Orange - wyniki w IV kw. i całym 2015 r.

Newsy
Opinie: 0

Orange podał swoje wyniki za IV kw. 2015 r. i cały ubiegły rok.

Podsumowanie 2015 roku:

  • spadek przychodów ograniczony do 2,9% rok-do-roku wobec 4,5% w 2014 r.
  • wpływ regulacji 52 mln zł rok-do-roku
  • przyrost o +9% rok-do-roku liczby mobilnych klientów abonamentowych, +274 tys. przyłączeń netto w 4 kw. – najwięcej od ponad 10 lat (+682 tys. w całym roku)
  • przyrost o +32% rok-do-roku liczby klientów mobilnego Internetu, +199 tys. przyłączeń netto w 4 kw. (+491 tys. w całym roku)
  • przyrost o +82% rok-do-roku liczby klientów VHBB, +45 tys. przyłączeń netto w 4 kw. (baza klientów ADSL pod presją, utrata 60 tys. klientów netto – częściowo w wyniku migracji do usług VHBB i LTE)
  • przyrost o +35% rok-do-roku liczby klientów ofert konwergentnych, +61 tys. przyłączeń netto w 4 kw. (+189 tys. w całym roku)
  • skorygowana marża EBITDA na poziomie 29,7%, o 2,4 pp niższa niż w 2014 r., odzwierciedlająca niższe przychody i ofensywną strategię komercyjną

Orange na budowę sieci światłowodowej w 2015 r. wydał 311 mln zł (zapowiadał, że wyda 450 mln zł). W zasięgu nowej sieci jest 716 tys. gospodarstw domowych. W 2016 r. liczba ta ma wzrosnąć do 1.5 mln. W 2017 do 2.5 mln., a w 2018 r. 3.5 mln gospodarstw.

Projekt FTTH w okresie 2016-2018 zakłada nakłady inwestycyjne na poziomie 2,2 mld zł.

Zarząd prognozuje skorygowaną EBITDA w przedziale 3,15-3,30 mld zł w 2016 roku, odzwierciedlającą przewidywaną presję na przychody i bardzo ambitne plany pozyskania klientów.

Skonsolidowane przychody w 2015 roku wyniosły 11 840 mln zł, co oznacza spadek o 351 mln zł, tj. 2,9% rok-do-roku. Wpływ decyzji regulacyjnych wyniósł jedynie 52 mln zł wobec 255 mln zł w 2014 roku. Stawki MTR pozostały na niezmienionym poziomie, zaś niższe stawki roamingowe wewnątrz UE miały wpływ na ewolucję przychodów jedynie w pierwszym półroczu. Z wyłączeniem wpływu regulacji, przychody nadal znajdowały się pod presją, przede wszystkim w wyniku spadku przychodów z usług stacjonarnych (spowodowanego głównie strukturalną erozją łączy stacjonarnych i przychodów z usług hurtowych) oraz presji cenowej, która nadal negatywnie wpływała na przychody z usług komórkowych (zwłaszcza w segmencie klientów biznesowych). Powyższe czynniki zostały częściowo zrównoważone przez wzrost przychodów ze sprzedaży sprzętu mobilnego (o 216 mln zł), przychodów z mobilnych usług międzyoperatorskich (o 163 mln zł) oraz pozostałych przychodów. Do znacznego wzrostu przychodów ze sprzedaży sprzętu przyczyniła się ratalna sprzedaż telefonów komórkowych (wprowadzona w 2014 roku). Pozostałe przychody zwiększyły się o 80 mln zł, głównie dzięki przychodom z szerokopasmowych projektów infrastrukturalnych oraz usług ICT.

W samym 4 kw., przychody zmniejszyły się w ujęciu rocznym o 156 mln zł, tj. 5,1%, wobec spadku o 74 mln zł (2,4%) w 3 kw. Pogorszenie tendencji wynikało z braku przychodów z projektów infrastrukturalnych, których realizacja zakończyła się w 3 kw. 2015.

W 2015 roku, całkowita liczba klientów mobilnych zwiększyła się o 277 tys., tj. 1,8% rok-do-roku. Dalszemu spadkowi liczby klientów usług przedpłaconych towarzyszył dynamiczny wzrost w usługach abonamentowych. Liczba przyłączeń netto w tym segmencie wyniosła 682 tys. – najwięcej od 2007 roku. Wzrost ten rozłożył się pomiędzy poszczególne grupy klientów: biznesowych, indywidualnych i telemetrii (M2M). Do wysokiego wyniku całorocznego przyczynił się szczególnie 4 kw., w którym osiągnięto 274 tys. przyłączeń netto – co stanowi najlepszy wynik kwartalny od ponad dziesięciu lat. Na ten sukces złożyło się dobre przyjęcie przez rynek nowych ofert „Pakiet Rodzinny” (z wieloma kartami SIM) oraz nowej oferty internetu mobilnego dla klientów indywidualnych. Natomiast w segmencie biznesowym, kluczowymi czynnikami sukcesu było uproszczenie ofert, inicjatywy przeciwdziałające utracie klientów oraz dobre wyniki w grupie klientów kluczowych.

Orange Polska kontynuowała działania stymulujące korzystanie z usług transmisji danych. Całkowita liczba klientów mobilnych usług szerokopasmowych zwiększyła się w ujęciu rocznym o 32%, przekraczając na koniec roku 2 miliony. Do dynamicznego wzrostu ruchu w zakresie transferu danych przyczynił się rosnący zasięg sieci 4G oraz upowszechnianie smartfonów wśród klientów. Wskaźnik penetracji dla smartfonów w segmencie głosowych usług abonamentowych zbliżył się do 60%. W skali roku, wzrost transmisji danych w przeliczeniu na klienta znacznie przekroczył 100%.

Liczba klientów ofert konwergentnych zwiększyła się w 2015 roku o 35%, do 728 tys., osiągając poziom blisko 35% wszystkich klientów detalicznych stacjonarnego dostępu do Internetu. Łączna liczba usług, z których korzystają klienci rozwiązań konwergentnych, przekroczyła 3 mln, co oznacza, że średnio każdy klient korzysta z ponad czterech usług.

W 2015 roku, całkowita liczba detalicznych łączy szerokopasmowych zmniejszyła się o 136 tys. Spadek ten wynikał z presji na bazę klientów ADSL, do czego przyczynił się proces zastępowania tych usług przez mobilny dostęp do Internetu oraz konkurencja ze strony operatorów kablowych, a także dalsza utrata klientów technologii CDMA. Jednak baza klientów szybkiego dostępu do Internetu nadal znacząco rosła, dzięki aktywnej migracji z technologii ADSL, atrakcyjniejszym cenom (po wprowadzonych w czerwcu obniżkach) oraz pierwszym obiecującym wynikom projektu rozbudowy sieci światłowodowej. Na koniec roku, liczba klientów FTTH wyniosła 17 tys. Pomimo obniżki cen, wskaźnik ARPU z usług dostępu szerokopasmowego był stabilny, co było odzwierciedleniem korzystniejszej struktury klientów, rosnącej liczby pakietów 3P oraz odchodzenia od telefonii tradycyjnej (PSTN) na rzecz telefonii internetowej (VoIP).

Utrata stacjonarnych łączy głosowych przyspieszyła w 2015 roku do 318 tys. wobec 229 tys. rok wcześniej. Jednak w ciągu roku dynamika spadku stopniowo się zmniejszała: do -74 tys. klientów w 4 kw. wobec -79 tys. w 3 kw. oraz -88 tys. w 2 kw.

Kluczowe wskaźniki operacyjne Grupy Orange:

baza klientów (w tys.) 2014 2015  
1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw. 1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw.
                 
Klienci konwergentni1  352 418 480 539 591 627 667 728
                 
Stacjonarne usługi głosowe                
POTS, ISDN i WLL 4 203 4 133 4 061 3 974 3 880 3 780 3 681 3 580
VoIP jako linia główna 482 500 518 538 555 567 587 614
Razem łącza główne – rynek detaliczny 4 685 4 633 4 579 4 512 4 435 4 347 4 268 4 194
                 
Dostępy szerokopasmowe                
ADSL 2 051 2 031 2 006 1 959 1 902 1 850 1 794 1 734
VHBB (VDSL+FTTH) 94 116 140 174 207 232 271 316
CDMA 140 134 123 108 89 77 66 55
Rynek detaliczny – łącznie 2 285 2 281 2 269 2 241 2 198 2 159 2 131 2 105
                 
 Baza klientów usług TV                 
IPTV  123 129 135 143 150 156 169 184
DTH (telewizja satelitarna) 585 591 600 605 606 605 605 603
Liczba klientów usług TV 708 720 735 748 756 761 774 787
W tym pakiety telewizyjne 'nc+' 124 132 141 150 158 158 164 182
                 
3P usługi (TV+BB+VoIP) 364 383 402 423 441 455 478 507
                 
Liczba klientów telefonii komórkowej                
Post-paid 7 360 7 459 7 533 7 679 7 727 7 897 8 087 8 361
- w tym klienci biznesowi 2 456 2 464 2 468 2 498 2 496 2 561 2 601 2 688
Pre-paid 8 035 8 002 8 058 7 950 7 791 7 690 7 606 7 545
Razem2 15 395 15 461 15 591 15 629 15 518 15 587 15 693 15 906
- w tym abonenci dedykowanych usług mobilnego dostępu szerokopasmowego 1 233 1 319 1 413 1 521 1 598 1 700 1 813 2 012
Liczba klientów usług hurtowych                
WLR 1 237 1 176 1 111 1 046 991 933 886 832
BSA 322 311 295 280 263 261 254 245
LLU 169 165 159 152 146 141 136 131
1 Klienci konwergentni zawierają się w stacjonarnych usługach głosowych, dostępach szerokopasmowych oraz w liczbie klientów telefonii komórkowej
2 wszyscy klienci, włączając głos, M2M i dostęp szerokopasmowy
 
               
                 
kwartalne ARPU w zł na miesiąc 2014 2015  
1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw. 1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw.
                 
detaliczne ARPU z usług głosowych telefonii stacjonarnej 42,4 41,9 41,4 40,0 40,4 40,2 40,0 39,3
                 
ARPU z usług dostępu szerokopasmowego, telewizji i VoIP 60,5 60,4 60,4 60,4 60,8 61,4 61,2 61,2
                 
ARPU z usług telefonii komórkowej                
Post-paid 55,6 55,6 53,3 51,4 50,5 50,0 49,1 47,1
- w tym klienci biznesowi 68,0 65,7 61,2 57,2 57,1 55,0 53,9 49,8
Pre-paid 11,9 12,2 12,7 12,8 12,1 12,9 13,2 12,7
Zagregowane 31,8 32,1 31,4 30,7 30,2 30,6 30,6 29,8
                 
ARPU z usług detalicznych 28,2 28,3 27,3 26,2 25,6 25,7 25,6 24,5
ARPU z usług hurtowych 3,6 3,9 4,1 4,5 4,6 4,9 5,0 5,3
                 
ARPU z usług głosowych                
Post-paid 35,3 35,0 32,7 30,7 30,0 29,3 28,0 26,2
Pre-paid 8,0 8,0 8,1 8,0 7,8 8,4 8,8 8,2
Zagregowane 20,4 20,4 19,5 18,5 18,3 18,4 18,1 17,1
                 
ARPU z usług przesyłu danych                
Post-paid 9,9 9,9 10,4 10,4 10,7 11,2 12,1 12,0
Pre-paid 0,7 0,9 1,6 1,5 1,0 1,3 1,3 1,4
Zagregowane 4,8 5,0 5,6 5,6 5,6 6,0 6,5 6,7
                 
ARPU z SMS/MMS i innych usług                
Post-paid 10,5 10,8 10,2 10,3 9,8 9,5 9,0 8,9
Pre-paid 3,3 3,3 3,1 3,4 3,2 3,2 3,1 3,1
Zagregowane 6,5 6,8 6,4 6,6 6,3 6,2 6,0 6,0
Statystyki rynkowe 2014 2015  
1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw. 1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw.
                 
Rynek telefonii stacjonarnej                
Wskaźnik penetracji (w % gospodarstw domowych)1 46,3% 46,0% 45,4% 44,9% 44,1% 43,6% 42,6% 42,1%
Rynek dostępu lokalnego w Polsce – dane szacunkowe (w mln) 8,7 8,7 8,6 8,5 8,4 8,3 8,1 8,0
Dostęp lokalny – rynek detaliczny 1,2 53,6% 53,5% 53,4% 53,2% 52,9% 52,5% 52,4% 52,1%
Wartościowy udział w rynku1 59,6% 59,7% 59,8% 59,3% 59,0% 58,8% 58,7% 58,5%
                 
Rynek dostępu szerokopasmowego1                
B2C penetracja (w % gospodarstw domowych)1 46,5% 46,4% 46,3% 46,2% 46,1% 45,9% 45,7% 45,6%
Szacunkowa liczba użytkowników dostępu szerokopasmowego na rynku (w tys.)1 7 243 7 257 7 261 7 272 7 266 7 253 7 238 7 237
                 
Ilościowy udział w rynku (w %)1 31,6% 31,5% 31,4% 30,9% 30,4% 29,9% 29,6% 29,3%
Wartościowy udział w rynku (w %)1 39,6% 39,2% 39,0% 38,7% 38,4% 38,3% 38,0% 37,8%
                 
Rynek telefonii komórkowej                
Wskaźnik penetracji dla usług komórkowych  147,4% 147,7% 148,7% 149,6% 150,9% 152,0% 153,4% 146,2%
Ilościowy udział w rynku telefonii komórkowej 27,3% 27,3% 27,4% 27,3% 26,8% 26,8% 26,7% 28,4%
                 
1 Szacunki Spółki
2 Dostęp lokalny z wyłączeniem hurtowej odsprzedaży abonamentu (WLR)
               
                 
pozostałe statystyki operacyjne telefonii komórkowej 2014 2015  
1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw. 1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw.
                 
Klienci operatorów wirtualnych (MVNO) (w tys.) 59 32 31 22 11 8 8 7
                 
Liczba smartfonów (w tys.) 3 920 4 044 4 284 4 581 4 768 4 965 5 256 5 470
Ruch i wskaźnik odejść                
AUPU (w minutach)                
Post-paid 305,9 320,2 326,1 334,3 335,6 345,0 341,3 342,5
Pre-paid 90,5 93,5 96,3 97,4 100,0 106,0 107,8 107,5
Zagregowane 187,1 197,6 202,3 207,3 210,9 220,1 221,1 223,9
Wskaźnik odejść klientów telefonii komórkowej w danym kwartale (w %)                
Post-paid 3,4 3,3 3,4 3,5 3,7 3,2 3,0 3,0
Pre-paid 14,9 14,9 16,4 16,8 16,7 16,1 17,0 16,9
Subsydia                
SAC post-paid (zł) 441,4 366,4 340,0 368,0 375,1 320,8 306,8 336,4
SRC post-paid (zł) 321,8 240,0 247,8 297,3 292,3 259,0 214,6 277,6
Pokrycie sieci                
Pokrycie dla sieci 4G (w % ludności) 28,7% 51,7% 58,7% 60,9% 72,0% 78,8% 79,0% 83,7%
Pokrycie dla sieci 3G (w % ludności) 90,9% 97,2% 99,2% 99,4% 99,4% 99,4% 99,6% 99,6%
                 
Struktura zatrudnienia w Grupie - dane raportowane
(w przeliczeniu na pełne aktywne etaty, na koniec okresu) 
2014 2015  
1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw. 1 kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw.
Orange Polska 19 224 18 594 18 207 18 047 17 887 17 393 16 871 16 599
50% pracowników  Networks 396 396 395 395 369 354 356 368
Razem 19 620 18 990 18 602 18 442 18 256 17 747 17 227 16 967

Podział częstotliwości LTE:

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: