Ogromna kara dla Polski - winny jest Cieszyński

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Ogromna kara dla Polski - winny jest Cieszyński

14 marca 2024 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok dotyczący braku wprowadzenia w Polsce dyrektywy ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej.

Zaniechania poprzedniego rządu spowodowały, że Polska będzie musiała zapłacić wysokie kary.

Zgodnie z orzeczeniem TSUE Polska została zobowiązana do zapłaty:

  • ryczałtu w wysokości 4 milionów EUR;
  • okresowej kary pieniężnej w wysokości 50 000 EUR dziennie, licząc od tego dnia do dnia usunięcia naruszenia;
  • zwrotu kosztów postępowania przed TSUE.

Dyrektywa ustanawiająca Europejski kodeks łączności elektronicznej weszła w życie w 2018 r. i zawiera pakiet przepisów kompleksowo regulujących sektor łączności elektronicznej.

Termin jej transpozycji (wprowadzenia do Polski) upłynął w grudniu 2020 r.

W związku z brakiem implementacji dyrektywy przez Polskę, dnia 8 lipca 2022 r. Komisja Europejska skierowała skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Przez blisko 3 lata prace legislacyjne nie zostały zakończone.

Spowodowane to było przede wszystkim pojawieniem się w projekcie ustawy przepisów niewynikających bezpośrednio z implementowanej dyrektywy, a dotyczących m.in. kontroli operacyjnej oraz retencji danych, a także zmian w ustawie o radiofonii i telewizji (tzw. Lex pilot).

W nowej kadencji Ministerstwo Cyfryzacji przystąpiło do wznowienia prac nad wdrożeniem Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej.

Aktualnie Ministerstwo Cyfryzacji analizuje uwagi oraz przygotowuje projekt do przedstawienia na Stałym Komitecie Rady Ministrów. Zakończenie rządowego etapu prac legislacyjnych planowane jest na maj br., tak, aby projekty mogły zostać skierowane do Sejmu najpóźniej w czerwcu.

Były minister cyfryzacji, Janusz Cieszyński, w portalu X twierdzi, że za brak uchwalenia ustawy Prawo komunikacji elektronicznej w równym stopniu co jego rząd odpowiada opozycja.

 

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: