Nowe promocje w programie lojalnościowym Idei - Profit

Newsy
Opinie: 1

Nowe promocje w programie lojalnościowym sieci Idea - Profit - m.in.  możliwość wymiany punktów Profit na pakiety minut i dodatkowe punkty Profit za doładowanie konta w sieci bankomatów.

Szczegóły nowych ofert:

Promocja

REGULAMIN OFERTY "MINUTY ZA PUNKTY"
Organizatorem promocji jest PTK Centertel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 10a.
W ramach oferty "Minuty za Punkty" Uczestnicy promocji mają możliwość wymiany punktów Programu Idea Profit na Pakiet Minut Idea Profit. Rodzaj połączeń wchodzących do Pakietu Minut Idea Profit jest identyczny jak dla połączeń w ramach abonamentu zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych PTK Centertel Sp. z o.o.
Uczestnik Programu Idea Profit dokonuje wymiany punktów zgromadzonych na swoim koncie punktowym w Programie na Pakiet Minut Idea Profit wysyłając SMS na numer 300 z odpowiednią komendą w zależności od liczby minut w Pakiecie.
Warunki uczestnictwa w promocji:
4.1 W promocji mogą brać udział jedynie abonenci oferty IDEA OPTIMA, którzy są uczestnikami Programu Idea Profit i posiadają aktywne konta w Programie w chwili złożenia zamówienia na Pakiet Minut Idea Profit.
4.2 Oferta "Minuty za Punkty" nie dotyczy abonentów oferty Idea 50/150, Idea MERITUM, abonentów sieci NMT i Użytkowników usługi POP.
4.3 W przypadku kont zawieszonych Uczestnik może skorzystać z promocji dopiero w przypadku ponownego uaktywnienia konta w Programie.
4.4 Nie ma możliwości łączenia punktów zgromadzonych na różnych kontach Programu w celu zgromadzenia odpowiedniej liczby punktów i skorzystania z promocji.
4.5 Opis oferty "Minuty za Punkty":

Rodzaj Pakietu Liczba minut w Pakiecie Wartość w punktach Profit Komendy SMS -zlecenia transakcji
Pakiet minut 10 10 300 Pakiet 10
Pakiet minut 20 20 500 Pakiet 20
Pakiet minut 60 60 1400 Pakiet 60
Pakiet minut 120 120 2300 Pakiet 120
Pakiet minut 180 180 3000 Pakiet 180

4.6 W przypadku złożenia zamówienia na wybrany Pakiet Minut Idea Profit poprzez wysłanie SMS na numer 300 - Uczestnik Programu otrzyma w formie SMS informację o potwierdzeniu realizacji zlecenia.
4.6.1 Konto punktowe Uczestnika Programu zostanie pomniejszone o liczbę punktów Profit odpowiadającą danemu Pakietowi Minut Idea Profit.
4.6.2 Pakiety Minut Idea Profit będą dostępne po otrzymaniu przez Uczestnika potwierdzenia realizacji transakcji.
4.6.3 W przypadku braku odpowiedniej liczby punktów na koncie lub nie spełnienia warunków oferty Uczestnik Promocji otrzyma SMS z informacją o odmowie realizacji zlecenia.
4.7 Minuty w ramach oferty "Minuty za Punkty" są wykorzystywane po wyczerpaniu bezpłatnych minut dostępnych w ramach abonamentu Uczestnika Promocji.
4.8 Niewykorzystane w danym okresie rozliczeniowym minuty w ofercie "Minuty za Punkty", przechodzą na następny okres rozliczeniowy w ramach usługi Kapitał Minut.
4.9 Uczestnik może dokonać wymiany punktów na dowolną liczbę Pakietów Minut Idea Profit w danym okresie rozliczeniowym pod warunkiem, że posiada wystarczającą ilość punktów Profit na swoim koncie punktowym, stanowiących wartość poszczególnych Pakietów.
4.10 Weryfikacja danych Uczestnika Programu polega na potwierdzeniu danych Uczestnika zapisanych w systemie LP (numer telefonu, liczba punktów na koncie punktowym w Programie).
Inne:
5.1 Oferta jest ważna od 1 lipca 2001 do odwołania.
5.2 Zasady uczestnictwa w Programie Idea Profit reguluje Regulamin Programu Idea Profit.
5.3 Reklamacje związane z realizacją oferty należy składać pisemnie na adres: PTK Centertel Sp. z o.o., 01-230 Warszawa, ul. Skierniewicka 10a z dopiskiem: "Minuty za Punkty"
5.4 Niniejsze zasady dostępne są w siedzibie PTK Centertel oraz na stronach www.idea.pl
5.5 Operator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu oraz zawieszenia lub zakończenia realizacji oferty w każdym czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników Programu.

Promocja

ZASADY PROMOCJI "OPTIMALNA OFERTA" W PROGRAMIE IDEA PROFIT

Organizatorem promocji jest firma PTK Centertel Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 10 A.
Promocja trwa od 1 lipca 2001r. do 31 sierpnia 2001r.
Promocja polega na przyznaniu promocyjnych punktów Profit Uczestnikowi programu IDEA PROFIT, który zakupi telefon wraz z aktywacją w ofercie OPTIMA podczas trwania promocji, o której mowa w pkt 2 niniejszego regulaminu.
Szczegółowe warunki promocji:
W promocji może wziąć udział każdy Uczestnik programu Idea Profit posiadający aktywne konto w programie przez cały okres trwania promocji, który jest jednocześnie abonentem korzystającym z jednego z planów taryfowych OPTIMA lub z usługi POP.
Promocja nie dotyczy Uczestników Programu, którzy są abonentami oferty NMT i IDEA 50/150.
W przypadku kont zawieszonych za nieterminowe płatności, Uczestnik programu IDEA PROFIT może przystąpić do promocji po odwieszeniu konta w programie, które następuje po uregulowaniu zobowiązań wobec PTK Centertel.
Uczestnik programu po dokonaniu aktywacji w ofercie OPTIMA, musi wysłać sms na numer 400 (w przypadku Uczestników programu, którzy są abonentami POP lub OPTIMA) z komendą, której treścią będzie nowoaktywowany numer telefonu, np. 501 300 400.
Opłata za wysłanie każdego SMS-a na numer 400 zgodnie z cennikiem usług telekomunikacyjnych PTK Centertel wynosi 0,24 pln netto.
Warunkiem otrzymania promocyjnych punktów PROFIT (o których mowa w pkt 3 zasad) jest poprawna weryfikacja danych Uczestnika Programu IDEA PROFIT.
Weryfikacja danych Uczestnika promocji przebiegać będzie następująco:
w przypadku, gdy telefon Uczestnika programu jest zarejestrowany na osobę fizyczną - weryfikacja polegać będzie na potwierdzeniu poprawności danych podanych na umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych (nazwisko i imię oraz numer karty IDEA PROFIT) z danymi w Systemie Billingowym PTK Centertel.
w przypadku, gdy telefon Uczestnika programu jest zarejestrowany na osobę prawną - weryfikacja odbywa się po koncie abonenckim w Systemie Billingowym PTK Centertel w ten sposób, że numer telefonu Uczestnika programu aktywowany przed promocją oraz nowy telefon kupiony i aktywowany przez Uczestnika programu w ofercie OPTIMA w czasie trwania promocji musi znajdować się na jednym koncie abonenckim w Systemie Billingowym PTK Centertel.
Za każdy nowy telefon zakupiony wraz z aktywacją w ofercie OPTIMA, Uczestnik Programu otrzyma 1500 punktów PROFIT.
Jeden uczestnik Programu IDEA PROFIT może otrzymać punkty promocyjne za max. trzy telefony kupione wraz z aktywacją w ofercie OPTIMA.
Dopisanie punktów promocyjnych do konta punktowego Uczestnika w programie IDEA PROFIT nastąpi automatycznie w chwili pozytywnej weryfikacji, która będzie przeprowadzana 10 dnia każdego miesiąca w okresie obowiązywania promocji, czyli w dniu 10 sierpnia 2001r. (za m-c lipiec) oraz 10 września 2001r. (za m-c sierpień).
Każdy Uczestnik promocji zostanie poinformowany o przyznaniu lub odmowie przyznania promocyjnych punktów PROFIT poprzez przesłanie krótkiej wiadomości tekstowej SMS, co nastąpi do 15 sierpnia 2001r. (dla Uczestników promocji, którzy wysłali sms w m-cu lipiec, zweryfikowanych pozytywnie w dniu 10 sierpnia 2001r.) oraz do 15 września 2001r. (dla Uczestników promocji, którzy wysłali sms w m-cu sierpień, zweryfikowanych pozytywnie w dniu 10 września 2001r.)
Inne:
PTK Centertel zastrzega sobie prawo nieprzyznania punktów promocyjnych tym Uczestnikom programu IDEA PROFIT, którzy mieli aktywne konto przed rozpoczęciem promocji, a w czasie trwania Promocji zdeaktywowali konto w Programie IDEA PROFIT.
Reklamacje związane z realizacją promocji należy składać pisemnie na adres: PTK Centertel Sp. z o.o., 01-230 Warszawa, ul. Skierniewicka 10a z dopiskiem: "IDEA PROFIT - ZAKUP USŁUGI W OFERCIE OPTIMA".
PTK Centertel Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany oferty promocyjnej.
Niniejsze zasady dostępne są w siedzibie PTK Centertel oraz w internecie na stronie www.idea.pl.

Promocja

ZASADY PROMOCJI:
SPECJALNE PUNKTY PROFIT ZA DOŁADOWANIE KONTA W USŁUDZE POP W BANKOMATACH SIECI EURONET, PBK I BZ WBK

Organizatorem promocji jest PTK Centertel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Skierniewicka 10a.
Czas trwania promocji: od 1 lipca 2001 r. do 30 września 2001 r.
Uczestnik programu Idea Profit zwiększając limit połączeń w usłudze POP poprzez doładowanie konta w sieci bankomatów: EURONET, PBK i BZ WBK, otrzyma dodatkowe punkty Profit.
Warunki uczestnictwa w promocji:
W promocji mogą brać udział jedynie Uczestnicy programu Idea Profit posiadający aktywne konta w programie przez cały okres trwania promocji.
Promocja dotyczy wyłącznie użytkowników usługi POP.
Warunki promocji:
Przy doładowaniu konta POP zdrapką o wartości 50 PLN, Uczestnik promocji otrzymuje łącznie 75 punktów Profit, w tym:
50 punktów Profit za doładowanie konta POP,
25 punktów Profit za doładowanie w bankomacie sieci ERURONET, PBK lub BZ WBK.
Przy doładowaniu konta POP zdrapką o wartości 100 PLN, Uczestnik promocji otrzymuje łącznie 150 punktów Profit, w tym:
100 punktów Profit za doładowanie konta POP,
50 punktów Profit za doładowanie w bankomacie sieci ERURONET, PBK lub BZ WBK.
Inne:
Zasady uczestnictwa w programie Idea Profit reguluje Regulamin Programu Idea Profit.
Reklamacje związane z realizacja promocji należy składać pisemnie na adres: PTK Centertel Sp z o.o., 01-230 Warszawa, ul. Skierniewicka 10a z dopiskiem Program Idea Profit - PUNKTY PROFIT ZA DOŁADOWANIE KONTA.
Niniejsze zasady dostępne są w siedzibie PTK Centertel oraz na stronach www.idea.pl.

Promocja

REGULAMIN OFERTY "DIRECT DEBIT" - POLECENIE ZAPŁATY ORAZ "WYGODNIE I ROZSĄDNIE"- STAŁE ZLECENIE OBCIĄŻENIA KARTY PŁATNICZEJ LUB KREDYTOWEJ
Organizatorem promocji jest PTK Centertel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
ul. Skierniewicka 10a.
Czas trwania promocji : od 1 lipca 2001 r. do odwołania.
Promocja polecenia zapłaty i stałego zlecenia obciążenia karty płatniczej lub kredytowej w programie Idea Profit, umożliwia Uczestnikowi programu zdobycie dodatkowych punktów promocyjnych za regulowanie rachunków za usługi telekomunikacyjne w sieci Idea i NMT za pomocą tych form płatności.
Polecenie zapłaty jest formą rozliczeń bezgotówkowych umożliwiającą w drodze polecenia zapłaty obciążanie rachunku bankowego Abonenta PTK Centertel kwotami wynikającymi z wystawianych faktur za usługi telekomunikacyjne w sieci Idea i NMT. Polecenie zapłaty umożliwia obciążenie rachunku bankowego Abonenta w terminie płatności faktury - nie wcześniej niż ostatniego dnia roboczego terminu płatności faktury.
Stałe zlecenie obciążenia karty płatniczej lub kredytowej Abonenta PTK Centertel jest również formą rozliczeń bezgotówkowych i umożliwia automatyczne rozliczenie faktur za usługi telekomunikacyjne w sieci Idea i NMT przed upływem terminu płatności faktury.
Warunki promocji:
6.1 Z promocji może skorzystać każdy Uczestnik programu Idea Profit mający aktywne konto w programie.
6.2 Zasady korzystania z polecenia zapłaty, regulowane są przez Zarządzenia Prezesa NBP z dnia 11 grudnia 1992 r. w sprawie form i trybu przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem banków (M.P. Nr 39, poz. 293, zm. M.P. z 1997 r. Nr 77, poz. 732).
6.3 Zasady korzystania ze stałego zlecenia obciążenia karty płatniczej lub kredytowej regulowane są przez umowę z dnia 25 maja 1992 zawartą między PTK Centertel Sp. z o.o., a Polcard S.A.
6.4 Za pierwszą płatność zrealizowaną w drodze polecenia zapłaty, Uczestnikowi programu Idea Profit do konta punktowego w programie dopisane zostanie 550 punktów aktywacyjnych. Każda następna faktura opłacona w ten sposób powiększa stan konta Uczestnika o kolejne 50 punktów.
6.5 Za pierwszą płatność zrealizowaną w drodze stałego zlecenia obciążenia karty płatniczej lub kredytowej Uczestnikowi programu Idea Profit, do konta punktowego w programie dopisane zostanie 450 punktów aktywacyjnych. Każda następna faktura opłacona w ten sposób powiększa stan konta Uczestnika o kolejne 50 punktów.
6.6 W przypadku deaktywacji usługi oraz ponownej jej aktywacji (zaprzestania oraz wznowienia regulowania zobowiązań wobec PTK Centertel w drodze polecenia zapłaty lub stałego zlecenia obciążenia karty płatniczej lub kredytowej), która nastąpiła w okresie krótszym niż 12 miesięcy - do konta punktowego nie zostaną dopisane punkty za ponowną aktywację usługi. Dopisane będą jedynie punkty za dokonanie zapłaty za każdą fakturę PTK Centertel w drodze polecenia zapłaty lub stałego zlecenia obciążenia karty płatniczej lub kredytowej.
6.7 W przypadku, gdy płatności faktur za usługi telekomunikacyjne w sieci Idea i NMT nastąpiły w drodze:

6.7.1 polecenia zapłaty przed datą 1 lipca 2001 r. lub przed dniem przystąpienia Uczestnika do programu, do konta punktowego Uczestnika dopisane będą jedynie punkty za opłaconą w drodze polecenia zapłaty każdą fakturę począwszy od daty utworzenia konta w programie lub rozpoczęcia promocji, czyli 1 lipca 2001.
6.7.2 stałego zlecenia obciążenia karty płatniczej lub kredytowej przed dniem 1 lipca 2001 r. lub przed dniem przystąpienia Uczestnika do programu, do konta punktowego Uczestnika dopisane będą jedynie punkty za każdą opłaconą fakturę w drodze stałego zlecenia obciążenia karty płatniczej lub kredytowej od daty utworzenia konta w programie lub daty rozpoczęcia promocji, czyli 1 lipca 2001.
6.8 W przypadku kont abonenckich, na których znajduje się więcej niż jeden telefon, punkty promocyjne za opłacenie faktur w drodze polecenia zapłaty, jak i stałego zlecenia obciążenia karty płatniczej lub kredytowej, będą dodawane do kont punktowych dla wszystkich telefonów będących w programie, oddzielnie.
6.9 Inne
6.9.1 Zasady uczestnictwa w programie Idea Profit reguluje Regulamin Programu Idea Profit;
6.9.2 Reklamacje związane z realizacją promocji należy składać pisemnie na adres: PTK Centertel Sp. z o.o., 01-230 Warszawa, ul. Skierniewicka 10a z dopiskiem -BEZGOTÓWKOWE FORMY PŁATNOŚCI;
6.9.3 Niniejsze zasady dostępne są w siedzibie PTK Centertel oraz na stronach www.idea.pl

Promocja

25% rabat dla Uczestników programu Idea Profit. Udział w wieczorach z polskim folklorem w hotelu Jan III Sobieski w dniach 01.07 - 31.08.2001 r. w godz. 19.00 - 22.30.

Promocja

Każdy Uczestnik programu Idea Profit, który w dniach 01.07 - 31.08.2001 r., za okazaniem karty IDEA PROFIT, dokona rezerwacji pokoju w hotelu HOLIDAY INN Wrocław, otrzyma podwyższony standard pokoju (pokój executive) w standardowej cenie pokoju rezerwowanego.

Dodatkowo, każdy Uczestnik programu, wynajmujący pokój, otrzyma w trakcie pobytu zaproszenie do Executive Club hotelu HOLIDAY INN.

W przypadku braku wolnych pokoi executive w rezerwowanym terminie, Uczestnik programu otrzyma pokój dwuosobowy w cenie pokoju rezerwowanego oraz zaproszenie do Executive Club w trakcie pobytu w hotelu.

Promocja

W dniach: 1.07 - 31.08.2001 r. wyślesz kwiaty za granicę o 10% taniej (niezależnie od koloru karty Idea Profit) Zamówienia pod numerem tel: 502 111 222

Promocja

Jeśli w dniach 15.07 - 30.09.2001 r. zarezerwujesz bilet przez internet i wykupisz go w biurze KLM w Warszawie na ul. Żwirki i Wigury 1, Okęcie zyskasz nie tylko bilet tańszy o 5%, ale także dodatkowe punkty PROFIT

punkty PROFIT za połączenia z następującymi punktami na mapie:

EUROPA 1000 punktów PROFIT
AMERYKA PN. 1500 punktów PROFIT
AFRYKA 1500 punktów PROFIT
AZJA 2000 punktów PROFIT
AMERYKA PD. 2000 punktów PROFIT
AUSTRALIA 2500 punktów PROFIT

Przypisanie punktów po pozytywnej weryfikacji Uczestnika programu nastąpi:
za lipiec - do 15.08.2001,
za sierpień - do 15.09.2001,
za wrzesień - do 15.10.2001
Wiadomość o przyznaniu punktów zostanie przesłana w formie SMS
Szczegóły Promocji dostępne są w Biurach KLM

Promocja

Posiadaczem karty Idea Profit wraz z rodziną lub przyjaciółmi (do 4 osób) za 100 zł może popłynąć w rejs promem m/v Stena Europe, kursującym z Gdyni w dniach 24.06 -29.08.2001 r.

Rejs trwa cały dzień i całą noc. Wypłynięcie z terminalu promowego w Gdyni codziennie w czasie trwania promocji o 9.00, powrót następnego dnia o 7.00.

Do dyspozycji gości: kabiny 2 osobowe wyposażone w toaletę, prysznic i klimatyzację, restauracje, bary , sklep wolnocłowy , dancing , dyskoteka , dla dzieci specjalny przedpołudniowy program rozrywkowy.

Niezbędne jest posiadanie ważnego paszportu.

Do ceny rejsu należy doliczyć 8 zł. dopłaty paliwowej na osobę.

Informacje www.stenaline.pl, tel. (58) 660 92 00


Program rejsu
dzień 1
8.00 odprawa paszportowo-celna
9.00 wypłynięcie z Gdyni
10.00 - 12.00 przedpołudniowy program dla dzieci i rodziców
12.00 - 14.00 serwujemy obiad (szwedzki stół) w restauracji Globetrotter)
14.00 - 16.00 zabawy dla dzieci: układanie puzzli, rysowanie, malowanie buź
16.00 - 18.00 muzyka taneczna na żywo
19.00 - 21.00 postój promu w Karlskronie
20.00 - 21.00 muzyka w Terrace Bar
21.00 - 23.00 serwujemy kolację (szwedzki stół) w restauracji Globetrotter
21.00 - 0.00 dancing
0.00 - 4.00 dyskoteka
dzień 2
7.00 zejście na ląd w Gdyni

Opinie:

Opinie archiwalne (1):

Komentuj

Komentarze / 1

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: