Plus w I kw. 2010 r. - spadek przychodów, ale większy zysk netto

Newsy
Żródło: KGHM
Opinie: 1

Wyniki finansowe Polkomtel S.A. w I kw. 2010 r.:

(tys. zł)

Okres obrotowy

za 3 miesiące kończący się 31 marca 2010

za 3 miesiące kończący się 31 marca2009*

Przychody ze sprzedaży

1 832 308

1 973 760

Wynik na sprzedaży

339 554

356 095

Zysk/(strata) z działalności operacyjnej

360 640

357 118

EBITDA

697 099

697 024

Zysk/(strata) przed opodatkowaniem

355 602

264 918

Zysk/(strata) netto

288 668

213 004

* Dane za 2009 rok zostały skorygowane w stosunku do prezentowanych w skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2009 r. ze względu na zmiany w sprawozdaniu finansowym Polkomtel S.A. wprowadzone w wyniku badania biegłego rewidenta

W I kwartale 2010 roku Polkomtel S.A. uzyskała przychody ze sprzedaży o 8 % niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Odnotowano również niższy wynik na sprzedaży (spadek o 5 %).

Wynik netto spółki w okresie od stycznia do marca 2010 r., był wyższy od osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego o 75 664 tys. zł, na co wpływ miały głównie niższe koszty finansowe.

Wartość akcji Polkomtel S.A. w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym KGHM Polska Miedź S.A. na dzień 31 marca 2010 r. wycenionych metodą praw własności wynosi 1 381 462 tys. zł

Opinie:

Opinie archiwalne (1):

Komentuj

Komentarze / 1

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: