Operatorzy wpadli na dobry pomysł: niech Exatel sam wybuduje swoją sieć

Najważniejsze | Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Polscy operatorzy wpadli na dobry pomysł: niech Exatel sam wybuduje sieć na zasadach komercyjnych

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji wysłała do Janusza Cieszyńskiego list, w którym konsultuje najnowszą wersję ustawy o Krajowym Systemie Bezpieczeństwa. List jest podpisany przez trzech prezesów polskich operatorów komórkowych (Plus, Play i T-Mobile) oraz przez członka zarządu Orange.

 

4 operatorów MNO zrzeszonych w PIIT akceptuje w liście potrzebę budowy specjalnej sieci telekomunikacyjnej. Taka sieć o charakterze specjalnym nie powinna być jednak według nich utożsamiana ani z ruchomą publiczną siecią telekomunikacyjną, ani z siecią telekomunikacyjną zbudowaną w celu świadczenia tzw. hurtowych usług telekomunikacyjnych. Do działania wspomnianej sieci specjalnej nie jest konieczne korzystanie przez nią z usług tzw. operatora hurtowego, tym bardziej że projekt ustawy zakłada przekazanie na rzecz operatora SSB 10 MHz z pasma 700 MHz.

 

Wyodrębnienie 20 MHz w paśmie 700 MHz jako zasobu dedykowanego bezpośrednio dla tych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy zostaną wyłonieni w przetargu - a zatem którzy będą indywidualnie zobowiązani do wniesienia opłat za to dobro w wysokości zależnej od gry podaży i popytu, a tym samym trudnej aktualnie do przewidzenia - jest założeniem odmiennym od przyjmowanego przez sygnatariuszy Memorandum of Understanding, a następnie w pracach 4 MNO, Exatel S.A. i PFR S.A. w ramach projektu nazywanego #Polskie 5G. Projekt ten zakładał przystąpienie do niego i partycypację w jego kosztach przez zainteresowanych przedsiębiorców na zasadzie dobrowolności, proporcjonalności oraz kontraktów opartych o rynkowe zasady.

 

Według polskich operatorów, ponoszenie kosztów nabycia uprawnienia do korzystania z częstotliwości jest ekonomicznie racjonalne tylko wówczas, jeżeli podmiot wyłoniony w procedurze selekcyjnej będzie miał swobodę wykorzystywania pasma w swojej sieci. Przede wszystkim kluczowa jest możliwość agregowania go z już posiadanymi zasobami widma, w oparciu o dotychczas wybudowaną na przestrzeni wielu lat i eksploatowaną przez niego infrastrukturę telekomunikacyjną lub infrastrukturę pasywną udostępnioną mu umownie i na warunkach rynkowych przez inny podmiot. Fundamentalne znaczenie ma pełna możliwość wykorzystania tych zasobów dla własnych potrzeb, tj. w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych o wysokiej jakości dla swoich abonentów.

 

Operatorzy nie znajdują ekonomicznego ani technicznego uzasadnienia dla rozwiązania, w którym częstotliwości z pasma 700 MHz uzyskane przez nich w przetargu miałyby być wykorzystywane przez podmiot trzeci, utworzony przez Operatora SSB (spółka Polskie 5G), od którego 4 MNO mieliby z kolei „wtórnie” uzyskiwać dostęp do tychże częstotliwości.

 

Koncepcja, która legła u podstaw projektu, prowadzi bowiem do wniosku, że przedsiębiorcy telekomunikacyjni:

 

  • na zasadach rynkowych przystąpią do przetargu w celu uzyskania zasobów częstotliwości w pasmie 700 MHz , w efekcie czego uiszczą znaczne opłaty jednorazowe z tytułu udzielenia im rezerwacji częstotliwości z pasma 700 MHz w wyniku przetargu;
  • niezależnie od ww. opłat za pozyskanie nowych zasobów częstotliwości wniosą wpłaty na poczet swych udziałów w kapitale zakładowym spółki Polskie 5G, a także będą ponosili koszty działalności tego podmiotu;
  • zapewnią spółce Polskie 5G używaną przez siebie infrastrukturę telekomunikacyjną niezbędną dla zbudowania odrębnej sieci telekomunikacyjnej, a w razie braku dobrowolnego jej zapewnienia – zostaną do tego zmuszeni decyzjami Prezesa UKE;
  • będą finansowali wybudowanie infrastruktury telekomunikacyjnej na tych obszarach, które będą spełniały oczekiwania przede wszystkimi Operatora SSB (infrastrukturalne uzupełnienie potrzeb Operatora SSB w stosunku do infrastrukturalnej oferty 4 x MNO).;
  • pozyskane przez siebie w przetargu częstotliwości będą wprawdzie wykorzystywali, lecz nie samodzielnie - tylko „na warunkach hurtowych” w sieci Polskiego 5G, za co będą na rzecz tej spółki uiszczać wynagrodzenie;
  • wynagrodzenie to będzie kalkulowane jako koszt pozyskania przez spółkę Polskie 5G uprawnienia do wykorzystywania przyznanych 4 MNO częstotliwości z pasma 700 MHz, powiększony o marżę (zysk) dla spółki, która to marża ponownie obciążałaby właśnie tych operatorów.

 

Przedsiębiorcy, którzy zapłacą za „wygrane” przez siebie w przetargu częstotliwości i spełnią opisane wyżej świadczenia na rzecz tej spółki, nie będą mieli rzeczywistego wpływu na jej działanie, w tym zwłaszcza na kształtowanie kosztów jej działalności oraz na korzystanie z częstotliwości, albowiem w każdym z organów spółki Polskie 5G decydujący głos będzie należał do wspólników spoza ich grona, w tym do Operatora SBB. W takiej sytuacji 4 MNO nie posiadaliby prawnych instrumentów pozwalających uniknąć obciążenia spółki Polskie 5G - a tym samym operatorów jako jej udziałowców – zwiększonymi wydatkami, np. na dostosowanie infrastruktury wykorzystywanej do wymagań bezpieczeństwa stawianych usługom Operatora SSB (które w oczywisty sposób nie powinny być ponoszone przez podmioty prywatne).

 

Podobnie, posiadający decydujący głos w organach spółki udziałowcy (Operator SSB i PFR S.A.) mogliby jednostronnie ustanowić zasady wykorzystywania pojemności sieci spółki Polskie 5G, w myśl których Operator SSB decydowałby o sposobie zarządzania i wykorzystywania pojemności.

 

Jednocześnie 4 MNO zrzeszeni w Izbie pragną ponownie zapewnić, że według ich najlepszej wiedzy technicznej, prawnej i ekonomicznej, Operator SBB może w pełni osiągnąć zakładane przez siebie cele związane z realizacją SSB również bez „Spółki Polskie 5G”. Przede wszystkim, ze strony MNO pozostaje aktualna deklaracja udostępnienia dla potrzeb SSB posiadanej przez nich infrastruktury pasywnej na warunkach rynkowych, analogicznych do obowiązujących pomiędzy operatorami.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: