Szeptel będzie współpracował z PAN'em

Newsy
Opinie: 0
New Page 1

Szeptel SA  oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) - IChB Polskiej Akademii Nauk podpisały list intencyjny w sprawie współpracy w zakresie budowy infrastruktury sieciowej dla krajowej sieci optycznej nowej generacji. Program PIONIER zaplanowany jest na okres trzech lat, tj. na lata 2001-2003 i będzie obejmował w szczególności:

 • wypracowanie koncepcji topologii krajowej sieci optycznej, uwzględniającej interesy obu stron,

 • opracowanie wspólnego planu realizacji projektu w układzie rzeczowym i czasowym,

 • ustalenie zakresu i zasad finansowania projektu przez każdą ze stron,

 • przyjęcie układu organizacyjnego i formalno-prawnego realizacji projektu,

 • uzgodnienie i podpisanie umowy o współpracy uwzględniającej podane powyżej elementy.

Strony zobowiązały się przedsięwziąć wszelkie kroki, aby podpisanie umowy nastąpiło nie później niż do końca maja bieżącego roku.

Projekt PIONIER: Polski Internet Optyczny - Zaawansowane aplikacje, usługi i technologie dla Społeczeństwa Informacyjnego to program rozwoju infrastruktury informatycznej na najbliższe 5 lat został zaakceptowany przez KBN w dniu 29 czerwca 2000 r. Główne cele zostały sformułowane jako:

 • dalszy rozwój łączności komputerowej dla środowiska naukowego,

 • rozwój usług sieciowych,

 • aplikacje z zakresu zastosowania technologii informatycznych w wybranych obszarach takich jak: telekomunikacja, nauki obliczeniowe, wspomaganie nauczania dostępem do Internetu, nauczanie zdalne, systemy informacji przestrzennej, systemy zarządzania zasobami środowiska, telemedycynę i systemy pracy grupowej.

Cele te mają być realizowane przez konsorcja naukowe z udziałem podmiotów gospodarczych, organów administracji przy założeniu współfinansowania osiągania wymienionych celów.

Komitet Badań Naukowych będzie dofinansowywał realizację celów programu, korzystając z istniejących zasad i trybów przydzielania środków:

 • aplikacje (poza aplikacjami w zakresie nauk obliczeniowych) dofinansowywane będą w formie projektów celowych, projektów celowych zamawianych,

 • aplikacje w zakresie nauk obliczeniowych dofinansowywane będą w formie projektów badawczych własnych lub projektów badawczych zamawianych przez KBN,

 • usługi sieciowe będą mogły otrzymać dofinansowanie w trybie projektów celowych lub projektów celowych zamawianych,

 • infrastruktura sieciowa i specjalizowana dofinansowywana będzie w formie projektów celowych, projektów celowych zamawianych lub inwestycji realizowanych jako przedsięwzięcia wspólne,

 • połączenia międzynarodowe z sieciami naukowymi (z siecią TEN155 lub z projektowaną siecią GÉANT, czyli przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na cele naukowe) w formie dotacji na specjalne projekty lub urządzenia badawcze SPUB.

Szacunkowe nakłady na realizację programu PIONIER w latach 2000-2005 wyniosą około 703 mln zł, w tym około 320 mln zł na zaawansowaną infrastrukturę sieciową.

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: