Oficjalne wyniki finansowe Ery za rok 2000 - komunikat prasowy

Newsy
Żródło: Era
Opinie: 9

Warszawa –  21 marca 2001 – Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. (PTC), (www.eragsm.pl) wiodący operator usług telefonii komórkowej GSM 900 i GSM 1800 w Polsce, a także posiadacz koncesji UMTS ogłosił w dniu dzisiejszym swoje wyniki za czwarty kwartał 2000 roku i cały rok finansowy 2000. Prezentowane dane są przedstawione według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i wyrażone w PLN. 

 • Przychody ze sprzedaży wzrosły o 40,1% osiągając kwotę 3,6 miliarda złotych

 • Liczba abonentów PTC przekroczyła 2,8 miliona

 • Wskaźnik „churn” oznaczający przymusowe bądź dobrowolne odłączenie klienta od sieci spadł  do poziomu 2,0% miesięcznie

 • Wzrost wskaźnika EBITDA do przychodów ze sprzedaży wzrósł do poziomu 31,3 %

 • Zysk netto w wysokości 97,7 milionów złotych

 

Podstawowe informacje finansowe za rok 2000

rPrzychody

Przychody ze sprzedaży ogółem za czwarty kwartał 2000 roku wzrosły w porównaniu z tym samym okresem roku 1999 z kwoty 778,2 miliona złotych (187,8 miliona USD) do kwoty 983,7 miliona złotych (237,4 miliona USD). Oznacza to wzrost o 26,4%. Wzrost przychodów odzwierciedla w głównej mierze wzrost liczby klientów, a także wzrost poziomu wykorzystania oferowanych usług, przede wszystkim krótkich wiadomości tekstowych SMS. Przychody ze sprzedaży ogółem za rok obrotowy 2000 wyniosły
3.632,4 miliona złotych (876,7 miliona USD) i wzrosły o 1.040,3 miliona  złotych (251,1 miliona  USD) to jest 40,1% w stosunku do przychodów za rok 1999. Głównymi źródłami przychodów są miesięczne opłaty abonamentowe, sprzedaż usług telefonicznych, na którą składają się przychody ze sprzedaży czasu rozmów według planów taryfowych, zawierające przychody z tytułu rozmów przychodzących i wychodzących, przychody z tytułu roamingu, transmisji danych (przede wszystkim krótkich wiadomości tekstowych SMS) oraz korzystania z kuponów w systemie Tak Tak. Innymi znaczącymi źródłami przychodów są opłaty za aktywację w sieci i przychody ze sprzedaży telefonów i akcesoriów.
Przychody ze sprzedaży usług wzrosły o 46,2% z 2.369,4 miliona złotych (571,9 miliona USD) w roku 1999 do 3.463,0 milionów złotych (835,8 miliona USD) w roku 2000. Przychody ze sprzedaży telefonów i akcesoriów spadły o 23,9% z 222,6 miliona złotych (53,7 miliona USD) w roku 1999 do 169,5 milionów złotych (40,9 miliona USD) w roku 2000. Wzrost przychodów odzwierciedla 60% wzrost liczby abonentów w stosunku do poprzedniego roku. Efekt wzrostu liczby klientów został do pewnego stopnia zredukowany przez spadek średniego przychodu z minuty rozmowy spowodowany wprowadzeniem nowych taryf i zmniejszeniem przeciętnego czasu rozmowy.

   

Przychody: Przychody ze sprzedaży ogółem w roku 2000 wzrosły o ponad 40% w porównaniu do roku 1999 nawet po wprowadzeniu nowych tańszych taryf.

Średni przychód na abonenta (ARPU)

Średni przychód na klienta (ARPU) w czwartym kwartale 2000 roku wyniósł 119 złotych (28,7 USD). Wartość ta oznacza spadek wskaźnika ARPU w stosunku do trzeciego kwartału 2000 roku kiedy to wskaźnik wynosił PLN 132 (31,9 USD) i jest ona wynikiem wprowadzenia nowych taryf w listopadzie 2000 roku, a także rosnącego udziału klientów systemu Tak Tak w ogólnej liczbie klientów. ARPU pochodzący od klientów płacących abonament wyniósł w czwartym kwartale 2000 roku 146 złotych (35,2 USD), zaś ARPU dla klientów systemu Tak Tak kształtowało się na poziomie 43 złotych (10,6 USD). Za rok obrotowy 2000 wskaźnik ARPU wyniósł 127 złotych (30,7 USD), co oznacza spadek w porównaniu do roku 1999, kiedy ARPU wynosiło 160 złotych (38,6 USD). Spadkowy trend ARPU jest między innymi wynikiem zmian w strukturze abonentów PTC. Coraz więcej klientów decyduje się na system Tak Tak. Ponadto PTC wprowadziło w listopadzie 2000 roku nowe, tańsze taryfy, pakiety darmowych minut i krótkich wiadomości tekstowych (SMS) w abonamencie. Przyczyną zmniejszającego się wskaźnika ARPU jest również zmniejszenie się przeciętnego czasu rozmowy. Wskaźnik ARPU dla klientów abonamentowych w roku 2000 wyniósł 153 złotych (36,9 USD), a dla klientów korzystających z systemu Tak Tak 44 złote (10,6 USD).

Koszty sprzedaży

W czwartym kwartale 2000 roku koszty sprzedaży wyniosły 604,8 miliona złotych (146,0 milionów USD) wobec 492,7 miliona złotych (118,9 miliona USD) za ten sam okres roku ubiegłego. Oznacza to wzrost o 22,7%. W roku 2000 całkowity koszt własny sprzedanych towarów i usług wyniósł 2.250,4 miliona złotych  (543,2 miliona USD), podczas gdy w roku 1999 koszt ten kształtował się na poziomie 1.662,9 miliona złotych (401,3 miliona USD). Oznacza to wzrost o 35,3% w roku 2000. Koszt sprzedaży zawiera koszty sprzedaży usług oraz koszty sprzedaży telefonów i akcesoriów. Koszt sprzedaży usług wzrósł o 47,6% z 939,0 milionów złotych (226,6 miliona USD) w roku 1999 do 1.386,3 miliona złotych  (334,6 miliona USD) w roku 2000. Na ten wynik wpłynęło przede wszystkim zwiększenie się liczby abonentów  PTC o 60% w roku 2000. Koszt sprzedaży telefonów i akcesoriów wzrósł o 19,4% z 723,8 miliona złotych  (174,7 miliona USD) w roku 1999 do 864,1 miliona złotych (208,6 miliona USD) w roku 2000. Wzrost ten wynikał ze zmiany w strukturze abonentów PTC oraz ze zwiększającej się liczby klientów systemu Tak Tak, również tych którzy kupują tylko kartę prepaid, a w aparat telefoniczny  zaopatrują sie na rynku wtórnym.  

Marża brutto

W roku 2000 marża brutto wyniosła 1.382,0 miliony złotych (333,6 miliona USD), zaś w roku 1999 wyniosła 929,2 miliona złotych (224,3 miliona USD). Marża brutto na sprzedaży stanowiła wzrosła z 35,8% przychodów ze sprzedaży w 1999 roku do 38% przychodów ze sprzedaży w 2000.

Koszt pozyskania klienta

W czwartym kwartale 2000 roku PTC zdecydowało się przeprowadzić silną kampanię reklamową na rzecz nowo wprowadzanych taryf i usług. Średni koszt pozyskania klienta w ostatnim kwartale 2000 roku wzrósł do 580 złotych (140 USD). Dla porównania w trzecim kwartale 2000 roku poziom kosztów pozyskania klienta utrzymywał się na poziomie 546 złotych (131,8 USD). Średni koszt pozyskania klienta płacącego abonament wzrósł z 757 złotych (182,7 USD) w trzecim kwartale 2000 roku do 918 złotych
(221,6 USD) w czwartym kwartale. Dla klientów w systemie Tak Tak poziom kosztów wynosił odpowiednio 112 złotych (27,0 USD) w czwartym i 136 złotych (32,8 USD) w trzecim kwartale 2000 roku.
Za cały rok 2000 średni koszt pozyskania klienta  wyniósł 585 złotych (141,2 USD) i jego wysoki poziom związany jest z wysokim kosztami pozyskania klienta w pierwszym i drugim kwartale 2000 roku. Średni koszt pozyskania klienta płacącego abonament wyniósł w 2000 roku  808 złotych (195,0 USD), zaś koszt pozyskania klienta systemu Tak Tak 132 złotych (31,9 USD). 

Wzrost EBITDA

EBITDA (zysk przed opodatkowaniem, przychodami i kosztami z tytułu odsetek, amortyzacją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych) za czwarty kwartał 2000 roku wyniosła 309,8 miliona złotych (74,8 miliona USD) w porównaniu do 215,1 miliona złotych (51,9 miliona USD) za ten sam okres 1999 roku. Wskaźnik EBITDA za 2000 rok wyniósł 1.135,7 miliona złotych (274,1 miliona USD), podczas gdy w roku 1999 wyniósł 598,3 miliona złotych (144,4 miliona USD). Wzrost EBITDA o 89,8% w roku 2000 był bardzo znaczący zważywszy na wysokie koszty pozyskania ponad 1,6 miliona abonentów (przyłączenia brutto) w porównaniu z 1,3 miliona w roku 1999. Stosunkowo mniejszy wzrost kosztów sprzedaży (35%) oraz utrzymywanie na niskim poziomie wskaźnika „churn” oraz kosztów nieściągalnych należności przy 40% wzroście przychodów ze sprzedaży pozwoliło na osiągnięcie tak wysokiego poziomu EBITDA. Wskaźnik EBITDA do przychodów ze sprzedaży netto wzrósł o 35% z poziomu 23,1% w roku 1999 na 31,3% w roku 2000.

EBITDA: W 2000 roku wskaźnik EBITDA wzrósł o 89,8% w stosunku do roku ubiegłego.

Koszty finansowe

W wyniku prowadzenia polityki skierowanej na finansowanie działalności głównie długiem Spółka jest podatna na wysokie ryzyko kursowe. Wysokie zobowiązania wyrażone w walutach obcych powodują powstanie znaczącego ryzyka kursowego oraz są źródłem kosztów odsetkowych. W celu zminimalizowania ryzyka kursowego i kosztów odsetkowych PTC na początku 2000 roku rozpoczęła stosowanie polityki zabezpieczającej (hedging). W roku 2000 koszty odsetek netto wyniosły 501,6 miliona złotych
(121,1 miliona USD) w porównaniu do 247,5 miliona złotych (59,7 miliona USD) w roku 1999. Wzrost kosztów odsetek wynikał z tego, że rok 2000 był pierwszym pełnym rokiem finansowym, w którym PTC prowadziła spłatę odsetek od obligacji wyemitowanych w 1999 roku. Ponadto zwiększyła się kwota środków walutowych wykorzystanych z kredytu udzielonego PTC przez konsorcjum bankowe, pod przewodnictwem Citibanku zawartego w 1997 roku. W roku 2000 odnotowano wysokie wahania kursu złotego w stosunku do dolara amerykańskiego oraz euro. Na dzień 31 grudnia 2000 roku kurs złotego kształtował się na poziomie 4,14 złotego za dolara oraz 3,85 złotego za euro. W efekcie aprecjacji złotego w stosunku do obu walut w czwartym kwartale 2000 roku Spółka na dzień bilansowy uzyskała zysk netto z tytułu różnic kursowych w wysokości 12,0 milionów złotych (2,9 miliona USD). Dla porównania w roku 1999 PTC  poniosła stratę netto z tytułu różnic kursowych w wysokości 150,7 miliona złotych  (36,4 miliona USD). Głównym źródłem tej poprawy była malejąca wartość euro. Zysk netto z tytułu dodatnich różnic kursowych został zmniejszony przez wyższe koszty odsetek, które spowodowały wzrost straty na działalności finansowej o 22,9% z 398,3 miliona złotych (96,1 miliona USD) w roku 1999 do poziomu 489,5 milionów złotych  (118,1 miliona USD) w roku 2000. 

Koszty należności wątpliwych

Skuteczna polityka windykacji należności w PTC i zwiększający się udział klientów systemu Tak Tak pozwoliła na obniżenie poziomu przyrostu „złych długów” w stosunku do przychodów ze sprzedaży, z 5,6% na koniec roku 1999 do 4,0% na koniec roku 2000. Polityka windykacji należności polega na stałym monitorowaniu sklepów i salonów firmowych, dealerów, przedstawicielskich punktów sprzedaży, a także poszczególnych abonentów.

Wynik netto

Aprecjacja złotego w stosunku do dolara amerykańskiego i euro w czwartym kwartale wpłynęła pozytywnie na wynik finansowy netto. W czwartym kwartale 2000 roku PTC odnotowała zysk netto w wysokości 203,5 miliona złotych (49,1 miliona USD) w porównaniu  do zysku netto w wysokości 71,5 miliona złotych  (17,3 USD) w tym sam okresie roku 1999. W roku 2000 PTC osiągnęło zysk netto w wysokości 97,7 miliona złotych (23,6 miliona USD)[1]  wobec straty netto w wysokości 122,5 miliona złotych (29,6 miliona USD) w 1999 roku. Zmianę trendu w wyniku finansowym PTC zawdzięczamy w dużej mierze wzrostowi wskaźnika EBITDA o prawie 90% w stosunku do roku 1999 i zyskom (w większości niezrealizowanym) z tytułu różnic kursowych wynikającym przede wszystkim z aprecjacji złotego w czwartym kwartale 2000 roku.

Wynik netto:  W roku 2000 PTC osiągnęło zysk netto w wysokości 97,7 miliona złotych (23,6 miliona USD) w porównaniu do straty netto w wysokości 122,5 miliona złotych (29,6 miliona USD) w roku 1999.

Płynność i refinansowanie kredytu konsorcjalnego Citibank

Na dzień 31 grudnia 2000 roku na saldo zadłużenia z tytułu kredytu udzielonego przez konsorcjum bankowe reprezentowane przez Citibank składała się transza złotowa w wysokości 529,5 milionów złotych (127,8 miliona USD) i transza walutowa w wysokości 156,5 miliona DEM (74,4 miliona USD). 19 lutego 2001 roku PTC podpisało nowe umowy kredytowe na kwotę
650 milionów euro w celu zapewnienia działalności sieci GSM i rozwoju sieci UMTS. Nowy kredyt konsorcjalny posłuży także w części do spłaty ciągnień wynikających z poprzedniego kredytu w kwocie 672 milionów DEM, który PTC otrzymała w 1997 roku. Nowa umowa kredytowa zawarta została na 5 lat. Umowa została przygotowana i podpisana przez Deutsche Bank, Dresdner Bank Luxembourg S.A., Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju i Deutsche Bank Polska S.A. Kredyt zostanie udostępniony w następujących transzach: w  transzy kredytu odnawialnego w wysokości równowartości 387,5 miliona euro dostępnej w euro lub w walutach fakultatywnych oraz w transzy kredytu odnawialnego w złotych, gdzie łączna kwota zaangażowania nie przekroczy wysokości równowartości 262,5 miliona euro. Większy niż w przypadku dotychczasowego kredytu konsorcjalnego udział transzy złotowej jest wynikiem starań PTC mających na celu ograniczenie ryzyka kursowego.
Stopa oprocentowania kredytu w skali rocznej jest określona jako suma obowiązującej marży zależnej od wskaźnika długu uprzywilejowanego do EBITDA, obowiązujących stóp WIBOR, EURIBOR i LIBOR w zależności od waluty, w której będzie dokonana wypłata.

 

Dane operacyjne

Wzrost liczby abonentów

W czwartym kwartale 2000 roku PTC pozyskała 419.642 nowych klientów („przyłączenia brutto”), czyli o 18,5% więcej niż w podobnym okresie roku 1999, co pozwoliło zwiększyć liczbę klientów PTC do ponad 2,8 miliona. Wśród nowych klientów znalazło się 243.420 osób płacących abonament i 176.222 użytkowników systemu  Tak Tak. W sumie na koniec roku 2000 PTC posiadała ponad 2.802.980 klientów. W porównaniu do roku 1999, kiedy liczba klientów PTC wynosiła 1.751.475 jest to wzrost o ponad 60%. Struktura klientów na koniec grudnia 2000 roku kształtowała się w sposób następujący: liczba użytkowników systemu Tak Tak wynosiła 770.254 to jest 27.5% wszystkich abonentów PTC. W roku 1999 z systemu Tak Tak korzystało 365.155 osób czyli 20,8% wszystkich abonentów PTC. PTC odnotowała także bardzo duży, blisko 47% procentowy wzrost liczby klientów płacących abonament 2.032.726 w 2000 roku wobec 1.386.320 w 1999 roku. Całkowity rynek telefonii bezprzewodowej wzrósł o 71%, osiągając w roku 2000 około 17,6% penetracji całej populacji Polski. Łącznie wszyscy operatorzy telefonii cyfrowej obsługują około 6,8 miliona abonentów. Klienci PTC stanowią około 41,8% ogólnej liczby użytkowników telefonii komórkowej w naszym kraju i 42,5% liczby użytkowników telefonii komórkowej w systemie GSM, co stawia Spółkę na czołowym miejscu  wśród firm oferujących tego typu usługi w Polsce.

Wzrost liczby abonentów: W porównaniu do roku 1999 liczba abonentów sieci komórkowej PTC wzrosła o 60%, co czyni PTC niekwestionowanym liderem rynku usług telefonii bezprzewodowej w Polsce.

Stale spadający wskaźnik “churn”

Termin „churn” oznacza odłączenie klienta od sieci – dobrowolne (na prośbę klienta), bądź przymusowe. W czwartym kwartale roku 2000 wskaźnik ten osiągnął najniższy w historii PTC poziom – 1,69%. Dla porównania w tym samym okresie ubiegłego roku wskaźnik „churn” wyniósł 2,13% co oznacza spadek o 44 punktów bazowych w ciągu roku. Średni miesięczny wskaźnik „churn” dla klientów płacących abonament wyniósł 1,9% zaś dla klientów systemu Tak Tak 1,08%. Analizując wysokość wskaźnika dla klientów systemu Tak Tak należy wziąć pod uwagę zmianę polegająca na przedłużeniu okresu po jakim klienci ci są odłączani od sieci z sześciu do dwunastu miesięcy, co podyktowane było wymaganiami rynku. Średni wskaźnik “churn” w roku 2000 wyniósł 2,0% w porównaniu do 2,5% średniego wskaźnika „churn” w 1999 roku. Wskaźnik „churn” dla klientów płacących abonament wyniósł 2,0% w roku 2000 w porównaniu z 2,3% w roku 1999. Wskaźnik „churn” dla klientów systemu Tak Tak wyniósł 1,96% w roku 2000 w porównaniu z 3,2% w roku 1999. Spadek wskaźnika “churn” w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego jest efektem uruchomienia programu stałego klienta “Stokrotka”, wprowadzenia nowych taryf, segmentacji rynku oraz szerokiej oferty dodatkowych usług. Dowodzi on wysokiego poziomu satysfakcji klientów oraz znaczącej jakości usług PTC.

Wskaźnik “churn”: W czwartym kwartale roku 2000 wskaźnik “churn” spadł do najniższego poziomu od rozpoczęcia działalności przez PTC.

Stabilizacja czasu rozmów

Czwarty kwartał 2000 roku przyniósł stabilizację w średnim, miesięcznym czasie rozmów, przypadającym na klienta (Minutes of Use – MOU), osiągając wartość 161 minut. W trzecim kwartale 2000 roku wskaźnik ten wynosił również 161 minut. W porównaniu do czwartego kwartału roku 1999 wskaźnik MOU spadł z poziomu 172 minut. Średni miesięczny czas rozmów w roku 2000 wyniósł 159 minut  i spadł w porównaniu do roku 1999 kiedy to wynosił 180 minut. Wskaźnik MOU dla klientów płacących abonament w czwartym kwartale wyniósł 186 minut, zaś dla klientów systemu „Tak Tak” 87 minut. Za cały rok 2000 wskaźnik MOU wyniósł dla obu grup odpowiednio 180 minut i 92 minuty.

Wzrost ilości wysyłanych krótkich wiadomości tekstowych (SMS)

W czwartym kwartale roku 2000 średnia liczba krótkich wiadomości tekstowych (SMS) wysyłanych z PTC wzrosła do poziomu przekraczającego 9 wiadomości na klienta miesięcznie. Klienci płacący abonament wysyłają średnio około 10 wiadomości miesięcznie, zaś klienci systemu Tak Tak około 8 SMS’ów. W całym roku 2000 średnia liczba krótkich wiadomości (SMS) wysyłanych z PTC wzrosła do poziomu około 7 wiadomości na klienta miesięcznie. Klienci płacący abonament oraz klienci systemu "Tak Tak" wysyłali w roku 2000 odpowiednio około 8 i 5 wiadomości miesięcznie.

Rozbudowa sieci

W ciągu czwartego kwartału 2000 roku, PTC kontynuowała rozwój sieci szkieletowej SDH i obecnie użytkuje około 2600 kilometrów i łączy 12 największych obszarów urbanizacyjnych w naszym kraju, między innymi region  Warszawy, Krakowa, Gdańska, i Szczecina. Zbudowana we współpracy ze szwedzką firmą Ericsson (NASDAQ: ERICY) sieć SDH jest największą tego rodzaju inwestycją w Polsce, która pozwoliła PTC  na osiągnięcie bardzo wysokiej prędkości transmisji danych 2*155 Mbit/s. Sieć szkieletowa SDH składa się z 13 odcinków o łącznej długości 2600 kilometrów. Sieć ta połączyła 12 najważniejszych miast w kraju, w których PTC posiada swoje stacje bazowe (Mobile Switching Centers). Do połowy roku 2001 sieć szkieletowa SDH będzie się składać z 18 linii o łącznej długości 3500 kilometrów i pokryje główne szlaki komunikacyjne i miasta kraju. Do końca roku 2000 całkowita wartość inwestycji PTC w szkieletową sieć SDH osiągnęła poziom 41,4 miliona euro. W roku 2001 Spółka planuje dodatkowo zainwestować 7,2 miliona złotych w SDH. Szkieletowa sieć SDH zminimalizuje, ale nie wyeliminuje potrzebę korzystania z linii i sieci operatorów stacjonarnych, przez co ograniczy koszty z tym związane. PTC rozbudowuje także swoją sieć GSM, aby spełnić wymagania zawarte w licencji na usługi GSM w paśmie 900 Mhz oraz zwiększyć pojemność sieci i nieustająco podnosić wysoką jakość usług. Zapisy koncesji wymagają od PTC pokrycia 84,9% powierzchni kraju i 95,6% jego populacji w ciągu 2000 roku. Wymagania te PTC spełniło już pod koniec pierwszego kwartału 2000 roku, a  na dzień 31 grudnia 2000 roku wskaźnik pokrycia geograficznego  wynosił 93,6%, zaś wskaźnik pokrycia populacji 98,6%.

Rozbudowa sieci: Na koniec roku 2000 inwestycje sieciowe PTC osiągnęły poziom 5,7 miliarda złotych. Na tą liczbę składa się 3,3 miliarda złotych inwestycji w sieciowe środki trwałe oraz 2,4 miliarda złotych opłat koncesyjnych.

 

Wydarzenia

UMTS

W 2000 roku PTC otrzymała licencję na świadczenie usług telekomunikacyjnych według europejskiego standardu telekomunikacyjnego UMTS, wraz z zezwoleniem na zakładanie i używanie sieci telekomunikacyjnej oraz przydziałem częstotliwości 2 GHz. Minister Telekomunikacji anulował przetarg na koncesję UMTS po tym jak złożono tylko trzy wnioski na pięć oferowanych licencji. 20 grudnia 2000 roku przyznał licencję UMTS dotychczasowym operatorom sieci GSM, którzy złożyli swoje oferty w przetargu. Koncesję UMTS, zezwolenie i przydział częstotliwości wydano Spółce na okres do dnia 1 stycznia 2023. Dodatkowo, na rok przed datą wygaśnięcia ważności koncesji ważność ta może zostać przedłużona na czas określony. Każdy z operatorów jest uprawniony do rozpoczęcia działalności w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych przewidzianych w koncesji nie wcześniej niż 1 stycznia 2003 roku i nie później niż 1 stycznia 2004 roku. Zapisy koncesji UMTS wymagają od PTC by do końca roku 2004 objęła swoim zasięgiem 20% populacji, a do końca 2007 roku 40% populacji. Zobowiązanie finansowe wobec Ministerstwa Łączności z tytułu udzielonej koncesji UMTS jest denominowane w euro i wynosi 650 milionów euro. Jest ono rozłożone na 22 raty: pierwsza rata wynosząca 10 milionów euro została zapłacona 27 grudnia 2000 roku. Trzy następne raty, z których dwie pierwsze wynoszą 83 miliony euro, a trzecia wynosi 84 miliony euro są płatne odpowiednio w marcu, czerwcu i wrześniu 2001 roku. Raty płatne rocznie przypadające na lata 2005 do 2013 wynoszą 15 milionów euro każda. Raty płatne rocznie przypadające na lata 2014 do 2021 wynoszą 28 milionów euro każda, a pozostała część zobowiązania wynosząca 31 milionów euro jest płatna w roku 2022. PTC sfinansuje licencję UMTS częściowo z nowego kredytu konsorcjalnego (150 milionów euro) i spodziewanego dodatkowego finansowania w 2001 roku.  

Nowe plany taryfowe

W listopadzie 2000 roku PTC wprowadziła nowe taryfy. Zmiany w taryfach nastąpiły we wszystkich segmentach klientów: wśród użytkowników systemu Tak Tak, abonentów indywidualnych i biznesowych. Powodem zmian w taryfach była zmiana podejścia Spółki do klienta. Według nowej strategią firmy klienci biznesowi stanowią osobną grupę klientów. W związku z tym nowa oferta „Era Biznes” jest skierowana równocześnie do dużych, średnich i małych przedsiębiorstw w tym do firm rodzinnych, a nawet jednoosobowych. Osobna „oferta prywatna” jest skierowana do wszystkich użytkowników indywidualnych i obejmuje zarówno klientów „post-paid” „Moja Era” i systemu Tak Tak. „Era Biznes” i „ Moja Era” zawierają cztery plany taryfowe, a system Tak Tak zawiera 2 plany taryfowe. Najważniejszymi zmianami są:

 • Pakiet minut we wszystkich  czterech taryfach dla klientów biznesowych i w trzech z czterech taryf dla klientów indywidualnych.

 • Pakiet krótkich wiadomości tekstowe SMS zawarty w abonamencie wszystkich taryf dla klientów biznesowych i klientów indywidualnych.

 • Brak różnic w cenie połączeń  w ramach sieci PTC i połączeń z innymi operatorami.

 • Darmowa  usługa poczty głosowej dla klientów kontraktowych.

 • Zlikwidowanie zróżnicowania cen połączeń w godzinach szczytu i poza godzinami szczytu dla wszystkich taryf biznesowych i taryfy „Cały Dzień” w systemie taryf indywidualnych.

 • Ustalenie sztywnych ram dla „godzin szczytu” we wszystkich taryfach dla klientów indywidualnych od godz. 8.00 do godz. 18.00 od poniedziałku do piątku. 

Dotychczasowe taryfy nie są już oferowane nowym klientom. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że proces migracji klientów ze starych do nowych taryf będzie trwał dłuższy czas.  

Nowe Usługi

W trakcie czwartego kwartału 2000 roku PTC wprowadziło kilka rodzajów usług przeznaczonych przede wszystkim dla klientów biznesowych. Terminale Bezprzewodowe pozwalają na połączenie terminali kart kredytowych POS z centrum autoryzacji firmy POLCARD poprzez sieć PTC  zamiast dotychczasowych połączeń poprzez telefoniczną sieć analogową. Usługa ta pozwoli na rozliczanie transakcji dokonywanych kartą kredytową w obecności klienta co znacząco poprawi ich bezpieczeństwo. GSM Office pozwala na świadczenie kilku bezprzewodowych usług w specjalnie wyposażonych i przygotowanych do tego celu budynkach. Usługi te obejmują darmowe rozmowy wewnętrzne i połączenia bezprzewodowe. VPN GSM pozwala na stworzenie własnej sieci w ramach sieci PTC. VPN GSM oferuje: zarządzanie uprawnieniami użytkowników, rozmowy telefoniczne w ramach własnej sieci tańsze o 50% i krótkie 3-6 cyfrowe numery telefoniczne dla użytkowników sieci. FCT pozwala na przełączanie rozmów użytkowników telefonicznych sieci analogowych do sieci PTC z wyłączeniem połączeń międzyoperatorskich. SMS Supera pozwala na jednoczesne wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych SMS do grupy wcześniej zdefiniowanych grupy osób. Fax Mailbox jest kolejną darmową usługą w ramach usług Fax&Data i VMS. Jest bardzo przydatny dla użytkowników, którzy nie mogą otrzymywać faksów ponieważ są poza zasięgiem sieci, bądź ich telefon jest wyłączony. W takich przypadkach wiadomość faksowa, którą mają otrzymać jest zachowywana w Fax Mailbox i przygotowana do późniejszego wysłania na faks.

Certyfikat ISO 9002

W czwartym kwartale 2000 roku przyznano PTC certyfikaty ISO 9002 w trzech obszarach:

 •  Wsparcie kontraktowo-zakupowe klientów wewnętrznych PTC Sp. z o.o.

 • Obsługa finansowa abonentów i kanałów sprzedaży.

 • Strategiczne planowanie rozwoju sieci GSM oraz optymalizacja jej działania.

Podwyższenie kapitału

30 listopada 2000, kapitał zapasowy PTC wzrósł o kwotę 409.753.655,2 złotych  (91.387.393,27 USD). Jest to rezultat konwersji pożyczki od udziałowców i dopłat pieniężnych. Pożyczka od udziałowców w kwocie 75 mln USD była udzielona Spółce w sierpniu 1999 roku. Wszyscy udziałowcy PTC uczestniczyli w podwyższeniu kapitału proporcjonalnie do ilości posiadanych udziałów. Zaangażowanie poszczególnych udziałowców w podniesienie kapitału przedstawia się następująco:

Elektrim Telekomunikacja Sp. z o.o         196.680.934,99 zł

DeTeMobil Deutche Telekom Mobilnet Gmbh     92.194.572,42 zł

MediaOne International B.V.                    92.194.572,42 zł

Polpager Sp. z o.o.                          16.390.146,21 zł

Carcom Warszawa Sp. z o.o                  7.785.319,45 zł

Elektrim Autoinvest                        4.507.290,21 zł

Elektrim S.A.                              819,51

Podwyższony kapitał zakładowy Spółki i kapitał zapasowy z dopłat wspólników wynosi, po konwersji pożyczek podporządkowanych, 880.8 milionów złotych (212,6 miliona USD). Podwyższenie kapitału zmniejsza zadłużenie PTC o 75 milionów USD wraz z należnymi odsetkami.

Wybór nowego Dyrektora Finansowego

12 stycznia 2001 roku Jon Eastick został wybrany na nowego Dyrektora Finansowego i Członka Zarządu. Nowy Dyrektor zaczął pełnić swoje obowiązki 1 marca 2001 roku. Do podstawowych obowiązków należy między innymi zarządzanie i kierowanie finansowymi operacjami Spółki, strategiczne planowanie, zarządzanie ryzykiem i podatkami. Jon Eastick przed podjęciem pracy w PTC był zatrudniony od 1998 roku na stanowisku Dyrektora Finansowego w firmie Lucent Technologies Polska S.A. Dodatkowo Jonathan Eastick był odpowiedzialny za finansowe aspekty rozwoju i sprzedaży produktów technologii UMTS w Europie, na Bliskim Wschodzie i Afryce

 

Cele na rok 2001

Koszty i cele rozbudowy sieci

Zgodnie z postanowieniami licencji GSM 900 i GSM 1800 PTC jest zobowiązana do objęcia swym zasięgiem do lipca 2004 roku 90% terytorium kraju. W roku 2001 PTC zamierza wydać 300 milionów USD by sprostać wymaganiom dotyczącym zasięgu i dostępności sieci. PTC chce także rozbudować sieć tak by zaspokoić potrzeby wciąż wzrastającej liczby abonentów. Finansowanie tej działalności odbędzie się środków własnych i ze środków kredytu konsorcjalnego. Dodatkowo, w trakcie 2001 roku PTC przygotuje próbną wersję sieci UMTS, która będzie następnie rozwijana. PTC rozpocznie również proces poszukiwania lokalizacji pod stacje bazowe sieci UMTS. 

Nowe  produkty

PTC w roku 2001 będzie dalej wprowadzało nowe produkty i usługi dla abonentów bazujące na technologiach przesyłu danych, SMS, WAP. Prócz udoskonalania istniejących produktów, usług i platform PTC będzie osiągało przychody z nowych usług takich jak: reklama, m-commerce, rozrywka, serwisy informacyjno-rozrywkowe, telemetria, usługi lokalizacyjne (Location Based Services) i usługi oparte na dostępie do sieci. PTC rozpoczęło ostatnią fazę testowania platformy GPRS, która pozwoli na świadczenie dodatkowych usług i produktów. Pełne komercyjne wdrożenie GPRS jest przewidziane na pierwszy kwartał 2001 roku. PTC planuje rozwinięcie nowych usług wykorzystujących możliwość płatności kartami kredytowymi, WAP, LBS and platformę IN – będzie to  między innymi „mobile banking”, zarządzanie flotą oraz nowe udoskonalone usługi.

 

[1] Kurs złotego w stosunku do dolara amerykańskiego na dzień 31 grudnia 2000 roku 4,1432 zł/USD 

Opinie:

Opinie archiwalne (9):

Komentuj

Komentarze / 9

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  bART pisze: 2001-03-22 15:29
  Pokazcie mi prosze chociaz jeden BTS 1800 MHz w Krakowie....bede bardzo wdzieczny...Pozdrawiam
  0
 • Users Avatars Mini
  Stasiek pisze: 2001-03-22 18:58
  W anteny 1800 MHz są wyposarzane dodatkowo już istniejące BTS-y 900 MHz. Oznacza to że w tej samej lokalizacji jest BTS 900 i 1800 MHz. Jak nie wierzysz że w Krakowie (i innych dużych miastach) jest zasięg 1800 MHz to przełóż se karte do telefonu jednozakresowego 1800 MHz albo uruchom sobie NetMonitor na telefonie GSM 900/1800 MHz. Pzdr.
  0
 • Users Avatars Mini
  Szymon pisze: 2001-03-22 19:15
  Jednego nie rozumiem - Z tekstu wynika, że w systemie Tak Tak odłaczenie od sieci następuje po 12 miesiącach od doładowania konta... Do tej pory myślałem, że po 6-ciu miesiącach. Po za tym komunikat w optymistycznym tonie. . . Do: bART : Czy to, że w Krakowie może nie być BTSa 1800 MHz w czymś Ci przeszkadza? Masz przez to zapchaną sieć, czy może brak zasięgu? Czy co? Mnie nie obchodzi, z jakiego BTSa korzystam, lecz to, czy usługi świadczone są na wystarczająco wysokim poziomie... Ja jestem zadowolony... Tylko ceny za połączenia mogły by być niższe (Nowe taryfy nie są dla mnie tak atrakcyjne, jak myślą o tym marketingowcy).
  0
 • Users Avatars Mini
  Zzz pisze: 2001-03-22 19:59
  uwaga: nie dajcie sie nabrac - tak naprawde to sytuacja finansowa PTC Era GSM jest bardzo kiepskie. Powyzsze pozytywne liczby zostaly wymyslone by zamydlic oczy niemcom - wspolwlascicielom ery...
  0
 • Users Avatars Mini
  Zzz pisze: 2001-03-22 20:52
  aha, zapomnialem dodac, NADCHODZA M A S O W E ZWOLNIENIA PRACOWNIKOW U POLSKICH OPERATOROW. to jest potwierdzona informacja.
  0
 • Users Avatars Mini
  cool pisze: 2001-03-22 23:19
  Mam nadzieje że nie w Biurze Obsługi Abonenta, bo jak ma się jeszcze wydłużyć czas oczekiwania to chyba zwątpię.
  0
 • Users Avatars Mini
  Szymon pisze: 2001-03-23 01:44
  Na szczęście nie będzie fuzji (koncesja nie dopuszcza), więc zwolnienia mogą nie być takie wielkie... Kolejny element tego sprawozdania, który mnie zastanawia, to takie zachwycanie się wcale nie takim dobrym programem lojalnościowym "Stokrotka", który według mnie ma marginalne znaczenie w utrzymywaniu przy sobie klientów. A jeszcze bardziej zastanawiające jest Wyrzucanie pieniędzy na pozyskiwanie "nowych" klientów, którzy nie przedłużyli umowy na czas określony i stali się nowymi klientami korzystającymi z promocji (ich koszt, to zmiana numeru).
  0
 • Users Avatars Mini
  Wojtek pisze: 2001-03-26 14:16
  Ciekawe, jak Era wyszla by na obnizeniu kosztow rozmow do powiedzmy dwukrotnosci cen TePsy? A gdyby jeszcze tak dogadali sie i obnizyli koszt rozmow z TePsy do Ery?
  0
 • Users Avatars Mini
  Cool pisze: 2001-03-26 19:02
  Czy ktoś mi może wytłumaczyć o co chodzi w tym odłączeniu w TakTaku z 6 do 12 miesięcy? Dzwoniłem do Ery i powiedzieli mi że nic się nie zmienia.
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: