Orange w II kw. - rośnie tylko światłowód

Najważniejsze | Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0

Orange ogłosił swoje wyniki za II kw. 2018 r.

Przychody operatora rok do roku spadły o 2,6%.

EBITDA spadła o 3.3%.

Zysk operacyjny spadł o 11.8%.

Według nowego standardu rachunkowości MSSF 15 Orange zanotował kwartalną stratę na poziomie 16 mln zł.

Kluczowe wskaźniki KPI (w tys.) 2 kw. 2018 2 kw. 2017 Zmiana
indywidualni klienci ofert konwergentnych 1 137 858 +32,5%
dostępy mobilne (liczba kart SIM) 14 484 14 555 -0,5%
post-paid 9 790 9 573 +2,3%
pre-paid 4 694 4 983 -5,8%
stacjonarne dostępy szerokopasmowe (rynek detaliczny) 2 506 2 323 +7,9%
stacjonarne łącza głosowe (rynek detaliczny) 3 541 3 809 -7,0%

W drugim kwartale 2018 roku 39 tys. klientów zdecydowało się na Orange Światłowód.

80% z nich to nowi klienci, którzy przeszli od konkurencji.

Na koniec kwartału z internetu FTTH korzystało 286 tys. użytkowników.

Zasięg sieci FTTH to 3 mln gospodarstw w 116 miastach. Wskaźnik penetracji usługi światłowodowej zbliżył się do 10%.

O ponad jedną trzecią wzrosła liczba indywidualnych klientów usług konwergentnych.

Każdy klient konwergentny korzysta średnio z czterech usług i płaci ponad 100 zł miesięcznie. Średnie przychody z usług konwergentnych spadają (rok do roku).

Liczba klientów internetu nie objętych konwergencją spada na skutek migracji do ofert konwergentnych, a także w wyniku rezygnacji z usług. Spadek ARPO z usług wyłącznie internetu szerokopasmowego został ograniczony do 1% rok-do-roku, dzięki rosnącemu udziałowi klientów światłowodowych oraz poprawie trendu na rynku biznesowym.

Orange Polska obniżył koszty pośrednie swojej działalności o 10% rok do roku.

Wyniki za drugi kwartał pokazują, że klienci coraz chętniej wybierają korzystne konwergentne pakiety usług komórkowych i stacjonarnych. W drugim kwartale 2018 roku ich liczba zwiększyła się o 47 tys., czyli o 33% rok-do-roku. W przypadku indywidualnych klientów szerokopasmowego internetu, ponad połowa (54%) korzysta z konwergentnych usług (wobec 43% rok wcześniej), a wśród klientów indywidualnych korzystających z mobilnych usług głosowych, udział ten wzrósł do 42% (w porównaniu z 31% rok wcześniej).

Liczba klientów usług światłowodowych w drugim kwartale wzrosła o 39 tys. i w porównaniu z końcem czerwca 2017 jest niemal dwukrotnie wyższa. Liczba użytkowników Orange TV sięgnęła 900 tys., a w samym w drugim kwartale przybyło ich 25 tys.

Rośnie liczba klientów usług mobilnych. W drugim kwartale wzrosła o 116 tys. i jest to najlepszy wynik od wielu kwartałów. Liczba klientów usług na kartę wzrosła w porównaniu z pierwszym kwartałem o blisko 2%. Z kolei liczba abonamentowych klientów komórkowych zwiększyła się o 43 tys.

Orange Polska potwierdza całoroczny cel skorygowanej EBITDA na poziomie ok. 3 mld zł zgodnie ze standardem MSR 18 (ok. 2,75 mld zł zgodnie ze standardem MSSF 15). W drugim kwartale wynik EBITDA był niższy o 4,3% rok do roku. Na ewolucję EBITDA wpływ miały dużo niższe niż przed rokiem zyski ze sprzedaży aktywów z powodu przedłużających się negocjacji przy sprzedaży nieruchomości. Jednak, wyłączając ten wpływ, skorygowana EBITDA wzrosła o 2,5% rok-do-roku. Korzystny wpływ na EBITDA miało obniżenie kosztów pośrednich działalności firmy aż o 10% rok do roku.

Na przychody Orange Polska pozytywnie wpłynęło kilka czynników: przede wszystkim wzrost przychodów z usług konwergentnych, IT i integracji, a także ofert hurtowych. Z drugiej strony, firma odnotowała spadek przychodów ze sprzedaży sprzętu czy usług tradycyjnych. W sumie przychody zmniejszyły się 2,6% w porównaniu z 2 kwartałem ub. roku, natomiast były stabilne kwartał-do-kwartału.

W pierwszym półroczu Orange intensywnie inwestował. 35% całego budżetu na inwestycje, wynoszącego 939 mln zł, przeznaczono na rozbudowę sieci światłowodowej. O niemal połowę w stosunku do czerwca 2017 r. wzrosły nakłady na rozwój sieci mobilnej. Operator przeznaczył na ten cel 135 mln zł. Orange zdecydował się m.in. na refarming, czyli zmianę przeznaczenia posiadanych zasobów częstotliwości. Pozwoli to zwiększyć pojemność sieci 4G LTE Orange nawet o 40% do roku 2020. Całoroczny cel inwestycyjny Orange pozostaje bez zmian, na poziomie 2-2,2 mld zł, z czego do 800 mln zł planuje przeznaczyć na budowę światłowodów.

Dane operacyjne

baza klientów (w tys.) 2017   2018
1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw.   1 kw. 2 kw.
               
Klienci konwergentni 938 1 084 1 195 1 306   1 376 1 436
- w tym klienci indywidualni (B2C) 738 858 945 1 035   1 090 1 137
- w tym klienci biznesowi (B2B) 200 227 250 271   287 298
               
Stacjonarne usługi głosowe              
PSTN 3 181 3 081 2 972 2 857   2 738 2 623
VoIP 678 728 771 827   875 918
Razem łącza główne – rynek detaliczny 3 859 3 809 3 744 3 684   3 613 3 541
- w tym klienci konwergentni (B2C) 449 530 577 630   678 718
- w tym klienci konwergentni (B2C) - PSTN 158 169 152 124   110 104
- w tym klienci konwergentni (B2C) - VoIP 291 362 425 506   568 614
               
Dostępy szerokopasmowe              
ADSL 1 451 1 407 1 367 1 324   1 278 1 238
VHBB (VDSL + światłowód) 544 588 633 681   724 767
w tym VDSL 427 443 457 467   476 481
w tym światłowód 117 145 176 214   248 286
CDMA 14 0 0 0   0 0
Stacjonarny dostęp bezprzewodowy 260 328 377 433   475 502
Rynek detaliczny – łącznie 2 269 2 323 2 377 2 438   2 477 2 506
- w tym klienci konwergentni (B2C) 738 858 945 1 035   1 090 1 137
               
 Baza klientów usług TV              
IPTV  254 277 301 333   359 386
DTH (telewizja satelitarna) 521 515 512 515   515 514
Liczba klientów usług TV 775 792 814 848   875 900
- w tym klienci konwergentni (B2C) 351 418 473 551   597 641
               
Liczba usług telefonii komórkowej (karty SIM)              
Post-paid              
telefony komórkowe 7 009 7 112 7 200 7 270   7 310 7 358
internet mobilny 1 364 1 334 1 287 1 231   1 164 1 104
M2M 1 079 1 126 1 175 1 225   1 273 1 328
Post-paid razem 9 452 9 573 9 662 9 726   9 747 9 790
- w tym klienci konwergentni (B2C) 1 366 1 601 1 760 1 959   2 085 2 183
Pre-paid 5 820 4 983 4 696 4 698   4 621 4 694
Razem 15 272 14 555 14 358 14 424   14 368 14 484
               
Liczba klientów usług hurtowych              
WLR 614 587 564 531   507 487
BSA 195 183 175 167   165 156
LLU 105 100 96 91   87 83

ARPO

kwartalne ARPO w zł na miesiąc   2017   2018
  1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw.   1 kw. 2 kw.
                 
Usługi konwergentne dla klientów indywidualnych (B2C)   112,5 105,0 102,8 103,1   100,8 102,4
                 
Usługi wyłącznie stacjonarnego dostępu wąskopasmowego   37,5 36,9 37,1 37,1   36,9 36,9
                 
Usługi wyłącznie stacjonarnego dostępu szerokopasmowego   58,0 57,3 58,8 56,6   56,6 56,8
                 
Usługi wyłącznie komórkowe   21,8 23,5 23,5 23,0   21,9 21,7
Post-paid bez M2M   32,8 32,9 30,9 30,3   29,2 28,7
telefony komórkowe   35,1 35,5 33,1 32,5   31,1 30,5
internet mobilny   22,3 20,9 20,3 19,4   19,1 18,4
Pre-paid   9,3 11,3 13,0 12,6   11,9 12,3
                 
Usługi hurtowe komórkowe   6,0 6,7 7,3 7,7   7,2 7,6
                 

Dodatkowe wskaźniki

dodatkowe wskaźniki operacyjne   2017   2018
  1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw.   1 kw. 2 kw.
                 
Przychody w milionach złotych (IAS 18)                
Przychody z usług komórkowych   1 239 1 260 1 225 1 214   1 175 1 180
Przychody z usług szerokopasmowych, telewizji i transmisji głosu przez Internet    393 395 411 418   435 453
                 
Kwartalne ARPU w zł na miesiąc                
Usługi komórkowe (usługi detaliczne i hurtowe)   28,1 30,1 30,5 30,3   28,7 28,8
Usługi szerokopasmowe, telewizja i transmisja głosu przez Internet    58,2 57,1 58,1 57,7   58,6 60,1
                 

Udziały rynkowe

Statystyki rynkowe   2017   2018
  1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw.   1 kw. 2 kw.
                 
Rynek telefonii stacjonarnej                
Wskaźnik penetracji (w % gospodarstw domowych)1   39,1% 38,5% 38,0% 37,3%   36,7% 36,2%
Rynek dostępu lokalnego w Polsce – dane szacunkowe (w mln)   7,6 7,5 7,4 7,3   7,2 7,1
Dostęp lokalny – rynek detaliczny 1,2   51,1% 50,9% 50,7% 50,5%   50,2% 49,8%
                 
Rynek dostępu szerokopasmowego1                
B2C penetracja (w % gospodarstw domowych)1   49,7% 50,2% 50,7% 51,7%   52,1% 52,5%
Szacunkowa liczba użytkowników dostępu szerokopasmowego na rynku (w tys.)1   8 181 8 290 8 404 8 620   8 745 8 838
                 
Ilościowy udział w rynku (w %)1   27,7% 28,0% 28,3% 28,3%   28,3% 28,4%
                 
Rynek telefonii komórkowej                
Wskaźnik penetracji dla usług komórkowych    133,7% 132,7% 133,8% 135,3%   135,3% 137,0%
Ilościowy udział w rynku telefonii komórkowej   29,9% 28,7% 28,1% 27,9%   27,8% 27,7%
                 
1 Szacunki Spółki
2 Dostęp lokalny z wyłączeniem hurtowej odsprzedaży abonamentu (WLR)
               

Dodatkowe dane - mobile

pozostałe statystyki operacyjne telefonii komórkowej   2017   2018
  1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw.   1 kw. 2 kw.
                 
Liczba smartfonów (w tys.)   6 312 6 441 6 552 6 744   6 886 7 006
                 
AUPU (w minutach)                
Post-paid   342,5 341,0 335,7 346,4   353,9 349,7
Pre-paid   121,7 133,2 151,9 156,5   162,0 166,3
Zagregowane   248,0 259,8 269,5 278,7   285,8 284,7
Wskaźnik odejść klientów telefonii komórkowej w danym kwartale (w %)                
Post-paid   3,1 2,8 2,9 3,2   3,1 2,7
Pre-paid   21,3 25,0 17,5 10,9   14,6 11,3
                 
SAC post-paid (zł)   130,7 92,7 91,2 90,0   75,2 79,9
SRC post-paid (zł)   64,0 36,6 39,7 56,0   39,7 29,5

Zatrudnienie

Struktura zatrudnienia w Grupie - dane raportowane
(w przeliczeniu na pełne aktywne etaty, na koniec okresu) 
  2017   2018
  1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw.   1 kw. 2 kw.
Orange Polska   15 481 15 131 14 818 14 587   14 372 13 730
50% pracowników  Networks   347 351 347 341   348 345
Razem   15 828 15 482 15 165 14 928   14 720 14 075

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: