  rhat pisze: 2002-07-01 21:40
  beznadzieja kolejna...
  0
 • Users Avatars Mini
  rodrigez pisze: 2002-07-01 22:03
  Jak widzę nikt jak dotąt nie przeczytał regulaminu, ale widzę też że nikomu nie przeszkadza to w pisaniu ?!@*#@. Szlachetna sztuka czytania jest w zaniku: LUDZIE MNIEJ KLIKAĆ A WIĘCEJ CZYTAĆ!!! Pozdrawiam
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-07-01 22:22
  Jkac, jesteś :)
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-07-01 22:23
  A co do promocji - nie wiem, czemu ją tak krytykujecie - niczym się nie wybija, ale też i nie jest tragiczna
  0
 • Users Avatars Mini
  gatt pisze: 2002-07-01 22:33
  sorry ale Plus nigdy nie stac bylo na ciekawa promocje
  0
 • Users Avatars Mini
  kpt.Hook pisze: 2002-07-01 22:47
  promocje regionalne? to chyba nienajlepszy pomysł....
  0
 • Users Avatars Mini
  misiek24 pisze: 2002-07-01 23:24
  A czemu nie mogli jej zrobić dla wszystkich. Przecież każdy chyba chciałby pozyskać więcej klientów, a oni sobie ograniczyli do woprowców i to tylko w regionie pomorskim i zachodniopomorskim. Bez sensu. Następna promocja będzie dla lekarzy z Przemyśla, dla policjantów z Ciechocinka, dekarzy z Gliwic ... :))
  0
 • Users Avatars Mini
  Leox pisze: 2002-07-01 23:51
  jak oni juz cos wymysla... to odrazu mi sie humor poprawia:))
  0
 • Users Avatars Mini
  196906 pisze: 2002-07-02 01:38
  Poprzednio dla sędziów teraz dla WOPR-u to już wiemy jaka promocja będzie na początek zimy tegoroku, pewnie GOPR:))
  0
 • Users Avatars Mini
  Kennys pisze: 2002-07-02 01:52
  chyba dobrze by zrobili gdyby wprowadzili wodoodpornego Ericssona, a nie jakieś Siemensy
  0
 • Users Avatars Mini
  Zdzisław Dyrman pisze: 2002-07-02 02:28
  Prawda o tej promocji-dziwolągu jest prozaiczna. Plus w zach.-pom. traci cały czas dystans do konkurencji. Dlaczego? Tu odpowiedź jest jeszcze bardziej banalna - b. koszalińskie oraz częściowo szczecińskie i słupskie to najgorzej pokryty pod względem sygnału rejon w Polsce. Nigdzie nie jest tak źle jak tam. Inaczej - w pozostałych regionach kraju jest normalnie - czasem lepiej, czasem gorzej niż konkurencja. A tam jest tragedia. Plus ignorował te rejony z powodu znanego sobie skąpstwa,a teraz się budzi z ręką w nocniku. Cała ta promocja to strata czasu i papieru. Niech zaczną w końcu stawiać stacje bazowe, to i ludzie będą kupować tam telefony. Nawet bez jakiś pokrętnych promocji.
  0
 • Users Avatars Mini
  SZ3RYF pisze: 2002-07-02 04:28
  czemu ta promocja nazywa sie wopr skoro kazdy mozne z niej skorzystac???
  0
 • Users Avatars Mini
  SEBI pisze: 2002-07-02 04:33
  standardowo - jak wszystko w Plusie pokrętne i zagmatwane
  0
 • Users Avatars Mini
  madzer pisze: 2002-07-02 23:36
  powoli sie naprawia sytuacja...
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-07-03 11:29
  Bradzo lipna promocja! Widac, ze plus raczej zacza skupiac sie na ............, now wlasnie! Nikt nie wie na czym skupia sie plus, bo promocje ktore nam proponuje sa na coraz gorszym poziomie!
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: