Polkomtel ogłosił swoje wyniki finansowe za trzy kwartały 2002 r.

Newsy
Żródło: Plus GSM
Opinie: 63

Niemal ćwierć miliona nowych użytkowników, nowe usługi, inwestycje w sieć i obsługę klienta to najważniejsze wyznaczniki rozwoju sieci Plus GSM w trzecim kwartale 2002 r. Trudna sytuacja makroekonomiczna - wysokie bezrobocie, spadek dochodów rozporządzalnych licznych grup społecznych, ograniczanie kosztów funkcjonowania firm to czynniki odciskające swe piętno także na dynamice rozwoju telefonii komórkowej. Pomimo tych niekorzystnych zjawisk sieci Plus GSM udało się zwiększyć przychody i zysk netto. Korzystne wyniki finansowe pozwalają na redukcje zadłużenia i na inwestowanie w nowe - przydatne abonentom - usługi.

"Nasycanie się rynku i wolniejszy niż w latach poprzednich rozwój gospodarczy stawiają przed nami nowe wyzwania." - mówi Jarosław Pachowski, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Polkomtel SA - "Musimy racjonalnie gospodarować środkami i budować taką strategię marketingową, która pozwoli nam pozyskiwać wartościowych klientów za cenę nie przekraczającą granicy biznesowej opłacalności. Choć nie podnosimy cen rozmów, a nawet je obniżamy, to wysokie przychody pozwoliły nam na inwestycje służące poprawie obsługi klienta, zwłaszcza na budowę nowego centrum telefonicznego w Łodzi i wzbogacanie oferty produktowo-usługowej, zwłaszcza dzięki wprowadzeniu wiadomości multimedialnych.

W trzecim kwartale 2002 roku sieć Plus GSM pozyskała 234,2 tysiące nowych użytkowników. Ich łączna liczba sięgnęła 4.087,8 tys., co oznacza przyrost o 29,2 proc. w porównaniu z trzecim kwartałem roku 2001 (3.164,5 tys.). Przychody w trzecim kwartale 2002 r. wyniosły 1.259,6 mln zł, o 9,8 proc. więcej niż w trzecim kwartale 2001 roku (1.147,2 mln zł). Przychody w pierwszych trzech kwartałach 2002 r. wyniosły 3.561,3 mln zł, o 13,7 proc. więcej niż w tym samym okresie roku 2001 (3.133,0 mln zł). Wzrost przychodów w 2002 r. spowodowany jest przede wszystkim rosnącą liczbą klientów, jak również rozwojem usług nie-głosowych. Polkomtel S.A. osiągnął w trzecim kwartale 2002 roku Zysk netto wynoszący 231,2 mln zł, o 5,9 proc. mniej niż w tym samym okresie roku 2001 (245,7 mln zł). Polkomtel S.A. osiągnął w pierwszych trzech kwartałach 2002 roku zysk netto wynoszący 519,6 mln zł, o 9,1 proc. więcej niż w tym samym okresie roku 2001 (476,1 mln zł).

Koszty sprzedaży wyniosły w trzecim kwartale 2002 roku 505,4 mln zł, o 11,2 proc. więcej, niż w tym samym okresie w roku 2001 (454,7 mln zł). W pierwszych trzech kwartałach roku 2002 koszty sprzedaży wyniosły 1.356,7 mln zł, o 15,2 proc. więcej niż w tym samym okresie roku 2001 (1.177,5 mln zł). Wzrost kosztów sprzedaży spowodowany był głównie wzrostem kosztów połączeń z sieciami innych operatorów (interconnect), co było efektem zwiększonego ruchu międzysieciowego wynikającego z rosnącej bazy abonenckiej i większymi kosztami zakupów telefonów i akcesoriów.

Zysk operacyjny w trzecim kwartale wyniósł 343,9 mln zł, o 11,8 proc. więcej niż w tym samym okresie roku 2001 (307,7 mln zł). W pierwszych trzech kwartałach 2002 roku zysk operacyjny wyniósł 965,3 mln zł, o 26,8 proc. więcej niż w tym samym okresie roku 2001 (761,3 mln zł). Wzrost był spowodowany większymi przychodami i redukcją kosztów ogólnych, których ograniczenie było możliwe głównie dzięki udanemu i efektywnemu zarządzaniu kosztami "złego długu".

Zysk przed opodatkowaniem w trzecim kwartale 2002 roku wyniósł 298.3 mln zł, o 4.3 proc. więcej niż w tym samym okresie roku 2001 (286.1 mln zł). Narastająco od początku 2002 roku zysk przed opodatkowaniem wyniósł 696,9 mln zł, o 11,3 proc. więcej niż w tym samym okresie roku 2001 (626,2 mln zł). Wzrost zysku przed opodatkowaniem możliwy był dzięki poprawie wyników operacyjnych.

Zysk netto w trzecim kwartale 2002 roku wyniósł 231,2 mln zł, o 5,9 proc. mniej niż w tym samym okresie roku 2001 (245,7 mln zł). Narastająco od początku 2002 roku zysk netto wyniósł 519,6 mln zł, o 9,1 proc. więcej niż w tym samym okresie roku 2001 (476,1 mln zł). Spadek zysku netto w trzecim kwartale spowodowany był głównie wyższym niż przed rokiem podatkiem dochodowym oraz podatkiem VAT.

W trzecim kwartale 2002 roku sieć pozyskała 234,2 tys. użytkowników. Na koniec trzeciego kwartału 2002 roku liczba użytkowników wyniosła 4,09 mln, czyli o 29,2 proc. więcej niż na koniec tego samego okresu w roku poprzednim (3,16 mln). Liczba użytkowników usługi abonamentowej wyniosła 2,11 mln, a usługi przedpłaconej 1,98 mln (wzrost odpowiednio o 14,3 proc. i 50,0 proc. w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego).

Średnioroczny wskaźnik rezygnacji (churn) wyniósł w pierwszych trzech kwartałach 2002 roku 18,9 proc., o 3,8 punktu procentowego mniej niż w tym samym okresie 2001 roku ( 22,7 proc. ). W trzecim kwartale 2002 roku osiągnął poziom 18,8 proc., o 4,5 punktu procentowego mniej niż w trzecim kwartale poprzedniego roku (23,3 proc.). Spadek wskaźnika churn był spowodowany zwiększonym działaniem programów lojalnościowych, głównie programu wymiany aparatów i programu "5 plus".

"POLKOMTEL konsekwentnie poprawia swoje wskaźniki operacyjne" - powiedział Jesper Helmuth Larsen, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy - "Wyższy o 4,1 punktu procentowego wskaźnik marży EBITDA w porównaniu z trzema kwartałami 2001 roku na poziomie 41 proc. jest satysfakcjonujący. Firma rozwija się dobrze dzięki takim czynnikom, jak na przykład efektywne zarządzanie kosztami "złego długu", ciągła optymalizacja kosztów i redukcja zadłużenia możliwa dzięki dodatnim przepływom środków pieniężnych "

Średnie miesięczne ARPU (średnie przychody na abonenta) w trzecim kwartale 2002 roku wyniosło 99,8 zł, w porównaniu z tym samym okresem roku 2001 było niższe o 16,0 proc. (118,8 zł). Narastająco od początku roku średnie miesięczne ARPU wyniosło 100,2 zł i było o 14,3 proc. niższe niż w trzech pierwszych kwartałach roku 2001 (116,8 zł). Spadek ARPU wynika przede wszystkim ze spadających cen rozmów telefonicznych związanych z wdrożeniem nowych ofert promocyjnych, zwłaszcza pakietów bezpłatnych minut i pakietów bezpłatnych SMSów. Wpływ na spadek ARPU miała także zmiana struktury bazy klientów, gdzie udział klientów SIMPLUSa osiągnął 48,4 proc., o 6,7 punktów procentowych więcej w porównaniu do końca tego samego okresu w roku poprzednim. Średnie miesięczne ARPU dla klientów abonamentowych w trzecim kwartale 2002 roku wyniosło 159,7 zł i spadło o 8,4 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku 2001 (174,2 zł). Średnie miesięczne ARPU dla klientów SIMPLUSA w trzecim kwartale 2002 roku wyniosło 34,0 zł i spadło o 12,2 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku 2001 (38,7 zł). Średnie miesięczne ARPU dla klientów abonamentowych w pierwszych trzech kwartałach 2002 roku wyniosło 156,8 zł i spadło o 6,4 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku 2001 (167,4 zł). Średnie miesięczne ARPU dla klientów SIMPLUSA w pierwszych trzech kwartałach 2002 roku wyniosło 33,8 zł i spadło o 7,0 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku 2001 (36,3 zł).

Całkowite zadłużenie firmy Polkomtel wyniosło na koniec trzeciego kwartału 2002 roku 1.636,3 mln zł, o 31,8 proc. mniej w porównaniu z tym samym okresem 2001 roku (2.398,4 mln zł). Wskaźnik debt/EBITDA osiągnął poziom 0,82, o 30,0 proc. niższy w porównaniu z końcem trzeciego kwartału roku 2001 ( 1,17 ). Poprawa wskaźników zadłużenia to przede wszystkim rezultat lepszych wyników operacyjnych i mniej intensywnego programu inwestycyjnego, co jest wynikiem opóźnienia inwestycji w sieć UMTS.

W trzecim kwartale 2002 roku Polkomtel zainwestował 207,5 mln zł, a od początku 2002 roku - 584,7 mln zł. Wartościowo poziom inwestycji był więc niższy niż w tym samym okresie roku 2001 (631,2 mln zł), lecz ilościowo był na zbliżonym poziomie. Niższe nakłady były spowodowane lepszymi warunkami zakupów sprzętu wynegocjowanymi przez Polkomtel. Od początku roku 2002 koszty z tytułu opłat za użytkowanie częstotliwości GSM i linii radiowych wyniosły 15,9 mln PLN, natomiast z tytułu wydania pozwoleń na linie radiowych 2,0 mln PLN. Od rozpoczęcia działalności firmy w 1996 roku nakłady inwestycyjne Polkomtel sięgnęły 5,0 mld zł (bez opłat koncesyjnych). W tym czasie Polkomtel wydał na koncesję GSM równowartość 301,4 mln EUR, na koncesję DCS 47,5 mln EUR, a na koncesję UMTS 260 mln EUR. Do zapłacenia z tytułu koncesji UMTS pozostała jeszcze równowartość 390,0 mln EUR.

Prognozy na rok 2002 są optymistyczne. Oczekiwana liczba klientów osiągnie poziom 4,4 mln przy łącznym wskaźniku penetracji telefonów komórkowych w Polsce na poziomie ok. 33 proc. do końca roku. W przypadku Polkomtel S.A., pozwoli to na wzrost przychodów, które na koniec 2002 roku powinny osiągnąć poziom 4,8 miliarda zł. Prognozy są oparte na bieżących przewidywaniach, a rzeczywiste wyniki mogą się różnić.

Wyniki za III kwartał

Statystyki
  kw. 3 2001 kw. 3 2002 Zmiana (%)  
Churn średnioroczny- wskaźnik rezygnacji (%) 23.3 18.8 ( 4.5 )  pkt. %
ARPU (PLN) 118.8 99.8 ( 16.0 )  
         

Wyniki finansowe

Polskie standardy księgowości 

PLN mln.  kw. 3 2001 kw. 3 2002 Zmiana (%)   
Przychody* 1 147.2 1 259.6  9.8  
Koszty sprzedaży 454.7 505.4 11.2  
EBITDA 443.8 517.9 16.7  
EBITDA - marża (%) 38.7 41.1 2.4 pkt. %  
Zysk operacyjny 307.7 343.9 11.8  
Zysk przed opodatkowaniem 286.1 298.3 4.3  
Zysk netto 245.7 231.2 ( 5.9 )  
         
Wyniki narastająco od początku roku (YTD) 
Statystyki Trzy kwartały 2001 Trzy kwartały 2002 Zmiana (%)  
Subskrybenci ('000) 3 164.5 4 087.8 29.2  
Churn średnioroczny- wskaźnik rezygnacji (%) 22.7 18.9 ( 3.8 ) pkt. %
ARPU (PLN) 116.8 100.2 ( 14.3 )  
         

Wyniki finansowe

Polskie standardy księgowości 

PLN mln. Trzy kwartały 2001 Trzy kwartały 2002 Zmiana (%)  
Przychody 3 133.0 3 561.3 13.7  
Koszty sprzedaży 1 177.5 1 356.7 15.2  
EBITDA 1 158.3 1 463.9 26.4  
EBITDA - marża (%) 37.0 41.1 4.1 pkt. %
Zysk operacyjny 761.3 965.3 26.8  
Zysk przed opodatkowaniem 626.2 696.9 11.3  
Zysk netto 476.1 519.6 9.1   
         
Wyniki finansowe- US GAAP 
PLN mln. Trzy kwartały 2001 Trzy kwartały 2002 Zmiana (%)   
Przychody  3 090.2 3 524.2 14.0  
Koszty sprzedaży 1 209.7 1 341.1 10.9   
EBITDA 1 161.4 1 461.6 25.8  
EBITDA - marża (%) 37.6 41.5 3.9 pkt. %
Zysk operacyjny 772.4 954.1 23.5  
Zysk netto 459.0  464.3 1.2  

* Upusty z tytułu dystrybucji kart SIMPLUS i telekart zostały zakwalifikowane jako koszty sprzedaży, a nie jako zmniejszenie przychodów

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA - III KWARTAŁ 2002

ROZWÓJ SIECI PLUS GSM

W III kwartale 2002 roku sieć Plus objęła swoim zasięgiem 97% terytorium Polski, a jej usługi są obecnie dostępne na obszarze zamieszkałym przez 98,9% Polaków.

Na koniec III kwartału 2002 roku uruchomionych było 3322 lokalizacji stacji bazowych. W III kwartale br. uruchomiono 330 lokalizacji stacji bazowych. 

Roaming:
Telefonu Plus GSM można używać w 117 krajach na sześciu kontynentach w sieciach 233 operatorów. Obecnie jest to najbogatsza oferta roamingowa na polskim rynku.

MARKETING

W III kwartale 2002 wprowadzono do oferty szereg nowych produktów i usług: 

Oferta dla klientów indywidualnych

I. PROMOCJE

 1. Promocje dla użytkowników Simplus: 
  Program premiowy; użytkownikom Simplus zaoferowano 10 zł rabat za zasilenia powyżej 100 zł w ciągu jednego miesiąca, a także dla zarejestrowanych użytkowników wprowadzono program udzielania specjalnej premii 10 zł w dniu urodzin użytkownika. 

 2. Promocje dla Klientów abonamentowych:

  • Nowi klienci otrzymali możliwość zakupu telefonów na atrakcyjnych warunkach i skorzystania z usług sieci Plus GSM w promocjach "Wybór na Plus" i "Jesień z Plusem". Osoby posiadające już telefon komórkowy mogły nabyć aktywację w sieci Plus GSM korzystając ze specjalnej oferty "Karta". 

  • promocja "Pakiet WAP przez GPRS"; dająca możliwość korzystania z WAP za niewielką miesięczną opłatą (1MB / 5 PLN miesięcznie).

  • Wakacyjna promocja cenowa usługi "Chat Plus": cena za SMS na nr 707 została obniżona do poziomu 10 gr. netto

II. NOWE PRODUKTY I USŁUGI

 • produkt młodzieżowy TEAM dla użytkowników Simplus; w sierpniu wprowadzono nową ofertę pre-paid skierowaną do klientów z segmentu młodzieżowego. Oferta Team, składająca się z nowej taryfy Team, nowych zestawów z telefonami młodzieżowymi, karty SIM z usługami informacyjno-rozrywkowymi 

 • usługi oparte na wiadomościach multimedialnych MMS
  pocztówki MMS; możliwość kompozycji MMS-a na stronie internetowej http://pocztowkimms.plusgsm.pl ;
  usługi informacyjne: info, sport, humor, pogoda;
  informator biznesowy; waluty, gospodarka, giełda. Informator dostępny w formie subskrypcji i zapytań jednorazowych.

 • usługi m-banking - usługi "Plus Mega Raiffeisen" i "Bank w zasięgu" przygotowana we współpracy z Raiffeisen Bank Polska SA, oparta na karcie SIM Toolkit z aplikacją m-bankingową Raiffeisen umożliwiającą dokonywanie operacji bankowych z wykorzystaniem telefonu komórkowego. 

 • specjalne rozwiązania taryfowe dla BZWBK, PKO S.A., PKO BP

 • usługi w ośrodku "Rozrywka" ( http://rozrywka.plusgsm.pl):
  Randka Plus i Partner Plus; umożliwiające zawieranie nowych znajomości i zabawę w horoskopy poprzez SMS. 
  Gra SMS Kadhal: gra przygodowa oparta na SMS dostępna w ośrodku http://rozrywka.plusgsm.pl 
  Animki; umożliwiająca pobieranie na telefon komórkowy SMS-ów z migającymi grafikami. 
  Dzwonki polifoniczne do telefonów Nokia 3510 i 7650 - usługa uruchomiona w ramach usługi "Dzwonki Plus" w ośrodku Rozrywka.

 • serwisy informacyjne i okazjonalne
  Gorące wiadomości; serwis informacyjny z najważniejszymi wiadomościami przygotowywany przez PAP, dostępny w formie subskrypcji.
  Serwis Papieski; serwis informacyjny na temat pielgrzymki papieża do Polski - w dniach 16-19.08.2002. Ponadto klientom zaoferowano możliwość subskrypcji i zapytań jednorazowych SMS.
  Tour de Pologne; serwis informacyjny SMS/WAP z trasy wyścigu kolarskiego.

Oferta lojalnościowa:

Wprowadzono szereg narzędzi lojalnościowych stanowiących ofertę Plus GSM skierowaną do stałych klientów. Oferta zawiera rozłożone w czasie przywileje, które tworzą spójną ofertę: 

 • Przyjazne Rachunki, czyli usługa polecenia zapłaty. Do końca grudnia 2002 trwa akcja promująca ten element oferty lojalnościowej.

 • Program 5 Plus, dostępny dla Klientów już od 3 miesiąca w sieci 

 • pakiety dodatkowych Darmowych Minut (dawniej komunikowane jako Plus Tobie) nagradzające za staż po 18 miesiącu

 • Wymiana Aparatów (PWA), z której Klienci mogą skorzystać co 2 lata czyli po 24, 48 itd. miesiącu 

 • podwojone pakiety dodatkowych Darmowych Minut po 36 miesiącu

OBSŁUGA KLIENTA
Uruchomienie Centrum Obsługi Telefonicznej w Łodzi, pierwszej tego typu placówki zlokalizowanej poza Warszawą. Pracę w nim docelowo znajdzie 150 osób, w tym również osoby niepełnosprawne.

ZATRUDNIENIE

31 marca 2002 r. w Polkomtel S.A. pracowało 2834 osób. Średnia wieku pracowników Spółki to 29 lat.


NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 • Wrzesień 2002 - W Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie Prezes Zarządu Polkomtel S.A. - Prezes Zarządu Jarosław Pachowski otrzymał z rąk Ministra Kultury Waldemara Dąbrowskiego zaszczytne wyróżnienie Mecenasa Kultury za 2001 r.

 • Wrzesień 2002 - pierwsze miejsce Polkomtel S.A. na "Liście 300 potencjalnie najbardziej konkurencyjnych polskich przedsiębiorstw na rynku wspólnej Europy" w kategorii przedsiębiorstw infrastrukturalnych. Lista jest efektem pracy naukowców z Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Centrum Informacji Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki. Ranking został ogłoszony podczas odbywającego się w Krynicy XII Forum Ekonomicznego Polska - Wschód.

Opinie:

Opinie archiwalne (63):

Komentuj

Komentarze / 63

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-11-12 14:24
  Naczy sie trzeba pogratulowac, bo jeszcze nie jest na minusie, ale jak dalej bedzie robil takie cudowne promocje, to za rok moze juz nie byc tak wesolo!
  0
 • Users Avatars Mini
  tbc pisze: 2002-11-12 14:25
  czyli przecietni klienci prywatni moga spokojnie wynosic sie z +)
  0
 • Users Avatars Mini
  kwiatas pisze: 2002-11-12 14:26
  "Choć nie podnosimy cen rozmów, a nawet je obniżam..." zal sluchac !!! Do konca roku czas tyka :))
  0
 • Users Avatars Mini
  spiro pisze: 2002-11-12 14:28
  a jednak mozna zarabiac i czasie kryzysu.
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2002-11-12 14:30
  Liczba użytkowników usługi abonamentowej wyniosła 2,11 mln, a usługi przedpłaconej 1,98 mln (wzrost odpowiednio o 14,3 proc. i 50,0 proc. w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego).Jak widać tendencja do przechodzenia na prepaid występuje też w Plusie.A rzarzuca sie to Idei.
  0
 • Users Avatars Mini
  GAGA pisze: 2002-11-12 14:33
  PLUS może i był najatrykcyjniejszy na rynku ale obecnie IDEA ma ofertę nie do przebicia. Fakt, że nie ma MMSów świadczy o bardzo przemyślanych i mądrych decyzjach podejmowanych we właściwym miejscu i we właściwym czasie. Plus niestety takich decyzji mądrych ostatnio nie podejmuje. No ale mimo to wzrasta liczba klientów. To miłe ale do czasu.
  0
 • Users Avatars Mini
  batol pisze: 2002-11-12 14:46
  kan/dokladnie to samo pomyslalem, ponad 48% to simplus. mysle, ze u kazdego operatora bedzie rosnac odsetek korzystajacych z uslugi przedplaconej.
  0
 • Users Avatars Mini
  RAFALS pisze: 2002-11-12 14:49
  czyli ciągle na plusie, wynik finansowy imponujący jak na ogólną sytuację na rynku i ofertę. To teraz z tego zysku może by tak sfinansować oniżkę kosztów połączeń?
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-11-12 14:54
  Tyle komentarzy i nikt jeszcze sie tym nie zachwyca, a wiekszosc neguje postawe plusa! graffi i CiepliX wspomozcie plusa swoim zachwytem! ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  Gadek pisze: 2002-11-12 14:58
  no bo i czym sie tu zachwycac kiedy ogolnie slychac o spadku dochodow, niewywiazywaniu sie ze zobowiazan procownikom o budzecie i zus nie wspomne i ogolnej tendencji do odluzania. jaks dziwna ta firma polkomtel. przynosi zysk ...
  0
 • Users Avatars Mini
  Zdzisław Dyrman pisze: 2002-11-12 15:07
  512 mln zysku po III kwartałach. Impressive. Jest taka sieć, która ma tyle samo, ale ze znakiem minus. Co to za sieć?... Nie ulega wątpliwości, że to najmądrzej zarządzany operator. I rzecz jasna najlepszy. A te spółeczki z ograniczoną odpowiedzialnością to mogą Polkomtel S.A. najwyżej po piwo skoczyć ;-)))
  0
 • Users Avatars Mini
  Michał pisze: 2002-11-12 15:30
  ARPU spada czyli realnie Plus penetruje coraz mniej zasobnych userów. Co do opłacalności - ARPU simplus jest pięciokrotnie nizsze od abonamentowego. czyli Podział jest bardzo wyraźny. No i minimalny abonament wraz z np 3 numerami sami swoi wynosi tyle co ARPU w Sim+. To chyba znak, zę taryfy są dobrze skonstruowane. Czekam na taktowanie 15/15
  0
 • Users Avatars Mini
  rokko pisze: 2002-11-12 15:31
  Nie podniecajmy się tak bardzo. Chyba, że ktoś nie jest użytkownikiem GSM a analitykiem finansowym.
  0
 • Users Avatars Mini
  Franek pisze: 2002-11-12 15:35
  Dyrman no i co sie podniecasz tak bardzo tym ? bierzesz z tego jakies profity ? siedzisz w zarzadzie polkomtela ? chyba ze jestes bardzo pogietym w kibicowaniu plus gsm sadzac po tym komentarzu i wielu wczesniejszych..
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-11-12 15:38
  No, to wyniki są niezłe - Churn spadł dość znacznie, wzrost liczby abonentów spory, dług spłacany - ładnie! A co do penetracji pre-paid, to jest to nie tyle tendencja do "przechodzenia", co raczej rozszerzanie bazy abonentów
  0
 • Users Avatars Mini
  kon pisze: 2002-11-12 15:55
  Jak widać plus ma chyba najlepszą politykę ze wszystkich opów. Mimo przeciętnej oferty dla klientów indywidualnych udalo sie mu pozyskac najbardziej lojalnych i wyplacalnych klientów korporacyjnych, na których jak widzc robi niezłą kase. Dodatkowo 50% wzrostu w prepaidach, to tez pewne pieniądze bez wielkiego ryzyka. Oczywiście klient nie zawsze na tym zyskuje. :)
  0
 • Users Avatars Mini
  Enickman pisze: 2002-11-12 16:07
  graffi: proponuje proste dzialanie z zakresu podstawowki - 18% razy 4 100 kilo i porownanie wyniku z 22% razy 3 150. Nastepnie podrap sie w glowke i zastanow sie nad tym co napisales - "churn spadl dosc znacznie" Co do wzrostu liczby abonentow, to jest to pojecie wzgledne - liczby nalezy porownac z konkurencja i dopiero wtedy mozna stwierdzic czy jest to duzo czy tez malo Jest jeszcze druga strona medalu - bardzo wiele glosow mowiacych, ze skoro jest zysk, to nalezy znaczna czesc oddac klientom. Firma Polkomtel nie dziala jednak od roku i jej wyniki nalezy traktowac w aspekcie dlugoterminowym (wystarczy policzyc ile do tej pory zainwestowala i sprawdzic czy chociaz w jednej czwartej zwrocilo sie to w zyskach) Ci wszyscy, ktorzy domagaja sie wciaz obnizek za polaczenia niech pamietaja ze taki Polkomtel zainwestowal w nich ladne kilkaset zlotych. Niech porownaja te koszty ze swoimi rachunkami - moze to ostudzi ich glowki
  0
 • Users Avatars Mini
  Enickman pisze: 2002-11-12 16:11
  kon: "udalo sie mu pozyskac najbardziej lojalnych i wyplacalnych klientów korporacyjnych" - stare polityczne dzieje - sprawdz jakie firmy sa udzialowcami Polkomtela
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2002-11-12 16:36
  Graffi***ciekawy komentarz:nie tyle tendencja do "przechodzenia", co raczej rozszerzanie bazy abonentów-ciekawy,że tłumaczysz tym przechodzenie do pp,co masz zawsze za złe Idei.Jak widać wszystko zależy o jaką sieć chodzi u jednych to poszeżenie bazy abonamentowej,u innych to baza biednych klientów,jak potocznie uważa się klientów prepaidów a szczególnie pop-a.
  0
 • Users Avatars Mini
  kon pisze: 2002-11-12 16:39
  Enickman: fakt jest faktem, ze w akcjonariacie sa prawdopodobnie jego rowniez klienci, ale z era i idea jest podobnie. Mozemy tylko przypuszczac jaki % z 2 mln aktywacji naleza do PKNu, KGHMu itp. nie jest to napewno wielka liczba, choc nie zaprzeczam ze sa to prawdopodobnie najlepsi klienci Polkomtela.
  0
 • Users Avatars Mini
  Pawel pisze: 2002-11-12 16:42
  Qba-trzeba byc takim zboczeńcem jak Ty zeby sie podniecac wynikami finansowymi operatorów. Wiec nie każ nam sie podniecac bo takich gosci jak Ty tu nie ma -wiec sam sie podniecaj dlugami Idei. Pa pa
  0
 • Users Avatars Mini
  portal pisze: 2002-11-12 16:59
  no wyraznie sytuacja na ryynku odbija sie na polkomtelu, choc inni operatorzy troszke inaczej wygladaja (bardiej pozytywnie) chyba jedynym wskaznikiem na plus jest wzrost liczby abonentow, choc... to naturalne sprawa.
  0
 • Users Avatars Mini
  choian pisze: 2002-11-12 17:08
  Wyniki firmy kosztem klienta
  0
 • Users Avatars Mini
  Czak pisze: 2002-11-12 17:09
  Serdecznie gratuluje Plusowi pomimo ze nie lubie tej sieci. Ale wyniki finansowe na imponujace i obiecujace :)
  0
 • Users Avatars Mini
  Konto usunięte pisze: 2002-11-12 17:20
  RYNEK ZROBIŁ SWOJE.PLUS MA POKAZNĄ SUMKE KLIENTERII.ERA JEDNAK CHYBA LEPIEJ WYPADA.
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2002-11-12 17:30
  Qba, żeby być na minusie to Tobą trzeba być chyba :-) W zeszłym roku podobne w tonie komentarze były a tu wzrost zysku... Hmmm... Poza tym czym tu się podniecac? Porządna firma - interes prowadzi się po to by zarabiać, a nie, żeby dokładać. Aha!!! Zaraz będą głosy, że zysk jest ale inwestycji nie ma... Zobaczymy, porównamy kaskę wydaną na inwestycje u innych :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2002-11-12 17:32
  choian - biznes to biznez - kosztem Pana Boga się to robi???
  0
 • Users Avatars Mini
  hansen pisze: 2002-11-12 17:33
  Enickman, co racja to racja, ja w tym raporcie zwróciłem uwage na to, ze dużo wskaźników ma iles tam procent mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Przy zwiększeniu liczby aktywacji o prawie 30% i jakis wskaźnik wykazuje, ze jak było o mln aktywacji mniej to było lepiej - powinno to co niektórych zastanowić. Plus już minął wierzchołek swoich sysków i teraz przypikował lekko w dół. Ale jeszcze daleko mu w tym pikowaniu do ery. O idei już nie wspomnę :))
  0
 • Users Avatars Mini
  znany pisze: 2002-11-12 17:37
  ...plus przynajmniej sam splaca dlugi, ktore zaciagnal ...IDEA pozycza i nie oddaje !! mysle ze pamietacie ostanie 200 mln od mamusi TPSA ...jak by PLUS dostal 200mln zł to by takie wy........te promocje czasnal ze zostal by jedynym operatorem na rynku ;-) ...pozdrawiam
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-11-12 17:47
  Kan, juz tłumaczę jaśniej - rozszerzanie bazy abonentów oznacza, iz to nowi abonenci (czy użytkownicy) kupują zestawy pre-paid, "przechodzenie" zaś oznacza, iż dotychczasowi abonenci rezygnują z abonamentu i stają się urzytkownikami pre-paid. W moim odczuciu wskaźniki które tu przedstawiono wskazują, iż dominuje zdecydowanie ta pierwsza tendencja. Ponadto nigdy nie zarzucałem jakiejkolwiek sieci tego, że ma wielu użytkowników pre-paid, to nie powód do krytyki. Jedynie wskazuję często, że idea ma pod tym wzgledem najgorszą strukturę abonentów, opierającą się głównie na pre-paid, natomiast raptem z kilkuprocentowym udziałem biznesu
  0
 • Users Avatars Mini
  Enickman pisze: 2002-11-12 17:48
  wlo - mniej aktywacji = mniejszy koszt pozyskania klientów = wiekszy zysk w tym biznesie tak to juz jest, ze im gorzej tym lepiej (biorac pod uwage biezace wyniki)
  0
 • Users Avatars Mini
  Enickman pisze: 2002-11-12 17:49
  hansen: o jakie pikowanie Ci chodzi? nie masz chyba na mysli brydza?
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-11-12 17:51
  Enickman, bez chamstwa proszę! A co do reszty, komentuję wyniki plusa, porównywać też można, ale nie ma takiego obowiązku. Widzisz, plus faktycznie się rozwija wolniej niz konkurencja, i nigdzie nie sugerowałem niczego innego, ale się rozwija, i tego dotyczył mój komentarz
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-11-12 17:55
  Hansen, akurat spadek ARPU jest stosunkowo łatwy do wytłumaczenia - przy wzrastającym nasyceniu rynku klienta juz nie można aż tak "kosić", tym m.in. się walczy :) No i druga sprawa to penetracja rynku mniej dochodowych pre-paid'ów, o której pisałem wyżej
  0
 • Users Avatars Mini
  louis pisze: 2002-11-12 17:57
  obnizyli ceny za uslugi???czy ja cos przespalem,bo nie zauwazylem? Np. ceny rozmow w Plus Akcja i Czesto 50, w obu taryfach 60 minut jest za darmo( w Akcji wprawdzie po 18 miesiacach,ale niech tam,jestem tendencyjny;)) i jak policzyma to wszystkie rozmowy w tym planie taryfowym poszly w gore,przede wszystkim te poza szczytem!!!czyli jak obnizylismy????wiem zaraz mi napisze """wlo""" ze w abonamencie sa minuty i za ten sam abonament jest 10 minut za darmo i w weekendy po 0.25 w taryfach Czasami.OK,ale nie zmienia to faktu ze ceny za rozmowy po wykorzystaniu bezplatnych minut poszly do gory! zalezy jak kto liczy! No ale zdzierus to dobrze sobie radzi;)
  0
 • Users Avatars Mini
  tdg pisze: 2002-11-12 18:38
  Qba: tobie chyba ktos z zarzadu PLUSa skrzywdzil rodzine, go wygaduejsz takie glupoty, ze zalosnosc to za delikatne slowo, tak sie sklada, ze jesli chodzi o wyniki finansowe, to PLUS jest na pozycji lidera, i nie jest to moje sybiektywne zdanie, to sa FAKTY, ktore widac powyzej, i skonczcie pierd..... farmazony
  0
 • Users Avatars Mini
  tdg pisze: 2002-11-12 18:43
  Louis: ja np. wole miec drozej, niz gdy mnie okradaja (mowie o Erze z wlasnego doswiadczenia)
  0
 • Users Avatars Mini
  Lajkonik pisze: 2002-11-12 18:51
  Wniosek nasuwa się sam: polityka Plusa jest jasna i spójna. Zarabiają kasę na poziomie ok.600 mln netto rocznie. Oznacza to tylko, że podnoszone tu głosy o zmiany w Plusie to wołanie na puszczy. Dopóki + zarabia taką! kasę nie zmieni swojej polityki. Wypada życzyć wielu sukcesów i nadal tak dobrych wyników finansowych.
  0
 • Users Avatars Mini
  CiepliX pisze: 2002-11-12 19:00
  Qba :-))) milo mi ze myslisz o mojej skromnej osobie. Ja w plusie od 6-ciu lat i jakos nie narzekam, moze dziwny jestem albo co? A ze na mnie zarobili - dobrze, bo ja dzieki posiadaniu komorki tez sporo zarobilem i to znacznie wiecej niz oddalem plusikowi :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  p.g pisze: 2002-11-12 19:34
  Wszystko pieknie, ciesze sie tez ale zycze sobie A. Czestszego taktowania (15 sek bez dopl. lub 1 z doplata) B. Bezwarunkowo LEPSZYCH cen w PWA V. Tanszych sms-ow Jak tak bedzie to oferta mojej ukochanej sieci bedzie po prostu The Best... a mysle ze to wszystko da sie zrealizowac za pomoca 3 podpisow na 3 dokumentach w ciaga 3 sekund.... :-) Tego zycze sobie i wszystkim moim wspolbratyncom (abonentom)!
  0
 • Users Avatars Mini
  p.g pisze: 2002-11-12 19:37
  A i jeszcze jedno sz.p. Pachowski... Zrobcie wyjatem wsrod wszystkich sieci (bo ania Era ani Idea tego nie robia)... pokazcie jak jestescie innowacyjni... wyroznijcie sie ..............czyli po prostu zadbajcie o starych abonentow.........ale tak a powaznie zadbajcie... nie zadne przyjazne rachunki.... tylko porzadnie skonstruowany PWA
  0
 • Users Avatars Mini
  fian pisze: 2002-11-12 20:00
  Plus jest O.K. Tu jak jest usługa to jest. Porostu wszysko działa i tyle. Ceny muszę przyznać nie najlepsze raczej wysokie jednak coś za coś.
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2002-11-12 20:52
  Plusfan, Bezwarunkowo LEPSZYCH cen w PWA? Przecież w PWA jest bardzo tanio, nawet czasem za darmo ;-) PWA Plusa chyba jaśniej nie może być skontruowany. Dla indywidualnych jest oferta ogólna - oferowana przez dilerów (nie ma możliwości upustów) i oferta zależna od wysokości rachunków - do załatwienia przez BOK. Firmy mają to samo oraz dodatkowo cennik telefonów zależny od taryfy. Cenniki ogólnodostępne :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2002-11-12 20:54
  Aha! Jeśli firma dysponuje min. 4 aktywacjami, sprawę można załatwić przez tzw. przedstawiciela handlowego, który przyniesie telefoniki do firmy :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2002-11-12 21:04
  Trochę trzeba się interesować Panowie - minimum wysiłku a jakie zyski :-) Jeden tutaj półtora roku był Plusie, a nie rozróżniał programu Plus Tobie od 5Plus (trzeba byłoby poszukać we wcześniejszych postach) - "świadomy" użytkownik ;-) Może chcesz znać ceny Plusfan?
  0
 • Users Avatars Mini
  p.g pisze: 2002-11-12 22:49
  Wlo: "Przecież w PWA jest bardzo tanio, nawet czasem za darmo ;-)" moje rachunki to byly okolo 250 zeta na karte i jakies 2 miesiace temu proponowali mi N6310 za 699 (w promocji przy takim jak ja abonamencie byla za 499 + jakies tam upusty (niewazne)) a teraz za 7650 zaproponowali mi 1649 przy takim samym abonamencie dostal bym za 1499 9( + upust abonamentu)- uwazam to za nie fair... Rozumiem Plus Tobie i takie tam ale cena powinna roznica powinna byc zauwazalna od razu... bez zadnych przeliczen... Mysle ze srednia 250 (okolo ) na karte, przy kilku zreszta kartach, na osobe fizyczna nie jest taka kiepska- a ja zalapalem sie a najwyzszy prog! I tak kupilem ta nokie ale z niesmakiem. Ale mimo to wyberam PLusa bo uwazam ze jest naprwde o.k. i nie widze ze gdzies mialbym lepiej.!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  p.g pisze: 2002-11-12 22:53
  A co do dostaw, nie trzeba miec 4 kart. Kurier dostarcza "kazdy" aparat no i umowe do podpisania, niestety 7650 nie mieli i musialem jechac do salonu- ale jest o.k. :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  p.g pisze: 2002-11-12 22:55
  Wlo; Pewnie ze chce zanac ceny...ale jakie, bo jesli chodzi o PWA to mniej wiecej wiem
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2002-11-13 00:02
  plusfan - powinieneś ją kupić za max 599 netto, nie mówię o kurierze, tylko o przedstawicielu handlowym plusa - żebyś nie musiał jeździć do salonu ;-) poskanuję i masz to :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  p.g pisze: 2002-11-13 01:24
  Dzieki WIELKIE za mail.... odeslalem Ci tez z zapytaniem.. A i jeszcze jedno przedstawiciela nie moge miec no bo karty mam na siebie, osobe fizyczna a nie na firme (ktorej nie posiadam)- wiec jestem niestety klientemindywidualnym
  0
 • Users Avatars Mini
  p.g pisze: 2002-11-13 01:24
  Ale jeszcze raz dzieki za Help!
  0
 • Users Avatars Mini
  promedia pisze: 2002-11-13 01:51
  Bardzo duzy odsetek to Simplusowcy... wynika z tego ze operatorzy (nietylko Polkomtel) powinni zaczac lepiej dbac o prepaidowcow i nie traktowac ich prawie jak 'konieczne'. ARPU z PP to ok. 30-40zl/miesiac - przy minimalnych dotacjach na pozyskanie klienta to chyba lepsza inwestycja niz wciaganie ludzi np. w Czasami 10. Proponiwalbym wprowadzenie taryfikacji 60/15/15 na stale we wszystkich taryfach S+, a w nastepnym podsumowaniu wyniki beda zapewne lepsze (wzrosnie sklonnosc do korzystania z uslug jesli stana sie one relatywnie tansze).
  0
 • Users Avatars Mini
  promedia pisze: 2002-11-13 01:53
  Pardon... w poprzednim poscie mialo byc ...prawie jak 'zlo konieczne'... (gdzie sie podzial brakujacy wyraz???).
  0
 • Users Avatars Mini
  p.g pisze: 2002-11-13 02:13
  Promedia; ""Bardzo duzy odsetek to Simplusowcy... wynika z tego ze operatorzy (nietylko Polkomtel) powinni zaczac lepiej dbac o prepaidowcow i nie traktowac ich prawie jak 'konieczne'"" Operatotrzy powinni zaczac dbac takze o postpaidowcow.... bo tu nawet nie jest jakos wyjatkowo o.k.
  0
 • Users Avatars Mini
  promedia pisze: 2002-11-13 02:55
  ***plusfan*** Panuje przeswiadczenie ze prepaidowcy nie generuja zyskow... czyzby?! Przy niewielkich nakladach na pozyskanie uzytkwnika PP (duzo mniejsze naklady niz dla postpaid) powinni byc szanowani przez OPOW - kazde 30-40zl/mc to juz cos. Sadze ze PP generuje relatywnie wieksze zyski (w stosunku do inwestycji na 1 klienta) niz np. uzytkownik Czasami 10/30 czy taryf CZĘ/NS15. Zgodze sie, i owszem, ze powini dbac o wszystkich abonentow takze... ale widoczne jest traktowanie 'po macoszemu' uzytkownikow PP (stawki - np. MULTI - 2,90zl/min, pomijam 0,30 po 23 bo niewielki odsetek z tego korzysta, bez specjalnego wyczekiwania na dana pore) i b. niekorzystny takt co kazde pelne 60sek... Uwazam, ze 'dajac' S+sowcom na stale 60/15/15 dla wszystkich taryf i nizsze stawki w szczycie (np. Multi), 'dostaliby' od nich miesiecznie skromne (ale wazne) kilka zlotych wiecej (1zl od kazdego S+ na miesiac wiecej to wplyw rzedu 2mln zl!!).
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-11-13 08:27
  CiepliX z zarobkami to u mnie ejst tak samo! Zarobilem znacznie wiecej niz wplacilem na konto idei i jestem z tego strasznie zadowolony! ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  Davidov pisze: 2002-11-13 12:09
  Cytuje: "OBSŁUGA KLIENTA Uruchomienie Centrum Obsługi Telefonicznej w Łodzi, pierwszej tego typu placówki zlokalizowanej poza Warszawą. Pracę w nim docelowo znajdzie 150 osób, w tym również osoby niepełnosprawne." Z tego co wiem, to w IDEI takie centrum powstalo w Lublinie juz dawno, dawno temu... Pozdrawiam' P.
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2002-11-13 12:45
  graffi - piszesz, że Plus sie wolniej rozwija niż inne sieci. Który z tych wskaźników o tym mówi?
  0
 • Users Avatars Mini
  Enickman pisze: 2002-11-13 14:38
  wlo: W powyzszym zestawieniu absolutnie zaden ........ bo zaden nie jest porownany z konkurencja
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-11-13 20:57
  Wlo, nie chodzi o wskaźniki w oderwaniu od pozostałych sieci, ale np o porównanie liczby nowych abonentów w poszczególnych sieciach
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-11-14 09:37
  jak plus bedzie dawal dalej takie rewelacyjne promocje, to zacznie sie cofac w rozwoju!
  0
 • Users Avatars Mini
  p.g pisze: 2002-11-15 19:04
  qba jak bedziesz tak caly czas w kolko pisal to samo to zaczniesz sie cofac w rozwoju
  0
 • Users Avatars Mini
  ghostdog pisze: 2002-11-16 02:15
  Oj plusie drogi narazie jeszcze nie jest najgorzej ale jak tak dalej bedziesz prowadzil polityke firmy to za rok poltora moze byc niewesolo!Wez sie w garsc!
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: