Nowy regulamin świadczenia usług w PTK Centertel

Newsy
Opinie: 5

Nowy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci cyfrowej GSM 900 / 1800, który decyzją Zarządu wchodzi w życie z dniem 2 lipca 2001. Nowy regulamin dotyczy wyłącznie nowych Abonentów ofert abonamentowych, zawierających umowy od 2 lipca 2001. Zmiana treści dokumentu została spowodowana zmianami w prawa telekomunikacyjnego.

 

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci cyfrowej GSM 900/1800 przez spółkę pod firmą "Polska Telefonia Komórkowa Centertel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Z dnia 19 czerwca 200 rokuROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1 


Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci cyfrowej przez Spółkę pod firmą "Polska Telefonia Komórkowa Centertel" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej "PTK Centertel Sp. z o.o." 


§ 2 


Abonenci PTK Centertel Sp. z o.o. mogą mieć, za pośrednictwem sieci PTK Centertel Sp. z o.o., dostęp do sieci telekomunikacyjnych innych operatorów krajowych i zagranicznych.

§ 3 


PTK Centertel Sp. z o.o. działa na podstawie koncesji nr 264/97/DCS na świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz Zezwolenia na zakładanie i używanie sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego z dnia 21 sierpnia 1997 roku, koncesji nr 478/99 na świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz Zezwolenia na zakładanie i używanie urządzeń i sieci telekomunikacyjnej z dnia 5 lipca 1999 roku wydanych przez Ministra Łączności.


§ 4 


Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1. "abonament" - usługa telekomunikacyjna polegająca na zapewnieniu stałego dostępu do sieci cyfrowej PTK Centertel Sp. z o.o.;
2. "aktywacja" - zakodowanie danych abonenta w celu umożliwienia prawidłowego korzystania z karty SIM, czyli dostępu do usług telekomunikacyjnych świadczonych przez PTK - Centertel Sp. z o.o. w sieci cyfrowej; 
3. "abonent" - osoba, którą wiąże z PTK Centertel Sp. z o.o. umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych określona w Rozdziale V;
4. " cennik" - zestawienie opłat za usługi telekomunikacyjne w sieci cyfrowej wraz z zasadami ich naliczania; 
5. "karta SIM" - karta z mikroprocesorem, umożliwiająca dostęp do usług telekomunikacyjnych oferowanych przez PTK Centertel Sp. z o.o. Karta jest własnością PTK Centertel Sp. z o.o. Karta SIM zawiera osobisty numer identyfikacyjny abonenta -PIN i kod odblokowujący - PUK. Wymienione kody są przydzielane abonentowi przez PTK Centertel Sp. z o.o. po podpisaniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych określonej w Rozdziale V. ;
6. "osoba" - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, utworzona i działająca zgodnie z przepisami prawa;
7. "rachunek telefoniczny"- dokument księgowy, na podstawie którego abonent uiszcza opłaty za usługi telekomunikacyjne;
8. "roaming" - usługa telekomunikacyjna polegająca na korzystaniu z sieci innych operatorów telekomunikacyjnych;
9. "sieć cyfrowa" - sieć radiokomunikacji ruchomej lądowej o strukturze komórkowej pracująca w systemie cyfrowym GSM900/1800, obsługiwana przez PTK Centertel Sp. z o.o.;
10. "telefon cyfrowy" - cyfrowy telefon komórkowy, posiadający świadectwo homologacji dopuszczające do pracy w sieci cyfrowej;
11. "okres rozliczeniowy" - okres, za który dokonywane są rozliczenia należności abonenta wobec PTK Centertel Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, rozpoczynający i kończący się we wskazanych przez PTK Centertel Sp. z o.o. w rachunku telefonicznym dniach miesięcy kalendarzowych; 


ROZDZIAŁ II
ZAKRES USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 

§ 5


1. PTK Centertel Sp. z o.o. świadczy, zgodnie z Regulaminem, usługi telekomunikacyjne w sieci cyfrowej określone w § 5.2., zwane dalej "usługami telekomunikacyjnymi".
2. PTK Centertel Sp. z o.o. świadczy następujące rodzaje usług telekomunikacyjnych:
2.1. abonament
2.2. aktywacja
2.3. połączenia telekomunikacyjne
2.4. inne usługi telekomunikacyjne świadczone zgodnie z wyborem abonenta.
3. Połączenia telekomunikacyjne dzieli się na:
3.1. połączenia radiotelefoniczne realizowane w obrębie sieci cyfrowej;
3.2. połączenia radiotelefoniczne lub radiotelefoniczno-telefoniczne realizowane poprzez sieć cyfrową i sieć innego operatora krajowego; 
3.3. połączenia radiotelefoniczno-telefoniczne międzynarodowe realizowane w obrębie sieci cyfrowej i poprzez sieć TP S.A. lub innego uprawnionego operatora krajowego oraz w obrębie sieci operatorów zagranicznych.
4. Sieć cyfrowa umożliwia abonentowi korzystanie z sieci operatorów cyfrowych w innych krajach (roaming). Lista zagranicznych operatorów sieci cyfrowych (i ich krajów), z którymi podpisana została umowa o współpracy jest dostępna w Biurze Obsługi Klienta i w autoryzowanych punktach sprzedaży PTK Centertel Sp. z o.o.
5. Podczas uzyskiwania połączeń telefonicznych w sieciach operatorów innych krajów, zasady dotyczące przechowywania i transferu danych abonenta mogą być inne niż stosowane w sieci cyfrowej. 
6. Rodzaje usług telekomunikacyjnych świadczonych przez PTK Centertel Sp. z o.o. określa cennik.
7. PTK Centertel Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu świadczonych abonentowi usług telekomunikacyjnych za uprzednim wypowiedzeniem trwającym, co najmniej jeden okres rozliczeniowy.


§ 6


Biuro Obsługi Klienta


1. Abonent ma możliwość całodobowego korzystania z informacji udzielanych przez Biuro Obsługi Klienta PTK Centertel Sp. z o.o.
2. Biuro Obsługi Klienta realizuje obsługę abonentów w szczególności w zakresie:
2.1. reklamacji dotyczących jakości usług oraz wysokości opłat za usługi;
2.2. informacji dotyczących funkcjonowania sieci cyfrowej; 
2.3. dokonywania zmian dotyczących abonentów lub danych osobowych abonentów;
2.4. informacji o nie zastrzeżonych numerach innych abonentów.


§ 7 


PTK Centertel Sp. z o.o. świadczy usługi telekomunikacyjne w zasięgu sieci cyfrowej w zakresie istniejących możliwości technicznych.ROZDZIAŁ III
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PTK CENTERTEL SP. Z O.O. 

§ 8


Zasady odpowiedzialności


PTK Centertel Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek siły wyższej, winy abonenta lub niezachowania przez niego przepisów niniejszego Regulaminu. 


§ 9


1. PTK Centertel Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług telekomunikacyjnych w razie niemożności korzystania z nich przez okres jednorazowo dłuższy niż 3 dni. 
2. W wypadku określonym w ust. 1 odszkodowanie ustala się w wysokości 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej za każdy dzień przerwy w korzystaniu z usług telekomunikacyjnych.
3. Niezależnie od odszkodowania PTK Centertel Sp. z o.o. zwraca w całości wniesioną opłatę za nie wykonane świadczenie. W przypadku gdyby usługę zrealizowano częściowo, zwrot dotyczy części wniesionej opłaty nie znajdującej pokrycia w spełnionym świadczeniu.


§ 10 


Jeżeli szkoda jest następstwem czynu niedozwolonego, PTK Centertel Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.


ROZDZIAŁ IV
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

§ 11 


PTK Centertel Sp. z o.o. świadczy usługi telekomunikacyjne wyłącznie na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, określonej w Rozdziale V i przepisów określonych w Rozdziale VI.


§ 12 


Tajemnica telekomunikacyjna


1. PTK Centertel Sp. z o.o. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa gwarantuje przestrzeganie tajemnicy telekomunikacyjnej dotyczącej w szczególności poufności informacji przekazywanych podczas korzystania z usług, danych dotyczących abonentów, okoliczności i rodzaju połączenia, a także informacji o świadczonych na rzecz abonentów usługach, z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie informacji objętych tajemnicą telekomunikacyjną jest wymagane na podstawie przepisów prawa. 
2.. Pracownicy PTK Centertel Sp. z o.o., którzy realizują usługę telekomunikacyjną, mogą zapoznać się z treścią połączeń telekomunikacyjnych wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji danej usługi, wynikającym z technologii jej świadczenia. 
3. PTK Centertel Sp. z o.o. ma prawo do przetwarzania uzyskanych od abonenta danych osobowych w celu wykonywania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, a także za zgodą abonenta przy organizowaniu akcji promocyjnych i loterii na rzecz abonentów oraz dla celów statystycznych i marketingowych. 
4. PTK Centertel Sp. z o.o. ma prawo do rejestrowania treści połączeń abonentów z Biurem Obsługi Klienta, jednakże wyłącznie w celu wykonywania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. PTK Centertel Sp. z o.o. zapewnia poufność wobec osób trzecich uzyskanych w ten sposób informacji.


ROZDZIAŁ V
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

§ 13


Postanowienia ogólne


1.Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych zostaje zawarta po spełnieniu warunków wymienionych w § 14 , w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Przez umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych PTK Centertel Sp. z o.o. zobowiązuje się do świadczenia usług telekomunikacyjnych zgodnie z Regulaminem, a abonent zobowiązuje się do uiszczania opłat określonych w cenniku i do przestrzegania Regulaminu. 
Regulamin wraz z cennikiem jest dostępny dla abonenta w punktach sprzedaży i Biurze Obsługi Klienta PTK Centertel Sp. z o.o.
3. W imieniu PTK Centertel Sp. z o.o. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawiera osoba upoważniona przez PTK Centertel Sp. z o.o.
4. Abonent zawiera umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych osobiście lub przez należycie umocowanego przedstawiciela. 
5. Abonent zobowiązuje się zawiadamiać na piśmie PTK Centertel Sp. z o.o. o zmianie swego stałego miejsca zamieszkania lub siedziby, statusu prawnego, nazwy lub nazwiska, w terminie 7 dni od dokonania zmiany. PTK Centertel Sp. z o.o. może wymagać od abonenta przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających zaistnienie takich zmian. W razie niedopełnienia powyższych obowiązków przez abonenta, PTK Centertel Sp. z o.o. może zawiesić lub ograniczyć zakres świadczonych usług telekomunikacyjnych. Wszelką korespondencję kierowaną do abonenta pod ostatni wskazany adres uznaje się jako prawidłowo doręczoną ze skutkiem prawnym.


§ 14 


Warunki zawarcia


1.Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych może być zawarta po udokumentowaniu przez daną osobę tożsamości i aktualnego dokładnego miejsca zamieszkania lub siedziby.
2. Osoba zainteresowana zawarciem umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, lub jej przedstawiciel, zobowiązuje się udokumentować okoliczności określone w punkcie 1. niniejszego paragrafu poprzez okazanie ważnych oryginałów lub poświadczonych kopii następujących dokumentów:
2.1. w przypadku osób fizycznych:
2.1.1. dowód osobisty albo paszport zagraniczny; 
oraz
2.1.2. dodatkowy dokument ze zdjęciem i adresem danej osoby; 
2.2. w przypadku innych osób: aktualne dokumenty odpowiednie dla statusu prawnego danej osoby zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dokumenty przedstawiciela, tak jak w przypadku osób fizycznych.; 
3. Z okazywanych stron dokumentów zawierających dane niezbędne do zawarcia umowy PTK Centertel Sp. z o.o. sporządza kserokopie. Osoba ma prawo nie wyrazić zgody na sporządzenie kserokopii jej dokumentów. W takim przypadku PTK Centertel Sp. z o.o. sporządza odpis z okazywanych przez osobę dokumentów. 
4. PTK Centertel Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów i wyjaśnień przed zawarciem umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych:
4.1. jeżeli okazywane dokumenty są zniszczone lub budzą wątpliwości co do ich autentyczności; lub 
4.2. w przypadku wątpliwości co do tytułu prawnego do posiadanej przez osobę karty SIM lub jej statusu prawnego 
5. Do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych wymagana jest pisemna uprzednia zgoda PTK Centertel Sp. z o.o. oraz uregulowanie wszystkich należności dotychczasowego abonenta wobec PTK Centertel Sp. z o.o.; 
6. PTK Centertel Sp. z o.o. może uzależnić dostęp abonenta do sieci cyfrowej lub poszczególnych usług od okazania dodatkowych dokumentów uwiarygodniających zdolność finansową abonenta do regulowania rachunków telefonicznych albo złożenia depozytu lub/i zaliczki na poczet kolejnych rachunków telefonicznych w wysokości do kwoty będącej równowartością do 10 krotnego najniższego miesięcznego wynagrodzenia publikowanego w Monitorze Polskim zarządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej;
7. PTK Centertel Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ustalenia, w chwili zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub w trakcie jej wykonywania limitu należności, którego przekroczenie uprawniać będzie PTK Centertel do żądania wpłaty zaliczki na poczet świadczonych usług telekomunikacyjnych lub zawieszenia możliwości inicjowania połączeń wychodzących i świadczenia usługi roamingu, na zasadach określonych w pkt. 8 i 9 poniżej. 
8. W przypadku przekroczenia limitu, o którym mowa w pkt. 7, PTK Centertel Sp. z o.o. informuje o tym abonenta i wzywa go do wpłaty zaliczki na poczet kolejnych rachunków telefonicznych w wysokości do kwoty będącej równowartością 10 krotnego najniższego miesięcznego wynagrodzenia publikowanego w Monitorze Polskim zarządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. 
9. W razie przekroczenia limitu , o którym mowa w pkt. 7 o więcej niż 10 % jego wysokości , do czasu zapłacenia przez abonenta zaliczki, o której mowa w pkt 8, PTK Centertel Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zawieszenia możliwości inicjowania połączeń wychodzących oraz świadczenia usługi roamingu .


§ 15 


Czas trwania umowy


1. Strony zawierają umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych na czas nieokreślony, począwszy od dnia jej podpisania przez strony.
2. W szczególnych przypadkach umowa może zostać zawarta na czas określony.


§ 16 


Zasady naliczania opłat 


1. Opłaty za usługi telekomunikacyjne i szczegółowe zasady ich naliczania są określone w cenniku.
2. Połączenia telefoniczne są rejestrowane, a opłaty za nie naliczane są za każdą rozpoczętą jednostkę taryfikacyjną, od chwili zgłoszenia się wywołanego urządzenia telekomunikacyjnego do chwili rozłączenia się urządzenia telekomunikacyjnego inicjującego lub wywołanego.
Długość jednostki taryfikacyjnej określa cennik.
3. Opłata abonamentowa jest pobierana z góry co miesiąc. 
4. PTK Centertel Sp. z o.o. zobowiązuje się nie pobierać:
4.1. stałych miesięcznych opłat abonamentowych za okres, w którym abonent nie korzystał z usług telekomunikacyjnych z powodu stwierdzonych przez PTK Centertel Sp. z o.o. wad sieci cyfrowej;
4.2. opłat za połączenia telekomunikacyjne, których treścią są wezwania o pomoc w razie klęski żywiołowej lub innego stanu wyższej konieczności, w szczególności w wypadku katastrofy, przymusowego lądowania statku powietrznego, zagrożenia życia lub mienia na morzu, pożaru, powodzi, nadzwyczajnego zagrożenia środowiska lub innej klęski spowodowanej żywiołowym zdarzeniem, zagrożenia bezpieczeństwa lub obronności państwa oraz zawiadomienia o epidemii, masowych zatruciach pokarmowych, zaraźliwej chorobie zwierzęcej i pojawieniu się szkodników roślin, podlegających prawnemu obowiązkowi zgłaszania. Zwolnienie to nie obejmuje połączeń telefonicznych organów administracji powołanych do niesienia pomocy oraz zwalczania zaraźliwych chorób ludzi, zwierząt i roślin.
Numery, za pośrednictwem których można wykonywać połączenia bez pobierania opłat, określone są w cenniku usług PTK Centertel Sp. z o.o. 


§ 17 


Opłaty


1. Abonent zobowiązuje się uiszczać opłaty za usługi telekomunikacyjne określone w cenniku.
2. PTK Centertel Sp. z o.o. pobiera opłaty:
2.1. jednorazowe - w wysokości określonej w cenniku obowiązującym w dniu zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych;
2.2. pozostałe - w wysokości określonej w cenniku obowiązującym w okresie rozliczeniowym, za który wystawiony został rachunek telefoniczny.
3. Opłaty za korzystanie z sieci operatorów innych krajów, którzy podpisali stosowne umowy z PTK Centertel Sp. z o.o. są obliczane na podstawie stawek ustalonych przez operatora z danego kraju. Abonent PTK Centertel Sp. z o.o. otrzymujący połączenie w czasie swego pobytu na terytorium innego kraju ponosi koszty połączenia na odcinku pomiędzy miejscem swojego pobytu za granicą, a siecią cyfrową. W przypadku rozmów wykonywanych w sieci operatora innego kraju, PTK Centertel Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo obciążenia rachunku abonenta z tego tytułu w późniejszym okresie rozliczeniowym.


§ 18 


Rachunki telefoniczne


1. Opłaty za usługi telekomunikacyjne należne zgodnie z Regulaminem i cennikiem określone są w rachunku telefonicznym wystawionym przez PTK Centertel Sp. z o.o. Okres rozliczeniowy nie może być krótszy niż jeden miesiąc, z wyjątkiem okresu , za który jest wystawiony pierwszy rachunek telefoniczny.
2. PTK Centertel Sp. z o.o. zobowiązuje się określić w rachunku telefonicznym okres rozliczeniowy, za który naliczane są w tym rachunku opłaty za usługi telekomunikacyjne.
3. Rachunki telefoniczne doręczane są listem zwykłym.
4. Rachunki telefoniczne mogą być również doręczane abonentom w inny sposób.
5. W przypadku nieotrzymania rachunku telefonicznego za dany okres rozliczeniowy abonent zobowiązany jest zgłosić ten fakt niezwłocznie do Biura Obsługi Klienta PTK Centertel Sp. z o.o. Skutki nie dokonania zgłoszenia obciążają abonenta. 


§ 19 


Sposób płatności


1. Abonent zobowiązuje się do zapłaty rachunku telefonicznego w terminie w nim wskazanym. Termin płatności rachunku nie może być krótszy niż 14 dni od daty jego wysłania przez PTK Centertel Sp. z o.o. 
2. Za dzień dokonania zapłaty rachunku telefonicznego uważa się dzień uznania należności na rachunku bankowym PTK Centertel Sp. z o.o. lub dzień dokonania ich wpłaty do kasy PTK Centertel sp. z o.o. 
3. W razie opóźnienia którejkolwiek płatności PTK Centertel Sp. z o.o. przysługuje prawo do naliczenia odsetek w wysokości ustawowej za każdy dzień opóźnienia od nie uiszczonych opłat, poczynając od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności rachunku.
W przypadku, gdy opłaty nie zostały uiszczone w całości, odsetki nalicza się od kwoty pozostałej do uiszczenia. 
4. Należne odsetki są wykazywane w rachunku telefonicznym.


§ 20 


Warunki aktywacji karty SIM


1. PTK Centertel Sp. z o.o. zobowiązuje się w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych aktywować każdą kartę SIM, która spełnia wymagania sieci cyfrowej oraz warunki określone w specyfikacji technicznej dla kart SIM.
2. PTK Centertel Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz niezwłocznego zawieszenia świadczenia usług telekomunikacyjnych w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli abonent używa karty SIM, która nie spełnia warunków określonych w punkcie 1. niniejszego paragrafu lub używa karty SIM w zestawieniu z telefonem nie posiadającym homologacji.


§ 21 


Odpowiedzialność abonenta


1. Abonent zobowiązuje się do chronienia karty SIM przed kradzieżą, zniszczeniem, uszkodzeniem, zagubieniem lub utratą w inny sposób.
2. Abonent zobowiązuje się niezwłocznie, telefonicznie lub na piśmie poinformować Biuro Obsługi Klienta PTK Centertel Sp. z o.o. o zagubieniu, kradzieży, zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie w inny sposób karty SIM. 
3. Biuro Obsługi Klienta PTK Centertel Sp. z o.o. potwierdza przyjęcie tej informacji i niezwłocznie zawiesza możliwość inicjowania i przyjmowania połączeń za pośrednictwem wskazanej karty SIM. 
4. Wydanie nowej karty SIM następuje na koszt abonenta, jeśli wymiana wynika z okoliczności leżących po stronie abonenta.
5. Za opłaty wynikające z używania zagubionej, skradzionej lub utraconej w inny sposób karty SIM abonenta przez osoby trzecie, do momentu pisemnego zgłoszenia o tym w Biurze Obsługi Klienta PTK Centertel Sp. z o.o., wyłączną odpowiedzialność ponosi abonent.


§ 22 


Rozwiązanie umowy 


1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres wskazany w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych.
2. Abonent może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w każdym czasie ze skutkiem prawnym na koniec kolejnego okresu rozliczeniowego, następującego po okresie rozliczeniowym, w którym Biuro Obsługi Klienta PTK Centertel Sp. z o.o. otrzymało pismo abonenta o wypowiedzeniu umowy przez Abonenta. 
3. Umowy zawarte na czas określony mogą określać zasady ich wcześniejszego rozwiązywania.
4. PTK Centertel Sp. z o.o. może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym bez odszkodowania w razie:
4.1. cofnięcia przez Ministra Łączności koncesji lub zezwoleń o których mowa w § 3 ;
4.2. naruszenia przez abonenta postanowień Regulaminu;
4.3. likwidacji albo ogłoszenia upadłości abonenta.
5 Jeżeli abonent nie zapłacił należności za usługi telekomunikacyjne w terminie płatności wskazanym w rachunku telefonicznym, PTK Centertel Sp. z o.o. ma prawo zawieszenia możliwości inicjowania połączeń wychodzących oraz świadczenia usługi roamingu.
6. Jeżeli abonent nie zapłacił należności za usługi telekomunikacyjne w terminie 30 dni kalendarzowych od daty płatności wskazanej w rachunku telefonicznym, PTK Centertel Sp. z o.o. ma prawo zawiesić świadczenie wszelkich usług telekomunikacyjnych na rzecz abonenta oraz wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych z abonentem ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa do odszkodowania i konieczności wcześniejszego uprzedzenia abonenta.
7. W dniu upływu okresu wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych umowa ulega rozwiązaniu, a PTK Centertel Sp. z o.o. zaprzestaje świadczenia usług telekomunikacyjnych i wyłącza kartę SIM abonenta z sieci. 
8. PTK Centertel Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych ze skutkiem natychmiastowym lub zawieszenia świadczenia usług telekomunikacyjnych, bez prawa do odszkodowania oraz bez wcześniejszego uprzedzenia abonenta w przypadkach:
8.1. przeniesienia praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych bez uzyskania pisemnej zgody PTK Centertel Sp. z o.o.;
8.2. podania przez abonenta nieprawdziwych danych lub posługiwania się podrobionymi lub przerobionymi dokumentami przy zawieraniu lub w trakcie wykonywania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych;
8.3. nie przedstawienia przez abonenta wszystkich dokumentów wymaganych przez PTK Centertel Sp. z o.o. do zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, o których mowa w § 14 pkt. 2.;
8.4. wycofania przez abonenta płatności za rachunek telefoniczny realizowanej w formie bankowych rozliczeń bezgotówkowych, w razie upływu terminów zapłaty rachunku określonych w pkt. 6.


§ 23


Wygaśnięcie umowy


1. Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych wygasa wskutek:
1.1. śmierci abonenta;
1.2. upływu czasu na jaki została zawarta, chyba że ulega, z mocy postanowień samej umowy przekształceniu w umowę na czas nieokreślony.
2. W razie śmierci abonenta, spadkobiercy mogą po uprawomocnieniu się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku zawrzeć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych. W takiej sytuacji opłata określona w §17 . pkt. 2.1. nie będzie naliczana.
3. Przed uprawomocnieniem się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku abonenta usługi telekomunikacyjne mogą być tymczasowo świadczone na rzecz małżonka i zstępnych bez pobierania opłaty określonej w §17 . pkt. 2.1.
4. W dniu stwierdzenia okoliczności określonych w punkcie 1.1-1.2 niniejszego paragrafu, PTK Centertel Sp. z o.o. zaprzestaje świadczenia usług telekomunikacyjnych i wyłącza kartę SIM abonenta z sieci.


ROZDZIAŁ VI
REKLAMACJE

§ 24


1. Reklamacją jest zgłoszenie przez abonenta roszczenia o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług telekomunikacyjnych przez operatora.
2. Reklamacje mogą być wnoszone w terminie 12 miesięcy od daty wystawienia rachunku telefonicznego za usługę, której dotyczy reklamacja.
3. Wszystkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu można zgłaszać pisemnie ( w tym również faksem oraz e-mailem) do Działu Reklamacji Biura Obsługi Klienta. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu pisma reklamacyjnego do PTK Centertel Sp. z o.o.
4. Zgłoszona reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej wniesienia.
5. Dział Reklamacji Biura Obsługi Klienta udziela odpowiedzi, która zawiera stanowisko PTK Centertel Sp. z o.o. w sprawie reklamacji, uzasadnienie faktyczne i prawne oraz informację o trybie odwoławczym.
6. W przypadku reklamacji dotyczącej rachunku telefonicznego abonent zobowiązany jest wymienić kwestionowaną pozycję i kwotę. Złożenie reklamacji nie zwalnia abonenta z obowiązku zapłaty rachunku telefonicznego.
7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji dotyczącej rachunku telefonicznego PTK Centertel Sp. z o.o. niezwłocznie zwraca abonentowi ewentualną nadpłatę wraz z odsetkami w wysokości ustawowej za każdy dzień, licząc od dnia wpłynięcia nadpłaty na rachunek bankowy lub do kasy PTK Centertel Sp. z o.o. do dnia zwrotu lub pomniejsza o stosowną kwotę kolejny rachunek telefoniczny. 
8. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji abonent ma prawo wnieść pisemne odwołanie do Zarządu PTK- Centertel Sp. z o.o. w terminie 14 dni od doręczenia pisma informującego o negatywnym rozpatrzeniu reklamacji. Wniesienie odwołania nie wpływa na obowiązek zapłacenia kwestionowanej kwoty , zgodnie z pkt 6.
9. Prawo dochodzenia odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi w postępowaniu sądowym przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną również wówczas, gdy PTK Centertel Sp. z o.o. nie rozpatrzył reklamacji w terminie 3 miesięcy od jej wniesienia. 


ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25 


1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy - Prawo telekomunikacyjne wraz z przepisami wykonawczymi.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 lipca 2001 roku.

Opinie:

Opinie archiwalne (5):

Komentuj

Komentarze / 5

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  alex pisze: 2001-07-02 16:49
  Hmm... bardzo się cieszę, że zawarliście taką informację... ale gdy zamiast tego "krótkiego" regulaminu napisać, co się zmieniło, to byłoby całkiem fajnie... :)
  0
 • Users Avatars Mini
  Mateusz pisze: 2001-07-02 16:58
  co się zmianiło... usługi IDEII nie są już powszechnymi :))) hm... nieźle.
  0
 • Users Avatars Mini
  wolnoczytajacy pisze: 2001-07-02 20:47
  Do Alex: MASZ 100% RACJI! Szanowna redakcjo, jesli juz koniecznie musicie zamieszczac takie dlugie artykuly, to chociaz streszcie je pod spodem. Z gory dziekuje!
  0
 • Users Avatars Mini
  gugu1 pisze: 2001-07-02 20:50
  A czy to prawda ze teraz kupujac telefon w promocji trzeba podpisac aneks na 24 miesiace?!
  0
 • Users Avatars Mini
  Bociek pisze: 2001-07-03 03:12
  i teraz juz u kazdego operatora jak sie nie wyrobisz z rkami to czekasz na fiz. wplyw kaski na konto z faxem sie zegnamy no i umowa zrywana pow. zaleglosci 5mcy i zdrapka do konca zycia...
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: