Skonsolidowany raport finansowy Elektrimu S.A. po I półroczu

Newsy
Żródło: PAP
Opinie: 5

WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001) tys. zł tys. EUR 
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 2 782 443 777 088 
towarów i materiałów 
II. Zysk (strata) na działalności 31 802 8 882 
operacyjnej 
III. Zysk (strata) brutto -462 229 -129 093 
IV. Zysk (strata) netto -471 310 -131 629 
V. Aktywa, razem (stan na 2001-06-30) 14 410 382 4 265 572 2001-06-30 
VI. Zobowiązania, razem (stan na 2001-06-30) 8 833 200 2 614 688 2001-06-30 
- w tym zobowiązania krótkoterminowe 2 818 118 834 182 
VII. Kapitał własny (stan na 2001-06-30) 565 755 167 467 2001-06-30 
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 2001-06-30) 83 770 24 796 2001-06-30 
IX. Liczba akcji (stan na 2001-06-30) 83 770 297 2001-06-30 
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w 6,75 2,00 2001-06-30 
zł/EUR) (stan na 2001-06-30) 
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję -12,54 -3,50 
zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EUR 

 
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na dzień Nota 1 półrocze 2000 1 półrocze 
/ 2001 / 2000 
AKTYWA 
I. Majątek trwały 9 357 644 9 710 455 9 725 062 
1. Wartości niematerialne i prawne 1 174 458 148 745 123 168 
2. Wartość firmy z konsolidacji 2 3 499 655 3 662 085 3 794 980 
3. Rzeczowy majątek trwały 3 5 057 764 5 164 073 4 832 361 
4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 267 762 350 653 503 238 
- akcje i udziały w jednostkach 107 184 115 908 120 814 
objętych konsolidacją metodą praw 
własności 
5. Należności długoterminowe 5 358 005 384 899 471 315 
II. Majątek obrotowy 2 164 924 2 134 694 2 759 998 
1. Zapasy 6 334 306 386 102 555 463 
2. Należności krótkoterminowe 7 1 382 482 1 236 495 1 523 306 
3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 0 
4. Papiery wartościowe 9 136 156 138 397 196 424 
przeznaczone do obrotu 
5. Środki pieniężne 10 311 980 373 700 484 805 
III. Rozliczenia międzyokresowe 11 2 887 814 3 065 813 1 904 235 
1. Z tytułu odroczonego podatku 2 506 6 160 15 892 
dochodowego 
2. Pozostałe rozliczenia 2 885 308 3 059 653 1 888 343 
międzyokresowe 
A k t y w a, r a z e m 14 410 382 14 910 962 14 389 295 
PASYWA 
I. Kapitał własny 565 755 1 172 222 1 614 700 
1. Kapitał akcyjny 12 83 770 83 770 83 770 
2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 
kapitału akcyjnego (wielkość 
ujemna) 
3. Kapitał zapasowy 13 846 527 999 008 923 086 
4. Kapitał rezerwowy z 43 686 43 758 62 535 
aktualizacji wyceny 
5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 53 224 103 998 57 910 
6. Różnice kursowe z przeliczenia -743 -365 113 
oddziałów (zakładów) zagranicznych 
7. Różnice kursowe z konsolidacji 60 101 62 720 37 808 
8. Niepodzielony zysk lub 15 -49 500 957 374 948 026 
niepokryta strata z lat ubiegłych 
9. Zysk (strata) netto -471 310 -1 078 041 -498 548 
II. Rezerwa kapitałowa z 16 21 007 25 407 29 886 
konsolidacji 
III. Kapitał własny akcjonariuszy 17 3 153 827 3 157 674 3 187 548 
(udziałowców) mniejszościowych 
IV. Rezerwy 1 115 506 1 025 871 781 633 
1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 639 218 664 200 677 290 
2. Pozostałe rezerwy 19 476 288 361 671 104 343 
V. Zobowiązania 8 833 200 9 142 269 8 385 798 
1. Zobowiązania długoterminowe 20 6 015 082 5 759 136 5 503 621 
2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 2 818 118 3 383 133 2 882 177 
VI. Rozliczenia międzyokresowe i 22 721 087 509 280 389 730 
przychody przyszłych okresów 
P a s y w a, r a z e m 14 410 382 14 910 962 14 389 295 

Wartość księgowa 565 755 1 172 222 1 614 700 
Liczba akcji 83 770 297 83 770 297 83 770 297 
Wartość księgowa na jedną akcję (w 23 6,75 13,99 19,28 
zł) 
Przewidywana liczba akcji 111 817 657 114 880 573 114 880 573 
Rozwodniona wartość księgowa na 23 6,75 13,99 19,28 
jedną akcję (w zł) 


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na dzień 1 półrocze 2000 1 półrocze 
/ 2001 / 2000 
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i 233 303 363 374 411 953 
poręczeń 
- na rzecz jednostek zależnych 2 665 3 493 
- na rzecz jednostek stowarzyszonych 11 006 13 173 3 795 
- na rzecz jednostki dominującej 0 0 0 
- na rzecz innych jednostek 219 632 346 708 408 158 
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z 247 805 245 753 195 422 
tytułu) 
- inne zobowiązania warunkowe 158 021 148 253 170 722 
- pozostałe zobowiązania pozabilansowe 89 784 97 500 24 700 
Zobowiązania pozabilansowe, razem 481 108 609 127 607 375 


SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres Nota 1 półrocze 1 półrocze 
/ 2001 / 2000 
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 2 782 443 2 671 345 
towarów i materiałów 
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 2 259 916 2 399 710 
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 522 527 271 635 
materiałów 
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 2 136 544 2 185 892 
materiałów 
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 1 464 560 1 747 828 
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 671 984 438 064 
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 645 899 485 453 
IV. Koszty sprzedaży 212 847 221 324 
V. Koszty ogólnego zarządu 292 547 282 809 
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 140 505 -18 680 
VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 127 880 124 240 
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 149 347 163 388 
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 119 038 -57 828 
(VI+VII-VIII) 
X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 694 425 
jednostkach 
XI. Przychody z pozostałego finansowego 30 238 
majątku trwałego 
XII. Pozostałe przychody finansowe 31 411 149 214 763 
XIII. Koszty finansowe 32 761 351 605 439 
XIV. Zysk (strata) na działalności -230 470 -447 841 
gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) 
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - -49 402 -485 
XV.2.) 
1. Zyski nadzwyczajne 33 652 492 
2. Straty nadzwyczajne 34 50 054 977 
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 186 758 157 891 
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 4 400 4 236 
XVIII. Zysk (strata) brutto -462 230 -601 981 
XIX. Podatek dochodowy 35 -3 881 -1 196 
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 129 
(zwiększenia straty) 
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek -7 317 -3 768 
objętych konsolidacją metodą praw własności 
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy -5 515 106 005 
(udziałowców) mniejszościowych 
XXIII. Zysk (strata) netto 37 -471 310 -498 548 

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -1 050 803 1 141 825 
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 83 770 297 83 770 297 
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 -12,54 13,63 
Średnia ważona przewidywana liczba akcji 111 817 657 114 880 573 
zwykłych 
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 38 -12,54 13,63 
zwykłą (w zł) 

 
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
za okres 1 półrocze 1 półrocze 
/ 2001 / 2000 
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 1 172 222 667 157 
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 1 225 262 
b) korekty błędów zasadniczych -121 761 -121 761 
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu 1 050 461 1 770 658 
(BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 83 770 75 030 
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 0 8 740 
a) zwiększenia (z tytułu) 0 8 740 
- emisji akcji 0 8 740 
- podwyższenie wartości nominalnej akcji 0 0 
- inne 0 0 
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 
- umorzenia 0 0 
- obniżenie wartości nominalnej akcji 0 0 
- inne 0 0 
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 83 770 83 770 
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału 0 0 
akcyjnego na początek okresu 
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet 0 0 
kapitału akcyjnego 
a) zwiększenie 0 0 
b) zmniejszenie 0 0 
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału 0 0 
akcyjnego na koniec okresu 
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 999 008 471 372 
a. zmiany przyjętych zasad rachunkowości 0 0 
b. korekty błędów zasadniczych -75 579 -75 579 
3.a. Stan kapitału zapasowego na początek okresu, 923 429 395 793 
po uzgodnieniu do danych porównywalnych 
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego -76 902 527 293 
a) zwiększenie (z tytułu) 59 571 671 790 
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 344 701 
- z podziału zysku (ustawowo) 32 283 305 
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo 26 821 325 620 
minimalną wartość) 
- przeniesienie z kapitału rezerwowego z 100 406 
aktualizacji wyceny dotyczące sprzedanych i 
zlikwidowanych środków trwałych 
- przeksięgowanie z tytułu sprzedaży spółki 0 0 
- inne zwiększenia 367 758 
b) zmniejszenie (z tytułu) 136 473 144 497 
- pokrycia straty 133 519 7 515 
- przeksięgowanie z tytułu sprzedaży spółki 1 242 134 730 
- inne zmiany 1 712 2 252 
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 846 527 923 086 
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 43 758 62 937 
na początek okresu 
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z -72 -402 
aktualizacji wyceny 
a) zwiększenie (z tytułu) 80 6 
- aktualizacja wyceny 0 0 
- inne 80 6 
b) zmniejszenia (z tytułu) 152 408 
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych 100 406 
- przeksięgowanie z tytułu sprzedaży spółki 0 0 
- inne 52 2 
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji 43 686 62 535 
wyceny na koniec okresu 
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na 103 998 103 442 
początek okresu 
a. zmiany przyjętych zasad rachunkowości 0 0 
b. korekty błędów zasadniczych -46 182 -46 182 
5.a. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na 57 816 57 260 
początek okresu, po uzgodnieniu danych 
porównywalnych 
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych -4 592 650 
a) zwiększenie (z tytułu) 2 714 1 127 
- przeksięgowanie wyniku za ubiegły rok 1 509 1 126 
- inne 1 205 1 
b) zmniejszenie (z tytułu) 7 306 477 
- przeksięgowanie z tytułu sprzedaży spółki 0 0 
- inne 7 306 477 
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na 53 224 57 910 
koniec okresu 
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów -743 113 
(zakładów) zagranicznych 
7. Różnice kursowe z konsolidacji 60 101 37 808 
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej 957 374 -208 893 
straty z lat ubiegłych na początek okresu 
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na 1 494 610 8 299 
początek okresu 
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 1 225 055 
- korekty błędów zasadniczych 0 0 
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 1 494 610 1 233 354 
początek okresu, po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych 
a) zwiększenie (z tytułu) 90 501 1 018 321 
- podziału zysku 90 199 1 013 674 
- inne 302 4 647 
b) zmniejszenie (z tytułu) 66 724 809 700 
- podziału zysku 60 884 809 698 
- inne 5 840 2 
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na 1 518 387 1 441 975 
koniec okresu 
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na -537 236 -217 193 
początek okresu, 
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 207 
- korekty błędów zasadniczych 0 0 
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na -537 236 -216 985 
początek okresu, po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych 
a) zwiększenie (z tytułu) -1 170 304 -344 607 
- przeniesienia straty do pokrycia -1 168 239 -407 508 
- inne -2 065 62 901 
b) zmniejszenie (z tytułu) -139 653 -67 643 
- przeniesienia straty do pokrycia -60 082 -7 517 
- przeksięgowania z tytułu sprzedaży spółki -1 232 -134 730 
- inne -78 339 74 604 
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na -1 567 887 -493 949 
koniec okresu 
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej -49 500 948 026 
straty z lat ubiegłych na koniec okresu 
9. Wynik netto -471 310 -498 548 
a) zysk netto 0 0 
b) strata netto -471 310 -498 548 
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 565 755 1 614 700 

  
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 1 półrocze 1 półrocze 
/ 2001 / 2000 
A. Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) 
I. Wpływy z działalności operacyjnej 
1. Wpływy ze sprzedaży: 
a) produktów 
b) towarów 
c) materiałów 
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów 
operacyjnych 
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
4. Pozostałe wpływy 
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 
1. Nabycie: 
a) towarów 
b) materiałów 
2. Zużycie energii 
3. Nabycie usług obcych 
4. Podatki i opłaty 
5. Wynagrodzenia 
6. Zapłata podatku dochodowego 
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
9. Pozostałe wydatki 
A. Przepływy pieniężne netto z działalności 678 168 -201 052 
operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *) 
I. Zysk (strata) netto -471 310 -498 548 
II. Korekty razem 1 149 478 297 496 
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) 5 515 -106 005 
mniejszościowych 
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych 7 317 3 768 
konsolidacją metodą praw własności 
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z 459 645 390 978 
konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -280 157 102 070 
4a. Rezerwy na należności 178 424 37 145 
5. Odsetki i dywidendy 268 368 330 560 
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -97 255 10 829 
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 114 594 -69 226 
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i -3 881 -1 196 
strat) 
9. Podatek dochodowy zapłacony -11 919 -172 364 
10. Zmiana stanu zapasów 48 586 -53 436 
11. Zmiana stanu należności 202 826 159 582 
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z 114 333 -302 876 
wyjątkiem pożyczek i kredytów) 
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 132 073 -14 619 
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 146 718 13 148 
15. Pozostałe korekty -135 709 -30 862 
B. Przepływy pieniężne netto z działalności -1 030 989 541 339 
inwestycyjnej (I-II) 
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 339 998 1 181 014 
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i 0 939 
prawnych 
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 3 053 27 761 
2a. Sprzedaż akcji (udziałów) w podmiotach -1 079 971 735 
zależnych (z wyłączeniem środków pieniężnych 
sprzedanych podmiotów zależnych) 
2b. Sprzedaż akcji (udziałów) w podmiotach 22 40 
stowarzyszonych 
3. Sprzedaż składników finansowego majątku 1 000 9 304 
trwałego, w tym: 
- w jednostkach zależnych 0 9 304 
- w jednostkach stowarzyszonych 0 0 
- w jednostce dominującej 0 0 
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych 317 434 137 610 
do obrotu 
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 2 687 5 538 
6. Otrzymane dywidendy 718 368 
7. Otrzymane odsetki 10 416 19 552 
8 . Pozostałe wpływy 5 747 8 167 
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -1 370 987 -639 675 
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i -66 824 -20 828 
prawnych 
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -534 971 -513 403 
2a.Nabycie akcji (udziałów) w podmiotach zależnych -17 924 -32 730 
(z wyłączeniem środków pieniężnych sprzedanych 
podmiotów zależnych) 
2b. Nabycie akcji (udziałów) w podmiotach 0 -512 
stowarzyszonych 
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, -14 0 
w tym: 
- w jednostkach zależnych 0 0 
- w jednostkach stowarzyszonych 0 0 
- w jednostce dominującej 0 0 
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych -270 902 0 
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do 0 -31 838 
obrotu 
6. Udzielone pożyczki długoterminowe 0 -5 
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) 0 0 
mniejszościowym 
8. Pozostałe wydatki -480 352 -40 359 
C. Przepływy pieniężne netto z działalności 291 101 -797 009 
finansowej (I-II) 
I. Wpływy z działalności finansowej 1 916 693 1 189 280 
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 630 003 33 665 
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych 359 111 0 
dłużnych papierów wartościowych 
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i 501 880 737 347 
pożyczek 
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych 401 548 401 058 
dłużnych papierów wartościowych 
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0 0 
6. Dopłaty do kapitału 0 0 
7. Pozostałe wpływy 24 151 17 210 
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -1 625 592 -1 986 289 
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -413 013 -310 805 
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych -23 
dłużnych papierów wartościowych 
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i -542 565 -901 442 
pożyczek 
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych -251 401 -441 200 
dłużnych papierów wartościowych 
5. Koszty emisji akcji własnych 0 0 
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0 0 
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz 0 0 
właścicieli 
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i 0 0 
nadzorujących 
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne -123 -228 
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu -7 006 -5 207 
finansowego 
11. Zapłacone odsetki -284 001 -217 528 
12. Pozostałe wydatki -127 483 -109 856 
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -61 720 -456 722 
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -61 720 -456 722 
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu -939 61 
różnic kursowych od walut obcych 
F. Środki pieniężne na początek okresu 373 700 941 527 
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 311 980 484 805 

 
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z 1 półrocze / 2001 1 półrocze / 2000 
DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda 
pośrednia) 
Przepływy pieniężne netto z 678 168 -201 052 
działalności operacyjnej (I+/-II) 
I. Zysk (strata) netto -471 310 -498 548 
II. Korekty razem 1 149 478 297 496 
1. Zysk (strata) akcjonariuszy 5 515 -106 005 
(udziałowców) mniejszościowych 
2. Udział w (zyskach) stratach 7 317 3 768 
jednostek objętych konsolidacją metodą 
praw własności 
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości 459 645 390 978 
firmy z konsolidacji lub rezerwy 
kapitałowej z konsolidacji) 
4. (Zyski) straty z tytułu różnic -280 157 102 070 
kursowych 
4a. Rezerwy na należności 178 424 37 145 
5. Odsetki i dywidendy 268 368 330 560 
6. (Zysk) strata z tytułu działalności -97 255 10 829 
inwestycyjnej 
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 114 594 -69 226 
8. Podatek dochodowy (wykazany w -3 881 -1 196 
rachunku zysków i strat) 
9. Podatek dochodowy zapłacony -11 919 -172 364 
10. Zmiana stanu zapasów 48 586 -53 436 
11. Zmiana stanu należności 202 826 159 582 
12. Zmiana stanu zobowiązań 114 333 -302 876 
krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek 
i kredytów) 
13. Zmiana stanu rozliczeń 132 073 -14 619 
międzyokresowych 
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych 146 718 13 148 
okresów 
15. Pozostałe korekty -135 709 -30 862

Opinie:

Opinie archiwalne (5):

Komentuj

Komentarze / 5

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  hubert pisze: 2001-11-06 13:05
  Hej!!! Co z Wami!? Juz prawie godzina mija i nie ma jeszcze zadnych komentarzy. ;) Polecam analize tego zjawiska szczegolnie redaktorom tego portalu, jesli beda miec zamiar umieszczenia kolejnych takich "raportow".
  0
 • Users Avatars Mini
  hubi pisze: 2001-11-06 17:27
  ale litania poprostu nikomu sie nie chce sie czytac
  0
 • Users Avatars Mini
  scout131 pisze: 2001-11-06 20:17
  Naprawdę nie można tego przedstawić jako tabeli?
  0
 • Users Avatars Mini
  Amper pisze: 2001-11-07 13:48
  Kolejny nieudany news. Ktoś w gsmonline odp...ala amatorszczyznę. Wg mnie ten raport praktycznie, nie ma związku z gsm'em gdyż nie ma słowa o Erze, gdzie jest udziałowcem, a podany jest tylko w nieczytelnej formie ciąg cyferek.
  0
 • Users Avatars Mini
  hubert pisze: 2001-11-07 14:06
  ....Ale przynajmniej komentarzy jest malo ;)
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: