Pacta sunt servanda, czyli co się stanie jak przestanę płacić?

Newsy
Opinie: 54

Wyjaśnienia niektórych terminów języka prawnego i prawniczego w Słowniczku na końcu artykułu

Jeżdżąc po Warszawie, lub tylko przez nią przejeżdżając, często zdarza się nam mijać piękny budynek, ze szklaną wieżą stojący obok Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Przykuwa on uwagę wszystkich podróżujących Wisłostradą. Ten stary budynek został przebudowany wraz z budową BUW-u a jego gmach został zaadoptowany na potrzeby warszawskich sądów. Obecnie mieści się tam I Wydział Cywilny Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia. Jakże ważny jest to budynek, a raczej to co się w nim dzieje, dla wszystkich posiadaczy telefonów komórkowych postaram się za chwilę udowodnić. Podziwiając w słoneczny dzień jego piękno, warto pamiętać o starej rzymskiej paremii pacta sunt servanda (umów należy dotrzymywać), bowiem każdy kto się jej sprzeniewierzy trafi, wcześniej lub później, przed oblicze sprawiedliwości.

I Wydział cywilny Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia to największy obecnie wydział cywilny sądu rejonowego w Polsce. Jakie są tego powody? Po pierwsze obejmuje on swoją właściwością dzielnicę Śródmieście gminy Warszawa-Centrum a tu właśnie mieści się najwięcej wielkich firm (ich sprawy jednak najczęściej trafiają do sądu okręgowego) i mieszka kilkaset tysięcy ludzi, po drugie dlatego, że to właśnie do tego sądu trafiają sprawy Polskiej Telefonii Cyfrowej sp. z o.o. przeciwko jej dłużnikom.

Dlaczego wszystkie sprawy trafiają do Warszawy a nie są rozpatrywane gdzie indziej? Kodeks postępowania cywilnego (k.p.c.) wyraża ogólną zasadę, że pozew wnosi się do sądu w miejscu zamieszkania pozwanego (tego przeciwko któremu wnosimy pozew). Jednakże statuuje również liczne wyjątki od tej zasady. Większość spraw o niezapłacone rachunki rozpatrywana jest w trybie nakazowym (o tym jeszcze będę mówił w dalszej części artykułu) i właśnie w tym trybie kodeks zezwala na wniesienie pozwu do sądu właściwego dla miejsca wykonania zobowiązania (Art. 488 § 1). I właśnie z tej możliwości korzysta Era. Uznaje ona, że miejscem wykonania zobowiązania wynikającego z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych jest siedziba banku prowadzącego jej rachunek na który winny spływać kwoty opłat za rachunki telefoniczne. Tym bankiem jest BRE Bank S.A. który mieści się na Placu Teatralnym w Warszawie, czyli w Śródmieściu. Dlatego właśnie wszystkie sprawy rozpoznawane są przez sąd dla Warszawy-Śródmieścia.

Jest to możliwość dopuszczona przez kodeks, jednakże moim zdaniem w dużym stopniu ogranicza ona prawo do sądu. Dzieje się tak ponieważ większość pozwanych, często mieszkających w najdalszych zakątkach polski po prostu nie dociera na rozprawy i nie masz szansy na bezpośrednie przedstawienie swoich racji sądowi. A naprawdę, bez względu na to jak odnosimy się do wniesionego przeciwko nam pozwu, warto przyjechać na rozprawę, o korzyściach jakie może to przynieść będę pisał w dalszej części artykułu.

Jeśli zatem przestaliśmy płacić rachunki telefoniczne, musimy liczyć się z tym, że nasza sprawa wcześniej czy później trafi do sądu. Jak już napisałem wcześniej większość spraw trafia do sądu jako pozwy w postępowaniu nakazowym. Co to jest postępowanie nakazowe? Jest to postępowanie w którym sąd rozważa możliwość i konieczność wydania nakazu zapłaty. Postępowanie nakazowe charakteryzuje się dość dużym uproszczeniem procedur, co ma służyć przede wszystkim przyspieszeniu postępowania.
Pierwsza część tego postępowania odbywa się bez udziału pozwanego. Sąd otrzymuje pozew i sprawdza, czy spełnia ona warunki przewidziane przez art. 485 k.p.c., tzn. czy podane w pozwie fakty i dowody na potwierdzenie tych faktów dają dostateczne podstawy by uznać, że dług istnieje. Jeśli sąd na podstawie dowodów uzna, że istnieje duże prawdopodobieństwo istnienia długu wyda nakaz zapłaty. Dopiero w tym momencie o postępowaniu dowiaduje się pozwany. Zostaje mu doręczony wydany przez sąd nakaz zapłaty (wraz z pozwem i załącznikami). Pozwany - dłużnik ma w tym momencie dwie możliwości, albo w ciągu dwóch tygodni zaspokoi roszczenie (czyli spłaci dług wraz z kosztami) lub w ciągu dwóch tygodni wniesie do sądu zarzuty od nakazu zapłaty.
Ponieważ k.p.c. nakłada na przedsiębiorstwa świadczące usługi telekomunikacyjne obowiązek wnoszenia pozwów na specjalnych formularzach (Art. 1871), dlatego także zarzuty od nakazu muszą zostać wniesione na specjalnym formularzu. Formularze te są dostępne w internecie (www.ms.gov.pl/formularze/formularze_cywilne.shtml)
W formularzu tym należy wskazać czy zaskarża się nakaz w całości czy w części, należy też wskazać dowody na poparcie zawartych w nim twierdzeń. Należy już w tej fazie wskazać wszystkie zarzuty i wnioski dowodowe ponieważ w dalszym postępowaniu sąd może nie dopuścić do ich zgłoszenia. Warto również pamiętać, że zarzuty należy opłacić. Wpis od zarzutów ma charakter stosunkowy i zależny od wartości przedmiotu sporu (w tym wypadku wysokości długu wraz z kosztami). Wypełniony formularz wysyłamy do sądu listem poleconym lub zanosimy osobiście. Ważnie jest żeby zarzuty nadać na poczcie lub przynieść do biura podawczego sądu w terminie dwutygodniowym od doręczenia nam nakazu zapłaty.

Jeśli w czasie dwóch tygodni do sądu który wydał nakaz zapłaty nie wpłyną zarzuty, tym samym nakaz uprawomocni się. Oznacza to, że będzie on miał pełną moc wyroku sądowego i będzie już nadawał się do egzekucji przez komornika.

Jeśli natomiast zarzuty wpłyną w terminie i okażą się prawidłowe co do formy (w przypadku braków formalnych sąd wzywa do uzupełnienia baraków, jeśli braki zostaną uzupełnione w ciągu 7 dni od doręczenia pisma z wezwaniem do uzupełnienia to zarzuty uznaje się za wniesione w pierwotnym terminie) przewodniczący wyznacza rozprawę.

Dalej sprawa toczy się już w normalnym trybie postępowania. Na termin rozprawy wezwani zostają pełnomocnik powoda i pozwany. Na rozprawie mogą oni przedstawiać sądowi fakty, twierdzenia oraz dowody na ich poparcie. Po wyczerpaniu wszystkich zgłoszonych przez strony dowodów sąd wyda rozstrzygnięcie w postaci wyroku. Wyrok może być dla nas korzystny lub nie. Od każdego wyroku możemy złożyć apelację do sądu wyższej instancji. Należy najpierw w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyroku złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie wyroku (sądy nie uzasadniają wyroków z urzędu!) i później po jego otrzymaniu należy w ciągu 14 dni wnieść do sądu wyższej instancji apelację. Apelację składamy w sądzie który wydał skarżony wyrok, dopiero ten sąd przesyła go sądowi wyższej instancji.

Istnieje jeszcze inna możliwa sytuacja, a mianowicie jeśli na rozprawę nie zgłosi się pozwany, przybędzie natomiast powód, wtedy sąd może wydać wyrok zaoczny. W wyroku takim sąd uznaje, za prawdziwe wszystkie tezy zawarte w pozwie przez powoda i orzeka tak jak w żądaniu pozwu.
Od wyroku zaocznego znowu przysługuje sprzeciw i jeśli osoba przeciwko której wydano wyrok zaoczny wniesie do sądu sprzeciw w ciągu 14 dni od doręczenia wyroku zaocznego, sąd wyznaczy kolejny termin rozprawy.

Tak wygląd pokrótce opis procesowania w sprawach o niezapłacone rachunki. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że koszty postępowania sądowego są wysokie. Jeśli nasza sprawa trafi do sądu i przegramy ją, to kwota którą będziemy musieli zapłacić operatorowi będzie kilkukrotnie wyższa od naszej początkowej zaległości.

Oto przykład: nie zapłaciliśmy 3 rachunków telefonicznych, każdy z nich opiewał na kwotę 50 zł. Telefon zakupiliśmy w promocji, zakładamy że kara umowna za rozwiązanie umowy przed terminem wynosi 300 zł. Zatem nasza zaległość wynosi 150 zł, do tego dochodzi 300 zł kary umownej, daje to 450 zł. Nie płacimy tej kwoty, a czas biegnie. Sprawy w sądach ciągną się bardzo długo, a sądy warszawskie maja kilkuletnie zaległości. Sprawa wreszcie została rozpatrzona i po dwóch latach wydano nakaz zapłaty. Będzie on opiewał na kwotę około 1180 zł . Składa się na to 450 zł początkowej należności, 50 zł kosztów sądowych (wartość orientacyjna), 500 zł kosztów zastępstwa procesowego (operatora reprezentuje radca prawny lub adwokat) i około 180 zł odsetek za dwa lata (odsetki ustawowe). Zatem nasza początkowa należność wzrosła o 1030 zł, czyli aż o 690 %. Jeśli i tej kwoty nie uregulujemy, czekają nas dodatkowe koszty postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika. Czy ktokolwiek z czytelników uważa jeszcze, że niepłacenie rachunków może się opłać?

Warto jednak zważyć również, że każdemu mogę zdarzyć się wypadki losowe. Nie każdy niepłacący rachunki robi to z wyrachowania. Musze, chociaż teoretycznie, założyć, że istnieją ludzie, który nie płacą rachunków ponieważ ich na to nie stać. Po co kupowali telefony komórkowe (najczęściej w promocjach, za symboliczną złotówkę), skoro nie stać ich na płacenie abonamentu i opłat za rozmowy? Ja tego nie wiem, ale najgorsze jest to, że często oni sami tego nie wiedzą.

Czasem natomiast w wyniku oszustw do sądu trafiają pozwy przeciwko osobom które nigdy nie posiadały telefonu komórkowego. Wtedy należy zjawić się w sądzie i walczyć o swoje do upadłego.
Co robić kiedy nasza sprawa trafi do sądu? Przede wszystkim należy bezwzględnie zjawić się na rozprawie. Wielokrotnie słyszałem o przypadkach, że w oczekiwaniu na rozpoczęcie rozprawy pozwany - dłużnik zdołał dogadać z pełnomocnikiem Ery. Kiedy wchodzili na sale już mieli przygotowaną ugodę. Sąd ją zatwierdził i sprawa się skończyła. Warto mieć świadomość, że przedstawiciele Ery są bardzo ugodowi, gotowi są często zrzec się części roszczenia, w szczególności kosztów zastępstwa czy odsetek. Operatorowi zależy na szybszym załatwieniu sprawy, niż na uzyskaniu wyższej kwoty po długotrwałym procesie. Częścią ugody może być postanowienie o rozłożeniu spłat zaległości na raty.

Także sąd w większości spraw zachowuje się w sposób wyrozumiały. Warto poinformować sąd o własnych problemach finansowych, czy problemach życiowych tak by wzbudzić w nim pewną mieszaninę litości, współczucia i zażenowania. Sąd będzie zachęcał do ugody przez cały proces. Jednocześnie ponieważ większość pozwanych przez Erę nie pojawia się na rozprawach, sąd uznaję, że jeżeli ktoś się pojawił to prawdopodobnie ma argumenty na swoją obronę a być może pozew jest w ogóle bezzasadny. Sąd obdarza te osoby pewnym kredytem zaufania, który można starać się dobrze wykorzystać.

Jak zatem uniknąć spotkania z sądem? Najlepszym rozwiązaniem jest dotrzymywanie zobowiązań, czyli stosowanie się do starej rzymskiej zasady, zawartej się w tytule tego artykułu. Przetrwała ona prawie dwa tysiące lat, zawsze pozostając aktualną. Jeśli do kogoś nie trafiają argumenty o charakterze etycznym warto zastanowić się nad dotkliwymi konsekwencjami finansowymi niepłacenia rachunków.
Niedawno wszyscy trzej polscy operatorzy wprowadzili procedury weryfikacji klientów, które mają pozwolić na wyeliminowanie nieuczciwych klientów. Miejmy nadzieję, ze spowoduje to zmniejszenie liczby oszustw a tym samym liczby spraw, które trafiają do sądów. Sądy naprawdę mają dużo bardziej interesujących spraw do rozstrzygania.

Na zakończenie jeszcze parę słów do tych, którzy mają zaległości i trochę ich ten artykuł przestraszył. Od 2 lat bowiem nie mają żadnych wiadomości o swoim długu i wydaje im się, że już o nim zapomniano. Najprawdopodobniej jesteście w błędzie, a wcześniej czy później będziecie musieli zapłacić wszystko, a nawet więcej. Wszyscy popełnimy błędy, czasem nawet bez jakiejkolwiek winy. Jest natomiast według mnie wielkim przewinieniem tkwienie w błędzie, mimo iż dostrzegamy dramatyzm i niesłuszność naszej postawy. Jeśli pojawia się szansa na rozwiązanie naszego problemu skorzystajmy z niej, więcej może się nie powtórzyć.

Słowniczek:
Powód - osoba która wnosi pozew do sądu
Pozwany - osoba przeciwko której złożono pozew
Wierzytelność - dług, tyle że od strony wierzyciela (dłużnik ma dług, a wierzyciel wierzytelność)
Roszczenie - możliwość domagania się określonego zachowania od oznaczonej osoby

Najważniejsze akty prawne:
1. Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku - Dziennik Ustaw nr 43, poz. 296 z późniejszymi zmianami;
2. Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 13 czerwca 1967 roku - Dziennik Ustaw nr 24 poz. 110 z późniejszymi zmianami;
aktualne wersje aktów prawnych można znaleźć pod adresem www.sejm.gov.pl

Literatura dodatkowa:
1. J. Jodłowski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska: Postępowanie cywilne , Warszawa 2000, Wydawnictwa Prawnicze PWN
2. M. Manowska: Postępowanie nakazowe i upominawcze, Warszawa 2001, C.H. Beck

Opinie:

Opinie archiwalne (54):

Komentuj

Komentarze / 54

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  Ewandy pisze: 2001-10-16 12:14
  Zamotane to.Najlepiej sobie kupic TakTak,SimPlus lub Popa i klopot z glowy. He he
  0
 • Users Avatars Mini
  dziobek pisze: 2001-10-16 00:55
  tak wyglada to na papierze, w rzeczywistosci troche inaczej, moich dwoch kumpli mialo do czynienia z era, z roznych powodow: jeden z roztrzepania(hedonista) drugi stracil robote, zaleglosci odpowiednio 340 i 210 zl /same rozmowy/ po odlaczeniu i 2 telefonach z centrum windykacji nic sie nie stalo, nie pisze tego by propagowac zlodziejstwo, tylko dla informacji, nowe reguly sprawdzania przyszlych abonentow ukruca w znacznej mierze oszustwa
  0
 • Users Avatars Mini
  biedroneczka pisze: 2001-10-15 15:11
  wiec chyba warto placic rachuneczki-ale straszna ta procedura
  0
 • Users Avatars Mini
  Basior pisze: 2001-10-15 15:39
  Tak na prawde to chyba wiekzosc spraw bedzie prowadzona przez 20 lat! W moim miescie - Slupsk- duzo ludzi zarabia tak na zycie - kupujac telefony w promocji i o odsprzedajac je pozniej za 300% - 400 % wiecej. Jest ich na prawde wiel. Wiec w cale Polsce dziesiatki tysiecy! To jest nie realne zeby wszystko i wszystkich zweryfikowac. Wiekszosc spraw ulegnie przedawnieniu.
  0
 • Users Avatars Mini
  zatroskany pisze: 2001-10-15 18:55
  To jak ci biedni ludzie teraz będą zarabiać na życie??
  0
 • Users Avatars Mini
  Dufy pisze: 2001-10-15 21:07
  Najpierw jak sie nie placi rachunkow i tak Operator najpierw sam rozwiazuje z nami umowe.
  0
 • Users Avatars Mini
  Ewandy pisze: 2001-10-18 10:42
  kakrysa: POP faktycznie najtanszy - no ale co maja zrobic ci biedni ludzie co nie maja zasiengu ? Choc teraz zasieg jest spory, lecz wciaz znajduja sie jeszcze ,,braki w pokryciu''.
  0
 • Users Avatars Mini
  bob_gr pisze: 2001-10-18 13:31
  placic w terminie, placic, placic, i jeszcze raz placic a jak nie to telefon na karte
  0
 • Users Avatars Mini
  boy pisze: 2001-10-18 17:19
  Masz rację bob_gr , płacić w terminie i po problemie. Nie POP nie Tak-Tak tylko z rodziny GSM+, zawsze pokaże Tobie gdzie w danym momencie jesteś a to dobre dla zapominalskich :)))))
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2001-10-20 00:58
  Płacić, płacić - jak nie to i sprawa karna może czekać (jeśli się operator wkurzy)!
  0
 • Users Avatars Mini
  zabu$ pisze: 2001-10-21 17:30
  Ja przestalem placic rachunki w Erze i sami wystapili o zerwanie umowy bez zadnych dodatkowych kosztow i oplat. Wystarczylo tylko uregulowac w ciagu 7dni od dostania wymownienia umowy zalegla kase (u mnie 3 abonamenty, razem ok. 80zl) i po sprawie. Nie wiem dlaczego tak sie skarza z tego powodu przeciez sami umozliwili taka furtke wyjscia. Niedawno jeszcze zalegalem z oplatami abonamentu internetu za prawie 5 miesiecy (wakacje, brak stypendium) i nikt nie zerwal ze mna umowy, ba a nawet nie odcieli dostepu.
  0
 • Users Avatars Mini
  zabu$ pisze: 2001-10-21 17:33
  Dokladnie co i jak opisalem w newsie - "Nowe zasady zakupu telefonu w promocji" z dnia 26-09-2001.
  0
 • Users Avatars Mini
  hansen pisze: 2001-10-21 18:03
  I to jest uczciwe. To znaczy to, że w ogóle reguluje to prawo. Jeśli się kupuje telefon to po to, żeby dzwonić, a nie kolekcjonować aparaty w promocyjnej cenie. Owszem, w zasadach postępowania operatorów można trochę zmienić, ale generalnie nie powinniśmy się godzić na naciągaczy.
  0
 • Users Avatars Mini
  hansen pisze: 2001-10-21 18:03
  To wszystko ciągle wygląda jak zabawa w policjantów i złodziei. Ja chcę dzwonić i już. Nie chcę się składać na kolekcjonerów - nowych - aparatów - ze - zdjętymi - sim - lockami.
  0
 • Users Avatars Mini
  telefonica pisze: 2001-10-22 14:47
  Niestety , osób którym by się przydał ten artykuł, nie widuje się raczej na necie, większość z nich to osoby wystające pod sklepami monopolowymi, poproszeni przez młodą naszą społeczność o to by wzieły telefonik a oni w zamian będą mieli na bełcika. Tacy ludzie nie są świadomi tego, a i tłumaczenie im tego nie daje większych rezultatów, ich przyszłość to to że zaraz będzie miał kolejny dzionek z bełtem w ręku i mu to wystarcza
  0
 • Users Avatars Mini
  KorniK^_^ pisze: 2001-10-23 02:10
  ale procedura! ja naszczescie nie musze placic rachunkow jeszcze !
  0
 • Users Avatars Mini
  Jansmen pisze: 2001-10-24 05:09
  zabu$ niestety nie wszyscy mają tak różowo niektórzy tam lądują a raczej za 80 zł cię do sądu nie pozwią ale jakbyś nieuregulował 300 zł rachunku +abonamenty to raczej by cię tym postraszyli . A swoją drogą czy po takiej akcji jesteś na czarnej liście opów czy nie w końcu to oni zerwali umowę (sprawdź)
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2001-10-29 11:00
  Nieplacenie rachunkow telefonicznycz tyczy sie wielu ludzi, ale kazdy kiedys bedzie musial za to zaplacic bo oni nigdy nie zapomianja o tych co sa im dluzni! Nara!
  0
 • Users Avatars Mini
  hubi pisze: 2001-10-30 15:42
  tyle ze z niektórych nie ma z czego sciągnąć
  0
 • Users Avatars Mini
  muminek pisze: 2001-10-31 12:34
  Jedno jest proste. Gadałeś - płać! I tyle. Bo jeżeli sami nie będziemy tego egzekwować to wkrótce się okaże, że chcąc kupić telefon będzemy placić 1000zł za telefon plus 1000zł za aktywację. Bo pewnie takie kwoty będą kwotami zaporowymi dla oszustów.
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2001-11-01 16:13
  Muminek, ale i dla wielu uczciwych :( A kradzieże telefonów to by się dopiero rozmnożyły!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  PlaYMode pisze: 2001-11-04 03:43
  No cóż, jeżeli ktoś bierze telefon w promocji, to chyba nie po to aby nie płacić, prawda? Oczywiście dotyczy to uczniwych abonentów. Jednak zastanawia mnie co będzie w sytuacjach losowych, czy też będą straszyli sądem, gdy coś strasznego się stało? Pzdr 4 all
  0
 • Users Avatars Mini
  muminek pisze: 2001-11-12 12:12
  graffi: niestety, ale jak tak dalej będzie to moje bajdużenia mogą stać się faktem. Co prawda na całym świecie tak się dzieje (telefon za grosze itp.) ale Polska jest Polską. Niestety.
  0
 • Users Avatars Mini
  piasek pisze: 2001-11-15 12:44
  Ale po jakim czasie od przerwania opłacania rachunków przyjdzie wezwanie do sądu
  0
 • Users Avatars Mini
  xemi pisze: 2001-12-05 17:01
  jak to dobrze za mam prepaida:)))
  0
 • Users Avatars Mini
  SHARY pisze: 2001-12-08 12:02
  lece do banku jusz 3 dni zalegam 142zl plusowi ..
  0
 • Users Avatars Mini
  minio pisze: 2001-12-09 16:52
  najchętniej i najszybciej do sądu daje ERA, PLUS przekazuje firmie windykacyjnej a ta na poczatku idzie na ugode. Wybór jest prosty płacić albo prepaid
  0
 • Users Avatars Mini
  jarpol pisze: 2001-12-18 17:42
  No nareszcie link, który będzie można podawać bałwanom, którzy pytają co będzie jak przestana płacić. superancko. Żabu$, ja na Twoim miejscu wstydziłbym sie, nie chwalił...
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2001-12-23 01:42
  To fakt naciągaczy jest sporo. A za te wszystkie przekręty płacą uczciwi abonenci :P
  0
 • Users Avatars Mini
  waldus pisze: 2002-01-21 15:17
  Biedni uczciwi abonenci dzieki naciagaczom Procedura kosmicznie zagmatfana
  0
 • Users Avatars Mini
  sharkeys pisze: 2002-02-01 22:43
  No to lepiej placic te rachunki. Dla nielubiacych rachunkow pozostaje prepaid.
  0
 • Users Avatars Mini
  milmedyk pisze: 2002-02-04 19:47
  Ja tam wolę SIMPLUSA. Nie muszę płacić rachunków!
  0
 • Users Avatars Mini
  p54321 pisze: 2002-02-05 16:10
  I tu widac wyzszosc telefonow na karty nad tymi z abonamentem. Rozmawiasz ile chcesz i nei musisz sie martwic o to ile zaplacisz rachunku.
  0
 • Users Avatars Mini
  mr.bond pisze: 2002-02-27 15:16
  Ufff! Takie rzeczy warto wiedziec. A prepaidy to faktycznie pewien spokoj sumienia rowniez :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  westbammm pisze: 2002-03-11 15:34
  słyszałem że idea wynajmuje koksiarzy do ściągania długów!
  0
 • Users Avatars Mini
  kkrzysiekk pisze: 2002-03-13 14:07
  chcecie tego uniknąc??? - kupujcie pre-paid!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  katana pisze: 2002-05-16 18:38
  dresy sciagają tylko dłużników z plusa:-))) hehehe
  0
 • Users Avatars Mini
  Piter pisze: 2002-08-24 20:47
  Brr! wlasnie to przeczytalem i chyba zaloze sobie platnosc przez polecenie zaplaty.
  0
 • Users Avatars Mini
  pawezi pisze: 2002-09-12 02:46
  kurde warto płacic
  0
 • Users Avatars Mini
  ulka pisze: 2002-11-21 12:38
  Muszę o tym powiedziec mojemu sąsiadowi,ktory wiecznie uchyla sie od płacenia wszelkich rachunków telefoncznych
  0
 • Users Avatars Mini
  ulka pisze: 2002-11-21 12:49
  Naprawdę artykuł-bomba. Niech wszyscy Ci,którzy nie płacą strzegą się przed wymiarem sprawiedliwosci
  0
 • Users Avatars Mini
  bodopl pisze: 2002-11-29 02:56
  ten artykuł powinien być odświerzany przynajmniej raz w tygodniu - lub zawsze powinien być na pierwszej stronie gola
  0
 • Users Avatars Mini
  Mungo pisze: 2002-11-21 21:35
  To się bójcie... Lepiej używać pre paid
  0
 • Users Avatars Mini
  sowa pisze: 2003-01-04 04:23
  mungo:.....myslisz ze jezeli kogos nie stac na np 60 zloty miesiecznie to wywali 400 na tel z karta??? Jak nie masz kasy nie marz o telefonie- prosty ale prawdziwy wniosek:)
  0
 • Users Avatars Mini
  parys pisze: 2003-01-28 17:10
  Na szczescie mi to niegrozi
  0
 • Users Avatars Mini
  nitek pisze: 2003-02-01 14:00
  Mimo to duzo ludzi nie placi rachunkow :( Ale ja jestem czysty :) Jak sie korzysta z czegos to treba za to zaplacic
  0
 • Users Avatars Mini
  r09101975 pisze: 2003-02-05 13:11
  Ciekawy temat; mam taką sytuację u znoajomego; zaległości sprzed 2 lat wynoszą już ponad 2000; była próba dostarczenia pozwu z sądu ale nie odebrał (ok. 6 m-cy temu) i jak na razie cisza. sprawa dot. Ery; ciekaw jestem jak się rozwiąże myśle, że problem dotyczy bardzo wileu ludzi poza tym operatorzy dysponują już tzw. czarnymi listami osób, które nie placiły rachunków
  0
 • Users Avatars Mini
  argh007 pisze: 2003-02-11 20:12
  as strach pomyslec co by bylo jak by sie nie zaplacilo, lepiej placic i zyc w spokoju
  0
 • Users Avatars Mini
  nr124 pisze: 2003-03-01 17:00
  dobrze że nie musze placić rachunków
  0
 • Users Avatars Mini
  korbel pisze: 2003-03-14 19:31
  pewnie i dobrze ale poki ludzie nie beda mieli wystarczajcych srodkow i ceny beda je przewyzszac bedzie caly czas tak samo.
  0
 • Users Avatars Mini
  Inforek pisze: 2003-06-07 19:20
  ciekawy ten artykuł
  0
 • Users Avatars Mini
  Inforek pisze: 2003-06-07 19:20
  ciesze sie tylko że mam prepaida i nic nie musze płacić abo
  0
 • Users Avatars Mini
  Gonzales pisze: 2003-12-18 11:35
  Cóż, z perspektyw dwóch lat od powstania tego artykułu sporo zmieniło się. w kazdym razie warto byłoby odświeżyć tę treść i wzbogacić ją o instytucję przedawnienia.
  0
 • Users Avatars Mini
  lolo pisze: 2006-02-04 19:00
  Pięknie czytałaś Misiunia bajeczki Michałkowi pa.
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: