NIK mocno krytykuje działania rządu dotyczące rozwoju edukacji cyfrowej Polaków

Newsy
Opinie: 0
NIK mocno krytykuje cyfrową edukację w Polsce

NIK przeanalizował działania rządu, których celem ma być podniesienie kompetencji cyfrowych Polaków. 

Według Komisji Europejskiej Polska zajmuje 24 miejsce spośród 27 krajów UE pod względem kapitału ludzkiego społeczeństwa cyfrowego. Według oceny NIK, działania ministrów i innych podmiotów na rzecz podniesienia kompetencji cyfrowych okazały się niewystarczające. Zabrakło strategicznego dokumentu kompleksowo określającego główne założenia i kierunki działań w tym obszarze. Nie wyznaczono też podmiotu, który koordynowałby wszystkie działania związane z rozwojem umiejętności cyfrowych.

W kontrolowanym okresie odsetek osób mogących pochwalić się podstawowymi lub większymi umiejętnościami cyfrowymi wzrósł z ok. 46% na koniec 2017 r. do niewiele ponad 50% na koniec 2020 r.

W 2019 r. w Polsce zaledwie 44% obywateli miało podstawowe umiejętności cyfrowe, podczas gdy średnia UE wynosiła 56%. Średnia UE z 2019 r. to jednocześnie zakładany w programach rządowych odsetek osób posiadających podstawowe lub ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe w Polsce na koniec 2022 r.

W okresie objętym kontrolą (od 1 stycznia 2018 r. do 6 października 2021 r.) Minister Cyfryzacji opracował trzy programy mające wspierać rozwój kompetencji cyfrowych w społeczeństwie: Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa na lata 2019-2022, Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019 – 2029 oraz projekt Programu Rozwoju Kompetencji Cyfrowych do 2030 r. (PRKC).

Projekt PRKC, będący nowym strategicznym dokumentem państwa w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych społeczeństwa, został opracowany w zakładanym terminie, czyli przed końcem 2019 r. Jednak w 2020 r. podlegał on dalszemu opiniowaniu. Minister Cyfryzacji przekazał projekt uchwały w celu przyjęcia PRKC przez Radę Ministrów dopiero w grudniu 2020 r., czyli niemal po roku od jego opracowania, co w ocenie Izby było działaniem nierzetelnym. Rada Ministrów nie przyjęła tego Programu do zakończenia kontroli NIK. Z informacji podanych przez Ministra Cyfryzacji wynika, że przyjęcie PRKC jest obecnie planowane na III kwartał 2022 r. NIK zwraca uwagę, że przedłużające się prace nad Programem oddalają perspektywę wdrożenia rozwiązań dotyczących rozwoju kompetencji cyfrowych wśród obywateli.

Minister Cyfryzacji przeprowadził szczegółową analizę sytuacji w obszarze kompetencji cyfrowych, która ujawniła m.in.:, że pomimo znaczącego spadku liczby osób wykluczonych cyfrowo w latach 2019-2020, ok. 13% ogółu mieszkańców Polski jest poza zasięgiem gospodarki cyfrowej, czyli np. nie dokonuje transakcji elektronicznych, ani zakupów przez Internet. Polska należy do krajów unijnych o najniższym poziomie zatrudnienia kobiet w sektorze technologii informacyjno-komunikacyjnych.

NIK dużo lepiej ocenił działania samorządów dotyczące cyfrowej edukacji mieszkańców.

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: